LT   |   EN      Mano KU   |   
„Auksinė burė“

Klaipėdos universiteto

studentų visuomeninės veiklos apdovanojimai

I. BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) studentų visuomeninės veiklos vertinimą ir tokios veiklos skatinimą Universitete kasmet apdovanojant labiausiai to nusipelniusius. Nuostatai skelbiami Klaipėdos universiteto svetainėje www.ku.lt/studentu-reikalu-skyrius/
2. Apdovanojimų tikslas – skatinti Universiteto studentų socialinį dalyvavimą aukštosios mokyklos gyvenime.
3. Studentų aktyvumo, jų skatinimu visuomeninei veiklai vertinimu ir tinkamo apdovanojimų „Auksinė burė” organizavimu Universitete rūpinasi Studentų reikalų skyrius.

II. NOMINACIJOS

6. Klaipėdos universiteto „Auksinė burė” apdovanojimų nominacijos:
 • Metų organizacija;
 • Metų renginys;
 • Metų atradimas;
 • Metų savanoris;
 • Metų pavyzdys;

III. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI 

7. Viešai skelbiamoms nominacijoms kandidatūras gali teikti Klaipėdos universiteto organizacijos, klubai, kolektyvai, fakultetų dekanai, rektorius, prorektoriai, akademinės grupės seniūnai, kiti Universiteto bendruomenės nariai.
8. Kandidatūros teikiamos raštu ar elektroniniu paštu iki nurodytos datos Studentų reikalų skyriui.
9. Teikiant kandidatūras būtina nurodyti kandidato vardą, pavardę ar organizacijos pavadinimą ir kontaktus. Būtina nurodyti kas teikia kandidatūrą ir už kokius nuopelnus ne tik juos įvardijant, bet ir nurodant šių nuopelnų svarbą argumentuotai pagrindžiant.
10. Klaipėdos universiteto organizacijų Apskritasis stalas rudens semestro susirinkimo metu kasmet šaukia „Auksinė burė” apdovanojimų komisiją (toliau – Komisija). Komisiją sudaro: Klaipėdos universiteto rektorius ar jo deleguotas asmuo, Studentų reikalų skyriaus vedėjas, Klaipėdos miesto jaunimo organizacijų „Apskritojo stalo“ pirmininkas ar Klaipėdos miesto jaunimo reikalų koordinatorius (arba vienas arba kitas) ir Apskritojo stalo delegatai renkami slaptu balsavimu Apskritojo stalo rudens semestro susirinkimo metu.
11. Esant daugiau nei trims kandidatūroms vienai nominacijai skaičiuojami komisijos balsai ir tolimesniame etape varžosi ne daugiau trijų kandidatų. Komisija vertindama kandidatūras turi išrinkti geriausią, antrą bei trečia vietas užėmusias kandidatūras kiekvienoje nominacijoje.
12. Vertinimo kriterijai:
 • Metų organizacija – Klaipėdos universiteto ar Universitete veikianti organizacija, klubas, kolektyvas ar neformali grupė, kurios veikloje dalyvauja ar jos nariais gali būti Universiteto studentai (vertinami pasiekimai tiek Klaipėdos universitete, tiek už jo ribų per vienerius metus, atsižvelgiama į tai kokią naudą ši veikla davė Klaipėdos universiteto bendruomenei, veiklos efektyvumas, atgarsis visuomenėje, lyginama organizacijos veikla su jos ankstesniais pasiekimais ir vertinamos veiklos tendencijos, jei organizacija pasirodė prasčiau nei praėjusiais metais, nominacija jai teikiama neturėtų būti),
 • Metų renginys – renginys organizuotas Klaipėdos universitete (vertinamas renginio atgarsis visuomenėje, universiteto bendruomenės dalyvavimo renginyje mąstai, organizuojančių renginį studentų gausa, renginio novatoriškumas),
 •  Metų atradimas – studentas(ė) ar studentų grupė, kolektyvas, kuri(s) einamaisiais metais save atskleidė visuomeninėje veikloje (vertinamos veiklos, kuriose šiam apdovanojimui nominuotas asmuo save atskleidė per praėjusius metus),
 •  Metų savanoris – nominacija skirta studentui(ei), studentų grupei už nesavanaudišką veiklą vardan kitų (vertinama veikla per vienerius metus, jos nauda kitiems, veiklos tendencingumas),
 • Metų pavyzdys – nominacija skirta Klaipėdos universiteto darbuotojui aktyviai veikiančiam visuomeniniais pagrindais ir raginančiam tai daryti studentus (vertinama asmens visuomeninė veikla per vienerius metus, jos sąsajos su studentais, studentų skatinimu socialiniam dalyvavimui).
13. Balsuoti už kandidatus nominacijoms turi būti sudaryta galimybė visiems Universiteto bendruomenės nariams.
14. Nebūtina apdovanoti toje nominacijoje, kurioje tais metais Komisijos sprendimu nėra tinkamų, vertų tos nominacijos kandidatų.

