BDAR
Privatumo politika

Konkursas rektoriaus pareigoms užimti

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ REKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir Klaipėdos universiteto Statutu, Klaipėdos universiteto Taryba (toliau – Taryba) skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) Klaipėdos universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) pareigoms užimti (kadencijos trukmė – 5 metai). Rektoriaus funkcijos nurodytos Klaipėdos universiteto statute.
Asmuo, pretenduojantis užimti rektoriaus pareigas, turi būti nepriekaištingos reputacijos1, turintis mokslo (meno) daktaro laipsnį arba būti pripažintas menininkas, bei turintis pedagoginės ir vadybinės patirties, žinoti Klaipėdos universiteto Statutą. Pretendentas turi turėti ne žemesnę nei trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją2.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti Konkurse (1 priedas)
  2. pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir dėl interesų konflikto atskleidimo (2 priedas);
  3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. mokslo (meno) laipsnio suteikimą liudijančio dokumento kopiją;
  6. gyvenimo aprašymą (Europass formatu) su kontaktiniais duomenimis (telefonu ir elektroninio pašto adresu);
  7. pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
  8. pretendento suformuluotą Klaipėdos universiteto viziją ir veiklos programą 5 metų laikotarpiui;
  9. kitus dokumentus ir duomenis, kuriuos pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentai pateikiami popierine forma, lietuvių kalba arba pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą. Prašymo dalyvauti Konkurse (1 priedas) ir Pretendento deklaracija dėl nepriekaištingos reputacijos ir dėl interesų konflikto atskleidimo (2 priedas) formos patalpintos Klaipėdos universiteto tinklalapyje www.ku.lt. Konkursui pateikiamos tinkamai patvirtintos dokumentų kopijos3.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. rugsėjo 12 d. 9 val. iki 2023 m. lapkričio 10 d. 15 val. Dokumentus Rektoriaus rinkimų komisijai galima įteikti asmeniškai arba išsiųsti registruotu laišku, kuris turi būti gautas iki dokumentų pateikimo termino pabaigos. Dokumentai turi būti pateikti užklijuotame voke ant jo nurodant: „Klaipėdos universiteto rektoriaus rinkimų konkursui. Klaipėdos universitetas, Rektoriaus rinkimų komisija, Personalo skyrius, Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda“. Taip pat ant voko turi būti nurodyta „NEATPLĖŠTI IKI REKTORIAUS RINKIMŲ KOMISIJOS VOKŲ PLĖŠIMO POSĖDŽIO.“

Pasibaigus dokumentų pateikimo laikui ir įvertinus gautų dokumentų atitiktį keliamiems reikalavimams, Klaipėdos universiteto tinklapyje bus paskelbtas pretendentų sąrašas. Galutinis pretendentų sąrašas į Klaipėdos universiteto Rektoriaus pareigas bus tvirtinamas Taryboje ir skelbiamas Klaipėdos universiteto tinklapyje.

Su Klaipėdos universiteto statutu, Rektoriaus rinkimų reglamentu ir kita informacija galima susipažinti Klaipėdos universiteto tinklalapyje www.ku.lt.

Dėl išsamesnės informacijos apie viešą konkursą prašome teirautis elektroniniu paštu taryba@ku.lt arba tel. +370 46 398903.


Klaipėdos universiteto Tarybos pirmininkas Arnoldas Šileika

 


1 Nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme Nr. VIII-1316 (Žin. 2011, Nr. 57-2705; 2012, Nr. 69-3523; 2013, Nr. 75-3762).

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin. 2003, Nr. 123-5618; 2009, Nr. 42-1623; 2011, Nr. 92-4383).

3 Dokumentų kopijos yra tvirtinamos institucijos, įgaliotos tvirtinti dokumentus, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę ir datą arba pateikiamas notaro patvirtintas nuorašas