LT   |   EN      Mano KU   |   

Publikacijos tipas

Publikacijos pavadinimas

Monografijos, vadovėliai, mokomosios priemonės 1. Acienė, E., Kreivinienė, B. (2013). Probleminio mokymosi metodo taikymas socialinio darbo magistrantūros studijose. Kn. Inovatyvūs studijų metodai II pakopos Socialinio darbo studijų programoje (Metodinė priemonė studentams). P. 92-106.Vilnius: UAB „BMK Leidykla“, ISBN 978-609-8080-54-4

2. Acienė, E., Kreivinienė, B. (2013). Probleminio mokymosi metodo taikymas socialinio darbo magistrantūros studijose. Kn. Inovatyvūs studijų metodai II pakopos Socialinio darbo studijų programoje (Metodinė priemonė dėstytojams). P. 88-107.Vilnius: UAB „BMK Leidykla“, ISBN 978-609-8080-54-4

3. Rimkus, V., Kreivinienė, B. (2013) CLIL (Content and language integrated learning) metodas. Kn. Inovatyvūs studijų metodai II pakopos socialinio darbo studijų programoje. (Metodinė priemonė dėstytojams). Vilnius: UAB “BMK leidykla”, p. 28-42. ISBN 978-609-8080-55-1

4. Rimkus, V., Kreivinienė, B. (2013) Kritinio mąstymo metodas. Kn. Inovatyvūs studijų metodai II pakopos socialinio darbo studijų programoje (Metodinė priemonė dėstytojams). Vilnius: UAB “BMK leidykla”, p. 72-87. ISBN 978-609-8080-55-1

5. Rimkus, V., Kreivinienė, B. (2013) CLIL (Content and language integrated learning) metodas. Kn. Inovatyvūs studijų metodai II pakopos socialinio darbo studijų programoje. (Metodinė priemonė studentams). Vilnius: UAB “BMK leidykla”, p. 33-48. ISBN 978-609-8080-54-4

6. Rimkus, V., Kreivinienė, B. (2013) Kritinio mąstymo metodas. Kn. Inovatyvūs studijų metodai II pakopos socialinio darbo studijų programoje. (Metodinė priemonė studentams). Vilnius: UAB “BMK leidykla”, p. 75-91. ISBN 978-609-8080-54-4

ISI WoS straipsniai 1. Ruškus, J., Kiaunytė, A. (2013). Facing conflict: patterns of relationships amongst Lithuanian social workers in the workplace and the role of supervision. European Journal of Social work. ISSN 1369-1457 (Print), 1468-2664 (Online). Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group (2012 Impact Factor 0.517 (2013 Thomson Reuters, 2012 Journal Citation Reports). Vol.16, Issue 5, pp. 671-688.
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos leidiniuose 1. Vaičekauskaitė, R. , Acienė, E. Šeimos, auginančios vaiką su negalia, sveikatos išteklių stiprinimas: čing gong masažo galimybės. Sveikatos mokslai, 2013 Nr. 1 (23) ,p. 74-78. ISSN 1392-6373

2. Kavaliauskienė V. (2013). Socialinių darbuotojų nuostatų dėl savo gebėjimų ir aplinkos raiška profesinėje veikloje. Andragogika. ISSN 2029-6894. Nr.1/4:187-198

3. 6. Dirgėlienė, I. (2013). Streso rizika socialinio darbo procese: supervizijos poreikis. Sveikatos mokslai. Mokslo darbai. ISSN 1392-6373. 23 tomas, p. 31-36,

4. Dirgėlienė, I., Liekis, S. (2013). Socialinio darbuotojo veiklos galimybės psichikos sveikatos centro tarpdisciplininėje komandoje. Sveikatos mokslai. Mokslo darbai. ISSN 1392-6373. 23 tomas, nr. 1., p. 42-46.

5. Petrošius, M., Dirgėlienė, I. (2013). Įgalinanti bendruomenė asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietos, resocializacijoje. Tiltai. Mokslo darbai. ISSN 1392-3137. Nr. 2 (63), p. 177-195.

6. Dirgėlienė, I. (2013). Supervision in the Process of Social Work Professionalization . Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, p. 139-147.

7. Puidokienė D., A. Acus. (2013). Pagalbos moterims, esančioms prostitucijoje, sistemos kūrimo problemos Klaipėdos mieste. Klaipėdos universitetas, Tiltai, 2013, 2 (63): 115-129. ISSN 1392-3137.