IV. BALSŲ SKAIČIAVIMO TVARKA

15. Bendruomenės balsai lemia 50% visų balsų. Likusieji 50% yra komisijos balsai. Balsams pasiskirsčius po lygiai apdovanojama komisijos geriau įvertinta kandidatūra.
16. Universiteto bendruomenė balsuodama už kandidatus gali rinktis ne daugiau kaip iš trijų kandidatų vienai nominacijai, kuriuos atrinko Komisija.
17. Tiek komisijos, tiek bendruomenės balsai skaičiuojami tokiu principu: pirma vieta – 3 balai, antra vieta – 1 balas, trečia vieta – 0 balų. Komisijos ir bendruomenės balai sudedami.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Laureatai apdovanojami viešame renginyje.
19. Komisijos balsavimo protokolai saugomi Studentų reikalų skyriuje

2017 m. komisija

 • Klaipėdos universiteto Studijų prorektorius prof. dr. Kęstutis Dučinskas
 • Sporto klubo pirmininkė doc. dr. Genovaitė Avižonienė
 • Studentų reikalų skyriaus vedėjas dr. Darius Rekis
 • Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkė Živilė Krikštaponytė
 • A.L.L. Efektas narė Evelina Sederevičiūtė
 • ESN KUK prezidentė Dovilė Zujevaitė
 • Klaipėdos universiteto robotų klubo atstovas Andrius Knolis

2016 m. komisija

 • Klaipėdos universiteto Studijų prorektorius prof. dr. Kęstutis Dučinskas
 • Sporto klubo pirmininkė doc. dr. Genovaitė Avižonienė
 • Studentų reikalų skyriaus vedėjas Darius Rekis
 • Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentė Živilė Krikštaponytė
 • A.L.L. Efektas narė Evelina Sederevičiūtė
 • Klaipėdos universiteto mišraus choro „Pajūrio aidos“ meno vadovas doc. Algirdas Šumskis
 • Klaipėdos miesto Jaunimo reikalų koordinatorė Jurgita Činauskaitė – Cetiner

2015 m. komisija

 • Klaipėdos universiteto Studijų prorektorius prof. dr. Kęstutis Dučinskas
 • Šokių grupės „Leader dance“ vadovė doc. dr. Bronė Švitrienė
 • Studentų reikalų skyriaus vedėjas Darius Rekis
 • Klaipėdos universiteto robotų klubo atstovas Andrius Knolis
 • Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentė Evelina Greiciūnaitė
 • Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblio „Vytinė“ meno vadovė Irena Petrulionienė
 • Klaipėdos jaunimo organizacijų „Apskritasis stalas“ pirmininkė Gintarė Žymantaitė

2014 m. komisija

 • Klaipėdos universiteto rektorius prof. Vaidutis Laurėnas
 • Sporto klubo pirmininkė doc. dr. Genovaitė Avižonienė
 • Studentų reikalų skyriaus vedėjas Darius Rekis
 • Klaipėdos universiteto robotų klubo atstovas Andrius Knolis
 • Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentė Diana Mickutė
 • Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblio „Vytinė“ atstovė Živilė Aleksandravičiūtė (posėdyje nedalyvavo)
 • Klaipėdos jaunimo organizacijų „Apskritasis stalas“ atstovas Michailas Denisenko (posėdyje nedalyvavo)

Balsavimo rezultatai

METŲ ORGANIZACIJA

Kandidatai Komisijos vertinimas Balsavimas internete Bendras rezultatas
ESN KUK (Erasmus studentų tinklas). 2 vieta (1 balas) 3 vieta (0 balų) 3 vieta (0 balų)
Klaipėdos universiteto studentų sąjunga 3 vieta (0 balų) 1 vieta (3 balai) 2 vieta (3 balai)
KU Robotų klubas 1 vieta (3 balai) 2 vieta (1 balas) 1 vieta (4 balai)

 

Atsakymo variantas Pasirinkimų Santykis, %
1. ESN KUK (Erasmus studentų tinklas). 72 14,55
2. Klaipėdos universiteto studentų sąjunga 260 52,5
3. KU Robotų klubas 163 32,9
Viso 495 100

Balsavimo internete rezultatai

 METŲ RENGINYS

Kandidatai Komisijos vertinimas Balsavimas internete Bendras rezultatas
1. „S‘kelk motyvaciją“ 3 vieta (0 balų) 1 vieta (3 balai) 2 vieta (3 balai)
2. „Apskritojo stalo kovos“ 1 vieta (3 balai) 2 vieta (1 balas) 1 vieta (4 balai)
3. „Kultūrų vakarai“ 2 vieta (1 balas) 3 vieta (0 balų) 3 vieta (1 balas)

 

Atsakymo variantas Pasirinkimų Santykis, %
1. „S‘kelk motyvaciją“. 203 44,03
2. „Apskrintojo stalo kovos“. 144 31,24
3. „Kultūrų vakarai“. 114 24,73
Viso 461 100

Balsavimo internete rezultatai

 METŲ PROJEKTAS

Kandidatai Komisijos vertinimas Balsavimas internete Bendras rezultatas
1. Turizmo projektas „Baidarė upėje“. 2 vieta (1 balas) 2 vieta (1 balas) 2 vieta (2 balai)
2. Ekspedicija į Islandiją ir atgal burlaiviu „Brabander“. 1 vieta (3 balai) 1 vieta (3 balai) 1 vieta (6 balai)

 

Atsakymo variantas Pasirinkimų Santykis, %
1. Turizmo projektas „Baidarė upėje“. 182 36
2. Ekspedicija į Islandiją ir atgal burlaiviu „Brabander“. 324 64
Viso 506 100

