Pirmosios pakopos studijų programos:

Antrosios pakopos studijų programos:

Sutrumpintos studijos bakalauro laipsniui įgyti:

Papildomosios studijų programos magistro laipsniui siekti:

 • Inovacijų vadyba ir technologijos (priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo kolegines studijas)
 • Medijos ir komunikacija (priimami asmenys, baigę informacijos paslaugų, viešųjų ryšių, leidybos, komunikacijos krypčių  aukštojo mokslo kolegines studijas arba baigę kitų krypčių aukštojo mokslo kolegines studijas ir turintys darbo patirties žiniasklaidoje)
 • Regionų valdysena (priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo kolegines studijas)
 • Rinkodara (priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo kolegines studijas)
 • Verslo ekonomika (priimami asmenys, baigę ekonomikos, finansų ir apskaitos studijų krypčių aukštojo mokslo kolegines studijas)
 • Verslo vadyba (priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo kolegines studijas)

Mokslo sritis, kryptis

Mokslo ir studijų institucija (institucijos)

02S Politikos mokslai Klaipėdos universitetas kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, Generolo Jono Žemaičio karo akademija, Kauno technologijos universitetu.
03S Vadyba ir administravimas Klaipėdos universitetas kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu.
04S Ekonomika Klaipėdos universitetas kartu su Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu.

 

Studijuojantys ir 2017 m. baigę studijas doktorantai:

Studento Vardas, Pavardė Studijų forma Katedra Studijų laiotarpis pradžia -pabaiga Mokslinis vadovas
Giedrė Vaičekauskienė Nuolatinė Politikos mokslų 2014-10-01

2018-09-30

Prof. dr. L. Bielinis
Simona Statneckytė Nuolatinė Viešojo administravimo ir teisės katedra 2013-10-01

2017-09-30

Doc. dr. J. Dvorak
Inga Normantė Ištęstinė Viešojo administravimo ir teisės katedra 2013-10-01

2020-09-30

Doc. dr. J. Dvorak
Linara Pranckevičiūtė Nuolatinė Ekonomikos katedra 2014-10-01

2019-09-30

Akademinėse

2017-04-01 2018-03-31

Doc. dr. D. Kiyak
Agnė Šneiderienė Nuolatinė Ekonomikos katedra  

b.2017-04-21

Prof. dr. V. Juščius
Edita Baranskaitė Nuolatinė Ekonomikos katedra 2015-10-01

2019-09-30

Doc. dr. D. Labanauskaitė
Jurgita Paužuolienė Nuolatinė Vadybos katedra b.2017-02-17 Prof. dr. L. Šimanskienė
Arnoldas Petrulis Nuolatinė Vadybos katedra 2014-10-01

2019-09-30

Prof. dr. L. Šimanskienė
Karolis Ramanauskas Nuolatinė Vadybos katedra 2013-10-01

2017-09-30

Gynimas 2017-11-17

Prof. dr. L. Šimanskienė
Daiva Viningienė Ištęstinė Vadybos katedra 2012-10-01

2019-09-30

Akademinėse

2017-04-26 2018-04-25

Prof. dr. J. Ramanauskas
Gintautas Virketis Ištęstinė Vadybos katedra b. 2017-05-26 Prof. dr. R. Stašys
Kristupas Žegunis Ištęstinė Vadybos katedra 2015-10-01

2021-09-30

Prof. dr. R. Stašys
Jelena Dementjeva Nuolatinė Vadybos katedra 2011-10-03

2018-10-02

Prof. dr. R. Stašys
Arvydas Kumpis Ištęstinė Politikos mokslų 2014-10-01

2020-09-30

Prof. dr. Jonauskas
Tomas Bacys Nuolatinė Politikos mokslų 2015-10-01

2019-09-30

Prof. dr. L. Bielinis
Alvyda Obrikienė Nuolatinė Politikos mokslų 2016-10-01

2020-09-30

Prof. dr. V. Laurėnas
Jelena Bogatova Nuolatinė Ekonomikos 2017-10-01

2021-09-30

Prof. dr. V. Juščius

Bendrosios nuostatos

STUDENTŲ PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO BEI ATLIKIMO TVARKOS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Studentų praktinį mokymą(-sį) Lietuvos bei užsienio įmonėse ir organizacijose reglamentuoja Klaipėdos universiteto Rektoriaus įsakymu Nr.1-030 patvirtinta „KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ PRAKTINIO MOKYMO(SI) TVARKA“. Fakultete/katedroje studentai praktinį mokymąsi atlieką vadovaudamiesi kiekvienoje katedroje parengtomis studentų praktikų atlikimo bei ataskaitos rengimo metodinėmis rekomendacijomis.

2. Praktikų atlikimo tvarka užsienio šalių įmonėse ir organizacijose „Erasmus“ praktikų programos rėmuose yra pateiktos čia.

