LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarybos nutarimai

2021 m. gruodžio 21 d. Tarybos nutarimai

Dėl KU lėšų, skirtų doktorantų tyrimams, panaudojimo tvarkos patvirtinimo
Dėl KU 2022 m. biudžeto formavimo gairių patvirtinimo
Dėl KU darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo 3 priedo pakeitimų patvirtinimo

2021 m. lapkričio 15 d. Tarybos nutarimai

Dėl KU 2021 m. biudžeto tikslinimo
Dėl KU veiklų gerinimo priemonių plano-grafiko patvirtinimo
Dėl paramos studentams sportininkams ir meno kolektyvų nariams atstovaujantiems Klaipėdos universitetą tvarkos patvirtinimo
Dėl pritarimo gautų lėšų perskirstymui viešuosiuose konkursuose pardavus nekilnojamąjį turtą

2021 m. rugpjūčio 4 d. Tarybos nutarimai

Dėl 2021-07-08 Tarybos nutarimo „Dėl KU darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo“ 3 priedo papildymo

2021 m. liepos 8 d. Tarybos nutarimai

Dėl universitetinės gimnazijos statuso suteikimo Žemynos gimnazijai
Dėl KU darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo
1 priedas . Pedagoginių ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarka
1 Forma
2 priedas. Paramos studijoms ir mokslui veiklos kategorijos ir santykinė vertė nustatant kintamąją pareiginio atlyginimo dalį
2 Forma
3 priedas. Darbuotojų pastoviosios atlyginimo dalies koeficientų dydžiai
3 Forma
4 priedas. Administracijos ir aptarnaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarka

2021 m. kovo 31 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Priedas. Klaipėdos universiteto 2020 m. veiklos ataskaita
Dėl KU darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo
Dėl pritarimo vykdyti sporto bazės plėtros projektą pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą

2021 m. vasario 12 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto veiklos plano 2021-2022 metams patvirtinimo
Priedas. Klaipėdos universiteto veiklos planas 2021-2022 metams
Dėl KU 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo

2020 m. gruodžio 15 d. Tarybos nutarimai

Dėl KU 2020 m. pajamų ir išlaidų patikslintos sąmatos patvirtinimo
Dėl KU Finansų valdymo, biudžeto formavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020 m. spalio 16 d. Tarybos nutarimai

Dėl pritarimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą turto patikėjimo sutartimi

2020 m. spalio 8 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto plėtros strategijos 2021 – 2030 m. patvirtinimo
KU plėtros strategija 2021 – 2030 m.

2020 m. birželio 30 d. Tarybos nutarimai

Dėl viešame aukcione parduodamų nekilnojamojo turto objektų kainų mažinimo

2020 m. gegužės 26 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto administracijos ir jai pavaldžių padalinių organizacinės struktūros pakeitimų patvirtinimo
Priedas. KU struktūros schema
Dėl KU 2020-2021 s. m. studijų mokesčių dydžių ir jų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
1 priedas. Pirmosios pakopos studijų kainos 2020-2021 s. m.
2 priedas. Antrosios pakopos studijų kainos 2020-2021 s. m.
3 priedas. Profesinių studijų kainos 2020-2021 s. m.
4 priedas. I pakopos sutrumpintų studijų kainos 2020-2021 s. m.
5 priedas. Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti kainos 2020-2021 s. m.
6 priedas. Trečiosios pakopos studijų kainos 2020-2021 s. m.
7 priedas. Studijų kainos užsienio valstybių piliečiams 2020-2021 s. m.
8 priedas. Studijų kainos skirtingų kursų studentams 2020-2021 s. m.
9 priedas. Akademinių dokumentų parengimo ir išdavimo kainos 2020-2021 s. m.
Dėl leidimo teikti paraišką ir skolinimosi limito nustatymo
Dėl Tarybos atstovo į KU savianalizės rengimo darbo grupę patvirtinimo

2020 m. kovo 30 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Priedas. Klaipėdos universiteto metinė veiklos ataskaita už 2019 m.
Dėl pritarimo iniciatyvai steigti Integratyvios medicinos centrą kaip pumpurinę įmonę Klaipėdos universitete

