LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikatos mokslų fakultetas » Studentų praktika » Praktika užsienyje pagal ERASMUS+ pogramą

PATVIRTINTA
Rektoriaus 2015-09-01
įsakymu Nr. 1-001

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ PRAKTIKŲ UŽSIENYJE PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Erasmus+ programa suteikia aukštojo mokslo institucijų studentams galimybę užsienyje ne tik studijuoti, bet ir atlikti praktiką. Šios taisyklės apibrėžia studentų Erasmus+ praktikų organizavimo bei administravimo tvarką Klaipėdos universitete, visų dalyvaujančių šalių teises ir įsipareigojimus, taisyklių įgyvendinimo tikslus bei uždavinius.
2. Taisyklių įgyvendinimo tikslas – užtikrinti Erasmus+ studentų praktikos, kaip vienos iš Erasmus+ programos veiklų, organizavimą Klaipėdos universitete, laikantis Europos Komisijos bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytų reikalavimų, vadovaujantis Universiteto statutu bei Universiteto studijų nuostatais, ES teisės aktais bei LR įstatymais.
3. Taisyklių įgyvendinimo uždaviniai:
3.1. Apibrėžti Erasmus+ praktikos organizavimo sąlygas.
3.2. Užtikrinti Erasmus+ studentų praktikos rezultatų akademinį pripažinimą, nustatant rezultatų įskaitymo tvarką bei veikloje dalyvaujančių pusių atsakomybes.
3.3. Apibrėžti studentų, norinčių atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą, atrankos (konkurso) tvarką bei eigą, šitaip užtikrinant veiklos įgyvendinimo skaidrumą.

 

II. ERASMUS+ PRAKTIKOS SĄLYGOS

4. Neatsižvelgiant į mobilumo projektų skaičių ir mobilumo veiklos rūšį, tas pats studentas gali dalyvauti mobilumo veikloje, kurios laikotarpių bendra trukmė kiekvienoje studijų pakopoje neviršija 12 mėn. (skaičiuojant trukmę įskaičiuojamas ir dalyvavimas veikloje iš ES lėšų gavus nulinę dotaciją).
5. Erasmus+ praktikos sąlygos:
5.1. Praktika užsienyje gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.
5.2. Erasmus+ praktika gali būti atliekama ir vasaros mėnesiais.
6. Papildomos Erasmus+ praktikos sąlygos absolventams:
6.1. Absolventų praktika turi baigtis per 12 mėnesių nuo diplomo išdavimo datos.
6.2. Visus praktikai reikalingus dokumentus absolventai turi susitvarkyti likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki studijų baigimo.
7. Praktikos vieta:
7.1. Studentas Erasmus+ praktikos mobilumui gali vykti į aukštojo mokslo instituciją (AMI), turinčią Erasmus aukštojo mokslo chartiją, arba įmonę/organizaciją, esančią bet kurioje programoje dalyvaujančioje šalyje (ES šalys bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija).
7.2. Praktika negali vykti AMI, įmonėse / organizacijose, esančiose Lietuvoje arba studento gyvenamojoje šalyje (angl. country of residence), taip pat ES institucijose bei agentūrose (žr. išsamų sąrašą http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm).
8. Laikotarpis, praleistas atliekant praktiką, siunčiančiojoje institucijoje turi būti užskaitytas kaip sudedamoji studijų programos dalis. Studento parsivežti kreditai ir įvertinimai užskaitomi kaip praktika.
9. Jei studijų programoje praktikai numatyta mažiau ECTS kreditų nei reikalaujama tinkamam darbo krūviui sudaryti, praktiką galima užskaityti kaip laisvai pasirenkamą dalyką (dalykus).
10. Rekomenduojama minimalų praktikos laikotarpį, 2 mėnesius, pagal darbo krūvį prilyginti 10 ECTS kreditų (266,6 valandų) (1 ECTS=26.66 val.)
11. Siunčiančioji ir priimančioji institucijos gali susitarti pratęsti studentui prasidėjusį mobilumo laikotarpį ir tokiu atveju turi įvykdyti tokias sąlygas:
11.1. Studento prašymas pratęsti laikotarpį turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus mėnesiui iki iš pradžių planuoto mobilumo laikotarpio pabaigos;
11.2. Jeigu prašymą patenkina visos šalys, turi būti pakeistas stipendijos susitarimas ir imtasi visų priemonių, susijusių su trukmės pakeitimu;
11.3. Jeigu studentas gauna Erasmus+ stipendiją, siunčiančioji institucija, atsižvelgdama į ilgesnę trukmę, gali pakeisti stipendijos sumą arba susitarti su studentu, kad šios papildomos dienos būtų laikomos nulinės stipendijos iš ES lėšų laikotarpiu.
12. Norint padėti institucijoms interpretuoti studentų įvertinimus gautus užsienio institucijoje, buvo sukurta ECTS pažymių skalė. Pateikiama KU ir ECTS pažymių skalė:

