1996 metais buvo patvirtintos pirmosios VERSLO VADYBOS magistro ir bakalauro studijų programos. Vėliau bakalauro Verslo vadybos studijų programa buvo pervadinta į VADYBOS bakalauro studijų programą. 1999 metais į studijas buvo priimti pirmieji GAMYBOS VADYBOS magistrantai. Pastaroji programa buvo uždaryta 2005 metais. Nuo 2010 m. kartu su Sveikatos priežiūros fakulteto Visuomenės sveikatos katedra pradėjo vykdyti antrojo lygio studijų programą SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VADYBA. 2011 metais kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos žemės ūkio universitetu (dabartiniu metu Aleksandro Stulginskio universitetu), Mykolo Riomerio universitetu ir Šiaulių universitetu į trečiojo lygio VADYBOS doktorantūros studijas priimti pirmieji doktorantai. Europos Sąjungos paramos dėka ir MITA bei Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva pagalba, 2013 m. pradėta vykdyti magistro studijų programa INOVACIJŲ VADYBA IR TECHNOLOGIJOS. Planuojama, kad nuo 2016 metų studentai bus priimti į LOGISTIKA bakalauro studijas.

Vadybos bakalauro studijos

VADYBA yra mokslas apie organizacijų veiklos valdymo dėsningumus, principus ir metodus. Studijų metu sužinosite, kaip efektyviai ir veiksmingai siekti organizacijos tikslų, kaip planuoti, organizuoti, vadovauti ir kontroliuoti organizacijos personalą, finansus, gamybinius išteklius ir informaciją. Vadybos bakalauro studijų programa orientuota į VERSLO organizacijų valdymą, todėl efektyvumas (t. y., gebėjimas pelningai panaudoti organizacijos išteklius) ir veiksmingumas (t. y., gebėjimas tinkamai pasirinkti organizacijos tikslus) yra ypač svarbūs. Nuo organizacijos vadovo pasirinkto SPRENDIMO priklauso organizacijos SĖKMĖ, todėl organizacijos vadovams būtini techniniai, koncepciniai, diagnostiniai, komunikaciniai, sprendimo priėmimo ir laiko suvokimo gebėjimai.

Vadybos studijų programos pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos, darbo rinkos ir Vakarų regiono poreikius atitinkančius vadybos specialistus, gebančius dirbti nuolat kintančioje aplinkoje veikiančiose organizacijose, vidutinio ir aukščiausio lygmens vadovais, kurti savo verslą arba tęsti studijas magistratūroje.

Vadybos programos tikslas atitinka Lietuvos profesijų kvalifikatoriaus 1217 profesijų pogrupio “Verslo įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai” aprašą. Verslo įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai vadovauja ir, padedant ne mažiau kaip dviem vadovams, nustato ir formuoja įmonių ar organizacijų politiką; planuoja, vadovauja, koordinuoja ir kontroliuoja jų bendrąją veiklą, vadovaudamiesi veiklos kryptimis, nustatytomis direktorių tarybos ar vadovaujančiojo organo, kuriems jie atsiskaito už atliktas užduotis ir pasiektus rezultatus.

Nuo 2016 m. Vadybos bakalauro studijų programoje yra dvi specializacijos: Lyderystė ir Prekybos vadyba. Prekybos vadyba – tai gaminių asortimento, atsargų kiekių ir aptarnavimo standartų nustatymas; pirkimo ir rinkodaros politikos rengimas ir įgyvendinimas, taip pat kainų nustatymas; įmonės prekių ir paslaugų pardavimo skatinimas ir reklama; atsargų lygių ir finansinių operacijų duomenų tvarkymas; įmonės biudžeto vykdymas; darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė; profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas.

Vadybos studijų programoje suteiktos žinios ir gebėjimai leidžia užimti ne tik aukščiausio lygio vadovo (prezidento, generalinio direktoriaus, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo), bet ir organizacijos funkcinio vadovo pareigas, tokias kaip personalo, finansų, gamybos ir rinkodaros direktoriaus. Ir nepamirškite, kad tai darbo vietos, esančios kiekvienoje organizacijoje, todėl VADYBOS MOKSLAS – TEISINGAS SPRENDIMAS.

