Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakalauro studijų programa

Pirmosios pakopos studijų programa
Socialinės ekonominės geografija ir regionistika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Visuomeninės geografijos bakalauras

Studijų programos anotacija

Programos studijų absolventas turi socialinės ir ekonominės geografijos, demografijos, gyventojų ir gyvenviečių geografijos, Lietuvos gamtinės ir kaimo geografijos, politinės geografijos ir geopolitikos, kraštovaizdžio ir kraštotvarkos, teritorinio planavimo, vadybos, ekonomikos, politikos, teisės žinių. Geba atlikti socialinių ekonominių procesų kartografavimą, tiriamus reiškinius analizuoti GIS metodais, atlikti situacijos ekspertinę analizę, atlikti gyventojų socialines apklausas, dirbti su statistinių duomenų bazėmis, SPSS programa, susipažinęs su Lietuvai kaimyninių valstybių gamtine ir visuomenine geografija, studijų metu įgytos žinios pritaikytos atliekant mokomąją, tolimąją ir specialiąją praktikas, išlavinta profesinė anglų kalba.

Profesinės karjeros galimybės

Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose, regioninės plėtros agentūrose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, darbo biržose, socialinės rūpybos skyriuose, aplinkosaugos institucijose, taip pat gali dirbti mokymo ir švietimo srityse (geografijos mokytojais). Privačiame sektoriuje gali dirbti kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, analitikais, finansų sektoriuje, transportavimo, logistikos, prekybos srityse. Gali tęsti studijas visuomeninės geografijos ar kitos programos magistrantūros studijose.

Visuomeninės geografijos magistro studijų programa

Antrosios pakopos studijų programa
Visuomeninė geografija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Visuomeninės geografijos magistras

Studijų programos anotacija

Visuomeninės geografijos studijų programos magistrantai gilinasi į Baltijos jūros regiono ES regioninę politiką, tiria naujausias pasaulio ekonomikos ir ūkio, jūrų ūkio, rekreacijos ir turizmo, urbanizacijos ir miestų plėtros tendencijas, jų poveikį valstybėms, jų regionams. Procesus analizuoja taikant erdvinės statistikos, GIS metodus, ugdomi gebėjimai ruošti regioninės plėtros projektų paraiškas, regioninės plėtros procesų ekspertizė, atliekami kiekybiniai ir kokybiniai socialinių ekonominių procesų tyrimai, galimybių studijos. Tyrimuose ugdomi gebėjimai kurti naujas GIS duomenų bazes, analizuoti teritorijas pagal integruotus rodiklius, tyrimo rezultatus pateikti su kartografiniu atvaizdavimu, lavinti profesinę anglų kalbą.

Profesinės karjeros galimybės

Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose, regioninės plėtros agentūrose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, darbo biržose, socialinės rūpybos skyriuose, aplinkosaugos institucijose, taip pat gali dirbti mokymo ir švietimo srityse (geografijos mokytojais). Privačiame sektoriuje gali dirbti kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, analitikais, finansų sektoriuje, transportavimo, logistikos, prekybos srityse. Taip pat gali dirbti įvairiose žinybose, institucijose (tarptautinėse), dirbti įmonėse personalo, komercijos, rinkodaros vadybininkais, rinkos analitikais, regioninės plėtros ekspertais, projektų vadovais, mokymo įstaigose bei tyrėjais mokslo institutuose. Gali tęsti studijas doktorantūroje.

Viešojo administravimo krypties dalykai

Semestras Studijų programa Dėstomo dalyko pavadinimas Kreditų sk. Dėstytojo vardas, pavardė
1 Viešojo administravimo Viešojo administravimo įvadas 6 Lekt. Inga Normantė
2 Viešojo administravimo Teisė 4 Asist. Audrius Stonkus/Lekt. dr. V.Granickas
2 Viešojo administravimo Viešųjų paslaugų teikimo administravimas 6 Lekt. Inga Normantė
3 Viešojo administravimo Lietuvos viešojo administravimo sistema 6 Lekt. dr. Valentina Burkšienė
1 Viešojo administravimo Viešojo administravimo teorijos ir paradigmos 6 Prof. Linutė Juškevičienė
3 Viešojo administravimo Socialinių mokslų tyrimų metodologija 4 Prof. dr. V.Laurėnas/ Prof. dr. Linutė Juškevičienė
4 Viešojo administravimo Viešųjų organizacijų administravimas 4 Lekr. Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili
1 Viešojo administravimo Valstybės tarnyba 6 Lekt. Inga Normantė