 

III. AKADEMINIS PRIPAŽINIMAS

13. Pagrindinis Erasmus+ praktikos laikotarpio akademinio pripažinimo dokumentas yra praktikos sutartis.
14. Pasibaigus studijų užsienyje laikotarpiui, priimančioji institucija užpildo aprašomąją praktikos vertinimo formą, kurioje įvertina studento pasiekimus praktikos metu bei patvirtina studento buvimo laikotarpį (būtina tik atskirais atvejais).
15. Praktikos sutartis ir aprašomoji praktikos vertinimo forma pateikiama Studijų skyriui ir atitinkamo KU fakulteto studijų prodekanui, kuris studentui išduoda Studijų kitos valstybės aukštojoje mokykloje rezultatų įskaitymo kortelę Klaipėdos universitete. Praktikos įskaitymą, remiantis praktikos sutartimi ir aprašomąja praktikos vertinimo forma vadovaujantis Klaipėdos universiteto senato 2011 m. balandžio 11 d. Nr. 11-42 nutarimu ,,Dėl KU studijų rezultatų įskaitymo tvarkos pataisų patvirtinimo“, vykdo ir kortelę užpildo atitinkamos katedros vedėjas, kurioje jis pasirašo. Kortelėje įskaitomi visi praktikos sutartyje ir aprašomojoje praktikos vertinimo formoje nurodyti kreditai. Katedros vedėjas kortelėje nurodo, studijų programoje numatytus modulius, kurie yra padengiami Erasmus+ praktikos metu gautais kreditais. Studentas katedros vedėjo pasirašytą kortelę pristato dekanatui. Fakulteto prodekanui (fakultetinis ECTS koordinatorius) bei dekanui pasirašius rezultatų įskaitymo kortelę, užskaitytus modulius ir vertinimus fakultetas surašo į akademinę informacijos sistemą.
16. Nesant galimybei dalies Erasmus+ praktikos kreditų įskaityti kaip praktikos numatytos studijų programoje, jie turi būti įtraukiami į diplomo priedėlį nurodant, kad kreditai gauti Erasmus+ praktikos metu.
17. Rezultatų įskaitymo kortelės kopiją fakulteto praktikos koordinatorius (katedros vedėjas) perduoda Studijų skyriui.
18. Apeliacijos tvarka. Studentas, nesutinkantis su praktikos rezultatų (kreditų bei įvertinimų) įskaitymu Klaipėdos universitete, turi teisę pateikti apeliaciją, kurią toliau svarsto apeliacinė komisija, susidedanti iš atitinkamos katedros vedėjo, atsakingo prodekano, institucinio Erasmus+ programos koordinatoriaus bei Studijų prorektoriaus. Raštišką prašymą dėl išaiškinimo ar apeliacijos studentas turi įteikti KU instituciniam Erasmus+ programos koordinatoriui. Komisija per 10 darbo dienų turi pateikti atsakymą pareiškėjui. Kilus ginčytiniems atvejams, tiek studentas, tiek Klaipėdos universitetas turi teisę kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą dėl išaiškinimo.
Ši nuostata netaikoma studentui, kuriam įgyvendinti praktikos programą sutrukdė nenugalima jėga (force majeoure) arba sunkinančios aplinkybės (pvz. liga ar panašiai), apie kurias praneša priimančios institucijos kontaktinis asmuo ir/ar kurias raštu patvirtina vietos Erasmus+ Nacionalinė/Regioninė agentūra. Sugrįžęs studentas privalo pateikti tai įrodančius dokumentus, o Klaipėdos universitetas nedelsdamas praneša Švietimo mainų ir paramos fondui, koordinuojančiam Erasmus+ programą Lietuvoje.