8. Kreivinienė, B., Spiriajevienė, I. (2013). Žmonių, patyrusių stuburo traumą, socialinio palaikymo svarba streso įveikai. Visuomenės sveikata, Priedas Nr. 1: 98-107. ISSN 1392-2696.

9. Kreivinienė, B., Spiriajevienė, I., Šostakienė, N. (2013). Constructing Support for the Family in Child‘s Disability Case: Scandinavian Activity Theory Approach. Tiltai, Nr. 3 (64). ISSN 1392-3137.

10. Kreivinienė, B., Spiriajevienė, I., (2013). Socialinio tinklo edukacinės galimybės asmenims po stuburo traumos. Reabilitacijos mokslai: Slauga, Kineziterapija, Ergoterapija. Vol. 1 (8):21-27. ISSN 2029-3194.

11. Kreivinienė, B., Vaičiulienė, J. (2013). Žmonių su psichine negalia gyvenimo kokybė. Sveikatos mokslai. 23 tomas, Nr. 1, 47-52. ISSN 1392-6373. ICID: 920295

12. Mačiulskytė, S. (2013). The Problem of Transformation of Professional Competence: Aspect of Institutional Care. Tiltai (Bridges), Nr. 2(63), p. 51-80.

13. Rimkus, V., Žemgulienė, S. (2013) Socialinės rizikos šeimų socialinio tinklo ir jo teikiamo socialinio palaikymo aspektai. Tiltai, Nr. 1 (62), p. 169-184. ISBN 1392-3137.

Straipsniai recenzuojamuose užsienio leidiniuose
Mokslo populiarinimo darbai
Straipsniai konferencijų leidiniuose 1. Kreivinienė, B., Spiriajevienė, I. (2013). Žmonių, patyrusių stuburo traumą, socialinio palaikymo svarba streso įveikai. Vydūno tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija 2013:Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Psichoemocinė sveikata. Streso valdymas, Klaipėda.

Publikacijos tipas

Publikacijos pavadinimas

Monografijos, vadovėliai, mokomosios priemonės 1. Acienė, E. (2014) Mokslinės tiriamosios praktikos koncepcija ir empirinio tyrimo metodologinės prieigos. Kn. Teorijos ir praktikos sąsajos Jungtinės II pakopos socialinio darbo studijų programos mokslinės tiriamosios praktikos procese. (Mokomoji knyga). P. 6-12. Vilnius: UAB „BMK Leidykla“, ISBN 978-609-8080-92-6.

2. Acienė, E. (2014) Parama studentams ugdant tarpkultūrines tyrimo kompetencijas kitoje kultūrinėje aplinkoje. Kn. Jungtinės II pakopos socialinio darbo studijų programos organizavimo ir įgyvendinimo probleminis diskursas. P.13-20. Vilnius: UAB „BMK Leidykla“, ISBN 978-609-8080-94-0.

3. Rimkus, V. (2014) Mokslinė tiriamoji praktika kaip baigiamojo darbo rengimo erdvė. Kn. Teorijos ir praktikos sąsajos jungtinės II pakopos socialinio darbo studijų programos mokslinės tiriamosios praktikos procese. Vilnius: UAB BMK leidykla, p. 36-47.

4. L. Radzevičienė; V. Rimkus (2014) Studentų ir dėstytojų mobilumas ir praktika. Kn. Jungtinės II pakopos socialinio darbo studijų programos organizavimo ir įgyvendinimo probleminis diskursas. Vilnius: UAB BMK leidykla, p. 28-40.

5. Mačiulskytė, S. (2014) The Code of Society Transformation in Social Work: Modelling the Construction of Lithuanian Social Work Professionalization. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Lapponiensis 273. Rovaniemi: University of Lapland printing Centre.

6. Vaičiulienė, J. (2014) Socialinis darbas su vaikais, patyrusiais seksualinę prievartą. Metodinė knyga. ISBN 978-9955-18-729- Klaipėda: KU leidykla.

ISI WoS straipsniai
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos leidiniuose 1. Acienė, E.; Zylkiewicz, E. (2014) The Needs for Creating and Developing Intercultural Competences among International Students. Tiltai. Nr.2 (67). P. 89-108. ISSN 1392 – 3137.

