LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijų kokybė

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotų studijų krypčių studijų programos. Aukštosios mokyklos vykdomų krypties studijų išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7  metus.

Aukštosios mokyklos krypties studijų ekspertinį išorinį vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, arba tarpvalstybinėse sutartyse nurodytos agentūros.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 patvirtintu Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų kryptys vertinamos pagal vertinamąsias sritis – studijų tikslai, rezultatai ir turinys; mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos; studentų priėmimas ir parama; studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas; dėstytojai; studijų materialieji ištekliai; studijų kokybės valdymas ir viešinimas. Kiekviena iš vertinamųjų sričių vertinama penkių balų skalėje.

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. V-149 Studijų kokybės ir vertinimo centro direktoriaus įsakymas Dėl studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, studijų krypčių išorinio vertinimo plano, ekspertų atrankos aprašo, ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo.

Studijų krypčių išorinio vertinimo 2020–2025 m. planas

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. SV6-15 „Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo“ iki 2020 m. rugpjūčio 31 dienos akredituotų studijų programų sąrašas

Eil. Nr. Programos valstybinis kodas Studijų programa Pakopa Studijų kryptis Studijų krypčių grupė
1. 6121DX015 Ekologija ir aplinkos valdymas Pirmoji Ekologija Gyvybės mokslai
2. 6121NX062 Archeologija ir istorija Pirmoji Archeologija Humanitariniai mokslai
3. 6211NX055 Kraštovaizdžio archeologija Antroji Archeologija Humanitariniai mokslai
4. 6121NX060 Anglų filologija Pirmoji Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) Humanitariniai mokslai
5. 6121NX061 Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos Pirmoji Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) Humanitariniai mokslai
6. 6121NX064 Lietuvių filologija Pirmoji Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) Humanitariniai mokslai
7. 6121NX067 Lietuvių filologija ir režisūra Pirmoji Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) Humanitariniai mokslai
8. 6121NX068 Lietuvių filologija ir švedų kalba Pirmoji Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) Humanitariniai mokslai
9. 6121NX063 Istorija Pirmoji Istorija Humanitariniai mokslai
10. 6211NX051 Baltijos šalių istorija Antroji Istorija Humanitariniai mokslai
11. 6211NX050 Anglų ir kita užsienio (vokiečių k./prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija Antroji Lingvistika Humanitariniai mokslai
12. 6211NX053 Baltų kalbos ir kultūros Antroji Lingvistika Humanitariniai mokslai
13. 6211NX057 Teatrologija Antroji Menotyra Humanitariniai mokslai
14. 6211NX052 Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija Antroji Paveldo studijos Humanitariniai mokslai
15. 6211NX054 Dvasinis konsultavimas ir asistavimas Antroji Religijos studijos Humanitariniai mokslai
16. 6211BX020 Techninių informacinių sistemų inžinerija Antroji Informatikos inžinerija Informatikos mokslai
17. 6121EX059 Aplinkos inžinerija Pirmoji Aplinkos inžinerija Inžinerijos mokslai
18. 6121EX070 Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas Pirmoji Aplinkos inžinerija Inžinerijos mokslai
19. 6211EX065 Jūros aplinkos inžinerija Antroji Aplinkos inžinerija Inžinerijos mokslai
20. 6121EX060 Biomedicinos inžinerija Pirmoji Bioinžinerija Inžinerijos mokslai
21. 6211EX064 Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos Antroji Elektronikos inžinerija Inžinerijos mokslai
22. 6121EX065 Laivo inžinerija Pirmoji Jūrų inžinerija Inžinerijos mokslai
23. 6211EX066 Laivybos ir uostų inžinerija Antroji Jūrų inžinerija Inžinerijos mokslai
24. 6211EX068 Laivų projektavimas ir statyba Antroji Jūrų inžinerija Inžinerijos mokslai
25. 6121EX067 Statybos inžinerija ir uosto statiniai Pirmoji Statybos inžinerija Inžinerijos mokslai
26. 6211JX086 Medijos ir komunikacija Antroji Komunikacija Socialiniai mokslai
27. 6211JX087 Nacionalinis saugumas Antroji Politikos mokslai Socialiniai mokslai
28. 6121JX068 Žurnalistika Pirmoji Žurnalistika Socialiniai mokslai
29. 6121GX016 Radiologija Pirmoji Medicinos technologijos Sveikatos mokslai
30. 6121GX015 Ergoterapija Pirmoji Reabilitacija Sveikatos mokslai
31. 6181GX001 Kineziterapija Pirmoji Reabilitacija Sveikatos mokslai
32. 6211GX016 Papildomoji ir alternatyvioji medicina Antroji Reabilitacija Sveikatos mokslai
33. 6121GX017 Slauga Pirmoji Slauga ir akušerija Sveikatos mokslai
34. 6211GX017 Slauga Antroji Slauga ir akušerija Sveikatos mokslai
35. 6121GX018 Visuomenės sveikata Pirmoji Visuomenės sveikata Sveikatos mokslai
36. 6211GX019 Visuomenės sveikatos ugdymas Antroji Visuomenės sveikata Sveikatos mokslai
37. 6211FX019 Laivyno techninės eksploatacijos valdymas Antroji Jūrų technologijos Technologijų mokslai
38. 6211MX043 Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga Antroji Edukologija Ugdymo mokslai
39. 6211MX044 Švietimo vadyba Antroji Edukologija Ugdymo mokslai
40. 6121MX053 Socialinė pedagogika Pirmoji Pedagogika Ugdymo mokslai
41. 6121MX054 Vaikystės pedagogika Pirmoji Pedagogika Ugdymo mokslai
42. 6211MX038 Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika Antroji Pedagogika Ugdymo mokslai
43. 6211MX042 Socialinė pedagogika Antroji Pedagogika Ugdymo mokslai
44. 6310MX009 Pedagogika Profesinės studijos Pedagogika Ugdymo mokslai
45. 6121LX060 Vadyba Pirmoji Vadyba Verslo ir viešoji vadyba
46. 6211LX079 Inovacijų vadyba ir technologijos Antroji Vadyba Verslo ir viešoji vadyba
47. 6211LX087 Sveikatos priežiūros vadyba Antroji Vadyba Verslo ir viešoji vadyba