Logistikos bakalauro studijos

LOGISTIKA yra VERSLO studijų krypties bakalauro programa, orientuota į Klaipėdos regiono verslo poreikius. Pagrindinis tikslas – rengti kvalifikuotus tiekimo grandinės (logistikos) vadovus, žinančius ir gebančius planuoti, organizuoti ir koordinuoti žmonių, informacijos bei krovinių vežimo sistemas ir paslaugas, taip pat prekių arba išteklių tiekimą, vežimą, saugojimą ir platinimą, jiems vadovauti kaip padalinio vadovas arba kaip įmonės ar organizacijos direktorius.

Klaipėda yra uostas, o uostas – tai didelis logistikos centras, kur susikerta sausumos, vandens ir oro keliai. Logistika – tai išteklių srautų tarp kilmės vietos ir vartojimo taškų valdymas. Logistikos plėtrą lemia ekonomikos globalizacijos procesas, taip pat žmonių, produktų ir informacijos judėjimo atstumo ir srautų skaičiaus didėjimas, rinkos santykių sistemos sudėtingumas, šiuolaikinės kompiuterinės technikos ir technologijų versle diegimas, prekių tiekimo taisyklių ir normų unifikavimas, įvairaus tipo importo ir eksporto apribojimų šalinimas, transporto ir krovos priemonių standartizavimas ir pan.

Iš Klaipėdos uosto veiklos valstybės biudžetas vidutiniškai gauna po 140 mln. Eurų per metus. Čia sukuriama 18 proc. šalies BVP. Siekiant užtikrinti nuolatinį krovinių srautų didėjimą Klaipėdos uoste, intensyviai vystomi logistikos centrai, kurie užtikrina investavimo galimybes užsienio kapitalo įmonėms ir suteikia papildomas su kroviniai susiėjusias paslaugas Klaipėdos uosto klientams. 2002 metais savo veiklą pradėjęs Baltijos logistikos centras yra įsikūręs pietinėje uosto dalyje, šalia Klaipėdos konteinerių terminalo ir „draugystės“ geležinkelio stoties. Šis centras, kurio plotas siekia 600 ha, – didžiausias tokio pobūdžio logistikos centrų Europoje. Klaipėdos uoste veikia net 21 krovos darbų bendrovės. Šių įmonių veiklai būtini logistikos specialistai.

Logistikos vadovo atliekamos užduotys: įsigijimo, saugojimo ir platinimo strategijų, veiklos krypčių ir planų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; planų reikiamam atsargų lygiui palaikyti kuo mažesnėmis išlaidomis rengimas ir įgyvendinimas; derybos dėl sutarčių su tiekėjais, laikantis kokybės, kainos ir pristatymo reikalavimų; saugojimo ir inventorizavimo sistemų stebėsena ir tikrinimas, laikantis tiekimo reikalavimų ir kontroliuojant atsargų lygį; vežimo kelių transporto priemonėmis, traukiniais, laivais ar orlaiviais priežiūra; registravimo sistemų naudojimas, siekiant stebėti visą prekių judėjimą, pertvarkymo ir atsargų papildymo tinkamiausiu metu užtikrinimas; ryšių palaikymas su kitais padaliniais ir klientais dėl išsiunčiamoms prekėms keliamų reikalavimų ir susijusio prekių persiuntimo; įsigijimo, saugojimo ir platinimo sandorių įforminimo priežiūra; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Logistikos vadovas gali užimti: pašto padalinio, geležinkelio stoties, transporto padalinio, logistikos padalinio, sandėlio, krovinių padalinio, geležinkelio ruožo, platinimo padalinio, tiekimo padalinio, sandėliavimo padalinio, mažosios transporto įmonės, mažosios transporto paslaugų įmonės, mažosios sandėliavimo įmonės, autobusų stoties vadovo bei traukinio viršininko pareigas.

