LT   |   EN      Mano KU   |   
Stipendijos

Vardinės stipendijos, premijos, kurias gauna ar gali gauti Klaipėdos universiteto studentai:

AB „VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ įmonių grupės vardinės stipendijos

vlg logo

APIE MECENATĄ

AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė yra viena didžiausių inžinerinės pramonės įmonių Lietuvoje, kuri vienija 18 įvairios specializacijos įmonių. Įmonių grupės pagrindinės veiklos yra laivų statyba, laivų remontas ir modernizavimas, uosto krovos darbai bei sandėlių nuoma, metalo konstrukcijų gamyba, metalo apdirbimas ir cinkavimo paslaugos, techninio tiekimo bei transporto paslaugos.

APIE STIPENDIJĄ

Stipendija skiriama vieneriems studijų metams (10 mėn.)
Stipendijos dydis – 72,41 Eur/mėn.

AB “Vakarų laivų gamykla“ vardinė stipendija skiriama vadovaujantis Klaipėdos universiteto, AB “Vakarų laivų gamykla“ ir studento trišale sutartimi bei 2011 m. gruodžio 14 d. AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupės vardinių stipendijų skyrimo nuostatais. Kandidatus teikia Jūrų technikos fakultetas iki rugsėjo 15 d. VLG generaliniam direktoriui nepritarus siūlomam kandidatui, teikiamas kitas kandidatas nuostatuose nustatyta tvarka. Stipendija skiriama rektoriaus įsakymu pasirašius trišalę sutartį.
Vardinė stipendija skiriama už labai geras akademines žinias, domėjimąsi laivų statybos, laivų remonto ir kitomis, su studijuojama specialybe susijusiomis naujovėmis, aktyvią veiklą, rodančią studento pastangas asmenybės tobulinimui; už besąlygišką ir neatšaukiamą raštišką studento įsipareigojimą gavus universiteto baigimo diplomą dirbti VLG grupės įmonėje mažiausiai vienerius metus, jei VLG pasiūlys tokią galimybę.

AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupės vardinių stipendijų skyrimo nuostatai

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų skyrius
Tel. (8 46) 39 89 96

Akademiko Vytauto Statulevičiaus vardo stipendija

APIE MECENATĄ

Siekiant paskatinti ir paremti gabius matematikos bei statistikos studijų programų studentus Matematikos ir informatikos institutas nuo 2005 metų įsteigė žymaus mokslininko ir visuomenės veikėjo, buvusio Instituto ilgamečio direktoriaus Akademiko Vytauto Statulevičiaus stipendiją.
Šia stipendija siekiama ne tik įprasminti Vytauto Statulevičiaus atminimą, bet ir skatinti matematikos studentus siekti geresnių studijų rezultatų, kaupti aktualias matematikos žinias, dalyvauti Instituto mokslinėje veikloje.

APIE STIPENDIJĄ

Stipendija skiriama vienam studijų semestrui (5 mėn.)
Stipendijos minimalus dydis – 57,92 Eur/mėn.

Skiriama geriausiems Lietuvos universitetų matematikos ir statistikos studijų programų studentams už gerą mokymąsi ir aktyvią mokslinę veiklą.
Konkursas stipendijai gauti skelbiamas Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto internetinėje svetainėje vasario ir rugsėjo mėnesiais. Konkursą vykdo instituto direktoriaus sudaryta Akademiko V. Statulevičiaus stipendijos komisija. Studentai dokumentus stipendijai gauti teikia asmeniškai. Daugiau informacijos http://www.mii.lt/

Stipendijos skyrimo nuostatai

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų skyrius
Tel.: (8 46)  39 89 96

Carol Martin Gruodis atminimo Švietimo fondo vardinė stipendija

APIE MECENATĄ

Carol Martin Gruodis (Kerol Martin Gruodis) atminimo švietimo fondą 2001 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose įsteigė jos vyras, vienas iš telekomunikacijų bendrovės „Omnitel“ įkūrėjų ir pirmasis jos prezidentas Viktoras Gediminas Gruodis. Kasmet į šį fondą jis perveda apie 100 tūkst. dolerių. Lietuvoje Fondas veiklą pradėjo 2002 m. Fondo stipendijomis siekiama suteikti galimybę gabiems socialiai remtiniems jaunuoliams siekti mokslo.

