BDAR
Privatumo politika

Podoktorantūros stažuotės

Skelbiamas Klaipėdos universiteto podoktorantūros stažuočių (toliau Stažuočių) konkursas

Vadovaujantis Klaipėdos universiteto Rektoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1-123, skelbiamos šios 2022-2024 m. podoktorantūros stažuočių temos:

Strateginė mokslo kryptis “Tvarių technologijų, mėlynojo bei žaliojo augimo ir sveikos jūros link”

1 tema: „Energetinio efektyvumo didinimas optimizuojant laivo korpusą“, vadovas doc. dr. Vasilij Djačkov.

2 tema: „Plastiko atliekų perdirbimas į degalus žemoje temperatūroje panaudojant dujų plazmą“, vadovas dr. Jochen Uebe.

3 tema: „Biologinės taršos iš laivų mažinimas: inovatyvių sprendimų paieška ir taikymas“, vadovas prof. habil. dr. Sergej Olenin.

4 tema: „Melsvabakterės kaip natūralių produktų, naudojamų farmacijoje ir kosmetikoje, šaltinis“, vadovas prof. dr. Hanna Mazur-Marzec.

5 tema: „Mikrobinių bendrijų įtaka įsišaknijusių vandens makrofitų vaidmeniui“, vadovas prof. dr. Marco Bartoli.

6  tema: „Palydovinių vaizdų analizės išvystymas vandens telkinių temperatūros ekstremalių pokyčių įvertinimui“, vadovas dr. Diana Vaičiūtė.

Strateginė mokslo kryptis “Visuomenės ir kultūros Baltijos pakrantėse”

1 tema: „Akademinės bendruomenės psichologinės gerovės sąsajos su  emocinės savireguliacijos ypatumais,  asmenybės veiksniais ir sociodemografiniais rodikliais“
vadovas prof. dr. Jūratė Sučylaitė.

2 tema: „Skaitmeninių technologijų integravimas į bendrojo ugdymo mokyklos tobulinimo procesus: inovatyvios skaitmeninės mokyklos modelio sukūrimas“
vadovas dr. Julija Melnikova.

Strateginė mokslo kryptis “Darnios sveikatos ir gerovės link”

1 tema: „Gyvenimo būdo ir judėjimo elgsenos sąsajos su kardiometaboline ir psichikos sveikata“ (Gyv-Jud-Sveik), vadovas dr. Cesar Agostinis-Sobrinho.

2 tema: „Kūno intelekto kriterijų konceptualizavimas biopedagogikos kontekste“ (KINBIO), vadovas prof. dr. Rita Vaičekauskaitė.

3 tema: „Papildomos medicinos terapijos taikymo veiksmingumas psichikos sveikatai“ (PaTT), vadovas doc. dr. Alona Rauckienės-Michaelsson.

Pareiškėjai pateikia šiuos dokumentus:

  • Prašymą priimti paraišką nurodant strateginę mokslo kryptį, podoktoratūros stažuotės temą, stažuotės vykdymui numatomą KU padalinį, planuojamą stažuotės pradžią ir pabaigą, kitas svarbias su galima stažuote susijusias aplinkybes.
  • Gyvenimo aprašymą, nurodant išsilavinimą, kompetencijas, pasiekimus ir kitą informacija, kuri svarbi vertinant kandidato ankstesnės mokslinės veiklos rezultatus ir kandidato pasirengimą pasiekti stažuotės tikslus.
  • Publikacijų sąrašą.
  • Stažuotės mokslinių tyrimų planą (iki 3 psl.) nurodant svarbiausią metodinę ir kitą tyrimus apibūdinančią informaciją, taip pat pateikiant nuorodas į penkias svarbiausias su tyrimo tematika susijusias mokslo publikacijas.
  • Rekomendacijas ir  žodinę nuomonę apie pareiškėją galinčių pateikti trijų asmenų (įskaitant disertacijos vadovą arba konsultantą) kontaktinę informaciją.
  • Pareiškėjo kontaktinė informacija: el. paštas, telefonas.

Paraiškas gali teikti asmenys, turintys mokslo daktaro laipsnį, kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo iki numatomos podoktorantūros stažuotės pradžios yra praėję ne daugiau kaip 5 metai (neįskaitant nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų).

Pareiškėjai dokumentus teikia Mokslo ir inovacijų tarnybai elektroniniu paštu (daiva.stasiene@ku.ltiki š. m. birželio 1 d. Kilus klausimams kreiptis į Mokslo ir inovacijų tarnybos vyr. specialistę Daivą Stašienę (tel. 398937, el. paštas: daiva.stasiene@ku.lt).

Podoktorantūros stažuotės organizuojamos pagal 2021 m. spalio 21 d. Senato nutarimą Nr. 11-7 „Dėl KU podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašo patvirtinimo“.

The topics for postdoctoral research:

Vykdomų podoktorantūros stažuočių dokumentai:

2020-06-18 KU Senato nutarimas Nr. 11-70 „Dėl KU strateginių mokslo krypčių patvirtinimo“
2021-10-21 KU Senato nutarimas Nr. 11-7 “Dėl  KU podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašo patvirtinimo”.
2022-03-04 Rektoriaus įsakymas Nr. 1-093 „Dėl podoktorantūros stažuočių strateginių mokslo krypčių komisijų sudarymo“.