2. Acienė, E.; Mačiulskytė, S. (2014) On the Discource of Social Work Professionalization. Tiltai. Nr.4 (69). P.143-160. ISSN 1392 – 3137.

3. Acienė, E.; Mačiulskytė, S. (2014) Laimutės Žalimienės ir Eugenijaus Dunajevo monografijos „Socialinės paramos struktūros dilema-tarp autonomijos ir paternalizmo“ recenzija. Tiltai. Nr.4 (69). P.161-164. ISSN 1392 – 3137.

4. Kavaliauskienė, V.; Balčiūnaitė, R. (2014) Profesinio perdegimo raiška socialinio darbo profesionalizacijos kontekste. Tiltai. Nr.4 (69). P. 17-36. ISSN 1392 – 3137.

5. Kiaunytė, A. (2014) Žmogaus su psichine negalia neveiksnumo konstravimas: socialinio darbuotojo dilemos (Construction of incapacity of human with mental disabilities: dilemmas of a social worker) Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. ISSN 2029-0470. VDU leidykla, 13(1): 91-111.

6. Rimkus, V.; Motuzaitė, A. (2014) Socialinės pagalbos galimybės artimoje aplinkoje smurtaujančiam vyrui. Tiltai, Nr. 3 (68), p. 71-90.

7. Kreivinienė, B.; Vaičekauskaitė, R.; Tilvikas, J. (2014) Tradicinės, papildomos ir alternatyvios medicinos integralumo prielaidos ir galimybės: šeimos, auginančios vaiką su negalia, situacijos aspektas. Visuomenės sveikata. T. 24, Nr. 4 (95): 38-43.

8. Kreivinienė, B.; Zukhbaya, N.; Aširovienė, L. (2014) Kaniterapijos užuomazgos Lietuvoje: vieno atvejo studija. Tiltai Nr.3: 109-122.

9. Kreivinienė, B.; Vaičekauskaitė, R. (2014) Papildomoji ir alternatyvioji medicina Lietuvoje: reglamentavimas ir neįgalius vaikus auginančių šeimų poreikiai. Visuomenės sveikata. Nr. 1:11-19.

10. 6. Kuzmickaitė, V., Dirgėlienė, I. (2014). Socialinio darbo perspektyva probacijos sistemoje. Tiltai. Nr. 4 (69). P. 1 – 16. ISSN 1392-3137.

Straipsniai recenzuojamuose užsienio leidiniuose 1. Puidokienė, D.; Perttula, J. (2014) The Healing Relationship For Women In Prostitution. Topos, 2014, nr.1. ISSN 1815-0047, p. 159-172.
Mokslo populiarinimo darbai
Straipsniai konferencijų leidiniuose 1. Puidokienė, D.; Mažeikienė, N.; Kempton, G. E. (2014) Social work with victims of trafficking in women: alternative or complementary approaches? Vytautas Magnus University, Klaipeda University, Klaipeda Social and Psychological Services Center (Lithuania). The 4th European conference /Symposium for social work research. Free University of Bozen-Bolzano – EURAC, 15 – 17 April 2014, p. 247.

2. Kreivinienė, B.; Perttula, J. (2014) Dolphin Assisted Therapy: Innovative Learning for Children with Disabilities. ATEE: Education in a Changing Society. Vol.1: 90-98.

Publikacijos tipas

Publikacijos pavadinimas

Monografijos, vadovėliai, mokomosios priemonės
ISI WoS straipsniai
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos leidiniuose 1. Skarbalius, E., Dirgėlienė, I. (2015) Mokytojų rengimo(si) ugdyti mokinių tautinį tapatumą teorinės prielaidos. Andragogika. Mokslo darbai. 1 (6). ISSN 2029-6894. Klaipėdos universiteto leidykla, p. 188-203.

2. Acienė, E., Mačiulskytė, S., Popova, M. (2015) Socialinio darbo profesionalizacija kaip sėkmingos socialinės pabėgėlių integracijos prielaida. Tiltai. Nr. 71 (2). P. 139-166.

3. Rimkus, V. (2015) Neapibrėžtumo aspektai socialiniame darbe. Tiltai, Nr. 1 (70), p. 99-113.

4. Kreivinienė, B., Vaičiulienė, J. (2015) Neįgalių žmonių gyvenimo kokybė: tarp subjektyvaus ir objektyvaus vertinimo. Sveikatos mokslai. Visuomenės sveikata. 1 priedas, p.63-71.