APIE STIPENDIJĄ

Stipendija skiriama vienam studijų semestrui (5 mėn.)
Stipendijos dydis: I pakopos studentams – 140 USD per mėnesį, II pakopos studentams – 180 USD per mėnesį.
Stipendijas skiriamos tik valstybinių universitetų I kurso bakalauro studijų studentams. Stipendijos mokėjimas gali būti tęsiamas socialiai remtiniems studentams, kurių vidurkis ne mažesnis kaip 8,5 balo. Pasiūlymus Fondui dėl kandidatų stipendijoms gauti kasmet iki liepos 31 d. teikia Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniai.
Į Fondo skiriamas vardines stipendijas gali pretenduoti jaunuoliai, gerai arba labai gerai baigę bendrojo lavinimo mokyklas bei gimnazijas, dalyvavę šalies mokslo olimpiadose arba konkursuose, tarptautiniuose menų konkursuose, mokykloje gavę nemokamą maitinimą ir gyvenantys šeimose, kuriose vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

C. M. Gruodis Fondo nuostatai

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų skyrius
Tel. (8 46) 39 89 96

Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonos vardinės stipendijos

fez_logo_lt

APIE MECENATĄ

Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė valdo ir administruoja Klaipėdos LEZ teritoriją. Bendrovė esamiems ir potencialiems investuotojams suteikia operatyvias ir kokybiškas paslaugas, kurios sutrumpina įsikūrimo procesą, padeda efektyviai vykdyti veiklą zonos teritorijoje bei užtikrina galimybes naudotis išskirtinėmis lengvatinėmis Klaipėdos LEZ sąlygomis.
Klaipėdos LEZ viena iš pirmųjų ir efektyviausiai valdomų laisvųjų ekonominių zonų regione pagal pritrauktų investicijų ir sukurtų darbo vietų skaičių. Specialiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Klaipėdos LEZ pripažinta valstybinės svarbos ekonominiu projektu.

Daugiau www.fez.lt

APIE STIPENDIJĄ

Klaipėdos LEZ vardinės stipendijos paskirtis – skatinti studentus savo darbuose nagrinėti aktualią Klaipėdos miesto ekonominei plėtrai problematiką, remti pažangius, visuomeniškai aktyvius, socialiai remtinus studentus.

Stipendija skiriama vieneriems studijų metams (12 mėn.)
Stipendijos dydis – 87 Eur/mėn.

Stipendija skiriama Klaipėdos universiteto Ekonomikos studijų programos pirmosios pakopos būsimų 3-4 kursų studentams. Stipendijų skyrimo kriterijai – domėjimasis Klaipėdos miesto ekonominės plėtros aktualijomis, galimybėmis ir perspektyvomis, pažangumas (studijų vidurkis nemažiau 8 balų), aktyvi visuomeninė, kūrybinė ar mokslinė veikla, socialinis remtinumas.
Dėl pretendavimo į vardinę stipendiją pavasario semestro pabaigoje Ekonomikos studijų programos pirmosios pakopos 2-3 kursų studentai kreipiasi į Socialinių mokslų fakulteto studijų prodekanę. Kandidatai atrenkami Socialinių mokslų fakulteto dekano ir studentų atstovybės bendru sutarimu. Stipendija skiriama Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės sprendimu.
Stipendiatai raštiškai įsipareigoja atlikti praktiką Klaipėdos LEZ bendrovėje.

Klaipėdos LEZ vardinės stipendijos nuostatai

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų skyrius
Tel. (8 46) 39 89 96

Klaipėdos pramonininkų asociacijos stipendijos

kpa

APIE MECENATĄ

Klaipėdos pramonininkų asociacija savo veiklą pradėjo 1990 m. kovo 22 d. Tai savarankiškas, pelno nesiekiantis, Klaipėdos krašto pramonės ir verslo įmonių susivienijimas, vykdantis asociacijos narių ūkinius, ekonominius, socialinius bei kt. uždavinius ir funkcijas.

