LT   |   EN      Mano KU   |   
Studento atmintinė

Studento atmintinė

PASIRENGIMAS STUDIJOMS

Kiekvienas, asmuo, įstojęs, pasirašęs studijų sutartį ir studijuojantis Klaipėdos universitete (toliau – Universitetas) pagal studijų programą arba doktorantūroje, įgyja studento statusą, privalo vykdyti nustatytas pareigas ir gali naudotis suteiktomis teisėmis. Studento statusą patvirtina Lietuvos studento pažymėjimas (toliau–LSP), kuris suteikia galimybes studentui naudotis nustatytomis lengvatomis ir Universiteto teikiamomis paslaugomis:

 • draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis;
 • nuolatinių studijų studentui taikoma 50 procentų nuolaida tarpmiestiniam viešajam transportui, 80 procentų nuolaida įsigyti nuolatinį bilietą miesto viešajam transportui;
 • suteikia teisę naudotis Universiteto biblioteka, inventoriumi ar kitomis paslaugomis;
 • suteikia teisę laikyti studijų dalykų egzaminus;
 • suteikia teisę naudotis Universiteto akademinės informacijos ar kt. sistemomis;
 • suteikia teisę naudoti kitomis lengvatomis Lietuvoje.

LSP užsakomas internetu per prieigą www.lsp.lt, kurioje pateikiama visa reikalinga informacija apie LSP, jo užsakymą ir teikiamas galimybes.

Dėl LSP užsakymo konsultacijas teikia Universiteto studentų sąjunga (toliau – KUSS) el. paštu lsp@kuss.lt, nurodant šiuos duomenis: aiškiai suformuluotą problemą; asmens kodą; vardą ir pavardę; kursą; specialybę; fakultetą; studijų trukmę; formą.

Universitetas visiems studentams elektroninėje informacinėje erdvėje suteikia asmenines paskyras, kuriose galima naudotis Universiteto:

Visiems įstojusiems studentams vieningas elektroninių paslaugų vartotojo vardas ir slaptažodis suteikiama registracijos studijoms metu fakulteto / instituto dekanate. Visa informacija apie Universiteto teikiamas elektronines paslaugas pateikiama svetainėje https://www.ku.lt/informaciniu-sistemu-ir-technologiju-centras/. Visais su elektroninėmis paslaugomis susijusiais klausimais galima kreiptis el. paštu istc@ku.lt.

Akademinė informacijos sistema

Studentų studijų visa informacija (studijuojami studijų dalykai, studijų rezultatai, studijų mokesčiai ir pan.) pateikiama AIS adresu https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas. Visa reikalinga informacija dėl prisijungimo suteikiama registracijos studijoms metu fakulteto / instituto dekanate.

Elektroninis paštas

Rekomenduojama naudotis Microsoft Outlook programa (ne žemesnė nei 2007 versija):

 • Paleidus Microsoft Outlook programą matomas pasisveikinimo langas (1 pav.). Jame paspaudus [Next] pereinama prie dialogo lango (2 pav.), kuriame sistema klausia, ar norite konfigūruoti elektroninio pašto paskyrą Microsoft Outlook programoje. Reikia spustelėti [Yes] ir [Next].
 • Kitame dialogo lange ties laukeliu Your Nome: reikia nurodyti savo vardą bei pavardę, ties laukeliu E–mail Address: nurodyti elektroninio pašto adresą, laukeliuose Password: bei Retype Password: – elektroninio pašto slaptažodį.

1 pav.

2 pav.

Jei pageidaujama pasinaudoti elektroniniu paštu kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kuriame nėra įdiegtos Microsoft Outlook programos, į elektroninio pašto paskyrą galima patekti internetinėje naršyklėje adresu https://owa.ku.lt (3 pav.).

3 pav.

Virtualioji mokymosi aplinka

Virtualioje mokymosi aplinkoje (toliau – VMA) studentai gali bendrauti su dėstytoju, analizuoti studijuojamo dalyko metodinę medžiagą, atlikti įvairias užduotis ir gauti dėstytojo konsultaciją.

Prie VMA jungiamasi adresu http://vma.ku.lt. Studentams, studijuojantiems studijų programą lietuvių kalba, patariama prieš įvedant savo vartotojo vardą ir slaptažodį dešiniajame viršutiniame lango kampe pasirinkti Lithuanian (university) (lt_uni) kalbą.

Detalesnis VMA funkcijų ir galimybių aprašas pateiktas meniu punkte:

 • Pagalba ir palaikymas
 • Leidiniai
 • Atmintinės dėstytojui ir studentui

Paskaitų tvarkaraščių informacinė sistema

Universiteto paskaitų tvarkaraščių informacinė sistema (toliau – PTIS) – auditorijų, konferencijų salių rezervavimo ir planavimo Universitete sistema. Joje pateikiamas individualus tvarkaraštis kiekvienam universiteto studentui. Tvarkaraščiai kuriami dėstytojams užpildžius auditorijų rezervacijos laiką, vietą bei dalyvius. Fakultetų dekanatų administratoriai patvirtina ar koreguoja rezervacijos laiką. Rezervacija tampa galiojančia tuomet, kai fakulteto ar pastato administratorius ją peržiūri ir patvirtina.