Studijų programų išorinio vertinimo rezultatai

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Sritis Pakopa Vertinimo rezultatai Akreditavimo laikotarpis Akreditavimo dokumentas Vertinimo išvados
Dailė
612W12001 Vizualieji menai M Pirma Pratęstas akreditavimo terminas iki 2018 m. birželio 30 d. SKVC direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. SV6-51  –  –
Psichologija
6121JX065 Psichologija S Pirma Akredituota iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.  3 metams  Išvados
6211JX085 Konsultavimo psichologija S Antra Akredituota iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.   6 metams SKVC direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. SV6-8  Išvados
6211JX088 Pedagoginė psichologija S Antra Akredituota iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.   6 metams SKVC direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. SV6-8  Išvados
Gamtinė geografija
6121CX014 Hidrologija ir okeanografija P Pirma Akredituota iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.  3 metams SKVC direktoriaus 2018 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. SV6-1 Išvados
6211CX019 Jūrų hidrologija P Antra Akredituota iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.  6 metams SKVC direktoriaus 2018 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. SV6-1 Išvados
Socialinis darbas
6121JX067 Socialinis darbas S Pirma Pratęstas akreditavimo terminas iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. SKVC direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. SV6-25  –  –
621H81003 Socialinis darbas S Antra Pratęstas akreditavimo terminas iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. SKVC direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. SV6-25  –  –
Filosofija
6121NX070 Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos H Pirma Akredituota iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.  3 metams SKVC direktoriaus 2018 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. SV6-1 Išvados
6211NX059 Profesinė etika ir etikos auditas H Antra Akredituota iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2018 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. SV6-1 Išvados
Šokis
6121PX040 Šokio menas M Pirma Pratęstas akreditavimo terminas iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. SKVC direktoriaus 2017 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. SV6-18  –  –
6121PX045 Sportiniai šokiai M Pirma Akredituota iki 2020 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. SV6-38 Išvados
6211PX031 Choreografija M Antra Pratęstas akreditavimo terminas iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. SKVC direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. SV6-13  –  –
Ekonomika
6121JX063 Ekonomika S Pirma Akredituota iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.  3 metams Išvados
6211JX090 Verslo ekonomika S Antra Akredituota iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.  3 metams Išvados