Verslo vadybos magistro studijos

Klaipėdos universiteto Verslo vadybos magistrantūros studijų apimtis 80 kreditų (trukmė 2 metai). Į Verslo vadybos magistro studijas gali stoti asmenys, turintys viešojo administravimo, rekreacijos ir turizmo, socialinio darbo, politikos mokslų, inžinerijos bakalauro laipsnį.

Verslo vadybos magistro programos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus mokslininko tyrėjo arba pedagogo karjerai, taip pat gebančius užsiimti praktine veikla aukščiausio lygio vadovo pareigose bet kurioje verslo organizacijoje.
Verslo vadybos magistrantūros studijų programos tikslui realizuoti keliami šie uždaviniai:

 • Pagilinti vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijų krypties programose įgytas originalaus mąstymo irmokslinių tyrimų žinias bei suteikti specializuotų žinių, kurios apimtų valdymo ir verslo sprendimų teorijas, strateginio valdymo metodus, verslo projektavimo metodologiją, organizacinės kultūros kūrimą, rinkodaros tyrimus, statistinių analizės metodų taikymą vadyboje, investicijų valdymą, inovacijų strategijas;
 • Įtvirtinti akademinio darbo įgūdžius (specialiuosius gebėjimus) ir suteikti specializuotus problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus tyrimams atlikti ir (arba) naujovėms diegti: įvertinti vadovo svarbą organizacijos veiklai, apibrėžti konkrečios organizacijos vietą organizacijų klasifikavimo sistemoje; ugdyti vadybinių sprendimų priėmimo įgūdžius, galimybių suvokimą, rinkos sąlygų vertinimą; įsisavinti ir pritaikyti naujas verslo sprendimų teorijas pagal įvairias verslo vadybos metodikas; išskirti Lietuvos įmonių aplinkos pokyčius; apibrėžti plėtros ir tobulinimo galimybes ES kokybinių, inovacinių pokyčių kontekste; vertinti organizacinės kultūros santykinę reikšmę konkrečios organizacijos valdymo procese, lyginti konkrečias organizacijos kultūros tipologijas; vertinti laiko veiksnį ir rizikos pasekmes investicinės veiklos rezultatams, priimant investicinius sprendimus, valdyti riziką Lietuvos sąlygomis; įsisavinti strategijų parinkimo atsižvelgiant į inovacijų rūšį modelį, įsisavinti patentinių-konjunktūrinių-ekologinių tyrimo modelį ir kt.
 • Formuotibendruosius (asmeninius ir profesinius) gebėjimus: novatoriškai vadovauti darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, nenuspėjama ir sudėtinga; demonstruoti savarankiškumą pasirenkant tyrimų kryptį ir mokymo procesą; teisingai perteikti projektų rezultatus, naudojant tinkamus projekto rezultatų atvaizdavimo metodus; nagrinėti ir apmąstyti socialines normas ir santykius; spręsti problemas pajungiant įvairius žinių šaltinius; demonstruoti veiklos sąveikos patirtį, susidoroti su pasikeitimais sudėtingoje aplinkoje, reaguoti į socialines, mokslines ir etines problemas, sutinkamas darbe ir besimokant.

Verslo vadybos magistro gilinamųjų studijų programoje parengti specialistai gali: tęsti profilines akademines studijas atitinkamos pakraipos doktorantūroje; vykdyti savarankiškus verslo vadybos objektų tyrimus; pilnavertiškai dalyvauti realizuojant projektinius tyrimus verslo vadybos mokslo srityje; profesionaliai dirbti akademinio mokymo ir studijų įstaigų (universitetų, kolegijų ir pan. dėstytojo darbą); užsiimti praktine veikla aukštesnio lygio vadovo pareigose bet kurioje verslo organizacijoje.

Inovacijų vadyba ir technologijos magistro studijos

Inovacijų vadyba ir technologijos studijų programos pagrindinis tikslas – rengti kvalifikuotus inovacijų vadybos specialistus, žinančius ir gebančius taikyti mokslinių tyrimų metodus, valdyti inovacijų procesus, rasti finansinius išteklius ir realizavimo rinkas naujiems produktams, garantuoti jų teisinę apsaugą ir priimti kitus inovacijų valdymo sprendimus.