Interneto prieigoje įvedus adresą https://istc.ku.lt/ptis atidaromas pradinis sistemos langas. Jame prieš įvedant vartotojo vardą ir slaptažodį patariama pasirinkti lietuvių kalbą (jei nurodyta kita kalba). Įvedus vartotojo vardą ir slaptažodį patenkama į PTIS, kurioje pateikiami asmeniniai priminimai apie artėjančias paskaitas ir renginius.

STUDIJOS

Kiekvienas Universiteto studentas studijuoja pirmos, antros ar trečios pakopos atitinkamoje studijų programoje, kuri yra vykdoma atitinkamo fakulteto / instituto katedroje. Fakultetui vadovauja dekanas, institutui – instituto direktorius, o katedrai – katedros vedėjas.

Studijos Universitete vyksta pagal patvirtintą atitinkamų studijų metų kalendorių (https://www.ku.lt/studijos/studiju-kalendorius-2018-2019-studiju-metams/).

Studijų metus sudaro rudens ir pavasario semestrai po 16 savaičių. Po kiekvieno semestro vyksta egzaminų sesijos, kurių metu studentai laiko egzaminus.

Paskaitos, pratybos, laboratoriniai ir kt. užsiėmimai vyksta pagal sudarytus paskaitų tvarkaraščius, kurie viešinami fakultetų / institutų internetinėse svetainėse ir stenduose. Paskaitų laikas Universitete yra patvirtintas ir vyksta šia tvarka:

I paskaita 8.20–9.50 val.

II paskaita 10.00–11.30 val.

III paskaita 12.00–13.30 val.

IV paskaita 13.40–15.10 val.

V paskaita 15.20–16.50 val.

VI paskaita 17.00–18.30 val.

VII paskaita 18.40–20.10 val.

Studentų pasiekti studijų rezultatai (žinios ir gebėjimai) vertinami dešimties balų sistemoje nuo 1 iki 10 balų. Teigiami vertinimai – 5–10, neigiami vertinimai – 1–4.

Studentai, nesutinkantys su egzamino (įskaitos) įvertinimu, per dvi dienas nuo vertinimo paskelbimo, turi teisę apeliuoti – kreiptis į studijų dalyką dėstančios katedros vedėją ir prašyti kartu su dalyką dėstančiu dėstytoju dar kartą įvertinti egzamino raštu užduočių atlikimą arba prašyti sudaryti komisiją egzaminui žodžiu perlaikyti. Katedros vedėjas praneša studentui atsakymą per tris darbo dienas nuo apeliacijos gavimo dienos. Apeliacija dėl baigiamojo darbo turinio vertinimo nepriimama. Šiuo atveju kvalifikacinės komisijos sprendimas yra galutinis.

Studentai apeliacijas gali teikti šiais atvejais:

 • kai studentas nepatenkintas kursinio darbo įvertinimu;
 • kai studentas mano, kad jam neteisėtai neleista ginti baigiamąjį darbą;
 • kai studentas mano, kad tikėtinas darbo gynimo procedūros pažeidimas (gynimas vyko ne rektoriaus įsakyme nurodytu metu, studentas neturėjo galimybės pristatyti darbą ar atsakyti į klausimus) turėjo neigiamos įtakos baigiamojo darbo įvertinimai;
 • kai kvalifikacinės komisijos nariai gynimo metu pažeidė akademinės etikos normas. Studentams, negalintiems tęsti studijų dėl ligos, nėštumo, kūdikio priežiūros atostogų, galima laikinai nutraukti studijas (gali būti suteiktos akademinės atostogas) iki vienerių metų arba ilgesniam laikotarpiui, numatytam Lietuvos Respublikos įstatymuose (kūdikio priežiūra iki 3 m. ir kt.). Per visą studijų laikotarpį laikinai nutraukti studijas daugiau kaip vieną kartą galima tik dėl išvardytų priežasčių. Rektorius dekano teikimu gali studentą išbraukti iš Universiteto studentų sąrašų:
 • nepatvirtinusį savo dalyvavimo studijose (neužsiregistravus kiekvieno semestro pradžioje);
 • už nepažangumą (negavusį teisės dalyvauti sesijoje, neišlaikiusį trijų ir daugiau egzaminų ir/ar įskaitų, neperlaikiusį egzamino ar įskaitos perlaikymo sesijos metu ar neperlaikiusį egzamino ar įskaitos po dalyko kartojimo, neišlaikiusį baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų, neapgynusį baigiamojo darbo, nustatytu laiku neatlikus kitų studijų programoje numatytų užduočių);
 • už akademinės etikos pažeidimą (nusirašinėjimą atsiskaitymo metu, kursinių ir/ar kitų darbų plagijavimų);
 • už kitų studentų akademinių teisių pažeidimą (pvz., knygų negrąžinimą laiku į biblioteką);
 • už žalą universiteto turtui ir lėšoms;
 • už universiteto vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą;
 • už sutarties su universitetu nevykdymą;
 • už Lietuvos Respublikos įstatymų nesilaikymą.