 

 

IV. STUDENTŲ ATRANKA

19. Praktiką pagal Erasmus+ programą atlikti gali studentas, atitinkantis šiuos reikalavimus:
19.1. Yra užregistruotas oficialioje Klaipėdos universiteto studijų programoje, pagal kurią išduodami diplomai, suteikiami kvalifikaciniai ar mokslo laipsniai, įskaitant ir daktaro laipsnį, kurie yra pripažįstami pagal Lietuvoje galiojančias procedūras.
19.2. Pakankamai gerai moka kalbą, kuria bus atliekama praktika.
19.3. Yra nuolatinių arba ištęstinių studijų studentas (Vadovaujantis ES Aukštojo mokslo programų įgyvendinimo Lietuvoje ekspertų komisijos 2011-01-10 nutartimi Nr. NV-5, ištęstinių studijų formos studentai gali dalyvauti Erasmus+ programoje, tačiau atrankos metu prioritetas turi būti skiriamas nuolatinių studijų formas studentams).
20. Studentai, norintys atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą, Studijų skyriui turėtų pateikti šiuos dokumentus:
20.1. Motyvacinį laišką, adresuotą Erasmus+ atrankos komisijai. Motyvaciniame laiške turi būti nurodytos priežastys lėmusios pasirinktą praktikos vietą, apibūdinta planuojama veikla bei aprašyta nauda, kurią studentas gaus iš pasirinktos praktikos.
20.2. Katedros vedėjo rekomendaciją, kurioje argumentuojama, kodėl studentas rekomenduojamas atlikti praktiką studento pasirinktoje vietoje. Rekomendacija turi būti suderinta su dekanu.
20.3. Erasmus+ praktikos paraišką (paraiškos formą galima rasti tinklapyje senas.ku.lt).
20.4. Viso studijų laikotarpio studijų rezultatų nuorašą su akademiniu vidurkiu (patvirtintą dekanate).
20.5. Praktikos kreditų įskaitymo planą, patvirtintą Katedros vedėjo (dokumento formą galima rasti tinklapyje senas.ku.lt) (netaikoma absolventų praktikai).
20.6. Priimančios įstaigos raštišką sutikimą priimti studentą atlikti praktiką.
21. Pagrindiniai studentų atrankos Erasmus+ praktikai užsienyje kriterijai:
21.1. Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai.
21.2. Ankstesnė mobilumo patirtis.
21.3. Priimančios institucijos siūloma praktikos programa.
21.4. Motyvacija atlikti praktiką užsienyje.
21.5. Užsienio kalbos žinios.
22. Pirmenybė atrankoje suteikiama:
22.1. Studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus Erasmus+ praktikos mobilume.
22.2. Studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika.
23. Studentų atranka Erasmus+ praktikai organizuojama ne mažiau kaip 2 kartus. Studentų kandidatūras svarsto atrankos komisija, kurią rektorius tvirtina įsakymu, Studijų skyriaus teikimu.
24. Yra nustatomi konkurso kriterijai, pagal kuriuos studentai reitinguojami ir atrenkami vykti į praktiką. Kriterijus nustato komisija atrankos posėdžio metu pagal gautų Erasmus+ stipendijų kiekį kiekvienais akademiniais metais.
25. Studento kandidatūrą tvirtina arba atmeta atrankos komisija.
26. Atrankos komisijos sprendimai apie atrinktus studentus atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą yra protokoluojami.
27. Erasmus+ praktikai atrinkti studentai kreipiasi į Studijų skyriaus specialistą, atsakingą už Erasmus+ praktikas, dėl tolesnių veiksmų eigos.

