LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijos

Klaipėdos universitete vykdomos trijų pakopų ir profesinės studijos.

Pirmosios pakopos studijos yra skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Studijų metu įgyjamas aukštasis universitetinis išsilavinimas, pagrįstas teoriniu pasirengimu, moksliniais tyrimais ir praktiniais įgūdžiais. Baigus studijas suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas bakalauro diplomas ir jo priedėlis, kartu su kvalifikaciniu laipsniu gali būti suteikiama kvalifikacija. Toliau galima tęsti studijas magistrantūroje arba užsiimti profesine veikla.

Klaipėdos universitetas vykdo 53 pirmosios pakopos studijų programas, iš kurių 23 dėstomos ir užsienio kalba, viena studijų programa yra jungtinė ir vykdoma kartu su kitu universitetu.

Pirmosios pakopos studijose gali studijuoti ir asmenys jau turintys aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą ir siekiantys įgyti universitetinį išsilavinimą per trumpesnį studijų laikotarpį, įskaitant aukštosiose mokyklose įgytus atitinkamus studijų rezultatus.

Antrosios pakopos studijose gali studijuoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar kitas aukštojo mokslo lygiavertes kvalifikacijas ir atitinkantys Klaipėdos universiteto nustatytus reikalavimus. Studijos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo ir / ar meno darbui arba kitoms veikloms, kurioms atlikti reikia mokslo žinių ir gebėjimų. Baigus studijas įgyjamas magistro kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas magistro diplomas ir jo priedėlis. Toliau studijas galima tęsti doktorantūroje arba užsiimti profesine veikla.

Klaipėdos universitetas vykdo 50 magistrantūros studijų programų, iš jų daugiau kaip 10 ir užsienio kalba, o viena studijų programa yra jungtinė ir vykdoma kartu su užsienio valstybės universitetu.

Asmenims, jau turintiems universitetinį arba koleginį išsilavinimą ir ketinantiems studijuoti magistrantūroje, numatytos papildomosios studijos įgyti pakankamų žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms atitinkamoje studijų programoje.

Trečiosios pakopos studijose (doktorantūroje) gali studijuoti asmenys, turintys magistro ar jam lygiavertę kvalifikaciją. Baigus doktorantūros studijas ir apgynus disertaciją suteikiamas mokslo daktaro laipsnis. Mokslo doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir spręsti mokslo problemas.

Klaipėdos universitetas vykdo 11 doktorantūros studijų programų lietuvių ir anglų kalbomis, iš jų 10 yra jungtinės su kitais Lietuvos universitetais ir mokslo institutais.

Profesinės studijos yra skirtos pedagogo kvalifikacijai įgyti  ir pasirengti savarankiškai praktinei veiklai. Į studijas priimami aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys asmenys, kuriems reikalingas pedagoginis pasirengimas. Baigus studijas yra suteikiama pedagogo kvalifikacija ir išduodamas baigtas studijas liudijantis pažymėjimas, įgyjama teisė dirbti pedagoginį darbą.

Klaipėdos universitete vykdomos kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą programos:

  • specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai;
  • perkvalifikavimo kursai;
  • neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas;
  • Trečiojo amžiaus universitetas ir kitos programos.