Studijų metu studentai turi galimybę vieną ar daugiau semestrų studijuoti užsienio valstybių universitetuose. Tokias studijas remia tarptautinė Erasmus+ judumo programa. Ji skirta universitetų bendradarbiavimui skatinti, studijų kokybei užtikrinti ir studentų mainams remti. Pagal Erasmus+ mainų programą studentai studijuoja ar atlieka praktika užsienio valstybių universitetuose ar kitose institucijose.

Kiekvienų metų pavasarį Universitetas skelbia konkursą studijoms užsienyje pagal Erasmus+ programą (https://www.ku.lt/studentams/tapk-erasmus-studentu/) kitiems studijų metams. Universiteto ir fakultetų / institutų tinklapiuose skelbiamos siūlomos studijų vietos ir visa reikalinga informacija dėl dalyvavimo nurodytoje programoje. Universitetas vykdo apie kelis šimtus bendradarbiavimo sutarčių su užsienio valstybių aukštosiomis mokyklomis, kurių pagrindu ir vyksta studentų mainai.

Studentai studijoms pagal Erasmus+ mainų programą gali išvykti 3–12 mėnesių, turi galimybę gauti stipendiją studijoms. Studijuoti galima vykti į tas institucijas, su kuriomis universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis. Studijų laikotarpis, jų apimtys kreditai ir studijų rezultatai užsienio valstybės aukštojoje mokykloje užskaitomi Universitete. Studentas užsienio valstybės aukštajai mokyklai nemoka jokių universiteto mokesčių, išskyrus kai kuriuos smulkius mokesčius, pavyzdžiui, draudimas, studentų sąjungos mokestis, naudojimasis kopijavimo, spausdinimo paslaugomis ir panašiai.

Praktika pagal Erasmus+ programą suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą ir kultūrą.

Studentai praktikoms išvyksta pagal Erasmus+ mainų programą 2–12 mėnesių ir turi galimybę gauti stipendiją praktikai, kuri skiriama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti, tačiau ji nepadengia visų su mobilumu patirtų išlaidų.

Praktikas pagal Erasmus+ programą gali atlikti ir Universiteto absolventai, tačiau dokumentus praktikai reikia sutvarkyti likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų baigimo. Kiekvienas studentas studijų laikotarpiu turi galimybę gauti tik vieną stipendiją 12 mėnesių mobilumui kiekvienoje studijų pakopoje.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ programą galima rasti http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm.

Universiteto studentai ir absolventai (vienerių metų laikotarpiu po studijų baigimo) gali atlikti praktikas ir pagal programą „Patirties partneriai“ (http://www.partners4vaIue.lt/). Nurodyta programa padeda ir sudaro sąlygas atlikti praktiką:

 • garsiausiose tarptautinėse įmonėse ir organizacijose;
 • pasirengti konkursams ir praktikantų atrankoms, teikia konsultacijas dokumentų (CV ir motyvacinio laiško) parengimui;
 • padeda sėkmingai įveikusiems atranką pasirengti išvykimo dokumentus ir konsultuoja praktiniais klausimais;
 • mokama praktikanto stipendija;
 • vykdoma praktikos stebėsena ir užtikrinamas grįžtamasis ryšys;
 • grįžę po praktikos gali dalyvauti Alumni veikloje.

AKADEMINĖ BIBLIOTEKA

Kiekvieno studento sėkmingoms studijoms yra labai svarbūs įvairūs literatūros šaltiniai, kuriuos galima rasti ir naudotis jais Universiteto akademinėje bibliotekoje. Universiteto akademinę biblioteką sudaro centrinė ir fakultetų / institutų bibliotekos.

Vartotojas, norėdamas pasiskolinti leidinį, gali jį susirasti ir užsisakyti bibliotekos elektroniniame kataloge http://ku.library.lt arba Universiteto virtualioje bibliotekoje – http://ku.lvb.lt/.

Į namus išduodama literatūra:

 • mokomoji literatūra – semestrui;
 • kita literatūra – nuo savaitės iki mėnesio;
 • ypatingai paklausi literatūra – 1, 2 ir 3 dienoms;
 • dokumentų išdavimo kiekį ir grąžinimo terminą nustato juos išdavęs bibliotekos padalinys.

Tik skaityklose skaitoma literatūra:

 • vieninteliai ar didelę paklausą turintys spaudiniai;
 • žinynai, žodynai, enciklopedijos;
 • periodiniai ir informaciniai leidiniai;
 • retų spaudinių sektoriaus leidiniai;
 • disertacijos;
 • dokumentai, gauti per tarpbibliotekinį abonementą (toliau – TBA).

Vartotojai, už kiekvieną laiku negrąžintą dokumentą, moka Universiteto nustatytą baudą:

 • 0,05 € – už kiekvieno atskiro leidinio uždelstą dieną, kai dokumentai išduodami nuo savaitės iki semestro;
 • 0,90 € – už kiekvieno atskiro leidinio uždelstą dieną, kai dokumentai išduodami 1, 2 ir 3 dienoms.

Informaciją apie pasiskolintus dokumentus, jų grąžinimo terminus ir delspinigius vartotojai privalo patys tikrintis Universiteto bibliotekos elektroniniame kataloge arba Universiteto virtualioje bibliotekoje ir, jei reikia, prasitęsti naudojimosi jais terminus.

Centrinė biblioteka

Bibliotekų internetinė prieiga:

Internetinė svetainė – http://www.ku.lt/biblioteka

Elektroninis katalogas – http://ku.library.lt

KU virtuali biblioteka – http://ku.lvb.lt/

Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių (e.knygų, e.žurnalų) – http://ezproxy.biblioteka.ku.lt

Universiteto centrinė biblioteka

Adresas – K. Donelaičio a. 3,

III a. 359 kab., tel. – (8 46) 39 87 93

Elektroninės informacijos ir mokslinės komunikacijos skyrius

El. p. ips.biblioteka@ku.lt

Dirba: I–V, 9.00–19.00 val., VI, 9.00–16.00 val.

Interneto skaitykla

Adresas – K. Donelaičio a. 3,

I a. 163 kab., tel. – (8 46) 39 87 79

Dirba: I–V, 9.00–16.00 val.

M. Mažvydo skaitykla

Adresas – K. Donelaičio a. 3,

III a. 362 kab., tel. – (8 46) 39 87 96

El. p. – mazvydas.biblioteka@ku.lt

Dirba: IV, 9.00–19.00 val., VI, 9.00–16.00 val.

Periodikos skaitykla

Adresas – K. Donelaičio a. 3,

III a. 312 kab., tel. – (8 46) 39 87 97

El. p. – ps.biblioteka@ku.lt

Dirba: I–V, 9.00–19.00val., VI, 9.00–16.00 val.

Retų spaudinių sektorius:

Adresas – K. Donelaičio a. 3,

K. Pemkaus biblioteka                                                        Mažosios Lietuvos archyvas

II a. 258 kab., tel. – (8 46) 39 87 95                                     I a. 160 kab., tel. – (8 46) 39 87 57

Dirba: I–V, 10.00–17.00 val.                                                  Dirba: I–V, 10.00–17.00 val.

El. p. – rss.biblioteka@ku.lt

Fakultetų / institutų bibliotekos

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (BRIAI):

Adresas – Herkaus Manto g. 84, I a. 101 kab.,

Tel. – (8 46) 39 88 08

El. p. – briai.biblioteka@ku.lt

Dirba: I–V 9.30–16.30 val.

Evangeliškosios teologijos centras:

Adresas – Herkaus Manto g. 84, tel. – (8 46) 39 89 82

El. p. – etc.biblioteka@ku.lt

Dirba: II–III, 9.30–16.30 val., IV, 9.30–15.30

Nedirba: I–V. ETC nedarbo metu galima kreiptis į BRIAI.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas (JTGMF):

Gamtos mokslų biblioteka

Adresas – Herkaus Manto g. 84,

Tel. – (8 46) 39 88 07

El. p. – gmmf.biblioteka@ku.ltBijūnų

Dirba: I–V, 10.00–17.00 val.
Jūros technologijų biblioteka

Adresas – Bijūnų g.17, II a. 210,

Tel. – (8 46) 39 89 87

El. p. – jtf.biblioteka@ku.lt

Abonementas dirba – I–V, 10.00 – 18.00 val.

Techninės literatūros skaitykla dirba – I–V, 10.00–18.00 val.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas (SHMF):

Humanitarinių ir sveikatos mokslų biblioteka

Adresas – Herkaus Manto g. 90,

Tel. – (8 46) 39 85 31

El. p. – hmf.biblioteka@ku.lt

Abonementas dirba: I–V, 10.00–17.00 val.

Skaitykla dirba: I–V, 10.00–17.00 val.

Ugdymo mokslų biblioteka

Adresas – S. Neries g. 5, I a. 137 kab.