Minimalus išsilavinimas stojant – aukštasis (bakalauro arba jam prilygintas). Pabaigus – turės teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Inovacijų vadyba ir technologijos studijų programos pagrindinis tikslas siejasi su ES 2020 m. strategijos iškeltais prioritetais, orientuotais į žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio vystymą bei integracinį augimą per didelio užimtumo ūkio, kuriame užtikrinta socialinė ir teritorinė sanglauda, skatinimu, KU misija (Lietuvos – jūrų valstybės ir Baltijos jūros regiono mokslo, menų ir studijų centras, rengiantis aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir puoselėjantis humanistines vertybes). Studijų programos apimtis 90 ECTS (1,5 m.).

Studentai kurs naujų produktų koncepcijas, rengs inovacinius projektus, praktinių užsiėmimų metu lankysis socialinių partnerių organizacijose, susipažins su technologinių tyrimų laboratorijomis, dalyvaus mokslinėse konferencijose. Turės galimybę išvykti trumpalaikėms studijoms į užsienio universitetus.

Sveikatos priežiūros vadybos magistro studijos

Sveikatos priežiūros magistrantūros programa yra plečiamoji vadybos studijų krypties magistrantūros studijų programa.

Sveikatos priežiūros magistrantūros programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, žinančius ir mokančius taikyti mokslinių tyrimų metodus, gebančius valdyti sveikatos priežiūros organizacijas, formuoti sveikatos priežiūros programas ir jas įgyvendinti.

Klaipėdos universiteto Sveikatos priežiūros vadybos magistrantūros studijų apimtis 80 kreditų (trukmė 2 metai). Į sveikatos priežiūros vadybos magistratūros studijas bus priimami: verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, visuomenės sveikatos bei ekonomikos studijų krypčių universitetinį bakalauro laipsnį turintys asmenys. Stojančiųjų amžius nebus ribojamas (KU nuostatai, 2007m.). Visuomenės sveikatos priežiūros krypties studentai turi būti išlaikę vadybos (ne mažiau 3 kr.) bei ekonomikos (ne mažiau 3 kr.) egzaminus. Sveikatos priežiūros vadybos magistro studijų konkurse gali dalyvauti ir kiti medicinos ir sveikatos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnį turintys absolventai, išlaikę vadybos bei ekonomikos stojamąjį egzaminą.

Studijų programos uždaviniai:

 • Įgyti mokslo tiriamojo darbo metodologijos žinias, gebėti naudoti informacines technologijas, sistemas ir duomenų bazes, kritiškai mąstyti, analizuoti problemas ir priimti sprendimus, o taip pat įgyti komunikacinius ir informacinius perkeltinius gebėjimus.
 • Pagilinti vadybos teorijos ir koncepcijos žinias, gebėti planuoti, organizuoti ir koordinuoti sveikatos priežiūros organizacijų bei jų padalinių veiklą, analizuoti ir vertinti vykstančius įvykius ir procesus.
 • Įgyti sveikatos politikos ir sveikatos priežiūros organizavimo žinias, gebėti sutelkti įvairias žinybas, visuomenę sveikatos poreikių vertinimui bei strategijų rengimui, analizuoti savivaldybių sveikatos politiką, siūlyti jos tobulinimo būdus, įgyti novatoriškumo perkeltinius gebėjimus.
 • Įgyti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo žinias, gebėti vertinti gyvenamosios aplinkos, socialinių – ekonominių veiksnių, psichinės aplinkos ir mokslo bei technikos progreso poveikį visuomenės sveikatai, remiantis visuomenės sveikatos rodikliais ir įgyti matematinius ir statistikos perkeliamuosius gebėjimus.
 • Įgyti sveikatos etikos ir teisės žinias, gebėti taikyti organizacijų veiklą ir sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus, įgyti etikos perkeliamus gebėjimus.
 • Pagilinti ekonomikos žinias, gebėti analizuoti sveikatos priežiūros organizacijos veiklos ekonominius rodiklius.
 • Pagilinus paslaugų vadybos ir rinkodaros žinias, gebėti taikyti informacines technologijas, sistemas ir duomenų bazes, ruošti rinkodaros programas. Įgyti žinias apie visuomenės sveikatos rizikos šaltinius, rizikos prognozavimą, įvertinimą, pamatavimą ir kontrolę. Gebėti parengti ir administruoti rizikos kontrolės programas.
 • Pagilinti strateginio valdymo ir sveikatos priežiūros kokybės vadybos žinias, gebėti planuoti, organizuoti ir koordinuoti sveikatos priežiūros organizacijų bei jų padalinių veiklą, įgyti komunikacinius ir informacinius perkeltinius gebėjimus.
 • Žinoti personalo valdymo šiuolaikines teorijas ir koncepcijas, taikyti organizacijos kultūros vystymo bei darbuotojų motyvavimo metodus ir priemones, ugdyti bendradarbiavimo ir komandinio darbo perkeltinius gebėjimus.