Studijų programų išorinio vertinimo rezultatai

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Sritis Pakopa Vertinimo rezultatai Akreditavimo laikotarpis Akreditavimo dokumentas Vertinimo išvados
Politikos mokslai
621L20002 Europos studijos S Antra Akredituota iki 2020 m. birželio 30 d.  3 metams SKVC direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. SV6-10 EN LT
612L20003 Politikos mokslai S Pirma Akredituota iki 2020 m. birželio 30 d.  3 metams  SKVC direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. SV6-10  EN  LT
Architektūra
612K13001 Kraštovaizdžio architektūra M Pirma Neakredituota EN LT
621K13002 Kraštovaizdžio architektūra M Antra Pratęstas akreditavimo terminas iki 2018 m. birželio 30 d. SKVC direktoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. SV6-25 EN  LT
Vadyba, turizmas ir poilsis, žmonių išteklių vadyba
621N20015 Verslo vadyba S Antra Akredituota iki 2022 m. birželio 30 d.  6 metams SKVC direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. SV6-52  EN  LT
621N20031 Inovacijų vadyba ir technologijos S Antra Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d.  3 metams SKVC direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. SV6-52  EN  LT
621N80001 Rekreacijos ir turizmo vadyba S Antra Akredituota iki 2022 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. SV6-45 EN LT
628N80002 Tarptautinių turizmo renginių vadyba S Antra Akredituota iki 2022 m. birželio 30 d.  6 metams SKVC direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. SV6-45  EN LT
Chemijos ir procesų inžinerija
612H81002 Chemijos inžinerija T Pirma Akredituota iki 2020 m. birželio 30 d.  3 metams SKVC direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. SV6-10 EN   LT
621H81003 Naftos technologiniai procesai T Antra Akredituota iki 2020 m. birželio 30 d.   3 metams SKVC direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. SV6-10  EN  LT
Anglų filologija, lingvistika, pedagogika
612Q10003 Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos H Pirma Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d.  3 metams SKVC direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. SV6-38 EN  LT
621Q10009 Anglų ir kita užsienio (vokiečių, prancūzų, rusų) kalba ir verslo komunikacija H Antra Studijų programa išregistruota
621Q10010 Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija H Antra Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d. 3 metams  SKVC direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. SV6-38 EN LT
Statybos inžinerija, statybų technologijos
621H20004 Uosto statiniai T Antra Vertinama 3 metams  EN  LT
Bendroji inžinerija
621H17005 Jūros aplinkos inžinerija T Antra Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. SV6-48 EN  LT
612H16002 Biomedicinos inžinerija T Pirma Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d.  3 metams SKVC direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. SV6-38  EN  LT
Gamybos inžinerija
621H70007 Gamybos inžinerija T Antra Akredituota iki 2023 m. birželio 30 d.  6 metams SKVC direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. SV6-10 EN   LT
Viešasis administravimas
621N70009 Regionų valdysena S Antra Akredituota iki 2023 m. birželio 30 d.   6 metams SKVC direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. SV6-10
Informacijos sistemos, informatika, informatikos inžinerija, pedagogika
612I10005 Informatika P Pirma Akredituota iki 2022 m. birželio 30 d.  6 metams  SKVC direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. SV6-38 EN  LT
621I20002 Informacijos sistemos P Antra Pratęstas akreditavimo terminas iki 2017 m. gruodžio 31 d. SKVC direktoriaus 2016 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. SV6-6
Biologija, gyvybės mokslai
621C10004 Ichtiologija ir žuvininkystė B Antra Akredituota iki 2023 m. birželio 30 d.   6 metams  SKVC direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. SV6-10 EN  LT
621C90001 Ekologija ir aplinkotyra B Antra Akredituota iki 2023 m. birželio 30 d.   6 metams SKVC direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. SV6-10  EN LT 