Tel. – (8 46) 39 86 40

El. p. – pfbiblioteka@ku.lt

Skaitykla dirba: I–V, 9.00–18.00 val.

Paskutinį mėn. šeštadienį 9.00–15.00 val.

Socialinių mokslų fakulteto biblioteka

Adresas – Minijos g. 155, tel. – (8 46) 39 85 92

El. p. – smf.biblioteka@ku.lt

Skaitykla dirba: I–V, 10.00–18.00 val.

Sveikatos mokslų fakultetas (SvMF):

Humanitarinių ir sveikatos mokslų biblioteka

Adresas – Herkaus Manto g. 90,

Tel. – (8 46) 39 85 31

El. p. – hmf.biblioteka@ku.lt

Abonementas dirba: I–V, 10.00–17.00 val.

Skaitykla dirba: I–V, 10.00–17.00 val.

Tęstinių studijų institutas (TSI):

Adresas – Sportininkų g. 13,

Tel. – (8 46) 39 89 75

El. p. – metodinis.tsi@ku.lt

PARAMA STUDENTAMS

Valstybės remiamos paskolos

Rudens semestre studentai gali teikti prašymus Valstybiniam studijų fondui (www.vsf.lt) valstybės remiamoms paskoloms gauti, kurios skiriamos:

 • studijų kainai sumokėti;
 • gyvenimo išlaidoms (iki 1900 Eur) padengti;
 • dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2280 Eur).

Paskola teikiama vieneriems studijų metams. Pavasario semestre vyksta papildomas konkursas valstybės remiamoms paskoloms gauti, jos skiriamos tik pavasario semestrui. Kiekvienais studijų metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos.

Parama neįgaliesiems

Neįgaliesiems studentams finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

 • Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.
 • Pirmą kartą studijuoja:
 • pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos studijų programą;
 • pagal profesinių studijų programą;
 • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).
 • Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) Universiteto nustatyta tvarka skirtų nuobaudų. Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kurią studijų formą studijuoja neįgalusis. Neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:
 • Specialiesiems poreikiams tenkinti – tikslinė išmoka kas mėnesį (76,46 Eur/mėn.).
 • Studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijuojantiems nefinansuojamose studijų vietose (121,60 Eur/sem.). Studentai, pageidaujantys gauti paramą, per 10 dienų nuo studijų metų pradžios pateikia:
 • Prašymą suteikti finansinę pagalbą.
 • Neįgaliojo pažymėjimą. Neįgalieji gauti ir tikslinę išmoką (152 Eur/mėn.) specialiesiems studijų poreikiams tenkinti pagal Valstybinio studijų fondo vykdomą projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Išmokos yra skiriamos vienam semestrui. Studentai per 15 darbo dienų nuo semestro pradžios pateikia:
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Neįgaliojo pažymėjimą.
 • Patvirtintos formos motyvuotą prašymą tikslinei išmokai gauti. Prašymų pateikimo terminai ir visa išsami informacija prieinama internetinėje prieigoje www.vsf.lt.

Socialinės stipendijos

Socialinę stipendiją (3,25 BSI arba 123,50 Eur/mėn.) gali gauti studentai, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinę stipendiją gali gauti studentai, kurie turi teisę į valstybės finansuojamą vietą ar į studijų kainos kompensavimą Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka ir ne daugiau kaip 1 akademinę skolą. Prašymų pateikimo terminai skelbiami kiekvieno semestro pradžioje.

Studijų stipendijos

Universitete studijų metu studentas gali gauti vienkartinę stipendiją, kuri skiriama:

 • už dalyvavimą studentų mokslinėje veikloje (publikacijos, pranešimai konferencijose, dalyvavimas moksliniuose projektuose, dalyvavimas studentų mokslinių draugijų veikloje);
 • už dalyvavimą meninėje veikloje (koncertai, konkursų laureatai);
 • už dalyvavimą sportinėje veikloje (sporto klubo komandų atstovavimas, nacionalinių ir tarptautinių varžybų prizininkai);
 • už dalyvavimą Universiteto visuomeninėje veikloje;
 • nelauktai susiklosčius laikinai sunkiai materialinei padėčiai.

Vienkartinės stipendijos, skiriamos rektoriaus, dydis – ne daugiau kaip 5 BSI, skiriamos dekano – ne daugiau kaip 3 BSI. Per studijų semestrą gali būti skirta viena (rektoriaus arba dekano) vienkartinė stipendija.

Skatinamoji stipendija skiriama už studijų rezultatus ir gali būti 1 BSI (38 Eur/mėn.), 2 BSI (76 Eur/mėn.), 3 BSI (114 Eur/mėn.).

Senato stipendija (4 BSI arba 152 Eur/mėn.) skiriama studentams keturis ir daugiau semestrų puikiai ir labai gerai studijuojantiems ir dalyvaujantiems studentų mokslinėje, meninėje ir Universiteto visuomeninėje veikloje.