Balsavimo internete rezultatai

 METŲ INICIATYVA

Kandidatai Komisijos vertinimas Balsavimas internete Bendras rezultatas
1. ESN KUK. Už savanorišką įsitraukimą į ŠMPF ir ESN Lietuva vykdomą iniciatyvą Kupiškio rajono mokykloms „Kupiškis District Initiative”. 1-2 vieta (2 balai) 3 vieta (0 balų) 3 vieta (2 balai)
2. KUSS. Už iniciatyvą įsteigti Klaipėdos universiteto studentų sąjungos nestruktūrinį padalinį – užsienio studentų klubą. 3 vieta (0 balų) 1 vieta (3 balai) 2 vieta (3 balai)
3. Klaipėdos krepšinio klubas „Neptūnas“. Už iniciatyvą bendradarbiauti su Klaipėdos universitetu. 1-2 vieta (2 balai) 2 vieta (1 balas) 1 vieta (5 balai)

 

Atsakymo variantas Pasirinkimų Santykis, %
1. ESN KUK. Už savanorišką įsitraukimą į ŠMPF ir ESN Lietuva vykdomą iniciatyvą Kupiškio rajono mokykloms „Kupiškis District Initiative”. 61 13,1
2. KUSS. Už iniciatyvą įsteigti Klaipėdos universiteto studentų sąjungos nestruktūrinį padalinį – užsienio studentų klubą. 234 50,3
3. Klaipėdos krepšinio klubas „Neptūnas“. Už iniciatyvą bendradarbiauti su Klaipėdos universitetu. 170 36,6
Viso 465 100

Balsavimo internete rezultatai

 METŲ ATRADIMAS

Kandidatai Komisijos vertinimas Balsavimas internete Bendras rezultatas
1. Gytis Stučinskas. 2 vieta (1 balas) 1 vieta (3 balai) 2 vieta (4 balai)
2. Dovilė Zujevaitė. 3 vieta (0 balų) 3 vieta (0 balų) 3 vieta (0 balų)
3. Julius Jakas. 1 vieta (3 balai) 2 vieta (1 balas) 1 vieta (4 balai)

Vadovaujantis apdovanojimų nuostatais kandidatams surinkus vienodą balų skaičių nugalėtoju skelbiamas tas, kuriam daugiau balų skyrė vertinimo komisija.

Atsakymo variantas Pasirinkimų Santykis, %
1. Gytis Stučinskas. 264 56,9
2. Dovilė Zujevaitė. 67 14,4
3. Julius Jakas. 133 28,7
Viso 464 100

Balsavimo internete rezultatai

METŲ SAVANORIS

Kandidatai Komisijos vertinimas Balsavimas internete Bendras rezultatas
1. Ernestas Tamkevičius. 1 vieta (3 balai) 3 vieta (0 balų) 1 vieta (3 balai)
2. Indrė Čedavičiūtė. 3 vieta (0 balų) 1 vieta (3 balai) 2 vieta (3 balai)
3. Donata Overlingė. 2 vieta (1 balas) 2 vieta (1 balas) 3 vieta (2 balai)

Vadovaujantis apdovanojimų nuostatais kandidatams surinkus vienodą balų skaičių nugalėtoju skelbiamas tas, kuriam daugiau balų skyrė vertinimo komisija.

Atsakymo variantas Pasirinkimų Santykis, %
1. Ernestas Tamkevičius. 89 17,7
2. Indrė Čedavičiūtė. 209 41,6
3. Donata Overlingė. 204 40,6
Viso 502 100

Balsavimo internete rezultatai

METŲ PAVYZDYS

Kandidatai Komisijos vertinimas Balsavimas internete Bendras rezultatas
1. Valentinas Kartašovas. 1 vieta (3 balai) 1 vieta (3 balai) 1 vieta (6 balai)
2. Edgaras Vaškaitis. 2 vieta (1 balas) 2 vieta (1 balas) 2 vieta (2 balai)
3. Elvyra Acienė. 3 vieta (0 balų) 3 vieta (0 balų) 3 vieta (0 balų)

 

Atsakymo variantas Pasirinkimų Santykis, %
1. Valentinas Kartašovas. 298 57
2. Edgaras Vaškaitis. 135 25,8
3. Elvyra Acienė. 90 17,2
Viso 523 100

Balsavimo internete rezultatai

UNIVERSITETO SIELA

Kandidatai Komisijos vertinimas Balsavimas internete Bendras rezultatas
1. Aistė Stalmokaitė. 1 vieta (3 balai) 1 vieta (3 balai) 1 vieta (6 balai)
2. Goda Vasiliauskytė. 2 vieta (1 balas) 2 vieta (1 balas) 2 vieta (2 balai)

 

Atsakymo variantas Pasirinkimų Santykis, %
1. Aistė Stalmokaitė. 274 65,39
2. Goda Vasiliauskytė. 145 34,61
Viso 419 100

Balsavimo internete rezultatai

UNIVERSITETO LAIMĖJIMAS

Kandidatai Komisijos vertinimas Balsavimas internete Bendras rezultatas
1. Simas Lembartas. Respublikinėje Medžiagų mechanikos olimpiadoje iškovojo III vietą. 2-3 vieta (1 balas) 2 vieta (1 balas) 2 vieta (2 balai)
2. Jonė Urniežiūtė. VIII Tarptautiniame dainavimo konkurse Armėnijoje „Renaissance“ užėmė II vietą. 2-3 vieta (1 balas) 3 vieta (0 bala) 3 vieta (1 balas)
3. Aurimas Didžbalis. „Rio 2016“ olimpiadoje iškovojo olimpinį bronzos medalį. 1 vieta (3 balai) 1 vieta (3 balai) 1 vieta (6 balai)

 

Atsakymo variantas Pasirinkimų Santykis, %
1. Simas Lembartas. 89 17,18
2. Jonė Urniežiūtė. 79 15,25
3. Aurimas Didžbalis. 350 67,57
Viso 518 100

Balsavimo internete rezultatai

Metų organizacija

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblis „Vytinė“

2-3 vieta (0,5 balo) 

3 vieta (0 balų) 

3 vieta (0,5 balo)

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga 

1 vieta (3 balai)

2 vieta (1 balai)

1 vieta (4 balai)

KU Robotų klubas

 2-3 vieta (0,5 balo)

1 vieta (3 balai)

2 vieta (3,5 balų

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblis „Vytinė“

122

24.8

2. Klaipėdos universiteto studentų sąjunga

183

37.2

3. KU Robotų klubas

187

38

Viso

492

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų renginys

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. „Protų kovų ir kryžiažodžių sprendimo čempionatas senjorams“.