Studijų programų išorinio vertinimo rezultatai

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Sritis Pakopa Vertinimo rezultatai Akreditavimo laikotarpis Akreditavimo dokumentas Vertinimo išvados
Mechanikos inžinerija, aeronautikos inžinerija
612H30003 Mechanikos inžinerija T Pirma Akredituota iki
2021 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2015 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. SV6-30 EN LT
Muzika, pedagogika
612W31002 Atlikimo menas M Pirma Akredituota iki
2021 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. SV6-49 EN LT
621W31003 Dainavims M Antra Akredituota iki
2018 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. SV6-49 EN LT
621W31005 Pučiamųjų ir styginių muzika M SKVC direktoriaus 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. SV6-49 EN LT
621X14005 Fortepijono pedagogika M Akredituota iki
2021 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. SV6-49 EN LT
612W30003 Muzikos teorija ir istorija M Pirma Studijų programa išregistruota
Teatras ir kinas
612W41006 Vaidyba M Pirma Akredituota iki
2018 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. SV6-42 EN LT
Istorija, paveldo studijos
621V72003 Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija H Antra Akredituota iki
2019 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. SV6-49 EN LT
Komunikacija, informacijos paslaugos, viešieji ryšiai, žurnalistika
612P50002 Žurnalistika S Pirma Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2016 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. SV6-9 EN
621P90006 Medijos ir komunikacija S Antra Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2016 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. SV6-9 EN
Literatūrologija
621Q20005 Literatūrologija H Antra Akredituota iki
2018 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. SV6-38 EN LT
Reabilitacija
612B32003 Ergoterapija B Pirma Akredituota iki
2019 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. SV6-51 EN LT
Religijos mokslai, teologija, pedagogika
612X13036 Religijos pedagogika ir psichologija S Pirma Pratęstas akreditavimo terminas iki
2016 m. rugpjūčio 31 d.
1 metams SKVC direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. SV6-22
621V80002 Religinis ugdymas H Antra Studijų programa išregistruota
Pedagogika, edukologija
621X20007 Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga S Antra Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus įsakymas 2016 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. SV6-14 EN

Srities trumpinys:
T – Technologijos mokslų, M – Menų, H – Humanitarinių mokslų, P – Fizinių mokslų, B – Biomedicinos mokslų, S – Socialinių mokslų.