Asist. Simona Statneckytė

5 Viešojo administravimo Viešosios politikos analizė 6 Prof. dr. Linutė Juškevičienė
5 Viešojo administravimo Europos Sąjungos viešojo administravimo sistema 5 Doc. dr. Jaroslav Dvorak
5 Viešojo administravimo Viešojo valdymo reformos 6 Doc. dr. Remigijus Riekašius
6 Viešojo administravimo Elektroninė valdžia 5 Asist. Mantas Dūda
6 Viešojo administravimo Vietos savivaldos modeliai 6 Lekt. Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili
7 Viešojo administravimo Lyginamasis viešasis administravimas 6 Doc. dr. Remigijus Riekašius
8 Viešojo administravimo Viešojo sektoriaus finansai ir biudžetas 5 Doc. dr. Jaroslav Dvorak
8 Viešojo administravimo Viešojo administravimo etika 4 Asist. Simona Statneckytė
6, 8 Viešojo administravimo Kokybės vadyba viešajame sektoriuje 6 Lekt. Dainius Urbanavičius
6, 8 Viešojo administravimo Žmonių išteklių vadyba viešajame sektoriuje 6 Doc. dr. Remigijus Riekašius
6, 8 Viešojo administravimo Regionų administravimas 6 Lekr. Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili
6, 8 Viešojo administravimo Piliečių dalyvavimas viešajame administravime 6 Lekt. dr. Edita Stumbraitė-Vilkišienė
6, 8 Viešojo administravimo Korupcija ir jos prevencija 6 Asist. Simona Statneckytė
10 Vadyba/Rinkodara Darbo teisė 4 Lekt. dr. V.Granickas
6 Vadyba/Rinkodara Verslo teisė 4 Asist. Audrius Stonkus
6 Jūrų technikos fak. Teisė 3 Asist. Audrius Stonkus
8 Hidrologija Jūrų teisė 4 Asist. Audrius Stonkus
1 Regionų valdysena Regionų valdysenos metodologija 6 Prof. dr. Linutė Juškevičienė
1 Regionų valdysena Tarpinstituciniai organizaciniai tinklai 6 Doc. dr. Jaroslav Dvorak
2 Regionų valdysena Regionų programų vertinimas 6 Doc. dr. Jaroslav Dvorak
2 Regionų valdysena Darni organizacijų plėtra 6 Lekt. dr. Valentina Burkšienė
2 Regionų valdysena Dalyvaujamoji valdysena regionuose 6 Doc. dr. Remigijus Riekašius
1 Europos Studijos Sprendimų priėmimas ES 6 Doc.dr. Jaroslav Dvorak
1 Visuomeninė geografija Regioninės plėtros projektų ruošimas 6 Lekt. dr. Valentina Burkšienė

Viešojo administravimo krypties studijų programų absolventai

Kasmet auga viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgyjančių studentų skaičius. 2008 m. viešojo administravimo bakalauro studijas baigė 49, 2009 m. – 59, 2010 m. – 66, 2011 m. – 87, 2012 m. – 78, 2013 − 75, 2014 – 82, 2015 – 76 studentai.  2016 m. šias studijas baigė 90 nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai ir 8 magistrantai.

 Absolventų skaičius 2008–2016 m.

Metai Bakalauro studijos Magistrantūros studijos
2008 49
2009 59
2010 66
2011 87
2012 78
2013 75
2014 82
2015 76 1
2016 90 8
2017 61 3
2018 37 11

2008−2013 m. geriausiems viešojo administravimo studentams buvo paskirtos 1 Senato stipendija; 3 SMF Tarybos stipendijos. Studentai taip pat gauna socialines stipendijas iš valstybės asignavimų, vienkartines Rektoriaus stipendijas, vienkartinės Dekano stipendijas.

Viešojo administravimo programos absolventų darbai apdovanoti Dr. Eugenijaus Gentvilo vardo 1000 Lt premijomis:

  1. 2011 m. Urtės Vaišnoraitės bakalauro darbas „Strateginio planavimo diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse“. (vadovas doc. dr. R. Riekašius);
  2. 2012 m. Erikos Milašiūtės bakalauro darbas „Programinis biudžetas Lietuvos savivaldybėse: galimybės ir ribotumai“. (vadovas doc. dr. J. Dvorak)

Viešojo administravimo programos absolventų darbai apdovanoti Klaipėdos m. savivaldybės 578 eur dydžio premijomis:

  1. 2015 m. Inos Kovaliovos bakalauro darbas „Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas administravimas Klaipėdos miesto savivaldybėje”. (vadovė lekt. G.Burbulytė-Tsiskarishvili).
  2. 2016 m. Eimantei Šakalinei už bakalauro baigiamąjį darbą „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su Klaipėdos miesto savivaldybe patirties analizė“ (vadovė dr. J.Pupelienė).
  3. 2017 m. Neringai Galminaitei už bakalauro baigiamąjį darbą „Didmiesčio seniūnaičių veiklos vertinimas: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis“ (vadovė lekt. G.Burbulytė-Tsiskarishvili).
Viešojo administravimo programos absolventų apdovanoti darbai Klaipėdos pramoninkų asociacijos vienkartinė stipendija:
  1. 2016 m. Aida Vainutytė už bakalauro baigiamąjį darbą „Socialinė rinkodara Klaipėdos mieste socialinės reklamos aspektu“ (vadovė doc. dr. V.Burkšienė)