2 vieta (1 balas)

2 vieta (1 balas)

3 vieta (2 balai)

2. „Inžinierių dienos 2015“. 

1 vieta (3 balai)

3 vieta (0 balų)

1 vieta (3 balai)

3. Diskusijų ciklas „Studentiškas spalis“. 

 3 vieta (0 balų)

1 vieta (3 balai)

2 vieta (3 balai)

Pagal apdovanojimų nuostatus kandidatams surinkus vienodą balų skaičių nugalėtoju skelbiamas tas, kuriam daugiau balų skyrė vertinimo komisija.

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. „Protų kovų ir kryžiažodžių sprendimo čempionatas senjorams“.

151

31.8

2. „Inžinierių dienos 2015“.

145

30.5

3. Diskusijų ciklas „Studentiškas spalis“.

179

37.7

Viso

475

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų projektas

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Dokumentinis filmas apie Raganų kalną Juodkrantėje.

1 vieta (3 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (6 balai)

2. „Su žibaline lempa po senąsias Klaipėdos kareivines“. 

2 vieta (1 balas)

3 vieta (0 balų)

2 vieta (1 balas)

3. KUSS „Kultūrų dienos“.

 3 vieta (0 balų)

 2 vieta (1 balas)

3 vieta (1 balas)

 Pagal apdovanojimų nuostatus kandidatams surinkus vienodą balų skaičių nugalėtoju skelbiamas tas, kuriam daugiau balų skyrė vertinimo komisija.

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Dokumentinis filmas apie Raganų kalną Juodkrantėje.

194

38.5

2. „Su žibaline lempa po senąsias Klaipėdos kareivines“.

145

28.8

3. KUSS „Kultūrų dienos“.

165

32.7

Viso

504

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų iniciatyva

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Deimantės Labanauskaitės organizuojama neatlygintinos kraujo donorystės akcija Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultete.

2 vieta (1 balas)

3 vieta (0 balų)

  2 vieta (1 balas)

2. Atvirų laisvalaikio erdvių studentams Klaipėdos universitete sukūrimas. Klaipėdos universitetas 2015 m. studentams įrengė keletą laisvalaikio erdvių su sėdmaišiais, teniso stalais, stalo futbolu. Laisvalaikio erdvė studentams 2015 m. įkurta ir MTP kaip „Teo idėjų šiltnamis“.

3 vieta (0 balų)

2 vieta (1 balas)

 3 vieta (1 balas)

3. Kazio Kuneikos iniciatyva SvMF pastatą pritaikyti regos negalę turintiems studentams. Regėjimo negalią turintis studentas, pasiūlė pritaikyti Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto aplinką asmenims turintiems regėjimo negalią ir ši jo iniciatyva 2015 m. fakulteto buvo įgyvendinta.

1 vieta (3 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (6 balai)

Pagal apdovanojimų nuostatus kandidatams surinkus vienodą balų skaičių nugalėtoju skelbiamas tas, kuriam daugiau balų skyrė vertinimo komisija.

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Deimantės Labanauskaitės organizuojama neatlygintino kraujo donorystės akcija Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultete.

133

25.7

2. Atvirų laisvalaikio erdvių studentams Klaipėdos universitete sukūrimas.

139

26.9

3. Kazio Kuneikos iniciatyva SvMF pastatą pritaikyti regos negalią turintiems studentams.

245

47.4

Viso

517

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų atradimas

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Klaipėdos universiteto Galvosūkių mėgėjų klubas „Azartas“.

2 vieta (1 balas)

3 vieta (0 balų)

3 vieta (1 balas)

2. Adomas Vanagas

1 vieta (3 balai)

2 vieta (1 balas)

1 vieta (4 balai)

3. Mantas Zubrickas

 3 vieta (0 balas)

1 vieta (3 balai)

2 vieta (3 balai)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Klaipėdos universiteto Galvosūkių mėgėjų klubas „Azartas“

148

30.7

2. Adomas Vanagas

156

32.4

3. Mantas Zubrickas

178

36.9

Viso

482

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų savanoris

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Vaida Butautaitė

1 vieta (3 balai)

2 vieta (1 balas)

1 vieta (4 balai)

2. Samanta Savickaitė

2 vieta (1 balas)

1 vieta (3 balai)

2 vieta (4 balai)

3. Laurynas Jovaiša

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

 Pagal apdovanojimų nuostatus kandidatams surinkus vienodą balų skaičių nugalėtoju skelbiamas tas, kuriam daugiau balų skyrė vertinimo komisija.