Studijų programų išorinio vertinimo rezultatai

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Sritis Pakopa Vertinimo rezultatai Akreditavimo laikotarpis Akreditavimo dokumentas Vertinimo išvados
Elektronikos ir elektros inžinerija
621H62003 Laivų elektros įranga ir automatika T Antra Studijų programa
išregistruota
612H62003 Elektros inžinerija T Pirma Akredituota iki
2020 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. SV6-43 EN LT
621H60002 Pramonės elektros įranga ir automatika T Antra Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. SV6-43 EN LT
Statybų technologijos, statybos inžinerija
612H20002 Statybos inžinerija T Pirma Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. SV6-50 EN LT
Reabilitacija
618B31001 Kineziterapija B Pirma Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. SV6-56
Gamybos inžinerija, medžiagų technologijos
621H70006 Technologijų valdymas T Antra Studijų programa išregistruota
Viešieji ryšiai, žurnalistika, informacijos paslaugos
612P10003 Informologija S Pirma Studijų programa išregistruota
Informatikos inžinerija
612E10003 Informatikos inžinerija T Pirma Akredituota iki
2021 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. SV6-25 EN LT
Filologija, anglų filologija, lingvistika, pedagogika
612Q30003 Anglų filologija H Pirma Akredituota iki
2018 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. SV6-5 EN LT
621Q10010 Anglų ir kita užsienio (vokiečių k./prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija H Antra Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. SV6-25
Muzika, pedagogika, edukologija
621X14003 Muzikos pedagogika S Antra Akredituota iki
2020 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. SV6-56 EN LT
612X14002 Muzikos pedagogika S Pirma Akredituota iki
2020 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. SV6-56 EN LT
621W31002 Choro dirigavimas M Antra Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. SV6-56 EN LT
621W31004 Liaudies muzika M Antra Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. SV6-56 EN LT
Teatras ir kinas, meno studijos
612W41005 Režisūra M Pirma Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. SV6-62 EN LT
621W41003 Dramos režisūra M Antra Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. SV6-62 EN LT
Slauga
612B70003 Slauga B Pirma Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. SV6-62 EN LT
621B70003 Slauga B Antra Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. SV6-62 EN LT
Sportas, šokis, pedagogika
612X13002 Kūno kultūros ir sporto pedagogika S Pirma Akredituota iki
2020 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugpjūčio28 d. įsakymas Nr. SV6-50 EN LT
612W51001 Choreografija S Pirma Akredituota iki
2020 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugpjūčio28 d. įsakymas Nr. SV6-50 EN LT
612W54001 Sportiniai šokiai M Pirma Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. SV6-38 EN LT
621W54001 Choreografija M Antra Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. SV6-38 EN LT
Biologija, pedagogika, aplinkotyra, gyvybės mokslai
612C10002 Biologija B Pirma Akredituota iki
2021 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. SV6-12 EN LT
612C90001 Ekologija ir aplinkos valdymas B Pirma Akredituota iki
2018 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. SV6-12 EN LT
621C10002 Jūrų ekologija ir aplinkotyra B Antra Vertinimui neteikiama Studijų programa išregistruota
Matematika ir pedagogika
612G10003 Matematika P Pirma Neakredituota SKVC direktoriaus 2015 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. SV6- 34 EN LT
612X13037 Matematikos ir informatikos mokymas P Pirma Studijų programa išregistruota
Lingvistika, filologija, lietuvių filologija, pedagogika, literatūrologija
612T97001 Lietuvių filologija ir kalbos tvarkyba H Pirma Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. SV6-56 EN LT
612U10010 Lietuvių filologija H Pirma Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. SV6-56 EN LT
612U10006 Lietuvių filologija ir režisūra H Pirma Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. SV6-56 EN LT
612U10007 Lietuvių filologija ir suomių kalba H Pirma Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. SV6-56 EN LT
612U10008 Lietuvių filologija ir švedų kalba H Pirma Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. SV6-56 EN LT
612U10005 Lietuvių filologija ir kultūrinė antropologija H Pirma Akredituota iki 2020 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. SV6-59 EN LT
612U10009 Lietuvių filologija ir latvių kalba H Pirma Studijų programa išregistruota
Edukologija, andragogika, švietimas ir ugdymas
612X30001 Andragogika S Pirma Akredituota iki
2021 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. SV6-5 EN LT
621X30001 Andragogika S Antra Akredituota iki
2021 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. SV6-5 EN LT
612X20001 Edukologija S Pirma Akredituota iki
2021 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. SV6-5 EN LT
621X20009 Edukologija S Antra Akredituota iki 2021 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. SV6-5 EN LT
621X91001 Karjeros projektavimas S Antra Akredituota iki
2021 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. SV6-5 EN LT
621X20008 Švietimo kokybės vadyba S Antra Studijų programa išregistruota
Turizmas ir poilsis
612N80001 Rekreacija ir turizmas S Pirma Vertinama
621N80002 Tarptautinių turizmo renginių vadyba S Antra Akredituota iki 2017 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. SV6-20
Jūrų inžinerija, jūrų technologijos, sausumos transporto inžinerija
621H50001 Laivyno techninė eksploatacija T Antra Akredituota iki
2018 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. SV612 EN LT
621H52001 Laivų projektavimas ir statyba T Antra Akredituota iki
2018 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. SV612
621J60001 Laivyno techninės eksploatacijos valdymas T Antra Akredituota iki
2018 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. SV612 EN LT
Viešasis administravimas
612N70004 Viešasis administravimas S Pirma Akredituota iki
2021 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. SV612 EN LT
Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos
612V40003 Archeologija H Pirma Akredituota iki
2019 m. birželio 30 d.
5 metams SKVC direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. SV6-3
Dizainas
612W20009 Parodų ir renginių
dizainas
M Pirma Akredituota iki
2019 m. birželio 30 d.
5 metams SKVC direktoriaus 2014 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. SV6-5
Visuomenės sveikata
621A60005 Visuomenės sveikatos ugdymas B Antra Akredituota iki
2017 m. birželio 30 d.
3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. SV6-32
Visuomeninė geografija
612L70001 Socialinė ekonominė geografija ir regionistika S Pirma Akredituota iki
2020 m. birželio 30 d.
6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. SV6-30 EN LT
Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Sritis Pakopa Vertinimo rezultatai Akreditavimo laikotarpis Akreditavimo dokumentas Vertinimo išvados

Srities trumpinys:
T – Technologijos mokslų, M – Menų, H – Humanitarinių mokslų, P – Fizinių mokslų, B – Biomedicinos mokslų, S – Socialinių mokslų.