 

V. FINANSINĖS SĄLYGOS

28. Klaipėdos universiteto studentams, mokantiems už studijas, Erasmus+ praktikos laikotarpiu studijų mokestis gali būti mažinamas.
29. Praktiką pagal Erasmus+ programą atliekantys studentai, taip pat gauna finansinę paramą iš Europos Komisijos bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų skirtų Erasmus+ programai. Stipendijų dydžius nustato Švietimo mainų ir paramos fondas.
30. 80 % praktikos stipendijos pervedama iki praktikos pradžios. Jeigu studentas laiku nepateikė dokumentų praktikai, išankstinio finansavimo mokėjimas gali būti atliktas vėliau. Likę 20 procentų – studentui grįžus ir atsiskaičius už praktiką.
31. Studentams su negalia ar specialiaisiais poreikiais gali būti skiriamas papildomas finansavimas. Papildomą finansavimą skiria Švietimo mainų ir paramos fondas.
32. Erasmus+ stipendija mokama priklausomai nuo veiklos trukmės, o ne nuo sudaryto darbo krūvio ir kreditų skaičiaus.
33. Jei praktika vyksta ilgiau nei 2 mėnesius, nepilno mėnesio studijų trukmės laikotarpis bei laikotarpis už kurį skiriama stipendija, apskaičiuojami laikantis šių taisyklių:
33.1. Laikotarpis iki 3 dienų apvalinamas, kaip 0 mėnesių;
33.2. Laikotarpis nuo 4 iki 10 dienų apvalinamas kaip 0,25 mėnesio;
33.3. Laikotarpis nuo 11 iki 17 dienų, apvalinamas kaip 0,5 mėnesio;
33.4. Laikotarpis nuo 18 iki 24 dienų apvalinamas kaip 0,75 mėnesio;
33.5. Laikotarpis ilgesnis nei 25 dienos, apvalinamas kaip 1 mėnuo.
34. Už stipendijos panaudojimą studentas neprivalo atsiskaityti.
35. Universitetas turi teisę reikalauti iš studento grąžinti jam skirtą Erasmus+ stipendiją užsienyje ar jos dalį, jei studentas nesilaiko finansinėje bei praktikos sutartyse numatytų reikalavimų.

 

