BDAR
Privatumo politika

Žurnalai

MOKSLO ŽURNALAI

Universiteto mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi 8-iuose periodiniuose recenzuojamuose Klaipėdos universiteto leidžiamuose mokslo leidiniuose, kurie yra referuojami tarptautinėse bazėse. Universitete daugiausia leidžiama humanitarinių ir socialinių mokslų srities periodinių leidinių (7 iš 8).

Acta Historica Universitatis Klaipedensis (ISSN 1392-4095, e-ISSN 2351-6526)

yra recenzuojamų mokslo darbų žurnalas, leidžiamas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto. Žurnalas įsteigtas 1993 m. ir sudaro pietrytinio Baltijos regiono tyrimų, apimančių platų istorinių, politinių, kultūrinių ir socialinių prieigų spektrą, tarptautinį forumą. Kiekvienas tomas yra temiškai orientuotas ir apima mokslo straipsnius, skirtus pietinio ir rytinio Baltijos jūros regiono istorijai nuo viduramžių iki šių dienų, knygų recenzijas, šaltinių publikacijas, papildytas profesionaliais komentarais.

 https://e-journals.ku.lt/journal/AHUK

Archaeologia Baltica (ISSN 1392-5520, e-ISSN 2351-6534)

Tarptautinis kartą per metus publikuojamas recenzuojamų mokslo straipsnių žurnalas, leidžiamas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto. Leidžiamas anglų kalba, yra atviras visų sričių straipsniams Europos archeologijos tematika, ypač susijusiems su Baltijos jūros regiono archeologijos problematika

https://e-journals.ku.lt/journal/AB

 

Computational Science and Techniques (e-ISSN: 2029-9966)

Recenzuojamas mokslo žurnalas, kuriame didelis dėmesys skiriamas tarpdisciplininėms sritims, jungiančioms informatiką, matematinį modeliavimą ir gamtos mokslus. Žurnale spausdinami straipsniai, kuriuose sprendžiamos informatikos ar inžinerijos mokslų problemos, projektuojami ir optimizuojami pažangių sistemų komponentai, naudojami pavyzdžiui, sprendimų paramos sistemose arba ekosistemų valdyme, atliekami įvairius skaičiavimai naudojant programas, kurios yra susijusios su modeliavimu, algoritmų ar programinės įrangos kūrimu.

https://e-journals.ku.lt/journal/csat/issues

Regional Formation and Development Studies (ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542)

Tris kartus per metus anglų kalba leidžiamas socialinių mokslų krypties mokslinis žurnalas, kurio tikslas – tirti regiono socialinę situaciją bei tyrimų pagrindu teikti siūlymus regioninei politikai, akcentuojant darnaus vystymo prielaidas regione. Analizuojamos Lietuvos regioninės politikos problemos Europos Sąjungos ir globalizacijos procesų kontekste. Siekiama diagnozuoti esamą socialinę ir ekonominę padėtį regionuose pagal svarbiausius parametrus, nagrinėjami kokybiniai darbo jėgos pokyčiai, migracijos procesai, pilietinės ir žinių visuomenės formavimosi prielaidos regionuose, verslo organizacijų valdymo efektyvumo didinimas ir tautinio identiteto išsaugojimo globalizacijos akivaizdoje problemos.

 https://e-journals.ku.lt/journal/RFDS

Tiltai (ISSN 1392-3137, e-ISSN 2351-6569)

Žurnalas skirtas socialiniams mokslams, spausdinamuose straipsniuose nagrinėjamos aktualios ekonomikos, vadybos, demografijos, socialinės geografijos, geopolitikos, politikos, kultūros, švietimo, religijos, krašto tvarkymo ir kitos socialinės problemos, paribių ir tarpvalstybinių regionų ekonomikos bei kultūros plėtros klausimai.

https://e-journals.ku.lt/journal/TBB

Res Humanitariae (ISSN 1822-7708, e-ISSN 2538-922X)

Leidinys, skirtas humanitariniams mokslams. Jame skelbiami filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), filosofijos, etnologijos, istorijos, teologijos, teatrologijos ir kitų krypčių moksliniai straipsniai, recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos.

https://e-journals.ku.lt/journal/RH

Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: Mokslo darbai (ISSN 1648-3979)

Metinis Klaipėdos universiteto žurnalo „Tiltai“ krikščioniškojo mokslo priedas, leidžiamas Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II Krikščionybės studijų centro. Žurnalas leidžiamas nuo 2002 m.

https://e-journals.ku.lt/journal/MTD

KARTU SU KITAIS LIETUVOS UNIVERSITETAIS KU LEIDŽIA ŠIUOS MOKSLINIUS ŽURNALUS:

Archivum Lithuanicum (ISSN 1392-737X, e-ISSN 2669-2449)

Metinis mokslo žurnalas skirtas istorinei sociolingvistikai, tradicinei filologijai ir kitoms artimoms disciplinoms. Leidžiamas kartą per metus šių mokslo institucijų: Klaipėdos universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto, University of Illinois at Chicago, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto.

https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677

Sociologija. Mintis ir veiksmas (ISSN 1392-3358, e-ISSN 2335-8890)

Akademinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčius, socialinės teorijos raidą bei besikeičiančios sociologijos savivoką. Nors dominuojanti žurnalo tema yra socialinė teorija ir metodologinės socialinio pažinimo prielaidos, žurnalui priimtina politinės sociologijos, lyčių studijos, nacionalizmo, meno sociologijos, socialinės stratifikacijos, kriminologijos ir socialinio identiteto problematika. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik sociologiniai tyrinėjimai, bet ir socialinės psichologijos, filosofijos, istorijos, politikos mokslų bei antropologijos studijos, o neseniai pasirodžiusios originalios sociologinės knygos bei jų vertimai susilaukia išsamių ir kritinių apžvalgų. Straipsniai yra recenzuojami.
Žurnalą „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ leidžia dvi akademinės institucijos: Vilniaus universiteto Sociologijos katedra ir Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių ir studijų centras.

https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas