BDAR
Privatumo politika

Podoktorantūros stažuotės

Skelbiamas Klaipėdos universiteto podoktorantūros stažuočių (toliau Stažuočių) konkursas

Remiantis Klaipėdos universiteto Rektoriaus 2024 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-401 skelbiamos šios 2024-2026 m. podoktorantūros stažuočių temos:

Strateginė mokslo kryptis Tvarių technologijų, mėlynojo bei žaliojo augimo ir sveikos jūros link

1 tema: „Lengvų ir tvarių kompozitinių medžiagų kūrimas ir tyrimai  iš tekstilės atliekų bei PET atliekų“, vadovė prof. dr. Jolanta Janutėnienė;
2 tema: „Išnirusių vandens augalų ekologinių funkcijų bei ekosisteminių paslaugų įvertinimas naudojant nuotolinius stebėjimo metodus“, vadovas dr. Martynas Bučas.

Strateginė mokslo kryptis Visuomenės ir kultūros Baltijos pakrantėse

1 tema: „Tęstinumas ir pokyčiai: I–XIII a. Baltijos regiono vario lydinių elementinės sudėties ir technologijų lyginamoji analizė“, vadovė doc. dr. Audronė Bliujienė 
"Continuity and change: a comparative analysis of the elemental composition and technologies of copper alloys from the Baltic region in the 1st to 13th centuries",
Supervisor assoc. prof. dr. Audronė Bliujienė. More information in English
2 tema: „Baltijos jūros rytinio regiono akmens amžiaus keramika: technologijos, kaip bendruomenių sociokultūrinių pokyčių atspindys“, vadovas dr. Tomas Rimkus;
3 tema: „STEAM stiprinimas bendrojo ugdymo mokykloje: STEAM ugdymo(si) mokykloje modelio sukūrimas“, vadovė  doc. dr. Gražina Šmitienė;
4 tema: „Daugiakopės pozityvaus elgesio palaikymo sistemos įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, vadovė prof. dr. Rasa Braslauskienė;
5 tema: „Vaikų dienos centrus lankančių 7–12 m. vaikų naudojimosi internetu patirtys ir tėvų/globėjų tarpininkavimo strategijos“, vadovė prof. dr. Ilona Klanienė.

Strateginė mokslo kryptis Darnios sveikatos ir gerovės link

1 tema: „Psichikos sveikatos ir gerovės stiprinimo modelio sukūrimas“, vadovė doc. dr. Miglė Bacevičienė;
2 tema: „Sveikatos technologijos lėtinių ligų (savi)kontrolei ir gyvenimo kokybei gerinti“, vadovė prof. dr. Rita Vaičekauskaitė.

Pareiškėjai pateikia šiuos dokumentus:
- Prašymą priimti paraišką nurodant strateginę mokslo kryptį, podoktoratūros stažuotės temą, stažuotės vykdymui numatomą KU padalinį, planuojamą stažuotės pradžią ir pabaigą, kitas svarbias su galima stažuote susijusias aplinkybes,

- Daktaro diplomo kopija, 
- Gyvenimo aprašymą, nurodant išsilavinimą, kompetencijas, pasiekimus ir kitą informacija, kuri svarbi vertinant kandidato ankstesnės mokslinės veiklos rezultatus ir kandidato pasirengimą pasiekti stažuotės tikslus,
- Publikacijų sąrašą,
- Stažuotės mokslinių tyrimų planą (iki 3 psl.) nurodant svarbiausią metodinę ir kitą tyrimus apibūdinančią informaciją, taip pat pateikiant nuorodas į penkias svarbiausias su tyrimo tematika susijusias mokslo publikacijas,
- Rekomendacijas ir žodinę nuomonę apie pareiškėją galinčių pateikti trijų asmenų (įskaitant disertacijos vadovą arba konsultantą) kontaktinę informaciją,
- Pareiškėjo kontaktinė informacija: el. paštas, telefonas.

Paraiškas gali teikti asmenys, turintys mokslo daktaro laipsnį, kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo iki numatomos podoktorantūros stažuotės pradžios yra praėję ne daugiau kaip 7 metai (neįskaitant nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų).

Pareiškėjai dokumentus teikia Mokslo ir inovacijų tarnybai elektroniniu paštu (daiva.stasiene@ku.lt) iki š. m. birželio 7 d.

Kilus klausimams kreiptis į Mokslo ir inovacijų tarnybos vyr. specialistę Daivą Stašienę (tel. 398937, el. paštas: daiva.stasiene@ku.lt).

Podoktorantūros stažuotės Klaipėdos universitete organizuojamos pagal 2021 m. spalio 21 d. Senato nutarimą Nr. 11-7 „Dėl KU podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
Podoktorantūros stažuotes reglamentuojantys dokumentai ir formos:
2021-10-21 KU Senato nutarimas Nr. 11-7 “Dėl  KU podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašo patvirtinimo”.
2022-03-04 Rektoriaus įsakymas Nr. 1-093 „Dėl podoktorantūros stažuočių strateginių mokslo krypčių komisijų sudarymo“.
2020-06-18 KU Senato nutarimas Nr. 11-70 „Dėl KU strateginių mokslo krypčių patvirtinimo“
Podoktorantūros temos aprašymo forma “Darnios sveikatos ir gerovės” strateginėje mokslo kryptyje
Podoktorantūros temos aprašymo forma “Tvarių technologijų, mėlynojo bei žaliojo augimo ir sveikos jūros link” strateginėje mokslo kryptyje
Podoktorantūros temos aprašymo forma “Visuomenės ir kultūros Baltijos pakrantėse” strateginėje mokslo kryptyje