Daugiau www.kpa.lt

APIE STIPENDIJĄ

Stipendijos dydis – 150 Eur. Klaipėdos pramonininkų asociacija skiria 1-2 vienkartines stipendijas Klaipėdos universiteto studentams. Į vienkartines stipendijas pretenduoti gali pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų nuolatinių studijų programų baigiamųjų kursų pažangūs studentai, kurių baigiamuosiuose darbuose yra nagrinėjamos aktualios Klaipėdos miesto ir regiono problemos, verslo ir ekonominės plėtros aktualijos, galimybės bei perspektyvos.

Dėl pretendavimo į stipendiją studentai po baigiamojo darbo gynimo kreipiasi į savo fakulteto dekanatą (iki birželio 10 d.). Stipendiatai apdovanojami diplomų įteikimo šventės metu.

Stipendijų skyrimo metodika

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų skyrius
Tel.: (8 46) 39 89 96

Lietuvos Respublikos prezidentų A. Smetonos, A. Stulginskio, K. Griniaus, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardinės stipendijos

smm_180x130

APIE STIPENDIJAS

1995 metais Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus, įsteigė prezidentų vardines stipendijas. Gabiausiems Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų studentams kasmet skiriamos penkių Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos – po penkias kiekvienai iš šešių studijų sričių:

 1. Antano Smetonos stipendija – humanitarinių mokslų studijų sričiai ir meno studijų sričiai;
 2. Aleksandro Stulginskio stipendija – fizinių mokslų studijų sričiai;
 3. Kazio Griniaus stipendija – biomedicinos mokslų studijų sričiai;
 4. Jono Žemaičio stipendija – technologijos mokslų studijų sričiai;
 5. Algirdo Brazausko stipendija – socialinių mokslų studijų sričiai.

Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams. Bakalauro studijų 3-4 kursų ar vientisųjų studijų 3-4 kursų studijų programų studentams skiriama 190 Eur, o magistro studijų 2 kurso ar vientisųjų studijų 5-6 kursų studentams – 266 Eur.

Valstybinės aukštosios mokyklos pateikia kandidatų į vardines stipendijas sąrašą Lietuvos mokslų akademijai. Lietuvos mokslų akademija savo nustatyta tvarka atrenka kandidatus į vardines stipendijas. Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslų akademijos siūlymus, skiria vardines stipendijas atrinktiems kandidatams.

Dėl stipendijos gavimo studentai turi kreiptis į savo studijų padalinio dekanatą iki balandžio 3 d. Studijų padalinys, atsižvelgęs į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, atrinks kandidatus ir visus reikiamus dokumentus pateiks Studentų reikalų skyriui.

LR Prezidentų vardinių stipendijų nuostatai

LR Prezidentų stipendijų reglamentas

STIPENDIATAI

Prezidento Antano Smetonos stipendija

 • Adomas Kielaitis, Menų akademijos Sportinių šokių bakalauro studijų programos IV kurso studentas (2016–2017 m. m.)
 • Simona Molytė, Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių filologijos ir režisūros bakalauro studijų programos IV kurso studentė (2015–2016 m. m.)
 • Irmantas Mikalonis, Menų fakulteto liaudies muzikos magistrantūros nuolatinių studijų programos II kurso studentas (2014–2015 m. m.)
 • Kristina Budvytytė, Menų fakulteto Atlikimo meno (fortepijono) bakalauro studijų programos IV kurso studentė (2013–2014 m. m.)
 • Adelė Daunoravičiūtė, Menų fakulteto Atlikimo meno (fortepijono) bakalauro studijų programos IV kurso studentė (2012–2013 m. m.)

Prezidento Jono Žemaičio stipendija

 • Inesa Sereikaitė, Sveikatos mokslų fakulteto Biomedicinos inžinerijos bakalauro studijų programos IV kurso studentė (2016–2017 m. m.)
 • Lukas Galdikas, Jūrų technikos fakulteto Elektros inžinerijos bakalauro nuolatinių studijų programos IV kurso studentas (2014–2015 m. m.)
 • Oleg Lyan, Jūrų technikos fakulteto Elektros inžinerijos bakalauro studijų programos IV kurso studentas (2012–2013 m. m.)