Studijų programų išorinio vertinimo rezultatai

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Savianalizės pateikimo terminas Išorinio vertinimo pusmetis Vertinimo lygis Vertinimo rezultatai Vertinimo laikotarpis Pastabos
Vadyba, žmonių išteklių vadyba
621N27001 Sveikatos priežiūros vadyba 2012 10 30 2013 I T* Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2013 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. SV6-48 (Žin. 2013., Nr. 68-3447)
612N20007 Vadyba 2012 10 30 2013 I T* Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2013 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. SV6-48 (Žin. 2013., Nr. 68-3447)
Edukologija, pedagogika, andragogika, švietimas ir ugdymas
621X20007 Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga 2012 10 30 2013 I T Akredituota iki 2016 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. SV6-71 (Žin. 2013., Nr. 122-6228)
Religijos studijos
621V80005 Dvasinis konsultavimas 2012 10 30 2013 I L** Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2013 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. SV6-48 (Žin. 2013., Nr. 68-3447)
Biologija, edukologija, pedagogika
621X10002 Kūno kultūros pedagogika 2012 10 30 2013 I T Akredituota iki 2016 m. birželio 30d. 3 metams SKVC direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. SV6-56 (Žin. 2013., Nr. 89-4458)
Archeologija
621V40002 Kraštovaizdžio archeologija 2012 10 30 2013 I T Akredituota iki 2016 m. birželio 30d. 3 metams SKVC direktorius 2013 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. SV6-43
Medicinos technologijos
612B80001 Medicinos technologijos 2012 11 30 2013 I L Vertinimui neteikiama
Architektūra
612K13001 Kraštovaizdžio architektūra 2012 12 30 2013 I T Akredituota iki 2017 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. SV6-5
621K13002 Kraštovaizdžio architektūra 2012 12 30 2013 I T Akredituota iki 2017 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. SV6-5
Bendroji inžinerija, inžinerija, aplinkotyra (geodezija)
621F74001 Geoinformatika 2013 03 30 2013 I T Akredituota iki 2020 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. SV6-30
612H16002 Biomedicinos inžinerija 2013 II Akredituota iki 2016 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktorius 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. SV6-70 (Žin. 2013., Nr. 119 – 6040)
Pedagogika (vaikystės pedagogika)
621X12001 Pradinio ugdymo pedagogika 2013 03 30 2013 II T Vertinimui neteikiama
612X11002 Vaikystės pedagogika 2013 03 30 2013 II T Akredituota iki 2017 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. SV6-30
612X12001 Vaikystės pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas 2013 03 30 2013 II T Neakredituota, terminas iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. SKVC direktoriaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. SV6-30
Filologija, rusų filologija, lenkų filologija, pedagogika
612U30002 Rusų filologija ir lietuvių kalba 2013 03 30 2013 II T Vertinimui neteikiama
Pedagogika
631X13002 Profesinė pedagogika 2013 03 30 2013 II T Vertinimui neteikiama
Pedagogika ir edukologija (dailės, technologijų)
612X13003 Technologijų pedagogika 2013 03 30 2013 II T Vertinimui neteikiama
Rinkodara
621N50002 Rinkodara 2013 03 30 2013 II T Akredituota iki 2020 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. SV6-14
Menotyra
621U94001 Teatrologija 2013 03 30 2013 I L Akredituota iki 2016 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. SV6-71 (Žin. 2013., Nr. 122-6228)
Statistika
621G30003 Statistika ir operacijų tyrimas 2013 03 30 2013 I L Akredituota iki 2016 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. SV6-77 (Žin. 2013., Nr. 139 – 7033)
Biologija, botanika, zoologija, mikrobiologija
621C10004 Ichtiologija ir žuvininkystė 2013 03 30 2013 II T Akredituota iki 2017 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. SV6-5
Jūrų inžinerija, jūrų technologijos, sausumos transporto inžinerija
612H53001 Jūrų uostų inžinerija 2013 03 30 2013 II T Akredituota iki 2020 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. SV6-14
621H53001 Jūrų uostų valdymas 2013 03 30 2013 II T Akredituota iki 2017 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. SV6-14
612H50001 Laivų energetinių įrenginių eksploatacija 2013 03 30 2013 II T Vertinimui neteikiama
601H50001 Laivų energetinių įrenginių eksploatacija 2013 03 30 2013 II T Vertinimui neteikiama
Dailė
612W12001 Dailė 2013 06 30 2013 II T Akredituota iki 2017 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. SV6-30
Politikos mokslai, socialinė politika
612L20003 Politikos mokslai 2013 06 30 2013 II T Akredituota iki 2017 m. birželio 30 d. 3 metams SKVC direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. SV6-5
Visuomeninė geografija, pedagogika
612L70001 Visuomeninė geografija 2013 09 01 2013 II T Akredituota iki 2020 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. SV6-30
621L70002 Visuomeninė geografija 2013 09 01 2013 II T Akredituota iki 2020 m. birželio 30 d. 6 metams SKVC direktoriaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. SV6-30
Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Savianalizės pateikimo terminas Išorinio vertinimo pusmetis Vertinimo lygis Vertinimo rezultatai Vertinimo laikotarpis Pastabos