2020 m. vasario 14 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo
Dėl Sveikatos mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo katedros prijungimo prie Kūno kultūros katedros
Dėl Konservavimo ir restauravimo centro įkūrimo Baltijos regiono ir archeologijos institute
Dėl Nemirsetos laivų gelbėjimo stoties nuomos
Dėl Išeivijos kultūros ir meno archyvo perdavimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijai

2020 m. sausio 31 d. Tarybos nutarimai

Dėl viešame aukcione parduodamų nekilnojamojo turto objektų kainų mažinimo

2019 m. gruodžio 18 d. Tarybos nutarimai

Dėl KU darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos patvirtinimo
1 priedas. Pedagoginių ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašas
1 Forma
2 priedas. Paramos studijoms ir mokslui veiklos kategorijos ir santykinė vertė nustatant kintamąją pareiginio atlyginimo dalį
2 Forma
3 priedas. Darbuotojų pastoviosios atlyginimo dalies koeficientų dydžiai
3 Forma
4 priedas. Administracijos ir aptarnaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarka
Dėl Klaipėdos universiteto Ateities fondo steigimo
Klaipėdos universiteto 2019 m. biudžeto tikslinimas

2019 m. gruodžio 10 d. Tarybos nutarimai

Dėl 2019-02-21 Tarybos nutarimo Nr. 9N-40 pakeitimo

2019 m. spalio 21 d. Tarybos nutarimai

Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos
Dėl viešame aukcione parduodamų nekilnojamojo turto objektų kainų nustatymo
Dėl studentų savivaldos stipendijų

2019 m. birželio 25 d. Tarybos nutarimai

Dėl valstybės nekilnojamojo turto investavimo ir pardavimo

2019 m. birželio 5 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto administracijos struktūros pertvarkos patvirtinimo
Priedas. Klaipėdos universiteto struktūros schema
Dėl bendrabučio esančio Karklų g. 5, Klaipėda perdavimo VšĮ Lietuvos aukštajai jūreivystės mokyklai

2019 m. gegužės 6 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo (Priedas)
Dėl mokslo technologijų parko perdavimo
Dėl laivo PUTA perdavimo
Dėl SHMF struktūrinio pertvarkymo

2019 m. balandžio 2 d. Tarybos nutarimai

Dėl patikslintos KU 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo

2019 m. kovo 4 d. Tarybos nutarimai

Dėl pritarimo skirti doc. S. Mačiulskytė į Klaipėdos universiteto Studiju prorektoriaus pareigas
Dėl pritarimo skirti prof. D. Daunį į Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų prorektoriaus pareigas
Dėl pritarimo skirti doc. B. Petrauską į Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektoriaus pareigas
Dėl Rektoriaus priedo prie pareiginės algos skyrimo
Dėl Klaipėdos universiteto prorektorių pareigybių

2019 m. vasario 21 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto Rektoriaus išrinkimo
Dėl studentųmimo tvarkos naujos redakcijos
Dėl pritarimo sudaryti valstybės turto patikėjimo sutartį

2019 m. vasario 11 d. Tarybos nutarimai

Dėl pretendentų į Klaipėdos universiteto Rektoriaus pareigas sąrašo patvirtinimo

2019 m. sausio 22 d. Tarybos nutarimai

Dėl KU 2018 m. pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos tvirtinimo
Dėl KU 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo
Dėl valstybės nekilnojamojo turto investavimo ir pardavimo
Dėl pastato-inkubatoriaus perdavimo
Dėl 2018 m. spalio 5 d. Tarybos nutarimu patvirtintos studentų rėmimo tvarkos pakeitimo
Dėl l. e. p. Rektoriaus priedo nustatymo
Dėl KU Rektoriaus rinkimų komisijos pakeitimo patvirtinimo

2018 m. spalio 22 d. Tarybos nutarimai

2018 m. balandžio 23 d. Tarybos nutarimai

2018 m. kovo 6 d. Tarybos nutarimai

2018 m. vasario 27 d. Tarybos nutarimai

Dėl ankstesnių metų Klaipėdos universiteto Tarybos nutarimų prašome kreiptis

el. paštu taryba@ku.lt arba tel.  +370 (46) 39 89 03.