VI. ERASMUS+ PRAKTIKOS DOKUMENTAI

36. Norint pagal Erasmus+ programą atlikti praktiką, prieš ir po praktikos studentui būtina susitvarkyti šiuos dokumentus:
37. Praktikos sutartis: kai trys šalys – studentas, siunčiančioji ir priimančioji institucijos – susitaria dėl praktikos programos užsienyje, jos pasirašo praktikos sutartį (Learning Agreement For Traineeships). Šios sutarties I dalis Before the Mobility turi būti pasirašyta prieš studentui išvykstant į užsienį. Sutartis sudaroma trim egzemplioriais – kiekvienai šaliai po vieną.
Praktikos metu, jeigu reikalinga keisti praktikos sutarties sąlygas, visi sutarties pakeitimai fiksuojami II dalyje During the Mobility. Pakeitimai turi būti patvirtinti priimančios bei siunčiančios institucijų.
Pasibaigus praktikai studentas turi pristatyti siunčiančiai institucijai (per 1 mėnesį po praktikos baigimo) užpildytą ir pasirašytą III sutarties dalį After the Mobility. Būtina pateikti originaliai pasirašytą dokumentą.
Studentas, pasirašydamas sutartį, sutinka, kad praktika užsienyje būtų sudėtinė jo aukštojo mokslo programos dalis.
Siunčiančioji institucija garantuoja studentui visišką Erasmus+ praktikos akademinį pripažinimą. Klaipėdos universitete praktikos sutartį pasirašo atitinkamos katedros vedėjas, praktikos vadovas (jei tai kitas asmuo, o ne Katedros vedėjas). Absolventų praktikos atveju praktikos sutartį pasirašo Studijų skyriaus vedėjas.
Priimančioji institucija pasirašydama praktikos sutartį patvirtina, kad suderinta praktikos programa yra priimtina ir nepažeidžia institucijos vidaus taisyklių.
38. Prašymas leisti išvykti praktikai užsienyje. Prieš išvažiuodamas į užsienio instituciją, kiekvienas studentas turi parašyti prašymą savo fakulteto dekanui leisti išvykti praktikai užsienyje, nurodant programą, pagal kurią studentas išvyksta, priimančią užsienio instituciją ir praktikos laikotarpį. Taip pat prašoma grįžus leisti tęsti studijas Klaipėdos universitete. Šio prašymo pagrindu fakulteto dekanas rašo teikimą rektoriui leisti studentui vykti praktikai į užsienį. Šio teikimo pagrindu fakultetas ruošia įsakymą dėl leidimo išvykti praktikai į užsienį.
Absolventų praktikos atveju prašymas leisti išvykti praktikai užsienyje rašomas Studijų skyriaus vedėjui. Prašymo pagrindu Studijų skyriaus specialistas, atsakingas už Erasmus+ praktikas ruošia raštą, dėl leidimo išvykti praktikai užsienyje, kurį tvirtina Studijų prorektorius.
39. Sveikatos draudimas. Studentas, iki praktikos mobilumo pradžios privalo Studijų skyriui pateikti Europos sveikatos draudimo kortelės kopiją bei privataus sveikatos, civilinės atsakomybės draudimo ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų liudijimo kopiją.
40. Finansinė sutartis: prieš išvykdamas į užsienį atlikti praktiką, studentas pasirašo finansinę sutartį. Pinigai yra pervedami į studento sąskaitą. Tam studentas Klaipėdos universiteto Studijų skyriui privalo pateikti šiuos duomenis:
40.1. Tikslų savo gyvenamąjį adresą;
40.2. Telefoną;
40.3. Elektroninio pašto adresą;
40.4. Asmens kodą;
40.5. Banko pavadinimą ir banko kodą;
40.6. Banko sąskaitos numerį.
41. Erasmus studento chartija – standartinis dokumentas, kuriame nurodytos studentų mobilume dalyvaujančių studentų teisės ir pareigos.

VII. INTERNETINĖ KALBINĖ PARAMA

42. Dalyvis privalo atlikti kalbos žinių vertinimą OLS sistemoje, kuomet studijų arba darbo kalba priimančiojoje institucijoje yra anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų arba olandų kalba (išskyrus kai šios kalbos yra gimtosios), prieš mobilumą ir mobilumo laikotarpio pabaigoje. Kalbos žinių vertinimo internetu atlikimas prieš išvykstant yra būtina sąlyga, išskyrus tinkamai pateisinamus atvejus.
43. Dalyvis privalo lankyti OLS kalbos kursus nuo tada, kai jam suteikiama ši galimybė, ir stengtis gauti iš to maksimalią naudą. Jeigu Dalyvis negali lankyti kursų internetu, jis nedelsiant apie tai praneša Institucijai.
44. Finansinės paramos galutinės sumos mokėjimui reikia pateikti privalomąjį kalbos vertinimą internetu mobilumo laikotarpio pabaigoje.

VIII. ES APKLAUSA

45. Pasibaigus mobilumo užsienyje laikotarpiui, dalyvis turi užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tada, kai gauna kvietimą ją užpildyti. Iš Dalyvių, kurie neužpildo ir nepateikia ES apklausos anketos, jų Institucija gali reikalauti grąžinti dalį arba visą dalyvių gautą finansinę paramą.
46. Papildomai studentui gali būti atsiųstas klausimynas internetu siekiant surinkti išsamią informaciją pripažinimo klausimais.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Taisyklės tvirtinamos Klaipėdos universiteto rektoriaus įsakymu.