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Vaida Butautaitė

201

34.6

2. Samanta Savickaitė

222

38.2

3. Laurynas Jovaiša

158

27.2

Viso

389

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų pavyzdys

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Lektorė Dalia Jakulytė 

1-2 vieta (2 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (5 balai)

2. Prof. dr. Kęstutis Dučinskas

1-2 vieta (2 balai)

3 vieta (0 balų)

2 vieta (2 balai)

3. Doc. dr. Rima Mickevičienė 

  3 vieta (0 balų)

 2 vieta (1 balas)

3 vieta (1 balas)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Lektorė Dalia Jakulytė

218

45.6

2. Prof. dr. Kęstutis Dučinskas

114

23.8

3. Doc. dr. Rima Mickevičienė

146

30.54

Viso

478

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Universiteto siela

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Živilė Krikštaponytė

1 vieta (3 balai)

2 vieta (1 balas)

1 vieta (4 balai)

2. Lukas Muzikevičius

2 vieta (1 balas)

3 vieta (0 balų)

3 vieta (1 balas)

3. Vainius Zakarauskas

  3 vieta (0 balų)

 1 vieta (3 balai)

3 vieta (3 balai)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Živilė Krikštaponytė

154

30.3

2. Lukas Muzikevičius

133

26.1

3. Vainius Zakarauskas

222

43.6

Viso

478

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Universiteto laimėjimas

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Šarūnas Banevičius 

 3 vieta (0 balų)

2 vieta (1 balas)

3 vieta (1 balas)

2. Paulius Bajorūnas

2 vieta (1 balas)

3 vieta (0 balų)

2 vieta (1 balas)

3. Aurimas Didžbalis

1 vieta (3 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (6 balai)

Pagal apdovanojimų nuostatus kandidatams surinkus vienodą balų skaičių nugalėtoju skelbiamas tas, kuriam daugiau balų skyrė vertinimo komisija. 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Šarūnas Banevičius

175

45.34

2. Paulius Bajorūnas

79

20.47

3. Aurimas Didžbalis

132

34.2

Viso

386

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų organizacija

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

Klaipėdos universiteto sporto klubas. 

2 vieta (1 balas) 

3 vieta (0 balų) 

2 vieta (1 balas)

KU šokių grupė „Leader dance“. 

1 vieta (3 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (6 balai)

KU tautinio meno ansamblis „Vytinė“. 

 3 vieta (0 balų)

2 vieta (1 balas)

3 vieta (1 balas)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Klaipėdos universiteto sporto klubas.

79

20.26

2. KU šokių grupė „Leader dance“.

180

46.15

3. KU tautinio meno ansamblis „Vytinė“.

131

33.59

Viso

390

100.00%

Balsavimo internete rezultatai 

Metų renginys

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. doc. dr. Ž. Sidabraitės organizuotas ciklas „Kristijono Donelaičio „Metų“ skaitymai“. 

3 vieta (0 balų)

2 vieta (1 balas)

3 vieta (1 balas)

2. SvMF SA „Gerumo akcija Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams“. 

1 vieta (3 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (6 balai)

3. „Žurnalistų diena 2014“. 

 2 vieta (1 balas)

3 vieta (0 balų)

2 vieta (1 balas)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. doc. dr. Ž. Sidabraitės organizuotas ciklas „Kristijono Donelaičio „Metų“ skaitymai“.

85

22.14

2. „Gerumo akcija Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams“.

253

65.89

3. „Žurnalistų diena 2014“.

46

11.98

Viso

384

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų projektas

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Komunikacijų katedros projektas. Už katedros inicijuotą ir įgyvendintą projektą, bendradarbiaujant su Fulbright fondu (JAV) ir JAV ambasada. Projektu pasiekta, kad Voldasta universiteto (JAV) profesorius Frank Barnas visą semestrą dirbo Klaipėdos universitete.

1-2 vieta (2 balai)

3 vieta (0 balų)

2 vieta (2 balai)

2. ESN KUK kalbų projektas „Multilingual Lithuania“. 

1-2 vieta (2 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (5 balai)

3. Jūrų technikos fakulteto Statybos katedros 4 kurso studentų komanda Deimantė Jotkaitė, Vitalijus Krymcevas ir Tomas Stankus iškovojo I-ąją vietą tarptautiniame studentų konkurse “Darni plėtra su Eternit 2014: modernizacija”. Projekto tikslas – skatinti ekonomiškai efektyviai didinti bendrąjį pastatų energinį naudingumą, Naujosios Akmenės miesto architektūrinis vientisumas ir sprendimai, kurie galėtų padėti miestą padaryti labiau patrauklų jauniems žmonės.

 3 vieta (0 balų)

 2 vieta (1 balas)

3 vieta (1 balas)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Komunikacijų katedros projektas.

70

17.9

2. ESN KUK kalbų projektas „Multilingual Lithuania“.

165

42.2

3. Jūrų technikos fakulteto Statybos katedros 4 kurso studentų projektas.

156

39.9

Viso

391

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų iniciatyva

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Indrė Čedavičiūtė, HMF SA pirmininkė.Už DŽEMPERIUS SU KLAIPĖDOS UNIVERSITETO SIMBOLIKA. 

2 vieta (1 balas)

1 vieta (3 balai)

  1 vieta (4 balai)

2. Klaipėdos universiteto absolventų klubas „KU Alumni“. Už Klaipėdos universiteto absolventų klubo „KU Alumni“ iniciatyvą įrašyti ir padovanoti Klaipėdos universitetui KU dainą-himną. 

1 vieta (3 balai)

3 vieta (0 balų)

 2 vieta (3 balas)

3. KUSS (Klaipėdos universiteto studentų sąjunga). Už Klaipėdos universiteto pirmo kurso studentų kuratorių ir jaunųjų kuratorių iniciatyvą. Nors kuratorių idėja ir veikla universitete nėra nauja, tačiau 2014 metais KUSS iniciatyva Klaipėdos universiteto administracija parengė bendrus pirmo kurso studentų kuratorių nuostatus ir drauge su Klaipėdos universiteto studentų sąjunga pradėjo vieningai organizuoti kuratorių darbą visame universitete.