3. Praktikų atlikimo galimybę Lietuvoje ir užsienyje numato dvišalės Universiteto ir įmonių, įstaigų bendradarbiavimo sutartys bei fakultete sudaromos Studentų praktinio mokymo organizavimo sutartys. Taip pat studentai praktikai gali pasirinkti įmones, įstaigas laisvai, suderinus tai su katedros praktikos vadovu (dėstytoju).

4. Vadovaujantis studijų programa bei praktikų atlikimo tvarkaraščiu, kiekvienam studentui prieš išvykstant į praktikos atlikimo vietą, sudaromos trišalės (Universiteto, Įstaigos, priimančios į praktiką bei Studento) STUDENTŲ PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS. Praktikos atlikimo įstaigai paprašius, studentas gali pateikti ir individualų Fakulteto dekano tarpininkavimo raštą/prašymą praktikai atlikti. Vykdamas į praktiką studentas privalo su savimi turėti STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO DIENYNĄ. Studentai, gavę kvietimą rengtis praktikai, privalo užpildyti minėtus dokumentus ir numatytu laiku juos (Sutarties 3 egz.) pateikti fakulteto praktikų vadovui, kuris informuoja studentus apie tolesnę praktikos atlikimo tvarką.

5. Praktikos mokymo vadovai (dėstytojai), prieš užpildant reikiamus praktikai atlikti dokumentus, suformuluoja bendrąsias ir /ar individualias užduotis, nustato bei atlieka praktikos ataskaitos vertinimą.

6. Fakulteto praktikų vadovas atlieka būsimų praktikos vietų paiešką, kartu su katedrų vadovais numato praktikų laiką, organizuoja reikiamų dokumentų rengimą, praktikos vietų paiešką, praktikų eigos kontrolę. Šiais klausimais prašome studentus kreiptis į Mildą Juščienę 217 k. (SMF), tiesiogiai arba tel/faksu. (8 46) 398657, el. paštu milda.jusciene@ku.lt.

Praktikos metodinės rekomendacijos

2017/2018 m. m. studentų praktikos tvarkaraštis

Ekonomikos studijų programa:

Politikos mokslų studijų programa:

Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programa:

Vadybos studijų programa:

Viešojo administravimo studijų programa:

Žurnalistikos studijų programa:

Asmeninį paskaitų tvarkaraštį galite stebėti ir naujai įdiegtoje Paskaitų tvarkaraščių informacinėje sistemoje (KU PTIS http://istc.ku.lt/ptis).
Prisijungiantys studentai arba dėstytojai, kurie Virtualiojoje mokymosi aplinkoje (VMA http://vma.ku.lt) jungiatės vardas.pavarde vardu, prie KU PTIS junkitės tais pačiais duomenimis. Likusieji, kurie neturite vardas.pavarde prisijungimo vardo, kreipkitės paskaitu.tvarkarasciai@ku.lt paštu dėl prieigos suteikimo.

2017/2018 s. m. rudens semestro tvarkaraščiai

Dėmesio! Tvarkaraščiai nėra galutiniai.

Išankstiniai tvarkaraščiai

Socialinių mokslų fakultete studijuoja 687 studentai (2016 m. spalio 1 d. duomenimis). 2016–2017 s. m. Socialinių mokslų fakultete vykdomos 7 bakalauro ir 9 magistrantūros studijų programos. Jos nuolat atnaujinamos, tobulinamos, keičiama jų trukmė. Pastaraisiais metais pasikeitė daugelis studijų programų: Socialinės geografijos ir regionistikos studijų bakalauro programa (pakeistas pavadinimas iš Visuomeninės geografijos į Socialinę-ekonominę geografiją ir regionistiką, programa sutrumpinta, koreguotas turinys), Politikos mokslų programa (koreguotas turinys, sutrumpinta programos trukmė), Vadybos studijų programa (padalyta į dvi specializacijas – lyderystę ir prekybos vadybą), Viešojo administravimo studijų programa (koreguotas turinys, sutrumpinta programos trukmė), Regionų valdysenos magistro programa (nuolatinė studijų forma pakeista į ištęstinę formą, dalykai studijuojami keturis semestrus), Europos studijų magistro programos studijos sutrumpintos iki 1,5 metų. Taip pat nuo 2015-2016 s. m. pradėta vykdyti magistro programa Nacionalinis saugumas, o nuo 2016-2017 m.  – nauja bakalauro studijų programa – Logistika.

