LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Studijų eiga

Pirmosios paskaitos metu studijų dalyko dėstytojas paskelbia ir raštu įteikia studentams studijų dalyko (sando) programą, kurioje nurodomos pagrindinės temos ir jų turinys, savarankiško darbo užduotys, literatūra, atsiskaitymo terminai ir vertinimo apimties koeficientai bei baigiamojo atsiskaitymo (įskaitos ar egzamino) užduotis ir vertinimo apimties koeficientas. Nurodoma, ar baigiamojo atsiskaitymo (įskaitos ar egzamino) neigiamas vertinimas prilyginamas viso dalyko (sando) studijų neigiamam įvertinimui. Taip pat nurodoma savarankiško darbo vertinimo minimali riba (ar tokios ribos nebuvimas), suteikianti teisę studentui atlikti kitą savarankiško darbo užduotį ar dalyvauti baigiamajame atsiskaityme – egzamine ar įskaitoje.

Kursinių ir baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarką reglamentuoja Klaipėdos universiteto studentų savarankiškų rašto ir meno darbų bendrųjų reikalavimų aprašas.

Studentams negalintiems tęsti studijų dėl ligos, nėštumo, kūdikio priežiūros, dekanas gali atidėti egzaminų sesiją, bet ne ilgiau kaip trims mėnesiams, arba leisti laikinai nutraukti studijas (suteikti akademines atostogas) iki vienų metų arba ilgesniam laikotarpiui, numatytam Lietuvos Respublikos įstatymuose (kūdikio priežiūra iki 3 m. ir kt.). Per visą studijų laikotarpį laikinai nutraukti studijas daugiau kaip vieną kartą galima tik dėl išvardytų priežasčių. Universiteto studentas laikinai nutraukęs studijas nepraranda studento statuso ir išlaiko nemokamą vietą.

Studentas, neišlaikęs egzamino (-ų) ar įskaitos (-ų) pagrindinės sesijos metu ar turintis akademinę skolą, gali laikinai nutraukti studijas savo noru tik dėl ligos, esant gydytojų komisijos išvadai.

Studentų žinios vertinamos nuo 1 iki 10 balų. Teigiami vertinimai – 5-10, neigiami vertinimai – 1-4 (vertinimai 1-3 taikomi vertinant tik tarpinius studijų rezultatus).

Studentai, nesutinkantys su egzamino (įskaitos) įvertinimu, per dvi dienas turi teisę apeliuoti – kreiptis į studijų dalyką dėstančios katedros vedėją ir prašyti kartu su dalyką dėstančių dėstytoju dar kartą įvertinti egzamino raštu užduočių atlikimą arba prašyti sudaryti komisiją egzaminui žodžiu perlaikyti. Kai dėstytojas yra katedros vedėjas (dekanas) į komisiją skiria du dėstytojus ir pats vadovauja komisijai. Vienas komisijos narys – dalyką dėstęs dėstytojas. Svarstant galutinį vertinimą (pažymį) atsižvelgiama į studijų sande numatytų semestro užduočių atlikimo įvertinimus. Katedros vedėjas (dekanas) praneša studentui atsakymą per tris darbo dienas nuo apeliacijos gavimo dienos.

Apeliacija dėl baigiamojo darbo turinio vertinimo nepriimama. Šiuo atveju Kvalifikacinės komisijos sprendimas yra galutinis.

Apeliacijos priimamos šiais atvejais:

 • kai studentas nepatenkintas kursinio darbo įvertinimu;
 • kai studentas mano, kad jam neteisėtai neleista ginti baigiamąjį darbą;
 • kai studentas mano, kad tikėtinas darbo gynimo procedūros pažeidimas (gynimas vyko ne rektoriaus įsakyme nurodytu metu, studentas neturėjo galimybės pristatyti darbą ar atsakyti į klausimus) turėjo neigiamos įtakos baigiamojo darbo įvertinimui;
 • kai Kvalifikacinės komisijos nariai gynimo metu pažeidė akademinės etikos normas.

Studentas turi teisę kreiptis į Ginčų tarp studentų ir administracijos nagrinėjimo komisiją, jeigu yra nepatenkintas Universiteto ar (ir) fakulteto vadovų ar jų įgaliotų asmenų atsakymu į pareiškimą ar skundą arba atsakymo raštu negavo per nustatytą laiką. Ginčų nagrinėjimą reglamentuoja Klaipėdos universiteto administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo tvarka (Senato 2009 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 11-13).

 • Pirma paskaita 8.20 – 9.50 val.
 • Antra paskaita 10.00 – 11.30 val.
 • Trečia paskaita 12.00 – 13.30 val.
 • Ketvirta paskaita 13.40 – 15.10 val.
 • Penkta paskaita 15.20 – 16.50 val.
 • Šešta paskaita 17.00 – 18.30 val.
 • Septinta paskaita 18.40 – 20.10 val.

Daugiau susipažinti su Klaipėdos universiteto studijų reguliavimu galite Klaipėdos universiteto Studijų nuostatuose (aktuali redakcija).