Straipsniai recenzuojamuose užsienio leidiniuose
Mokslo populiarinimo darbai 1. Kavaliauskienė V. Knygoje: Čepas V. ir autorių kolektyvas (2015) Kitokių žmonių miestas. Klaipėdos miesto savivaldybė 1990-1995 metais. p.328-332. Klaipėda. Eglė.
Straipsniai konferencijų leidiniuose 1. Kreivinienė B. (2015) Delfinų terapija tarptautiniame kontekste: mokslinis įdirbis ir reglamentavimas. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Į sveiką ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, Klaipėda.

2. Kreivinienė, B., Vaičiulienė, J. (2015) Žmonių su negalia gyvenimo kokybė: tarp subjektyvaus ir objektyvaus vertinimo. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Į sveiką ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, Klaipėda.

3. Kreivinienė, B. (2015) Dolphin Assisted Therapy in Lithuanian and International Context: Scientific Groundwork and Regulation. International Scientific conference „Invisible Powers of Nature“. Parengtas straipsnis prieinamas: https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/2014-epale-lt-00098.pdf

Publikacijos tipas

Publikacijos pavadinimas

Monografijos, vadovėliai, mokomosios priemonės 1. Acienė, E., Dirgėlienė, I. (2016). Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo metodologinės strategijos (Vadovėlis). 96 p. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla
ISI WoS straipsniai 1. Grubliauskienė J., Vaičekauskaitė R. Children’s point of view to health related social factors // Social welfare: interdisciplinary approach. – 2016, Šiauliai: ŠU l-kla; vol. 6 (1), p. 30-39, ISSN 2029-7424, DOI:10.21277/sw.v1i6.247.
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos leidiniuose 1. Rugevičius, M., Sąlyga, J., Kreivinienė, B., Bortkevičiūtė, L.B. (2016) Delfinų terapijos ilgalaikio efekto vertinimas: tėvų apklausos duomenys. Sveikatos mokslai. 26 tomas, Nr. 6, p. 9-16.

2. Kreivinienė B., Rimkus V. Positive social work approach: the shift from „work“ towards „social“ // Tiltai. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (73), p. 83-95, ISSN 1392-3137, e-ISSN 2351-6569, http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v73i1.1266

3. Rimkus V. Socialinės pagalbos poreikis šeimoje globojamam vaikui ir jo globėjui: globėjų požiūrio analizė // Tiltai. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (73), p. 105-131, ISSN 1392-3137, e-ISSN 2351-6569, http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v73i1.1268

4. Kavaliauskienė V. Asmens gyvenimo sėkmės link: Vydūno pamokos // Visuomenės sveikata. – 2016, Vilnius: Higienos institutas; priedas Nr. 2, p. 5-9, ISSN 1392-2696.

5. Kreivinienė B., Vaičiulienė J., Norkienė S., Skirutienė G. Papildomosios ir alternatyviosios medicinos reglamentavimas Lietuvoje: problemos ir perspektyvos // Sveikatos mokslai. – 2016, Vilnius: „Sveikatos mokslai“; t. 26, Nr. 6, p. 242-248, ISSN 1392-6373, http://doi.org/10.5200/sm-hs.2016.124

Straipsniai recenzuojamuose užsienio leidiniuose 1. Skarbalius E., Dirgėlienė I. The prediction of the influence of the national orientation of teachers’ personality on the national identity of pupils. The case of Lithuania // European Scientific Journal. – 2016, European Scientific Institute, ESI; Vol. 12, No. 7, p. 20-32, ISSN 1857-7881, e-ISSN 1857-7431.