Mūsų katedros absolventai dirba Klaipėdos miesto savivaldybėje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Šilutės rajono savivaldybėje,  Šilalės rajono savivaldybėje, Klaipėdos teritorinėje muitinėje, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Lietuvos darbo birža, Šilalės rajono policijos komisariate, Centrinėje projektų valdymo agentūroje,  Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, Kelių policijoje, Plungės valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, AB „ Smiltynės perkėla”, AB „Teo“, UAB „Glassbel Baltic“, UAB „Sabelija“, UAB „Spainetos prekybos sistema“, Ryšių su visuomene bendrovė „Integrity PR“, Asociacija „Vartotojų švietimo forumas“, VšĮ „Idėjų sektorius“, UAB “Tele-2”, Birmingham universitete (D.Britanija), Klaipėdos universitete, Socialinių mokslų kolegijoje, Lietuvos jūrų muziejus, viešbutis “National Hotel”, UAB „Biuro“.

Visuomeninės geografijos krypties studijų programų absolventai

1998 m. buvo paruošta pirmoji bakalaurų absolventų laida, o 2000 m. pirmoji magistro absolventų laida. Nuo 1998 m. bakalauro studijų programą yra baigę apie 360 studentų, o magistro programą apie 70 studentų.

Žymiausi Socialinės geografijos katedros absolventai:

Darius Nicius – Pajūrio regioninio parko direktorius

Brigita Kairienė – Klaipėdos miesto Visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų ir profilaktikos skyriaus vyr. specialistė.

Jurgita Kasparienė – Klaipėdos valstybinės kolegijos Turizmo ir sporto katedros vedėja.

Remigijus Kinderis – Klaipėdos valstybinės kolegijos Turizmo ir katedros lektorius, Kauno Technologijos universiteto doktorantas.

Simonas Grakavinas – UAB Agrologistika ir KO vadybininkas

Edgaras Karečka – Klaipėdos teritorinės muitinės pažeidimų prevencijos skyriaus viršininkas

Indrė Vaitiekutytė – Klaipėdos teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro specialistė

Gintarė Pučkorienė – IĮ „Tavo turas“ direktorė

Saulius Jundulas – Ekspedijavimo bendrovės „Gelna“ vadybininkas

Audrius Sutkus – AB „Klaipėdos smeltė“ rinkodaros vadybininkas

Mindaugas Blagnis – UAB „Skinija“ pardavimų vadybininkas Vakarų Lietuvos regionui

Edita Laurinavičiūtė – Geografinių informacinių sistemų analitikė RPS Group, Airija

Laurynas Gedminas – Geografinių informacinių sistemų analitikas CSC Ocean Science Inc., JAV

Klaudija Kionies – Neringos savivaldybės Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

Simas Baliutavičius – Telšių rajono Luokės vidurinės mokyklos vyr. geografijos mokytojas

Jurgita Jonaitienė – Klaipėdos miesto Baltijos gimnazijos vyr. geografijos mokytoja – metodininkė

Rasa Rapolavičienė – Klaipėdos miesto P. Mašioto progimnazijos vyr. geografijos mokytoja

Olga Kvietkauskienė – Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistinės plėtros departamento Geodezijos ir GIS skyriaus vyresnioji specialistė

Sandra Gikarienė – Kelionių agentūros „Sofa Travel“ pardavimų vadybininkė

Gintarė Aukštikalnytė – VšĮ“ Sveikatingumo institutas“ direktorė

Inga Jarašienė – Marijampolės apskrities Moterų krizių centro Šakiuose direktorė

Ramunė Dokučiajeva – Ekskomisarų biuro Klaipėdos teritorinio padalinio pardavimų vadybininkė

Areta Juodviršytė – Šilutės rajono savivaldybė, buhalterė

Gina Zieringienė – Plungė miesto Senamiesčio mokyklos vyr. geografijos mokytoja

Tomas Platakis – VĮ Registrų centras, Telšių filialas, Mažeikių skyrius, specialistas

Aneta Špelverytė – Klaipėdos universiteto, Socialinės geografijos katedros administratorė

Eduardas Spiriajevas – Klaipėdos universiteto, Socialinės geografijos katedros vedėjas

Laukiame bakalauro programoje „Socialinė ekonominė geografija ir regionistika“!

Socialinės geografijos studijos Klaipėdoje, prie jūros!

Doc. dr. Eduardo Spiriajevo nuotrauka.

Informacija atnaujinta: Wednesday June 20th, 2018