Fakulteto tarybos stipendija (3,5 BSI arba 133 Eur/mėn.) skiriama studentams tris ir daugiau semestrų puikiai ir labai gerai studijuojantiems, dalyvaujantiems studentų mokslinėje ir/ar meninėje ir Universiteto visuomeninėje veikloje.

Vardinės stipendijas ir premijas gali gauti Universiteto studentai kurie aktyviai dalyvauja sportinėje, meninėje ar mokslinėje veikloje ir yra pasiekę labai gerų studijų rezultatų.

STUDENTŲ APGYVENDINIMAS

Studentai, norintys gyventi bendrabutyje, prašymus apgyvendinimui gali siųsti nuo 2018 m. liepos 16 d. iki 2018 m. rugpjūčio 16 d. studentų priėmimo metu el. paštu bendrabutis@ku.lt pateikdami:

 • užpildytą prašymo formą;
 • pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • našlaičiai pateikia atitinkamus dokumentus.
 • Atvykęs apsigyventi į bendrabutį studentas privalo pateikti:
 • pažymos originalą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • vieną nuotrauką (bendrabučio leidimui);
 • pradinio įnašo kvitą bei kvitą apie sumokėtą mokestį už pirmąjį einamąjį gyvenimo bendrabutyje mėnesį.

Prašymo formos ir detalesnė informaciją apie apgyvendinimą bendrabučiuose galima rasti internetinėje prieigoje https://www.ku.lt/studijos/stojantiesiems/apgyvendinimas/.

Studentai dėl papildomos informacijos apie bendrabučius ir apgyvendinimą juose gali kreiptis į bendrabučių administratorius:

 • Bendrabutis Statybininkų pr. 43

Tel. – (8 46) 39 87 75

El. p. – statybininku.bendrabutis@ku.lt

 • Bendrabutis Karklų g. 5

Tel. – (8 46) 39 86 22

El. p. – karklu.bendrabutis@ku.lt

 • Bendrabutis Universiteto al. 12

Tel. – (8 46) 39 89 72

El. p. – rasa.voinoviene@ku.lt

STUDENTŲ ORGANIZACIJOS

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (toliau – KUSS), įkurta 1994 m., vienija Universiteto studentus ir atstovauja jų interesus.

KUSS veikia skėtiniu principu, kurį sudaro: centrinis biuras, fakultetinės studentų atstovybės ir bendrabučių studentų savivaldos.

KUSS centrinis biuras įsikūręs studentų bendrabutyje Karlų g. 5. Universiteto studentų sąjunga bendradarbiaujama su Universiteto administracija, Universiteto studentai atstovaujami Klaipėdos miesto ir visos Lietuvos lygmeniu, vykdo kitas veiklas.

Kiekviename fakultete yra autonomiškai veikianti fakulteto studentų atstovybė, kuri sprendžia konkretaus fakulteto studentų problemas, suteikia aktualia informaciją, organizuoja fakulteto renginius.

Trijuose studentų bendrabučiuose veikia bendrabučių studentų savivaldos, kurios padeda spręsti iškylančias problemas studentams, susijusias su gyvenimu bendrabutyje.

Daugiau informacijos apie KUSS – www.kuss.lt ir socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje – Klaipėdos universiteto studentų sąjunga.

KUSS centrinio biuro kontaktai:

 • Prezidentas – prezidentas@kuss.lt

Tel. – 860028168

 • Viceprezidentas –Viceprezidentas-vice@kuss.lt

Tel. – 860495022

 • Komunikacijos koordinatorius – komunikacija@kuss.lt

Tel. – 863027260

 • Akademinių reikalų koordinatorius – koordinatorius-akademiniai@kuss.lt

Tel. – 860284714

 • Socialinių reikalų koordinatorius – socialiniai@kuss.lt

Tel. – 865256644

 • Kultūros koordinatorius – kultura@kuss.lt

Tel. – 862218091

 • Finansų paieškos ir rinkodaros koordinatorius – rinkodara@kuss.lt

Tel. – 868469662

 • LSP/IT koordinatorius – it@kuss.lt

Tel. – 860487911

 • Projektų koordinatorius – projektai@kuss.lt

Tel. – 862921227

KUSS Fakultetinių studentų atstovybių ir Bendrabučių studentų savivaldų kontaktai:

 • KUSSJTGMFSA – jtgmfsa@kuss.lt

Tel. – 863615262

 • KUSSHUMFSA –humfsa@kuss.lt

Tel. – 863867644

 • KUSSSMFSA – smfsa@kuss.lt

Tel. – 867321513

 • KUSSSvMFSA – svmfsa@kuss.lt

Tel. – 860969365

Erasmus studentų tinklas

Erasmus Studentų Tinklas (toliau – ESN) – tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, veikianti principu „studentai padeda studentams“. ESN nariai – jauni žmonės, savanoriškai padedantys studentams, atvykstantiems į Lietuvą pagal studijų mainų programas, prisitaikyti ir integruotis naujoje aplinkoje. Organizacija taip pat puoselėja tarpkultūrinę komunikaciją, toleranciją ir tarpusavio supratimą, skatindama užsienio ir Lietuvos studentus, sugrįžusius iš mainų, dalintis svetur sukauptomis patirtimis.