2. Acienė E., Mačiulskytė S. On the discourse of social work professionalization // Proceedings of Latvian Christian Academy. – 2016, Jūrmala, Latvia: Latvian Christian Academy; Vol. 4, p. 80-95, ISSN 1691-3264, ISBN 978-9984-775-24-1, http://kra.lv/proceedings-4-2016/

3. Acienė E., Dirgėlienė I. Social dialogue as precondition for social work professionalization in the context of non-formal education // Proceedings of Latvian Christian Academy. – 2016, Jūrmala, Latvia: Latvian Christian Academy; Vol. 4, p. 96-105, ISSN 1691-3264, ISBN 978-9984-775-24-1, http://kra.lv/proceedings-4-2016/

4. Dirgėlienė I.. Contexts of supervision in social work // Proceedings of Latvian Christian Academy. – 2016, Jūrmala, Latvia: Latvian Christian Academy; Vol. 4, p. 181-193, ISSN 1691-3264, ISBN 978-9984-775-24-1, http://kra.lv/proceedings-4-2016/

5. Dirgėlienė I., Večkienė N. P. Supportive collaboration in social work organizations: perspective of supervision // Proceedings of Latvian Christian Academy. – 2016, Jūrmala, Latvia: Latvian Christian Academy; Vol. 4, p. 194-206, ISSN 1691-3264, ISBN 978-9984-775-24-1, http://kra.lv/proceedings-4-2016/

6. Acienė E., Žylkiewicz-Plonska E. The need for creating and developing intercultural competences among international students // Proceedings of Latvian Christian Academy. – 2016, Jūrmala, Latvia: Latvian Christian Academy; Vol. 4, p. 320-337, ISSN 1691-3264, ISBN 978-9984-775-24-1, http://kra.lv/proceedings-4-2016/

Mokslo populiarinimo darbai
Straipsniai konferencijų leidiniuose 1. Kiaunytė A., Baltutienė L. Socialinio darbuotojo vaidmuo žmogaus su psichine negalia neveiksnumo nustatymo procese // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 37-38, ISBN 978-9955-18-890-2.

2. Kiaunytė A., Pelutytė A. Socialinė pagalba šeimai globojančiai jaunuolį turintį proto negalią: nuo socialinės priklausomybės savarankiškumo link // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 40, ISBN 978-9955-18-890-2.

3. Kiaunytė A., Šlečkuvienė E. Buvusio globos namų vaiko gyvenimo scenarijaus korekcija socialinio darbo aspektu // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 47, ISBN 978-9955-18-890-2.

4. Kavaliauskienė V., Nikolajenko E. Socialinio darbuotojo profesinę motyvaciją skatinantys veiksniai // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 36, ISBN 978-9955-18-890-2.

5. Dirgėlienė I., Paulauskienė V. Socialinis darbas psichikos sveikatos centre: streso rizika? // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 39, ISBN 978-9955-18-890-2.

6. Dirgėlienė I., Paulauskienė I. Bendruomeninė pagalba mažinant socialinę atskirtį priklausomybės situacijoje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 41, ISBN 978-9955-18-890-2.

7. Dirgėlienė I., Paulaitytė L. Pagalba moterims, patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje: gyvenimo kokybės kaitos aspektai // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 42, ISBN 978-9955-18-890-2.

8. Acienė E., Nugaras M. Visuomenės senėjimo ir socialinio darbo diskursas // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 43, ISBN 978-9955-18-890-2.

9. Rimkus V., Akintunde M. A., Oluwadamilare I. O. Social welfare and family support: the Nigerian experience // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 48, ISBN 978-9955-18-890-2.

10. Acienė E., Oneydikachi Ch. I. On the problem of social work in health care system // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 49, ISBN 978-9955-18-890-2.

11. Kavaliauskienė V.. Asmens gyvenimo sėkmės link: Vydūno pamokos // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 169, ISBN 978-9955-18-890-2.

12. Dirgėlienė I., Plungienė I., Dirgėlaitė I. Gyvenimo kokybės diskursas Vydūno muzikinėje kūryboje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 170, ISBN 978-9955-18-890-2.

13. Kreivinienė B. Papildomosios ir alternatyviosios medicinos reglamentavimas Lietuvoje: problemos ir perspektyvos // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 240, ISBN 978-9955-18-890-2.

14. Mačiulskytė S.. Kritinis amžius sėkmingai senėjimo trajektorijai // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 299, ISBN 978-9955-18-890-2.

15. Rimkus V. Socialinė pagalba asmenims, šeimoje globojantiems vaikus: globėjų požiūris // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 312, ISBN 978-9955-18-890-2.

16. Acienė, E., Dirgėlienė, I. Plenarinis pranešimas ,,Social Dialogue as Precondition of Social Work Professionalization in the Context of Non-formal Education in Lithuania“. Social Dialogue as a Precondition for Social Work in the Baltic States. Tarptautinis EZA seminaras. 2016, Latvijos Krikščioniška akademija.