Prezidento Kazio Griniaus stipendija

 • Vaiva Strukčinskaitė, Sveikatos mokslų fakulteto Biomedicinos inžinerijos bakalauro studijų programos III kurso studentė (2013–2014 m. m.)

Daugiau informacijos:

Studentų reikalų skyrius

Tel.: (8 46) 39 89 96

Lietuvių fondo Mykolo ir Amalijos Jagučių vardinė stipendija

Lietuviu fondas logo

APIE MECENATĄ

Lietuvių Fondas yra Ilinojaus valstijoje įregistruota pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Daugiau www.lithuanianfoundation.com/LT

APIE STIPENDIJĄ

Lietuvių fondo Mykolo ir Amalijos Jagučių vardinė stipendija skiriama gabiausiam metų studentui studijuojančiam ekonomiką Klaipėdos universitete. Pretenduoti gali ekonomikos studijų programos pirmosios pakopos 3–4 kurso (dokumentų teikimo metu 2-3 kurso) ir antrosios pakopos 2 kurso (dokumentų teikimo metu 1 kurso) nuolatinių studijų studentai, kurie puikiai ir labai gerai studijavo bei dalyvavo mokslinėje veikloje. Kandidatas atrenkamas Socialinių mokslų fakulteto dekano ir studentų atstovybės bendru sutarimu pavasario semestro pabaigoje.

Stipendijos dydis priklauso nuo Lietuvių fondo Mykolo ir Amalijos Jagučių stipendijų fondo palūkanų dydžio. Skiriama viena vienkartinė stipendija. Stipendiatas apdovanojamas akademinių mokslo metų pradžios šventės metu.

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų skyrius
Tel.: (8 46) 39 89 96

UAB „Baltisches Haus“ vardinė stipendija

APIE MECENATĄ

UAB „Baltisches Haus“, kurią įsteigė broliai George, Oliver ir Nicolas Ortiz, veiklą pradėjo 1995 metais. Bendrovė, įkurta prekybos tinklo IKI plėtrai, šiandien yra savarankiška nekilnojamojo turto projektų vystytoja ir valdytoja.

APIE STIPENDIJĄ

Stipendija skiriama vieneriems studijų metams (10 mėn.)
Stipendijos dydis – 141,91 Eur/mėn.

UAB „Baltisches Haus“ skiria 7 stipendijas Klaipėdos universiteto studentams: po vieną stipendiją skiriama biomedicinos, humanitarinių, fizinių, menų, socialinių ir dvi stipendijos (viena iš jų yra tikslinė t. y. Paramos davėjo skiriama be konkurso) skiriamos technologijos mokslų studijų sričių bakalauro nuolatinių studijų programų trečio ar ketvirto kurso studentams.
Stipendija studentui skiriama vieneriems studijų metams (dešimčiai mėnesių) su sąlyga, jog po pirmo studijų semestro studentas, kuriam yra skiriama stipendija, neturi skolų ir jo semestro vidurkis nėra daugiau kaip vienu balu žemesnis už praėjusio semestro balų vidurkį. Priešingu atveju studentui stipendija nebeskiriama, o toje studijų mokslo srityje skelbiamas naujas konkursas stipendijai likusiems 5 mėnesiams (antram studijų semestrui).
Kandidatai gauti stipendijas parenkami įvertinant praeitų metų gabiausius atitinkamos mokslo srities studijų programos studentus arba studentus, atlikusius išskirtinius darbus savo studijų srityje.
Stipendija skiriama UAB „Baltisches Haus“ sprendimu.

DOKUMENTAI

Dokumentų priėmimo terminai skelbiami kasmet po sutarties pasirašymo.
Studentai dėl pretendavimo į vardinę stipendiją kreipiasi į savo fakulteto dekanatą. Fakultetai nurodytais terminais dokumentus pristato KU Studentų reikalų skyriui (Senato pastatas, 105 kab., tel. (8 46) 39 89 96). Pretendentus Klaipėdos universitete atrenka rektoriaus įsakymu sudaryta stipendijų atrankos komisija.