3 vieta (0 balų)

2 vieta (1 balas)

3 vieta (1 balas)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Indrė Čedavičiūtė, HMF SA pirmininkė.Už DŽEMPERIUS SU KLAIPĖDOS UNIVERSITETO SIMBOLIKA.

194

50.26

2. Klaipėdos universiteto absolventų klubas „KU Alumni“. Už Klaipėdos universiteto absolventų klubo „KU Alumni“ iniciatyvą įrašyti ir padovanoti Klaipėdos universitetui KU dainą-himną.

91

23.58

3. KUSS (Klaipėdos universiteto studentų sąjunga). Už Klaipėdos universiteto pirmo kurso studentų kuratorių ir jaunųjų kuratorių iniciatyvą.

101

26.17

Viso

386

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų atradimas

 KU Geografų klubo pirmininkas, SMF studentas Viktoras Gailius (kitų kandidatų šioje kategorijoje daugiau nebuvo, todėl sprendimas priimtas komisijos sprendimu vienbalsiai)

Metų savanoris

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Nedas Daukšys (SvMF studentas). 

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balai)

2. Edita Jauniutė (SvMF studentė). 

1-2 vieta (2 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (5 balai)

3. Živilę Aleksandravičiūtė (SMF studentė). 

1-2 vieta (2 balai)

2 vieta (1 balas)

2 vieta (3 balai)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Nedas Daukšys (SvMF studentas).

47

12.08

2. Edita Jauniutė (SvMF studentė).

210

53.98

3. Živilę Aleksandravičiūtė (SMF studentė).

132

33.93

Viso

389

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų pavyzdys

 

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. KU JTF Elektrotechnikos katedros inžinierius Andrius Knolis. 

1 vieta (3 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (6 balai)

2. KU JTF Statybos katedros lekt dr. Jevgenija Rutė. 

2 vieta (1 balas)

3 vieta (0 balų)

2 vieta (1 balas)

3. Rekreacijos ir turizmo katedros dėstytojas Edgaras Vaškaitis. 

  3 vieta (0 balų)

 2 vieta (1 balas)

3 vieta (1 balas)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. KU JTF Elektrotechnikos katedros inžinierius Andrius Knolis.

153

38.25

2. KU JTF Statybos katedros lekt dr. Jevgenija Rutė.

106

26.5

3. Rekreacijos ir turizmo katedros dėstytojas Edgaras Vaškaitis.

141

35.25

Viso

400

100.00%

Balsavimo internete rezultatai 

Universiteto siela

Klaipėdos jaunimo teatras (Klaipėdos universiteto Teatro katedros ketvirto kurso studentai) (kitų kandidatų šioje kategorijoje daugiau nebuvo, todėl sprendimas priimtas komisijos sprendimu vienbalsiai)

Universiteto laimėjimas

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Menų fakulteto studentas Steponas Zonys. 

1 vieta (3 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (6 balai)

2. Pedagogikos fakulteto studentas Aurimas Didžbalis. 

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

3. Menų fakulteto studentai Gedvydas Puškorius ir Irmantas Mikalonis. 

 2 vieta (1 balas)

2 vieta (1 balas)

2 vieta (2 balai)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Menų fakulteto studentas Steponas Zonys

175

45.34

2. Pedagogikos fakulteto studentas Aurimas Didžbalis.

79

20.47

3. Menų fakulteto studentai Gedvydas Puškorius ir Irmantas Mikalonis.

132

34.2

Viso

386

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Padėkos nominacija

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

1. Audronė Bastytė.

1-2 vieta (2 balai)

2 vieta (1 balas)

2 vieta (3 balai)

2. Salomėja Dromantienė.

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

3. Jurgitą Šilinskaitė-Venslovienė. 

1-2 vieta (2 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (5 balai)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Audronė Bastytė nuo 2006 m. iki 2014 m. buvo Lietuvos rinktinės ir Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblio „Žuvėdra“ narė. Per šį laikotarpį iškovojo 8 Europos ir 7 Pasaulio Lotynų Amerikos sportinių šokių apdovanojimus. Audronė Bastytė buvo apdovanota Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės medaliu „Už sporto pergales“ (2006, 2008, 2009, 2010).

134

35.54

2. Salomėja Dromantienė. Bakalauro studijų metu studentė buvo išrinkta Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto atstovybės pirmininke. Vadovaujant Salomėjai, Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto atstovybė buvo išrinkta „Metų atstovybe“, o Salomėja – „Metų pirmininke“. Magistrantūros studijų metu Salomėja buvo išrinkta KUSS prezidente ir sėkmingai jai vadovavo.

90

23.87

3. Jurgitą Šilinskaitė-Venslovienė. Klaipėdos universiteto absolventė, pirmoji mergina išrinkta Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidente. Jurgita ne tik tuo metu puikiai atstovavo Klaipėdos universiteto studentams, bet išties subūrė stiprią ir efektyviai dirbančią komandą, kuri leido padėti pamatus augančiai Klaipėdos universiteto studentų sąjungai. Šiuo metu Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė yra Klaipėdos universiteto studentų deleguota universiteto Taryboje, kurioje dirba visuomeniniais pagrindais.