Publikacijos tipas Publikacijos pavadinimas
Monografijos, vadovėliai, mokomosios priemonės
ISI WoS straipsniai 1. Vaičekauskaitė, R. Pasekėjo įgalinimo prielaidų konstravimas. Logos. ISSN 0868-7692. Nr. 92 (2017), p. 198-205.
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos leidiniuose 1. Rimkus, V., Kreivinienė B. Pozityvus socialinis darbas: nuo probleminio modelio link asmens stiprybių ugdymo // Tiltai: socialiniai mokslai. Klaipėda. ISSN 1392-3137. 2017, Nr. 3 (78), p. 13-28.

2. Acus, A., Acienė, E., Puidokienė, D. Domestic violence against women: discourse of reality // Tiltai: socialiniai mokslai. Klaipėda. ISSN 1392-3137. 2017, Nr. 3 (78), p. 115-128.

3. Jatkauskienė, B., Acienė, E. , Nugaras, M. Dėstytojų veiklos socialinės reprezentacijos struktūra ir jos dinamika studentų požiūriu // Tiltai: socialiniai mokslai. Klaipėda. ISSN 1392-3137. 2017, Nr. 1 (76), p. 77-99.

4. Kavaliauskienė, V., Nikolajenko, E. Nuostatos kaip socialinio darbuotojo profesinės veiklos motyvaciją skatinantis veiksnys // Tiltai: socialiniai mokslai. Klaipėda. ISSN 1392-3137. 2017, Nr. 2 (77), p. 41-52.

5. Kiaunytė, A., Žadeikytė, R. Socialinis darbas su asmeniu, išgyvenančiu onkologinę ligą kaip gyvenimo krizę: nuo neigimo vilties link // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. ISSN 2029-0470. [Nr.] 19 (1) (2017), p. 161-182.

6. Vaičekauskaitė, R., Kreivinienė, B. Šeimos, auginančios vaiką su negalia, realybės mokslinis rekonstravimas // Tiltai: socialiniai mokslai. Klaipėda. ISSN 1392-3137. 2017, Nr. 3 (78), p. 39-50.

7. Dirgėlienė, I., Kavaliauskienė, D., Letukienė, R. Gyvenimo kokybės pokyčiai anoniminių alkoholikų savipagalbos grupėje // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. ISSN 2029-0470. [Nr.] 19 (1) (2017), p. 111 – 133.

Straipsniai recenzuojamuose užsienio leidiniuose 1. Jatkauskienė, B., Acienė, E. Conceptualisation of academic staff’s didactic practices in the context of professionalisation // Sabiedrība. Integrācija. Izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli: 2017.gada 26.-27.maijs = Society. Integration. Education: proceedings of the international scientific conference: May 26th-27th, 2017. ISSN 1691-5887. 2017, d. 1, p. 169-183.
Mokslo populiarinimo darbai 1. Parengtas straipsnis delfinų terapijos tema Lietuvos jūrų muziejaus metraščiui „Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika“ (B.Kreivinienė).
Straipsniai konferencijų leidiniuose 1. Paulaitytė L., Rimkus, V. Socialinis palaikymas, kaip pagalbos galimybė smurtą artimoje aplinkoje patyrusiai moteriai // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

2. Polianinienė, D., Acienė, E. Pagalba šeimai esančiai priklausomybės nuo azartinių lošimų situacijoje: socialinio darbo aspektas // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

3. Nikolajenko, E., Kavaliauskienė, V. Socialinio darbuotojo nuostatos profesinės veiklos motyvacijos atžvilgiu // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

4. Kripaitė, L., Dirgėlienė, I. Socialinė pagalba romų šeimoms socialinės rizikos situacijoje: nuo socialinės atskirties socialinės integracijos link // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

5. Petrik, O., Dirgėlienė, I. Supervizija socialinio darbo studijose: Iššūkis? Inovacija? Parama? // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

6. Stončiuvienė, G., Dirgėlienė, I. Atokvėpio paslaugos galimybės teikiant pagalbą šeimai, auginančiai vaiką su negalia: situacijos analizė ir perspektyva // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

7. Albrikienė, I., Kiaunytė, A. Socialinio darbuotojo profesinės galios asmens sveikatos priežiūros sistemoje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

