LT   |   EN      Mano KU   |   

• 2018-2021 09.3.3-LMT-K-712-01-0174, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ „Specialistų rengimo teikti visavertę pagalbą asmenims su negalia sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas tobulinant tyrėjų kompetencijas“;
• 2019-2022 J05-LVPA-K-04-0080, 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ 1 prioriteto „Natūralių propolio pagrindu paremtų konservantų maisto pramonei prototipų sukūrimas“;
• 2019-2022 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-01-0002 „Klaipėdos universitete vykdomų studijų kokybės gerinimas ir universiteto valdymo tobulinimas atliepiant miesto ir regiono poreikiu“.

 • Lietuvos – Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse programa „Širdies ritmo paros Holterio monitoravimo rezultatų segmentavimo metodų sukūrimas”, 2009-2010 m.
 • INTERREG projektas “Development of Joint Research and Training Centre in High Technology Area” (Lithuania-Latvia)”,2010-2012 m.
 • Lietuvos – Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse 20012-2014 m. programa „Programinio modulio sukūrimas miego stadijų identifikavimui, panaudojant ilgalaikes širdies ritmo laiko sekas“. Projektas „Ilgalaikių širdies ritmo laiko sekų tyrimas ir programinio modulio sukūrimas miego stadijų identifikavimui“ (2012-2013)
 • ES MTEP „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“ (Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-019; programa: „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“, potemė: Jūros aplinkos ir technologijų poveikis ergonominių sistemų stabilumui, užtikrinant darnią žmogaus, aplinkos ir laivo mašinų sąveiką“. Projektas „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“ 2013-2015 m.
 • Išradimo “Paros širdies ritmo autonominės nervų sistemos balanso analizės sistema” patentavimo projektas per MITA. Suma 25 522.74 Lt, 2014 m.
 • Išradimo “Miego arterijos kraujo spaudimo ir jo pulsinės bangos matavimo įrenginys ir būdas” patentavimo projektas. MITA, vykdymo sutartis, Nr. 31 V-242 . Suma 20 000 Lt, 2014 m.
 • ES Leonardo DaVinči multilateralinis projektas “SOS – Stresas laivuose” 2014-2016 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, vykdomo pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003, pasirašytą 2011 m. lapkričio 30 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokslo tarybos, veiklą – studentų moksliniai tyrimai (laisvu nuo studijų metu) parama. Projektas yra finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų:

  • 2013 m. vykdyti LMT finansuojami studentų moksliniai-tiriamieji darbai: 1) Širdies ritmo požymių išskyrimas įvairiose miego stadijose, naudojant LabView programinę įrangą. Analysis of heart rate parameters during different sleep stages using LabVIEW software; 2) Žmogaus piršto deguonies dinamikos priklausomybės nuo aplinkos bei piršto temperatūrų tyrimas panaudojant virtualius LabVIEW instrumentus. Analysis of human finger oxygen dynamics dependence on the environment and finger temperature using LabVIEW virtual instruments; 3) Pjezo-elektrinio jutiklio perdavimo funkcijos matavimas virtualiais instrumentais. Piezoelectric sensor transmission functions ascertainment by virtual instruments.
  • 2014 m. vykdytas LMT finansuojamas studentų mokslinis-tiriamasis darbas 1) Fotopletizmografinių pulsinių bangų amplitudžių išskyrimas ir jų dinamikos palyginimas identifikuojant paroksizmus miego metu. Pulse wave amplitudes extraction of plethysmography and comparison of dynamics for identifies the paroxysms in sleep time.
  • 2015 m. vykdyti LMT finansuojami studentų moksliniai-tiriamieji darbai: 1) Paros širdies ritmo dinamikos tyrimas atsižvelgiant į studentų cirkadinį ritmą. Twenty-four hours heart rate dynamics analysis regarding students circadian rhythms; 2) Elektromagnetininių bangų poveikio vertinimas personalui, dirbančiam magnetinio rezonasno tomografo aplinkoje. Evaluation of electromagnetic radiation impact for personnel working in magnetic resonance tomography environment.
 • 2012-2016 Projekto „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“, Nr. VPI-3.3-ŠMM-08K-01-019, 2012-08-20.
 • COST BM1309 veikla, siekiant vystyti Europos šalių tinklą, skirtą inovatyviam EML taikymui biomedicinoje EML-MED (European Network for Innovative Uses of EMFs in Biomedical Applications), 2015-2018 m.
 • 2017-2018 J05-LVPA-K, Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai. „Funkcinės diagnostikos sistema pagrįsta stipininės arterijos sfigmogramų matavimu ir analize“ Nr. J05-LVPA-K-01-0263 (2017-2018).