Bakalauro studijų programos ir studijų trukmė

Studijų programa Studijų trukmė (m.)
Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma Sutrumpintos studijos (ištęstinė forma)

Ekonomika

4 Iki 6

Politikos mokslai

3,5 5

Socialinė ekonominė geografija ir regionistika

3,5 5

Viešasis administravimas

3,5 5 2 m. (įgijusiesiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą)

Vadyba (specializacijos – lyderystė, prekybos vadyba)

4 Iki 6 2 m. (įgijusiesiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą)

Logistika

4 5,5

Žurnalistika

4

Įgijusieji aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, Socialinių mokslų fakultete gali baigti sutrumpintas (2 m.) viešojo administravimo ar vadybos studijų programas arba papildomąsias studijas, kurios suteikia galimybę siekti magistro laipsnio. Papildomų studijų trukmė – iki 1 metų. 2012–2013 ir 2013–2014 m. m. fakultete buvo galima studijuoti vienintelę Verslo vadybos ir rinkodaros papildomųjų studijų programą. Nuo 2014–2015 m. m. Socialinių mokslų fakultete papildomųjų studijų programų skaičius išaugo ir šiuo metu galima rinktis šias programas:

 • Inovacijų vadyba ir technologijos.
 • Medijos ir komunikacija.
 • Regionų valdysena.
 • Rinkodara
 • Verslo ekonomika.
 • Verslo vadyba.

Baigusieji bakalauro arba papildomąsias studijas, toliau gali studijuoti magistrantūroje.

Magistrantūros studijų programos

Studijų programa Studijų trukmė
(metai)
Studijų forma

Europos studijos

1,5 Nuolatinė

Inovacijų vadyba ir technologijos

1,5 Nuolatinė

Medijos ir komunikacija

1,5 Nuolatinė

Nacionalinis saugumas

1,5 Nuolatinė

Regionų valdysena

2 Ištęstinė

Rinkodara

2 Nuolatinė

Verslo ekonomika

1,5 Nuolatinė

Verslo vadyba

2 Nuolatinė

Visuomeninė geografija

1,5 Nuolatinė

Fakultete studentams siūlomos dvi tarptautinės studijų programosVerslo vadybos ir Europos studijų magistrantūros studijų programos. Tarptautinių studijų programos sandai dėstomi tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Europos studijų programą baigė Azerbaidžano pilietė, o nuo 2016 m. Verslo vadybos magistro programą studijuoja Indijos, Nigerijos ir Pakistano piliečiai.

Viešojo administravimo bakalauro studijų programą galima studijuoti ne tik valstybine, bet ir rusų kalba.

Fakulteto studentams paskaitas skaito ne tik Klaipėdos universiteto ar kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai. Atvyksta specialistai ir iš kitų valstybių universitetų: Prancūzijos, Ispanijos, JAV, Turkijos, Latvijos, kt.

Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai atlieka praktikas įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose. Yra galimybė atlikti praktiką įvairių užsienio valstybių įmonėse ir įstaigose. Tokią praktiką atlikti kasmet pasirenka 4–5 studentai. 2015 m. tarptautinės praktikos metu buvo kuriamas dokumentinis filmas apie Raganų kalną (projektas finansuotas Fulbright fondo, JAV ambasados ir KU Šernų fondo). Be to, laisvu nuo paskaitų metu, studentai gali atlikti savarankišką praktiką ir taip įgyti daugiau praktinių gebėjimų. Studentai noriai atlieka savarankiškas praktikas bankuose, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir kitose institucijose. Socialinės-ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programos studentai kasmet vyksta į tolimąją praktiką užsienio valstybėje. Tolimosios praktikos buvo organizuotos Lenkijoje, Ukrainoje, Turkijoje, Latvijoje.

Socialinių mokslų fakultete puoselėjamos tarptautiškumo idėjos: dėstytojai ir studentai pagal Erasmus mainų programą vyksta skaityti paskaitų ir studijuoti į Švedijos, Suomijos, Portugalijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Norvegijos, Rumunijos, Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Prancūzijos, Bulgarijos ir kitų valstybių universitetus. Kiekvienais metais į užsienį studijuoti išvyksta apie 15–18 studentų.

Daugiausiai studijas užsienyje renkasi bakalauro studijų studentai, studijuoti magistrantūroje į užsienį vyksta nedaug – 2–4 studentai.

Parengta virš 20 sandų anglų kalba užsienio šalių studentams, kurie atvyksta studijuoti į Klaipėdos universitetą. Jiems dėsto Socialinių mokslų fakulteto profesoriai, docentai ir lektoriai iš visų katedrų. Socialinių mokslų fakultete dėstomus sandus anglų kalba klauso studentai, atvykę iš Turkijos, Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Slovakijos, Italijos, Latvijos, Rumunijos, Čekijos, Lenkijos ir kitų valstybių. Studentai ne tik klauso paskaitas, dalyvauja seminaruose ir diskusijose kartu su Klaipėdos universiteto studentais, bet ir vyksta į mokomąsias ekskursijas Vakarų Lietuvoje.

 

Informacija atnaujinta: Friday September 22nd, 2017