8. Rimkevičiūtė, A., Kiaunytė, A. Moterų, patyrusių smurtą artimiausioje aplinkoje, savipagalba grupėje: socialinio darbo feministinė perspektyva // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

9. Margevičiūtė, R., Mačiulskytė, S. Sėdimą darbą dirbančiųjų sveikatą sąlygojantys veiksniai: streso ir darbo aplinkos aspektai // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

10. Budginienė, K., Puidokienė, D. Prevencijos diskursas mažinant išnaudojimą prostitucijai – inovatyvaus socialinio darbo tikslas // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

11. Stončiuvienė, D., Puidokienė, D. Socialinės rizikos šeimų vaikų, esančių trumpalaikėje globoje (rūpyboje), teisės ir socialinis teisingumas // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

12. Popova, M. Socialinio darbo galimybės pabėgėlių integracijos procese // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404.

13. 14. Kreivinienė B. The Process of Search for Innovative Research Strategies in Dolphin Assisted Therapy: Experience in Pilot Research. // International Conference „Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation” konf. leidinys.

14. Kreivinienė, B., Kleiva, Ž., Vaicekauskaitė, R. Welfare Aspects of Dolphins and Humans in Dolphin Assisted Therapy Center of the Lithuanian Sea Museum. // 45 th Annual Symposium EAAM Acquario di Genova, Konferencijos leidinys.

Publikacijos tipas Publikacijos pavadinimas
Monografijos, vadovėliai, mokomosios priemonės 1. Puidokiene, D. Covert Codes of Women in Prostitution: Trauma & Recovery // LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN-10: 9786139889969. ISBN-13: 978-6139889969. ASIN: 6139889960, (2018) p. 232.
ISI WoS straipsniai 1. Bjerregaard, L. B. S., Mačiulskytė, S., Acienė, E. Christensen, J. Towards a model of social innovation: cross-border learning processes in the context of an ageing society // Social welfare: interdisciplinary approach. Šiauliai. ISSN 2029-7424. Vol. 8 (1) (2018), p. 8-23.

 

2. Žalienė, L., Mockevičienė, D., Kreivinienė, B., Razbadauskas, A., Kleiva, Ž., Kirkutis, A. Short-term and long-term effects of riding for children with cerebral palsy gross motor functions // BioMed research international. ISSN 2314-6133. Vol. 2018, art. no. 4190249 (2018), p. 1-6.

 

3. Kreivinienė, B., Kleiva, Ž. Subjective approach towards the welfare understanding in the dolphin assisted therapy: experiences of families in pilot research // Social welfare: interdisciplinary approach. Šiauliai. ISSN 2029-7424. Vol. 7 (1) (2017), p. 142-157.

 

4. Vaičekauskaitė, R. Mokslo ir šiuolaikinio meno ryšių konceptualumas: I. Leščinskaitės kūrybos kontekstas // Logos. ISSN 0868-7692. Nr. 94 (2018), p. 119-128.

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos leidiniuose
Straipsniai recenzuojamuose užsienio leidiniuose 1. Vaičekauskaitė, R., Valackienė, A. The need for entrepreneurial education at university // Journal of teacher education for sustainability. ISSN 1691-4147. Vol. 20, no. 1 (2018), p. 82-92.

2. Dirgėlienė, I., Kavaliauskienė, D. Existential Issues in Supervision: Practical Discourse  // Scientific Proceedings of Latvian Christian Academy. ISSN 1691-3264. 2018 (5), p. 117 – 125.

3. Puidokienė, D. The World of Women in Prostitution: Meaning of Trust in Healing Relations. // Existentia: Psychology and Psychotherapy. Journal of East -European Association for Existential Therapy. ISSN 2029-1272.  No. 11 (2018), p. 64-84.

4. Aciene, E., Tandzegolskienė, I. The Activities of Youth Labour Centres in the Context of Unemployment Reduction in Lithuania // Scientific Proceedings of Latvian Christian Academy. ISSN 1691-3264. 2018 (5), p. 36-48.