153

40.58

Viso

377

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų organizacija 

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

KUSKKFK „Baltijos žaibas“

1 vieta (3 balai)

2 vieta (1 balas)

1 vieta (4 balai)

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga

2 vieta (1 balas)

1 vieta (3 balai)

2 vieta (4 balas)

ESN KUK (Erasmus studentų tinklas Klaipėdos universitete ir Klaipėdos valstybinėje kolegijoje)

 3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. KUSKKFK „Baltijos žaibas“.

95

23.4

2. Klaipėdos universiteto studentų sąjunga.

226

55.67

3. ESN KUK (Erasmus studentų tinklas Klaipėdos universitete ir Klaipėdos valstybinėje kolegijoje).

85

20.94

Viso

406

100.00%

Balsavimo internete rezultatai 

Metų renginys

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

„Paleiskime jubiliejinę K. Donelaičio skrajutę Klaipėdai“ (Humanitarinių mokslų fakultetas).

1 vieta (3 balai)

3 vieta (0 balų)

1 vieta (3 balai)

„Savanorystė kitu kampu“ (Klaipėdos universiteto studentų sąjunga).

 2 vieta (1 balas)

2 vieta (1 balas)

3 vieta (2 balai)

„Iškeisk pamoką į paskaitą“ (Komunikacijos ir rinkodaros skyrius).

3 vieta (0 balų)

1 vieta (3 balai)

2 vieta (3 balai)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. „Paleiskime jubiliejinę K. Donelaičio skrajutę Klaipėdai“ (Humanitarinių mokslų fakultetas).

93

23.02

2. „Savanorystė kitu kampu“ (Klaipėdos universiteto studentų sąjunga).

137

33.91

3. „Iškeisk pamoką į paskaitą“ (Komunikacijos ir rinkodaros skyrius).

174

43.07

Viso

404

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

 Metų projektas

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

Žurnalistų klubo žurnalas „V.E.T.O.!“.

1 vieta (3 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (6 balai)

ESN KUK projektas „Multilingual Lithuania“.

 2 vieta (1 balas)

3 vieta (0 balų)

2 vieta (1 balas)

KUSS mokymai, skirti FSA (fakulteto studentų atstovybė) kompetencijoms kelti.

 3 vieta (0 balų)

 2 vieta (1 balas)

3 vieta (1 balas)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Žurnalistų klubo žurnalas „V.E.T.O.!“.

201

53.32

2. ESN KUK projektas „Multilingual Lithuania“.

78

20.69

3. KUSS mokymai, skirti FSA (fakulteto studentų atstovybė) kompetencijoms kelti.

98

25.99

Viso

377

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų iniciatyva

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

Keturių studentų (S. Kiaulakytė, J. Kasnauskė, K. Laurinaitis, A. Juraška) iniciatyva suformuota komanda „SAJKO“, kuri dalyvavo dešimtąjį kartą vykusiame nacionaliniame rinkodaros ir inovacijų projekte studentams bei dėstytojams – „Idėja 2013“, kuriame užėmė III-ąją vietą, įveikusi daugiau nei 70 komandų iš visos Lietuvos universitetų.

 

1 vieta (3 balai)

 

2 vieta (1 balas)

  

1 vieta (4 balai)

KU JTF absolvento (2013 m. pavasarį baigė studijas) Aurimo Vaitekūno iniciatyva Klaipėdos aktyvaus laisvalaikio klubą A.L.L. integruoti elektroninio turizmo erdvėje.

2 vieta (1 balas)

3 vieta (0 balų)

 3 vieta (1 balas)

SMF Studentų atstovybės \’\’Pyragų dienos akcija 2013″, skirta paremti sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

3 vieta (0 balų)

1 vieta (3 balai)

2 vieta (3 balai)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Keturių studentų (S. Kiaulakytė, J. Kasnauskė, K. Laurinaitis, A. Juraška) iniciatyva suformuota komanda „SAJKO.

174

39.46

2. KU JTF absolvento Aurimo Vaitekūno iniciatyva Klaipėdos aktyvaus laisvalaikio klubą A.L.L. integruoti elektroninio turizmo erdvėje.

76

17.23

3. SMF Studentų atstovybės \’\’Pyragų dienos akcija 2013″, skirta paremti sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

191

43.31

Viso

441

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų atradimas

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

HMF Lietuvių filologijos ir režisūros III k. studentės: M. Palmaitytė, S. Laugalytė, E. Grikšaitė, G. Rimkutė, J. Bružaitė, Ž. Pipiraitė, S. Tutlytė. Už poetinę kompoziciją mokyklinių teatrų festivalio „Aitvarai“ atidaryme, už inicijuotus Vytauto Mačernio poezijos skaitymus, už savo sukurtas dainas renginyje „Paleiskime jubiliejinę K. Donelaičio skrajutę Klaipėdai“ .

 

1 vieta (3 balai)

 

1 vieta (3 balai)

 

1 vieta (6 balai)

SMF Žurnalistikos studijų II k. studentas M. Kuras. Inicijavo bei suorganizavo net 2 Sudokų konkursus Klaipėdos universitete.

2 vieta (1 balas)

 2 vieta (1 balas)

2 vieta (2 balai)

Klaipėdos universiteto Virvės traukimo komanda (suburta 2013 m. komanda Lietuvos studentų olimpiniame festivalyje užėmė 5 vietą).

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. HMF Lietuvių filologijos ir režisūros III k. studentės: M. Palmaitytė, S. Laugalytė, E. Grikšaitė, G. Rimkutė, J. Bružaitė, Ž. Pipiraitė, S. Tutlytė. Už poetinę kompoziciją mokyklinių teatrų festivalio „Aitvarai“ atidaryme, už inicijuotus Vytauto Mačernio poezijos skaitymus, už savo sukurtas dainas renginyje „Paleiskime jubiliejinę K. Donelaičio skrajutę Klaipėdai“ .