ESN mentoriai siekia, kad Erasmus programos mainų studentai lengviau integruotųsi į jiems naują aplinką ir savo viešnagę Lietuvoje prisimintų kaip vieną smagiausių įvykių savo gyvenime. Organizuojami įvairūs laisvalaikio praleidimo būdai, pavyzdžiui, kelionės po Lietuvą, tarpkultūriniai vakarai, filmų peržiūros, piknikai ir pan., rengiamos socialinės akcijos (Social ERASMUS).

Studentai, turintys laisvo laiko, norintys patobulinti anglų (ir ne tik) kalbos žinias, pabendrauti su įvairiais žmonėmis iš skirtingų pasaulio kampelių, kviečiami dalyvauti ESN veikloje (el. p. kuk@esnlithuania.org).

Klaipėdos Universiteto absolventų klubas „KU Alumni“

Asociacija Klaipėdos universiteto absolventų klubas „KU Alumni“ jungia Universiteto absolventus, kurie džiaugiasi turėję galimybę studijuoti šiame universitete ir vis dar jaučia tvirtą ryšį su universitetu.

„KU Alumni“ pagrindinis tikslas – palaikyti Universitetą ir jo absolventų tarpusavio ryšius.

Daugiau informacijos apie „KU Alumni“ savanorių padalinį ir jo veiklą svetainėje www.kualumni.lt

Studentų tautinio meno ansamblis „Vytinė“

Ansamblis „Vytinė“ puoselėja Mažosios Lietuvos kultūros paveldą, džiugina žiūrovus šokių grakštumu, liaudiškų dainų lyriškumu, jaunatviška energija, nuoširdumu ir noru giliau pažinti tautos muzikos lobyną.

„Vytinėje“ įvairių fakultetų studentų laukia naujos pažintys ir galimybė tęsti savo pomėgius, o galbūt net atrasti dar nepažintą savo talentą. Ansamblis „Vytinė“ kviečia aktyvius ir kūrybingus studentus prasmingai ir smagiai praleisti laiką bendraminčių būryje.

Studijų metų laikotarpiu „Vytinė“ repetuoja Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto aktų salėje (Bijūnų g.17).

Meno vadovė – Irena Petrulionienė

El. p. – prosvit1@yahoo.com

Tel. – 868397118

Studentų mišrus choras “Pajūrio aidos”

Klaipėdos universiteto studentų mišrus choras įkurtas 2007 metais. Šiame chore dainuoja Universiteto studentai, absolventai ir dėstytojai.

Jeigu esi dainingas ir nori įsilieti į puikų tokių pat jaunų žmonių kolektyvą, tave visada kviečia Klaipėdos universiteto studentų mišrus choras „Pajūrio aidos”.

Vadovas – doc. Algirdas Šumskis

Tel. – 861269021; 8(46)398714

El. p. – aukuras@ku.lt

Klaipėdos universiteto sporto klubas

Klubas atstovauja Universiteto studentų ir darbuotojų sportiniams interesams. Jei tau patinka sportuoti ar esi profesionalus kokios nors sporto šakos atstovas, tavęs laukia Klaipėdos universiteto sporto klubas. Klubo uždaviniai:

 • Plėtoti ir populiarinti sportą tarp Universiteto studentų ir darbuotojų.
 • Suburti studentus ir dėstytojus, sudaryti sąlygas jiems sportuoti (tiek profesionaliai, tiek mėgėjiškai), ugdyti sveiką gyvenimo būdą.
 • Organizuoti kūno kultūros ir sporto pratybas bei mokomąsias treniruočių stovyklas.
 • Ruošti aukštos kvalifikacijos sportininkus, sudaryti sportininkams sąlygas dalyvauti įvairaus rango varžybose: miesto, Lietuvos, Europos, pasaulio ir olimpinėse žaidynėse.
 • Organizuoti seminarus, konkursus, šventes, apibendrinti ir skleisti savo veiklos patirtį.
 • Organizuoti Universiteto sporto varžybas, sporto renginius.
 • Rengti trumpalaikes ir ilgalaikes Klubo veiklos programas ir jas įgyvendinti.
 • Palaikyti ryšius su tarptautinėmis ir kitų valstybių visuomeninėmis sporto organizacijomis.
 • Tarpininkauti, kad profesionaliai sportuojantiems studentams Universitete būtų sudarytos lanksčios studijų sąlygos.
 • Rūpintis klubo narių sveikata ir finansavimo šaltiniais.

