BDAR
Privatumo politika

Lygių galimybių ir įvairovės politika

Siekdamas užtikrinti lygias galimybes, Klaipėdos universitetas dar 2017 m. gruodžio 21 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 1-027 patvirtino Klaipėdos universiteto Lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo tvarką (toliau – Tvarka). Įgyvendindamas šią Tvarką Universitetas pastaraisiais metais daug dėmesio skyrė lyčių lygybės klausimui, ko pasėkoje 2020 m. lyčių skirtumai tapo labiau subalansuoti (51 proc. moterų tarp akademinio personalo, kai Lietuvoje šis skaičius buvo 56 proc.). Tačiau yra žinoma, kad STEM srities moksluose, tame tarpe ir jūros tyrimus vykdančiose organizacijose dominuoja vyrai.

 

 

Atsižvelgiant į egzistuojančią problematiką bei Universiteto strateginius tikslus, 2016-2020 m. buvo vykdomas projektas BALTIC GENDER, kurio metu siekta sustiprinti moterų tyrėjų pozicijas STEM moksluose, skatinti jų aktyvesnį įsitraukimą į Universiteto valdymą. Šio projekto rezultatas: parengtas ir 2018 m. pradėtas įgyvendinti Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto ir Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Lyčių lygybės įgyvendinimo veiksmų planas 2018-2023 metams [LTEN].

2020 m. spalio 8 d. Klaipėdos universiteto Taryba nutarimu Nr. 9N-5 patvirtino Klaipėdos universiteto plėtros strategiją 2021-2030 metams (toliau – Strategija), remiantis Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos rekomendacijomis bei Lietuvos Respublikos strateginio planavimo dokumentais apsibrėžta, kad:

KU sieks užtikrinti lygias galimybes ir palankią aplinką visiems darbuotojams, nepaisant lyties, amžiaus, kilmės, negalios ir kitų asmens savybių. Vadovaujantis LR lygių galimybių įstatymu, KU sieks įgyvendinti lygias galimybes visose su darbo santykiais susijusiose srityse: priimant į darbą, mokant darbo užmokestį, sudarant sąlygas profesiniam tobulėjimui, nustatant darbo trukmę, pritaikant darbo vietas žmonėms su negalia ir pan.; sieks užtikrinti, kad darbuotojai nepatirtų priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo, sudarys sąlygas dirbti pagal lankstų darbo grafiką“.

Strategijoje išskirti Universiteto plėtros strateginiai prioritetai – tai kūrybingas žmogus, vertė regionui, bendruomenės gerovė. Bendruomenės gerovės strateginio prioriteto viena iš įgyvendinimo krypčių – tai „motyvuojantis kurti universitetas, vykdantis lygių galimybių ir įvairovės užtikrinimo politiką“. Šios išskirtos krypties nuosekliai laikomasi ir 2021 m. vasario 11 d. Klaipėdos universiteto Senato nutarimu Nr.11-19 patvirtintame Klaipėdos universiteto veiklos plane 2021-2022 metams. Su juo susipažinti galite čia.

Atsižvelgiant į Strategijoje ir Plane užsibrėžtus veiklos prioritetus, Rektoriaus įsakymu Nr. 1-123 sudaryta Lygių galimybių ir įvairovės politikos įgyvendinimo darbo grupė. Darbo grupei pavesta paruošti Lygių galimybių ir įvairovės politikos aprašą ir įgyvendinimo planą. Atsižvelgiant į esamą situaciją Universitete bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetus išdėstytus 2021-2030 metų nacionaliniame pažangos plane, artimiausiems metams lyčių, amžiaus, sveikatos ir negalios sritys išskirtos kaip reikalaujančios neatidėliotino dėmesio.

Turimas įdirbis lyčių lygybės klausimais toliau tęsiamas ruošiant Universiteto lygčių lygybės planą (pagal ES Lyčių lygybės veiksmų planą III 2021-2025 metams) – planuojama paruošti iki 2021 m. vidurio.

Dar viena Universitetui aktuali problema – tai darbuotojų amžiaus struktūra. Šiuo metu akademiniai darbuotojai iki 50 m. amžiaus institucijoje sudaro apie 58 proc. (Lietuvoje – 60 proc.). Amžiaus ir lyčių struktūra rodo, kad moterų virš 45 m. amžiaus yra daugiau nei vyrų, o 25-34 m. amžiaus grupėje atvirkščiai – daugiau jaunų vyrų nei moterų. Tai ateityje neišvengiamai reikalaus didesnių investicijų į jaunų moterų tyrėjų ir pedagogių pritraukimą ir “nutekėjimo” stabdymą.

Kaip rodo Universiteto atlikta 2016-2020 m. veiklos savianalizė bei 2020 m. LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Universitete atliktas Lygių galimybių liniuotės tyrimas [susipažinti galima čia], Universitete iki šiol neskirta pakankamai dėmesio dirbantiems ir studijuojantiems asmenims su negalia. Darbo grupė, sutelkusi Universitete dirbančius mokslininkus ir praktikus, planuoja paruošti veiksmų planą iki 2021 metų pabaigos.

Klaipėdos miesto ir regiono istorinės raidos specifika lėmė, kad Universitete stebima nemaža kultūrinė, kalbinė, religinė, tautinė, rasinė ir etninė bendruomenės įvairovė. Todėl Darbo grupė iki 2021 metų pabaigos sudarys veiksmų planą įvairovės skatinimui bei paslaugų ir infrastruktūros prieinamumo didinimui.