Socialinių mokslų fakultete studijuoja 687 studentai (2016 m. spalio 1 d. duomenimis). 2016–2017 s. m. Socialinių mokslų fakultete vykdomos 7 bakalauro ir 9 magistrantūros studijų programos. Jos nuolat atnaujinamos, tobulinamos, keičiama jų trukmė. Pastaraisiais metais pasikeitė daugelis studijų programų: Socialinės geografijos ir regionistikos studijų bakalauro programa (pakeistas pavadinimas iš Visuomeninės geografijos į Socialinę-ekonominę geografiją ir regionistiką, programa sutrumpinta, koreguotas turinys), Politikos mokslų programa (koreguotas turinys, sutrumpinta programos trukmė), Vadybos studijų programa (padalyta į dvi specializacijas – lyderystę ir prekybos vadybą), Viešojo administravimo studijų programa (koreguotas turinys, sutrumpinta programos trukmė), Regionų valdysenos magistro programa (nuolatinė studijų forma pakeista į ištęstinę formą, dalykai studijuojami keturis semestrus), Europos studijų magistro programos studijos sutrumpintos iki 1,5 metų. Taip pat nuo 2015-2016 s. m. pradėta vykdyti magistro programa Nacionalinis saugumas, o nuo 2016-2017 m.  – nauja bakalauro studijų programa – Logistika.

Bakalauro studijų programos ir studijų trukmė

Studijų programa Studijų trukmė (m.)
Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma Sutrumpintos studijos (ištęstinė forma)

Ekonomika

4 Iki 6

Politikos mokslai

3,5 5

Socialinė ekonominė geografija ir regionistika

3,5 5

Viešasis administravimas

3,5 5 2 m. (įgijusiesiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą)

Vadyba (specializacijos – lyderystė, prekybos vadyba)

4 Iki 6 2 m. (įgijusiesiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą)

Logistika

4 5,5

Žurnalistika

4

Įgijusieji aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, Socialinių mokslų fakultete gali baigti sutrumpintas (2 m.) viešojo administravimo ar vadybos studijų programas arba papildomąsias studijas, kurios suteikia galimybę siekti magistro laipsnio. Papildomų studijų trukmė – iki 1 metų. 2012–2013 ir 2013–2014 m. m. fakultete buvo galima studijuoti vienintelę Verslo vadybos ir rinkodaros papildomųjų studijų programą. Nuo 2014–2015 m. m. Socialinių mokslų fakultete papildomųjų studijų programų skaičius išaugo ir šiuo metu galima rinktis šias programas:

  • Inovacijų vadyba ir technologijos.
  • Medijos ir komunikacija.
  • Regionų valdysena.
  • Rinkodara
  • Verslo ekonomika.
  • Verslo vadyba.

Baigusieji bakalauro arba papildomąsias studijas, toliau gali studijuoti magistrantūroje.

Magistrantūros studijų programos

Studijų programa Studijų trukmė
(metai)
Studijų forma

Europos studijos

1,5 Nuolatinė

Inovacijų vadyba ir technologijos

1,5 Nuolatinė

Medijos ir komunikacija

1,5 Nuolatinė

Nacionalinis saugumas

1,5 Nuolatinė

Regionų valdysena

2 Ištęstinė

Rinkodara

2 Nuolatinė

Verslo ekonomika

1,5 Nuolatinė

Verslo vadyba

2 Nuolatinė

Visuomeninė geografija

1,5 Nuolatinė

Fakultete studentams siūlomos dvi tarptautinės studijų programosVerslo vadybos ir Europos studijų magistrantūros studijų programos. Tarptautinių studijų programos sandai dėstomi tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Europos studijų programą baigė Azerbaidžano pilietė, o nuo 2016 m. Verslo vadybos magistro programą studijuoja Indijos, Nigerijos ir Pakistano piliečiai.

Viešojo administravimo bakalauro studijų programą galima studijuoti ne tik valstybine, bet ir rusų kalba.

Fakulteto studentams paskaitas skaito ne tik Klaipėdos universiteto ar kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai. Atvyksta specialistai ir iš kitų valstybių universitetų: Prancūzijos, Ispanijos, JAV, Turkijos, Latvijos, kt.

Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai atlieka praktikas įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose. Yra galimybė atlikti praktiką įvairių užsienio valstybių įmonėse ir įstaigose. Tokią praktiką atlikti kasmet pasirenka 4–5 studentai. 2015 m. tarptautinės praktikos metu buvo kuriamas dokumentinis filmas apie Raganų kalną (projektas finansuotas Fulbright fondo, JAV ambasados ir KU Šernų fondo). Be to, laisvu nuo paskaitų metu, studentai gali atlikti savarankišką praktiką ir taip įgyti daugiau praktinių gebėjimų. Studentai noriai atlieka savarankiškas praktikas bankuose, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir kitose institucijose. Socialinės-ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programos studentai kasmet vyksta į tolimąją praktiką užsienio valstybėje. Tolimosios praktikos buvo organizuotos Lenkijoje, Ukrainoje, Turkijoje, Latvijoje.

Socialinių mokslų fakultete puoselėjamos tarptautiškumo idėjos: dėstytojai ir studentai pagal Erasmus mainų programą vyksta skaityti paskaitų ir studijuoti į Švedijos, Suomijos, Portugalijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Norvegijos, Rumunijos, Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Prancūzijos, Bulgarijos ir kitų valstybių universitetus. Kiekvienais metais į užsienį studijuoti išvyksta apie 15–18 studentų.

Daugiausiai studijas užsienyje renkasi bakalauro studijų studentai, studijuoti magistrantūroje į užsienį vyksta nedaug – 2–4 studentai.

Parengta virš 20 sandų anglų kalba užsienio šalių studentams, kurie atvyksta studijuoti į Klaipėdos universitetą. Jiems dėsto Socialinių mokslų fakulteto profesoriai, docentai ir lektoriai iš visų katedrų. Socialinių mokslų fakultete dėstomus sandus anglų kalba klauso studentai, atvykę iš Turkijos, Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Slovakijos, Italijos, Latvijos, Rumunijos, Čekijos, Lenkijos ir kitų valstybių. Studentai ne tik klauso paskaitas, dalyvauja seminaruose ir diskusijose kartu su Klaipėdos universiteto studentais, bet ir vyksta į mokomąsias ekskursijas Vakarų Lietuvoje.

 

Informacija atnaujinta: Friday September 29th, 2017