Pirmininkė – doc. dr. Genovaitė Avižonienė

Tel. – 8 698 00 517

El. p. – genovaite.avizoniene@ku.lt

Kitos organizacijos

 • Buriuotojų klubas „HALZAS“
 • Ekonomistų klubas
 • Geografų klubas
 • Klaipėdos aktyvaus laisvalaikio klubas „A.L.L“
 • Nardymo klubas „AMFIBIJOS“
 • Socialinių darbuotojų diskusijų klubas

KARJERA

Universiteto internetinėje prieigoje https://www.ku.lt/studentu-reikalu-skyrius/karjera/ pateikta visa informacija (naudingos nuorodos, darbo pasiūlymai, praktika ir t.t) susijusi su karjera.

Karjeros internetinėje prieigoje www.karjera.lt galima rasti daugybę naudingos informacijos ir pagalbos šaltinių – viską, ko reikia sėkmingai karjerai. Čia galima kurti ir tvarkyti karjeros planus, naudotis testais / klausimynais ir geriau pažinti save, domėtis karjeros galimybėmis, rasti praktikos ir darbo pasiūlymų, kaupti ir tvarkyti karjerai svarbią asmeninę informaciją, užmegzti ir palaikyti ryšius su būsimais darbdaviais, savarankiškai spręsti iškilusius karjeros sunkumus, susisiekti su karjeros specialistais ir kitų pagalbinių priemonių.

Karjeros specialistai konsultuoja studentus ir absolventus (metus po studijų baigimo) karjeros klausimais, padeda ruošti gyvenimo aprašymą ar motyvacinį laišką. Karjeros specialistai padeda išspręsti ne tik trumpalaikes problemas, susijusias su karjeros pasirinkimu, darbo paieška, įsidarbinimu ar karjeros pokyčių sunkumais. Akademinių reikalų skyrius teikia konsultacijas ir telefonu, elektroniniu paštu, asmeniškai susitinkant suderintu laiku.

Akademinių reikalų skyrius organizuoja asmeninės karjeros valdymo ir savęs pažinimo seminarų ciklus skirtus studentams ir absolventams. Numatomų seminarų temos:

 • karjeros sprendimai;
 • įsitvirtinimas darbo rinkoje;
 • karjeros tikslai ir vizija;
 • kaip prisistatyti darbdaviui;
 • darbo atrankos pokalbis;
 • kaip parengti gyvenimo aprašymą;
 • kaip parengti motyvacinį laišką;
 • savęs pažinimo seminarai. Pažinti save gali padėti įvairūs testai:
 • profesijos vadovo testas http://euroguidance.lt/
 • asmenybės testas http://charakteris.info/

Gyvenimo aprašymų, motyvacinių laiškų pavyzdžių galite rasti: www.cvmarket.lt, www.cvonline.lt, www.europass.lt.

NAUDINGI KONTAKTAI

Studentas studijuoja pirmos, antros ar trečios pakopos studijų programoje, kuri yra vykdoma atitinkamame fakultete ar institute. Studijų ir kitais klausimais informaciją teikia fakulteto / instituto, kuriame studijuoja studentas, dekanatas.

 • Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (BRIAI)

Adresas – Herkaus Manto g. 84 Administratorė –VI korpusas, II a. 212 kab., tel. (8 46) 39 88 06

El. p. – briai@ku.lt

Instituto internetinė prieiga – http://briai.ku.lt/

 • Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas (JTGMF)

Adresas – Bijūnų g. 17

Dekanatas – II a. 220 kab., tel. (8 46) 39 86 80

El. p. – dekanatas.jtgmf@ku.lt

Fakulteto internetinė prieiga – https://www.ku.lt/jtgmf/

 • Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas (SHMF)

Adresas – S. Neries g. 5

Dekanatas – II a. 210 kab., tel. – (8 46) 39 85 00

El. p. – Fakulteto internetinė prieiga – www.ku.lt/shmf/

 • Sveikatos mokslų fakultetas (SvMF)

Adresas – Herkaus Manto g. 84

Dekanatas – IV a. 413 kab., Tel. – (8 46) 39 85 51

El. p. – dekanatas.svmf@ku.lt

Fakulteto internetinė prieiga – https://www.ku.lt/svmf/

 • Tęstinių studijų institutas (TSI)

Adresas – Sportininkų g. 13

Administratorė – I a. 110 kab., tel. (8 46) 39 85 71

El. p. – administracija.tsi@ku.lt

Instituto internetinė prieiga – https://www.ku.lt/tsi/

 • Akademinių reikalų skyrius (ARS)

Adresas – Herkaus Manto g. 84

Vyresnioji specialistė studentų integracijai

Tel. – (8 46) 39 89 76 El. p. – studentu.reikalai@ku.lt