Teikiami dokumentai:

 1. Fakulteto dekano teikimas rektoriui studentų prioriteto tvarka pagal mokslų studijų sritį, nurodant paskutinių dviejų semestrų vidurkius;
 2. Katedros vedėjo rekomendacija, kurioje pateikiama trumpa studento charakteristika, įvardijami pasiekimai, išskirtiniai darbai jo studijų srityje (rekomendacija kiekvienam studentui atskirai, nedaugiau 1 puslapio);
 3. Studento motyvacinis laiškas (laisva forma, nedaugiau 1 puslapio).

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų skyrius
Tel. (8 46)  39 89 96

Vydūno fondo prof. Stepono Kolupailos vardo premija

icon_vydunofondas-100x100

VYDŪNO JAUNIMO FONDO PROF. STEPONO KOLUPAILOS VARDO PREMIJA

 APIE MECENATĄ

Vydūno jaunimo fondas yra Ilinojaus valstijoje (JAV) įregistruota pelno nesiekianti organizacija savo veiklą pradėjusi dar 1952 m. Už lietuvybės puoselėjimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, svarią paramą Lietuvos mokslo institucijoms ir studentijai, Vydūno Fondas yra apdovanotas “Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde” (2009 m.). Fondas yra įsteigęs penkių A.S.S. garbės narių vardines premijas (1000 USD) Lietuvos universitetuose, tarp kurių yra hidrologijos pradininko Lietuvoje, bibliografo, profesoriaus Stepono Kolupailos vardo premija Klaipėdos universitete. Plačiau… www.vydunofondas.net

APIE PREMIJĄ

Premijos dydis – 1000 USD (vienkartinė). Vydūno fondas kasmet vienam Klaipėdos universiteto studentui skiria prof. Stepono Kolupailos vardo vienkartinę premiją. Premija skiriama Klaipėdos universiteto magistrantui už aukščiausius akademinius pasiekimus ir ypatingą darbštumą bei sugebėjimus studijuojant geodezijos, hidrologijos ar joms artimose kryptyse, dalyvaujančiam neatlygintinoje visuomeninėje, studentų organizacijų ar kultūrinėje veikloje. Kandidatus KU rektoriui teikia fakultetai. Dėl pretendavimo į premiją studentai kreipiasi į savo studijų padalinio dekanatą iki kovo 6 d. Premijos laureatas iškilmingai apdovanojamas diplomų įteikimo šventės metu.

Daugiau informacijos:

Studentų reikalų skyrius

Tel. (8 46) 39 89 96

Klaipėdos miesto savivaldybės premijos

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJOS UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto 2013 m. sausio 28 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. J9-109, įsteigė pinigines premijas Klaipėdos universiteto studentams už aktualius ir/ar reikšmingus miestui bei turinčius pritaikomąjį pobūdį studentų baigiamuosius darbus.

Premijos dydis – 578,40 Eur

Kandidatus konkursui atrenka KU studijų padaliniai. Dėl pretendavimo į premijas studentai gali asmenine iniciatyva kreiptis į dekanatą iki einamųjų metų birželio 12 d.

Studijų padalinių atrinkti kandidatai iki birželio 30 d. savo baigiamuosius darbus pateikia Savivaldybės Informavimo ir e. paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 116 kabinetas). Darbai pateikiami 2 egzemplioriais: 1 popierinis, pasirašytas autoriaus, 1 – elektroninėje laikmenoje PDF formatu. Vertinimui pateiktame darbe nurodomas autoriaus vardas, pavardė, kontaktai (deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninis paštas).

Stipendija skiriama Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko vadovaujamos Klaipėdos universiteto absolventų baigiamųjų darbų, kurie aktualūs miestui, vertinimo komisijos sprendimu.

Savivaldybės siūlomos temos studentų baigiamiesiems darbams:

Temos 2017 m.

Temos 2016 m.

Temos 2015 m.

