Darbuotojų teisės

Ar darbuotojai žino savo teises?

 • Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti. Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmiškos organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus (LR profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018, 1991 11 21).
 • Darbuotojai turi teisę į informavimą ir konsultavimą (DK 47 str.). Darbuotojų atstovai turi teisę gauti informaciją iš darbdavių apie jų socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį (DK 22 str.).
 • Darbuotojai turi teisę saugiai dirbti: Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos (DK 260 str.). Darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jų saugai ir sveikatai (…) (DK 275 str.)
 • Darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. (DK 119 str.). Darbuotojas privalo atlikti tik tokį darbą, kuris nurodytas jo pareiginėje instrukcijoje. Padidinus darbo mastą, proporcingai turi būti didinamas ir darbuotojo darbo užmokestis (KS 133 str.).
 • Už darbą poilsio arba švenčių dienomis, jei jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba, darbuotojo pageidavimu, kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų (DK 194 str.).
 • Darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (DK 19 str.) laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, negali būti atleisti iš darbo pagal DK 129 str. be išankstinio to organo sutikimo (DK 134 str.).
 • Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (DK 132 str.).
 • Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti amžius (DK 129 str.).
 • Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, jubiliejų (50-mečio, 60-mečio, 65-mečio, 70-mečio) progomis, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą KU darbuotojams taikomos skatinimo priemonės (KS 15 str.).

KUPS kviečia naujus narius

Kodėl verta būti profesinės sąjungos nariu?

 • PS nariai turi daugiau teisių nei jų kolegos, nepriklausantys profesinei sąjungai.
 • PS nariai turi teisę gauti nemokamą juridinę organizacinę pagalbą, materialinę paramą ir socialinę apsaugą.
 • PS narius nemokamai konsultuoja LŠDPS teisininkai, iškilus darbo ginčams.
 • Darbdavys savo iniciatyva (išskyrus DK 4 sk. 129 str.) ir valia negali atleisti iš darbo darbuotojo PS renkamojo organo nario, negavęs išankstinio profesinės sąjungos komiteto sutikimo.
 • PS renkamojo organo nariui skirdama nuobaudą vadovybė turi gauti profesinės sąjungos komiteto sutikimą, prieš tai pateikusi nuobaudos skyrimą pagrindžiančius dokumentus.
 • PS narys gali išvengti tiesioginio konflikto su darbdaviu, nes jam atstovaus profesinė sąjunga.
 • PS nariai dirbantys pensininkai darbo ginčų atveju yra profesinių sąjungų ginami lygiai taip pat kaip ir nepensinio amžiaus darbuotojai.
 • Atleistam iš darbo PS nariui profesinės sąjungos tarpininkavimu ieškoma darbo vieta kitoje darbovietėje.
 • PS nariai nelaimės atveju gauna materialinę pagalbą.
 • Įstatymai numato, kad PS kaip lygiateisė narė gali pasirašyti kolektyvinę sutartį su darbdaviu ir kontroliuoti jos laikymąsi. KU tokia sutartis jau galioja.
 • Kolektyvinė sutartis gali apibrėžti visas darbovietės vidaus gyvavimo sritis, kurių nereglamentuoja įstatymai.
 • Kolektyvinė sutartis PS nariams suteikia daugiau teisinių garantijų išsaugant darbo vietą.

Ar žinote, kad:

 • Profesinės sąjungos (PS) yra nepriklausomos nuo darbdavio, jo įgaliotojo atstovo darbuotojų organizacijos. PS atstovauja profesinės sąjungos nariams santykiuose su darbdaviu, jo įgaliotuoju atstovu. PS gina savo narių darbo ir ekonomines socialines teises bei interesus (LR profesinių sąjungų įstatymo (PSĮ) 10 str.).
 • PS turi teisę siūlyti traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitokių tarpusavio susitarimų (LR PSĮ 19 str.)
 • Įvairios garantijos darbuotojams PS nariams gali būti nustatomos kolektyvinėse ir kitose sutartyse. Kolektyvinė sutartis (KS) yra susitarimas dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, darbuotojo saugos darbe, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir ekonominių sąlygų, kurių įgyvendinimas sudaro galimybę darbuotojui gerbti save ir savo profesiją, o darbdaviui užtikrina palankų mikroklimatą bei sąlygas organizuoti ramų, darnų ir produktyvų darbą.
 • Klaipėdos universiteto profesinė sąjunga (KUPS) yra Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) narė.
 • LŠDPS yra didžiausia ir įtakingiausia švietimo darbuotojų interesams atstovaujanti profesinė sąjunga, veikianti kaip savarankiška organizacija ir savo vidaus reikalus tvarkanti nepriklausomai nuo partijų, valstybės ir savivaldybių valdžios organų ir administracijos.
 • LŠDPS savo veikloje vadovaujasi ES teisės aktais, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis ir rekomendacijomis, kitomis LR tarptautinėmis sutartimis, LR Konstitucija, Darbo kodeksu, Civiliniu kodeksu, kitais norminiais teisės aktais bei savo Įstatais (LŠDPS Įstatų 1.2 str.)
 • LŠDPS yra šių tarptautinių organizacijų narė: EI (Education International), ETUCE (European Trade Union Committee for Education).

Iš LR Konstitucijos
Profesinės sąjungos kuriasi laisvai ir veikia savarankiškai. Jos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises ir interesus (50 str.).

Iš LR profesinių sąjungų įstatymo
Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi teisę laisvai jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje (1 str.).

Iš LŠDPS įstatų
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (…) nemokamai konsultuoja profesinės sąjungos narius teisiniais klausimais (7 str.).
Profesinės sąjungos narys turi teisę (…) nemokamai gauti juridinę ir organizacinę pagalbą, įsidarbinant pagal turimą specialybę ir kvalifikaciją (9 str.).

Iš KU kolektyvinės sutarties
Profesinė sąjunga įsipareigoja principingai ginti darbuotojų teises ir interesus, padėti administracijai įgyvendinti priemones darbuotojų socialiniams poreikiams tenkinti ir darbo drausmei stiprinti (19.2 str.).

Švietimas yra žmogaus
išvadavimas
iš nesavarankiškumo,
kuris yra nesugebėjimas
naudotis savo protu
kitų nevadovaujamam.
Imanuelis Kantas