Mokslo populiarinimo darbai
Straipsniai konferencijų leidiniuose 1. Kavaliauskienė V., Nikolajenko, E. Socialinio darbuotojo motyvacija kaip efektyvaus profesinio funkcionavimo prielaida dirbant su senais asmenimis // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

2. Popova, M., Acienė, E. Socialinio darbo su pabėgėliais teorinis ir praktinis diskursas // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

3. Voltvikienė, S., Acienė, E. Profesinio perdegimo valdymas kaip socialinio darbo profesionalizacijos prielaida // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

4. Gudauskaitė-Girčė, B., Kavaliauskienė, V. Vaiko gerovę apsprendžiantys komponentai vaiko gerovės 2016-2018 metų veiksmų plane // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

5. Mikniutė, D., Kavaliauskienė, V. Senyvo amžiaus asmenų, patiriančių smurtą iš savo suaugusių vaikų, priklausomų nuo alkoholio, problema // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

6. Milienė, Ž., Kavaliauskienė, V. Vaiko socialinės gerovės aktualijos šiuolaikinėje bendruomenėje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

7. Paulauskienė, S., Kavaliauskienė, V. Be tėvų globos likusių vaikų socialinės gerovės aktualijos // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

8. Baltokienė, R., Dirgėlienė, I. Diskursyvus žvilgsnis į destigmatizaciją Vydūno filosofijos kontekste // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

9. Kripaitė, L., Dirgėlienė, I. Gyvename persikeitimo amžių: socialinė pagalba romų šeimoms // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

10. Šikšnienė, V., Dirgėlienė, I. Žmogus ir aplinkuma: refleksyvus požiūris į sisteminius pokyčius institucinėje vaikų globoje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

11. Stončiuvienė, G., Dirgėlienė, I. Žmogaus susivokimo kelias: „Atokvėpio“ paslaugos patirtis // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

12. Albrikienė, I., Kiaunytė, A. Žmoniškumo reikšmė gyvenimui: socialinio darbuotojo profesinės galios asmens sveikatos priežiūros sistemoje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

13. Kovienė, V., Kiaunytė, A. Socialinio darbuotojo vaidmuo vaiko paėmimo iš šeimos atveju // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

14. Lygnugarienė, V., Kiaunytė, A. Vaiko globos sisteminė pertvarka: žmoniškumo raiškos ir tvirtybės išbandymo laukas // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

15. Motuzaitė, A., Kiaunytė, A. Socialinis darbas su šeima, globojančia neįgalų suaugusį asmenį: žmogaus ir aplinkumos dermė // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

16. Bondareva, M., Kreivinienė, B. Užimtumo terapija kaip žmonių su negalia gyvenimo kokybės užtikrinimo prielaida dienos centre: socialinio darbo aspektas // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

17. Kreivinienė, B. Terapijų, asistuojant gyvūnams, gerovės užtikrinimo ir panaudojimo galimybių analizė // Papildomosios ir alternatyviosios medicinos įvairovė. Balneoterapijos galia: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija = The diversity of complementary and alternative medicine. The power of balneotherapy: international scientific-practical conference. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094810046.

18. Kreivinienė, B., Vaicekauskaitė, R., Kleiva, Ž. Delfinų terapijos užsiėmimai kaip vaikų su autizmo spektro sutrikimu sensorinės integracijos prielaida // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

19. Rimkutė, E., Radzevičienė, E., Kreivinienė, B. Eisenos, pusiausvyros, gyvenimo kokybės pokyčiai, patyrusiems hemoraginį galvos smegenų insultą, taikant gydomuosius pratimus vandenyje, asistuojant delfinams // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

20. Vaicekauskaitė, R., Kleiva, Ž., Kreivinienė, B. Terapiniai užsiėmimai kaip juodosios jūros delfinų (Tursiops truncatus ponticus) aplinkos praturtinimo priemonė // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

21. Ubartaitė, I., Mačiulskytė, S. Kliento stiprybių atskleidimas kaip pagalbos socialinės rizikos šeimoms galimybė // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800.

22. Kreivinienė, B., Kleiva, Ž., Vaicekauskaitė, R. Delfinų terapijos užsiėmimai kaip vaikų su autizmo spektro sutrikimu sensorinės integracijos prielaida // Terapijos, asistuojant gyvūnui, dabartinė situacija ir teisinio reglamentavimo poreikis. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: konferencijos medžiaga.

23. Kreivinienė, B., Kleiva, Ž., Mockevičienė, D. A Comparison of Psychosocial Evaluation of Children with Autism, Down syndrome and Cerebral Palsy in Dolphin Assisted Therapy. // Tarptautinės mokslinės Krokuvos universiteto konferencijos leidinys ,,Focus on Autism“.