Sveikatos priežiūros vadybos specialistai galės dirbti vadybininkais, vyr. specialistais, administratoriais, mokslo darbuotojais: savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo ir mokslo įstaigose, Valstybinėje ligonių kasoje ir jos teritoriniuose padaliniuose, nevyriausybinių organizacijų, užsiimančių sveikatinimo veikla koordinatoriais, privačių sveikatos fondų vadybininkais, sveikatos programų ir projektų vadybininkais, ekspertais, Sveikatos apsaugos ministerijoje ir sveikatos politiką koordinuojančiose institucijose. Sveikatos priežiūros vadybos magistrantai savo studijas galės tęsti vadybos ir administravimo doktorantūros studijose.

Doktorantūros studijos

Pagal 2011 m. birželio 6 d. raštą Nr. 4S-594 patvirtintos Doktorantūros studijos vadybos ir administravimo mokslo kryptyje Klaipėdos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos žemės ūkio universitete, Mykolo Riomerio universitete ir Šiaulių universitete.

Semestras Studijų programa Dėstomo dalyko pavadinimas Kreditų sk. Dėstytojo vardas, pavardė
1; 7; 8; 4 Vadyba Krizinių situacijų valdymas; 3.00 Darius Burgis
5 Vadyba Vadyba 4.00
2; 4; 6 Vadyba Organizacinis darbas 6.00
3 Verslo vadyba Darni verslo plėtra 6.00  Rimantas Stašys
2; 6 Vadyba Valdymo ergonomika 3.00 Algirdas Giedraitis
7 Vadyba Valdymo ergonomika 4.00
8 Vadyba Vadyba 6.00
4; 8 Vadyba Saugaus darbo organizavimas 3.00
1 Verslo ekonomika Produkto ekonominis vertinimas 6.00
2; 8 Vadyba Verslo projektai 5.00 Violeta Valiulė
6 Vadyba Verslo projektai 6.00
2; 3; 4 Vadyba Vadyba 6.00
1 Verslo vadyba Verslo projektavimo metodologija 6.00
1; 3; 5; 7 Vadyba Verslininkystė 6.00 Edmundas Klimas
9 Vadyba Verslo organizacinės formos 9.00
2 Vadyba Ekonomikos ir vadybos pagrindai 6.00
5 Vadyba Vadyba 4.00
2; 4; 6; 8 Vadyba Inovacijų valdymas 5.00 Daiva Viningienė
Šarūnas Banevičius
3 Verslo vadyba Inovacijų strategijos 6.00  Rasa Viederytė
2; 6 Vadyba Logistika 5.00 Audrius Kutkaitis
2; 4 Vadyba Logistika 6.00
2 Vadyba Bendravimo pagrindai 4.00 Arnoldas Petrulis
2; 4 Vadyba Organizacinė elgsena
1 Verslo vadyba Verslo vertinimas 6.00 Julius Ramanauskas
1; 3 Verslo vadyba; Sveikatos priežiūros vadyba Strateginio valdymo metodai 6.00
4; 8 Vadyba Gamybos valdymas 5.00 Edgaras Ribačonka
5 Vadyba Gamybos valdymas 6.00
2 Vadyba Organizacinis darbas 6.00
2 Sveikatos priežiūros vadyba Paslaugų vadyba 6.00 Rimantas Stašys
7; 9 Ekonomika Aplinkosaugos ekonomika 6.00
1 Rinkodara Produkto kūrimo politika 6.00
1; 2; 4 Vadyba Organizacinė elgsena 5.00 Ligita Šimanskienė
3 Verslo vadyba; Sveikatos priežiūros vadyba Darbas komandose 4.00
3 Organizacinės kultūros kūrimas 6.00
1; 3; 7 Vadyba Vadyba 6.00 Daiva Viningienė
3; 5; 7 Vadyba Finansų valdymas 5.00
1; 2; 5; 6 Vadyba Rinkodaros valdymas 6.00 Aurimas Župerka
3 Verslo vadyba Verslo sprendimų teorijos 6.00
1; 3; 7 Vadyba Finansų valdymas 5.00
2 Verslo vadyba Investicijų valdymas 6.00
1; 3; 7 Vadyba Personalo valdymas 5.00 Erika Župerkienė
3 Verslo vadyba, sveikatos priežiūros vadyba Personalo valdymo metodologija 6.00
1 Verslo vadyba, Rinkodara, Sveikatos priežiūros vadyba Valdymo teorijos 6.00

