LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Studentų teisės ir pareigos
 • į akademinę laisvę, laisvą idėjų ir pažiūrų reiškimą;
 • naudotis universiteto patalpomis, mokymo priemonėmis ir kita universitetine įranga studijų tikslais;
 • į kvalifikuotą akademinį dėstymą;
 • sužinoti studijų dalyko reikalavimus, atsiskaitymų užduotis, terminus ir įvertinimų koeficientus pirmojo užsiėmimo metu (pirmos dalyko paskaitos metu);
 • sudaryti individualius studijų planus;
 • gauti objektyvų įvertinimą už studijų dalyką;
 • vertinti studijų programos ir jos įgyvendinimo kokybę;
 • kreiptis į fakulteto, prireikus ir į universiteto administraciją dėl žinių vertinimo;
 • į informaciją apie įmoką už mokslą ir kitas įmokas;
 • laikyti egzaminus ar atlikti kitas studijų užduotis praleidus užsiėmimus dėl visuomeninės universitetinės veiklos ar kitų pateisinamų priežasčių;
 • pateikti prašymą tapti Klaipėdos universiteto studentų sąjungos tikraisiais nariais ir dalyvauti Studentų sąjungos veikloje;
 • dalyvauti universiteto savivaldoje;
 • burtis į studentų organizacijas;
 • atstovauti universitetui akademiniuose, kultūriniuose, sporto ir kituose renginiuose;
 • kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją dėl savo interesų pažeidimo;
 • nustatyta tvarka gauti stipendiją;
 • Vyriausybės nustatyta tvarka gauti paskolas studijoms apmokėti ir gyvenimo išlaidoms iš dalies padengti;
 • laikinai nutraukti studijas arba visiškai išstoti iš universiteto.
 • vykdyti studijų programos reikalavimus, dalyvauti akademiniuose užsiėmimuose, laiku atlikti studijų užduotis;
 • laikytis sutarties su universitetu sąlygų;
 • laikytis įstatymuose, Statute, Vidaus tvarkos taisyklėse ir Studijų nuostatuose apibrėžtos tvarkos;
 • vykdyti universiteto savivaldos institucijų ir rektoriaus sprendimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka grąžinti suteiktas paskolas;
 • dalyvauti universiteto renginiuose;
 • laikytis akademinės etikos.

Jei tavo bloga materialinė padėtis ir gali tai patvirtinti pažymomis iš institucijų, parašyk prašymą savo fakulteto dekanui. Tai reikėtų padaryti per dvi pirmąsias semestro savaites. Dekano teikimu studijų įmoka gali sumažinti arba nuo jos atleisti rektorius.

Rektorius dekano teikimu gali pašalinti iš universiteto studentą:

 • nepatvirtinusį savo dalyvavimo studijose (neužsiregistravus mokslo metų pradžioje).
 • už nepažangumą (negavusį teisės dalyvauti sesijoje, neišlaikiusį keturių ir daugiau egzaminų ir/ar įskaitų, neperlaikiusį egzamino ar įskaitos perlaikymo sesijos metu ar neperlaikiusį egzamino ar įskaitos po dalyko (sando) kartojimo; neišlaikiusį baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų; neapgynusį baigiamojo darbo; nustatytu laiku neatlikusį kitų studijų programoje numatytų užduočių).
 • už akademinės etikos pažeidimą (nusirašinėjimą atsiskaitymo metu, kursinių ar kitų darbų plagijavimą);
 • už kitų studentų akademinių teisių pažeidimą (knygų negrąžinimą laiku į biblioteką);
 • už žalą universiteto turtui ir lėšoms;
 • už universiteto vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą;
 • už sutarties su universitetu nevykdymą;
 • už Lietuvos Respublikos įstatymų nesilaikymą.