Piniginių premijų Klaipėdos universiteto studentams už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimo nuostatai

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų skyrius
Tel. (8 46)  39 89 96

AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ vardinė stipendija


APIE STIPENDIJĄ

Stipendija vienkartinė, skiriama kartą per semestrą

Stipendijos dydis – 450 arba 700 Eur/mėn.

AB „Klaipėdos nafta“ skiria vienkartinę stipendiją vienam 2017 m. įstojimo Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerijos studijų programos pirmosios pakopos studentui, kurio akademiniai rezultatai už semestrą yra geriausi.

Stipendijos dydis priklauso nuo atitinkamos sesijos akademinių rezultatų vidurkio: kai vidurkis 8,6 ir aukštesnis, stipendija 700 Eur; kai vidurkis 8,5 ir žemesnis (bet ne žemesnis nei 7,5), stipendija 450 Eur; kai nėra studentų, kurių vidurkis aukštesnis nei 7,4 balo, stipendija gali būti skiriama 2016 m. įstojimo tos pačios specialybės studentui su geriausiu akademinių rezultatų vidurkiu, tomis pačiomis sąlygomis.

STIPENDIJATAI

2017–2018 studijų metais už rudens semestro rezultatus vienkartinė 450 Eur stipendija skirta Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerijos bakalauro studijų programos I kurso studentui Klaidui Drevinskui.

Daugiau informacijos:

Studentų reikalų skyrius

Tel. (8 46)  39 89 96

Senato stipendija

Dydis – 4 BSI. Fakultetui skiriama viena Senato stipendija. Senato stipendija skiriama studentams 4 ir daugiau semestrų puikiai ir labai gerai studijuojantiems ir dalyvaujantiems studentų mokslinėje, meninėje ir universitetinėje visuomeninėje veikloje. Senato stipendiją skiria Senatas. Kandidatus Senato stipendijoms gauti dekano teikimu siūlo Rektorius.

Fakulteto tarybos stipendija

Dydis – 3,5 BSI. Fakulteto tarybos stipendija skiriama studentams 3 ir daugiau semestrų puikiai ir labai gerai studijuojantiems, dalyvaujantiems studentų mokslinėje ir/ar meninėje bei universiteto visuomeninėje veikloje. Stipendijų skaičių (ne mažiau kaip dvi) tvirtina ir jas skiria fakulteto taryba. Kandidatus stipendijoms siūlo dekanas.

Skatinamoji stipendija (už mokymosi rezultatus)

Dydžiai – 1,0; 2,0; 3,0 BSI. Skatinamųjų stipendijų skaičių ir dydį nustato dekanas, pritariant fakulteto Studentų atstovybei.

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpąpagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumolygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos dydis – 123,50 Eur per mėnesį. Pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

            rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.

            pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Likus lėšų, papildomi paraiškų priėmimai vyksta kiekvieną mėnesį. Apie juos skelbiama Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje  autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). 

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį: (1. Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus; 2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas); 3. užsieniečiai, išskyrus šio įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;4. kitais Vyriausybės nustatytais atvejais);
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą;
 • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas. 

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Daugiau informacijos Valstybinio studijų fondo svetainėje http://vsf.lrv.lt/ , tel. (8 5) 264 7153

Vienkartinės stipendijos skiriamos:

 • už dalyvavimą studentų mokslinėje veikloje (publikacijos, pranešimai konferencijose, dalyvavimas moksliniuose projektuose, dalyvavimas studentų mokslinių draugijų veikloje);
 • už dalyvavimą meninėje veikloje (koncertai, konkursų laureatai);
 • už dalyvavimą sportinėje veikloje (sporto klubo komandų atstovavimas, nacionalinių ir tarptautinių varžybų prizininkai);
 • už dalyvavimą Universitetinėje visuomeninėje veikloje;
 • nelauktai susiklosčius laikinai sunkiai materialinei padėčiai.

Vienkartinės stipendijos, skiriamos rektoriaus, dydis – ne daugiau kaip 5 BSI (bazinė socialinė išmoka), skiriamos dekano – ne daugiau kaip 3 BSI. Per studijų semestrą gali būti skirta viena (rektoriaus arba dekano) vienkartinė stipendija.