179

45.43

2. SMF Žurnalistikos studijų II k. studentas M. Kuras. Inicijavo bei suorganizavo net 2 Sudokų konkursus Klaipėdos universitete.

131

33.25

3. Klaipėdos universiteto Virvės traukimo komanda (suburta 2013 m. komanda Lietuvos studentų olimpiniame festivalyje užėmė 5 vietą).

84

21.32

Viso

394

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų savanoris

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

PF Leta ir Darius Vaitkevičiai (3 k. Religijos pedagogikos ir psichologijos studentai).

1 vieta (3 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (6 balai)

HMF Lietuvių filologijos ir režisūros studijų III k. studentė M. Palmaitytė.

 2 vieta (1 balas)

2 vieta (1 balas)

2 vieta (2 balai)

HMF Anglų filologijos studijų III k. studentė G. Matačiūtė.

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. PF Leta ir Darius Vaitkevičiai (3 k. Religijos pedagogikos ir psichologijos studentai).

331

64.65

2. HMF Lietuvių filologijos ir režisūros studijų III k. studentė M. Palmaitytė.

93

18.16

3. HMF Anglų filologijos studijų III k. studentė G. Matačiūtė.

88

17.19

Viso

512

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Metų pavyzdys

 

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

Pedagogikos fakulteto dėstytoja lekt. Irena Bučinskienė.

1 vieta (3 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (6 balai)

Sveikatos mokslų fakulteto studijų prodekanė lekt. Onutė Rugevičienė.

2 vieta (1 balas)

3 vieta (0 balų)

2 vieta (1 balas)

Humanitarinių mokslų fakulteto Kalbų ir kultūrų centro direktorė Jūratė Derukaitė.

  3 vieta (0 balų)

 2 vieta (1 balas)

3 vieta (1 balas)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Pedagogikos fakulteto dėstytoja lekt. Irena Bučinskienė.

168

43.19

2. Sveikatos mokslų fakulteto studijų prodekanė lekt. Onutė Rugevičienė.

108

27.76

3. Humanitarinių mokslų fakulteto Kalbų ir kultūrų centro direktorė Jūratė Derukaitė.

113

29.05

Viso

389

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Universiteto siela

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

JTF Pramonės elektros įranga ir automatika magistro studijų I k. studentas Oleg Lyan.  1 vieta (3 balai)

3 vieta (0 balų)

 2 vieta (3 balai)

HMF Teatrologijos magistro studijų I k. studentė Karolina Etnerytė.

 2 vieta (1 balas)

1 vieta (3 balai)

 1 vieta (4 balai)

JTF Perdirbimo pramonės inžinerijos magistro studijų II k. studentė Diana Mickutė.

 3 vieta (0 balų)

 2 vieta (1 balas)

 3 vieta (1 balas)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. JTF Pramonės elektros įranga ir automatika magistro studijų I k. studentas Oleg Lyan.

74

20.16

2. HMF Teatrologijos magistro studijų I k. studentė Karolina Etnerytė.

161

43.87

3. JTF Perdirbimo pramonės inžinerijos magistro studijų II k. studentė Diana Mickutė.

132

35.97

Viso

367

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Universiteto laimėjimas

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

Menų fakulteto studentės A. Daunoravičiūtė ir K. Budvytytė. I vieta Tarptautiniame konkurse „American protege“ Niujorke (JAV) ir dalyvavimas laureatų koncerte CARNEGE Hall salėje.

1 vieta (3 balai)

1 vieta (3 balai)

1 vieta (6 balai)

Pedagogikos fakulteto studentas Ž. Stanulis. Universiadoje užimta 3 vieta.

2 vieta (1 balas)

2 vieta (1 balas)

2 vieta (2 balai)

Menų fakulteto studentai G. Puškorius, I. Mikalonis ir R. Aleksandravičius. I vieta VIII tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse – festivalyje Sozopolyje (Bulgarija).

 3 vieta (0 balų)

 3 vieta (0 balų)

3 vieta (0 balų)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Menų fakulteto studentės A. Daunoravičiūtė ir K. Budvytytė. I vieta Tarptautiniame konkurse „American protege“ Niujorke (JAV) ir dalyvavimas laureatų koncerte CARNEGE Hall salėje.

257

57.24

2. Pedagogikos fakulteto studentas Ž. Stanulis. Universiadoje užimta 3 vieta.

115

25.61

3. Menų fakulteto studentai G. Puškorius, I. Mikalonis ir R. Aleksandravičius. I vieta VIII tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse – festivalyje Sozopolyje (Bulgarija).

77

17.15

Viso

449

100.00%

Balsavimo internete rezultatai

Padėkos nominacija

Kandidatai

Komisijos vertinimas

Balsavimas internete

Bendras rezultatas

Eligijus Masiulis

1 vieta (3 balai)

2 vieta (1 balas)

1 vieta (3 balai)

Vitalijus Kondrat

2 vieta (1 balas)

3 vieta (0 balų)

3 vieta (1 balas)

Darius Rekis

3 vieta (0 balų)

1 vieta (3 balai)

2 vieta (3 balai)

 

Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. Eligijus Masiulis

173

41.79

2. Vitalijus Kondrat

65

15.7

3. Darius Rekis

176

42.51

Viso

414

100.00%

Balsavimo internete rezultatai