* – vertina tarptautinė ekspertų grupė.
** – vertina lietuvių ekspertų grupė.

Universiteto vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema, grindžiama Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis, numato veikimo būdus ir priemones, padedančias užtikrinti teikiamo aukštojo universitetinio išsilavinimo tinkamą kokybę.

Svarbi studijų kokybės sąlyga – studijų ir mokslo (meno) veiklos vienovė. Studijų ir mokslo (meno) veiklos vienovę Universitete užtikrina dėstytojų ir studentų dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje (socialinėje) plėtroje (meninėje veikloje), mokslo darbuotojų (menininkų) dalyvavimas studijų procese, mokslo žinių ir mokslinio darbo (meninės veiklos) įgūdžių perteikimas studijų programose.

Kiekvienai studijų programai numatomas savikontrolės (savianalizės) mechanizmas, užtikrinantis nuolatinį studijų kokybės palaikymą, studijų turinio, metodikos ir informacinės aplinkos atnaujinimą, dėstytojų kompetencijos ir kvalifikacijos priežiūrą, objektyvų studentų žinių bei įgūdžių vertinimą. Studijų programų savianalizė atliekama ir studijų programos atnaujinamos kas treji metai. Studijų programų savianalizę atlieka katedros vedėjo sudaryta ir fakulteto dekano patvirtinta grupė. Grupės sudėtyje turi būti bent vienas studentas. Rekomenduojama į grupės sudėtį įtraukti socialinių partnerių atstovą.

Kompleksinis atskiros studijų programos kokybės, fakulteto (studijų instituto) studijų kokybės, Universiteto studijų kokybės įsivertinimas vyksta reguliariai kas treji metai, atskirų studijų programų kokybės įsivertinimą pradedant 2011 m., fakultetų (studijų institutų) – 2012 m., Universiteto – 2013 m. Atskirų studijų programų ir Universiteto studijų kokybės įsivertinimas gali būti atliekamas kitu laiku, jei tai susiję su studijų programų išoriniu vertinimu ar Universiteto institucinės savianalizės, pateikiamos išoriniam vertinimui, reikmėmis.

Universitete veikia Studijų kokybės komisija, svarstanti aktualius studijų kokybės gerinimo klausimus ir teikianti rekomendacijas studijų organizatoriams ir dalyviams.

Nuolat Universiteto interneto tinklalapyje ir kitais būdais viešai skelbiama kiekybinė ir kokybinė informacija apie studijų programas, suteikiamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, mokslinę ir meno veiklą, įsivertinimo rezultatus, studentų, absolventų bei kitų suinteresuotų šalių nuomonę apie studijų kokybę ir absolventų karjeros rodiklius.