BDAR
Privatumo politika

Studijų kokybė

Registruotis studijoms
arrow

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotų studijų krypčių studijų programos. Aukštosios mokyklos vykdomų krypties studijų išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7  metus.

Aukštosios mokyklos krypties studijų ekspertinį išorinį vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, arba tarpvalstybinėse sutartyse nurodytos agentūros.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 patvirtintu Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų kryptys vertinamos pagal vertinamąsias sritis – studijų tikslai, rezultatai ir turinys; mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos; studentų priėmimas ir parama; studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas; dėstytojai; studijų materialieji ištekliai; studijų kokybės valdymas ir viešinimas. Kiekviena iš vertinamųjų sričių vertinama penkių balų skalėje.

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. V-149 Studijų kokybės ir vertinimo centro direktoriaus įsakymas Dėl studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, studijų krypčių išorinio vertinimo plano, ekspertų atrankos aprašo, ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo.

Studijų krypčių išorinio vertinimo 2020–2025 m. planas

Universiteto vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema, grindžiama Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis, numato veikimo būdus ir priemones, padedančias užtikrinti teikiamo aukštojo universitetinio išsilavinimo tinkamą kokybę.

Svarbi studijų kokybės sąlyga – studijų ir mokslo (meno) veiklos vienovė. Studijų ir mokslo (meno) veiklos vienovę Universitete užtikrina dėstytojų ir studentų dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje (socialinėje) plėtroje (meninėje veikloje), mokslo darbuotojų (menininkų) dalyvavimas studijų procese, mokslo žinių ir mokslinio darbo (meninės veiklos) įgūdžių perteikimas studijų programose.

Kiekvienai studijų programai numatomas savikontrolės (savianalizės) mechanizmas, užtikrinantis nuolatinį studijų kokybės palaikymą, studijų turinio, metodikos ir informacinės aplinkos atnaujinimą, dėstytojų kompetencijos ir kvalifikacijos priežiūrą, objektyvų studentų žinių bei įgūdžių vertinimą. Studijų programų savianalizė atliekama ir studijų programos atnaujinamos kas treji metai. Studijų programų savianalizę atlieka katedros vedėjo sudaryta ir fakulteto dekano patvirtinta grupė. Grupės sudėtyje turi būti bent vienas studentas. Rekomenduojama į grupės sudėtį įtraukti socialinių partnerių atstovą.

Kompleksinis atskiros studijų programos kokybės, fakulteto (studijų instituto) studijų kokybės, Universiteto studijų kokybės įsivertinimas vyksta reguliariai kas treji metai, atskirų studijų programų kokybės įsivertinimą pradedant 2011 m., fakultetų (studijų institutų) – 2012 m., Universiteto – 2013 m. Atskirų studijų programų ir Universiteto studijų kokybės įsivertinimas gali būti atliekamas kitu laiku, jei tai susiję su studijų programų išoriniu vertinimu ar Universiteto institucinės savianalizės, pateikiamos išoriniam vertinimui, reikmėmis.

Universitete veikia Studijų kokybės komisija, svarstanti aktualius studijų kokybės gerinimo klausimus ir teikianti rekomendacijas studijų organizatoriams ir dalyviams.

Nuolat Universiteto interneto tinklalapyje ir kitais būdais viešai skelbiama kiekybinė ir kokybinė informacija apie studijų programas, suteikiamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, mokslinę ir meno veiklą, įsivertinimo rezultatus, studentų, absolventų bei kitų suinteresuotų šalių nuomonę apie studijų kokybę ir absolventų karjeros rodiklius.