 

Ir jie yra mūsų katedros studentai / absolventai

Vardas, pavardė Darbovietė Pareigos
Darius Butvydas AB „Smiltynės perkėla“ Generalinis direktorius
Evaldas Lukauskas Klaipėdos universitetas Kancleris
Kęstutis Mickevičius AB „Smiltynės perkėla“ Klientų aptarnavimo direktorius
Aušra Anužienė Klaipėdos valstybinė kolegija Prodekanė
Jonas Bernotas UAB „Aukso obuolys“ Direktorius
Robertas Bružas UAB „Terekas“ Technikos direktorius
Rolanda Brundzienė AB „Klaipėdos duona“ Personalo vadovė
Robertas Čepaitis UAB „Litesko“ Finansų direktorius
Vaidotas Grikšas UAB „Terekas“ Gamybos vadovas
Ingrida Karūnienė UAB „Teisa“ Direktoriaus pavaduotoja
Tadas Karosas UAB „Geležinkelio projektavimas“ Filialo vadovas
Vilma Kancerevičienė UAB „Kretingos autobusų parkas“ Eksploatacijos sk. viršininkė
Tomas Kesminas Kitonija Gym, VšĮ Vadovas
Alma Kontrimaitė Klaipėdos m. Nakvynės namai Direktorė
Anatolij Kolpakov AB „Vakarų laivų gamykla“ Projektų vadovas
Aleksandras Paulauskas UAB „Gretos vėjas“

Lietuvos vėjo energetikų asociacija

Vadovas

Direktorius

Julius Paulikas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ Teisės ir kontrolės sk. viršininkas
Audrius Pauža AB „KLASCO“ Generalinis direktorius
Tomas Vainorius UAB „Litana ir Ko“ Laivų statybos komercijos direktorius
Vytis Radvila UAB „Koralis LT“ Vadovas
Nerijus Raila UAB „I.R. Mados namai“ Vadovas
Gražina Sebeckienė Lietuvos statistikos departamentas Klaipėdos teritorinės statistikos valdybos viršininkė
Gabija Skučaitė Socialinių mokslų kolegija Direktorė
Saulius Stankevičius UAB „Sauliaus transporto sistemos“ Valdybos pirmininkas, Šilutės raj. savivaldybės tarybos narys
Mindaugas Šimkus UAB „Telšių gelžbetonis“ Statybos direktorius
Mindaugas Trumpaitis UAB „Philip Morris“ Meksika, Ekvadoras Generalinis direktorius
Jolanta Toliušytė AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė Komunikacijų ir reklamos vadovė
Giedrė Vainorė UAB „Hugaas costruction“ Kokybės vadovė
Informacija atnaujinta: Monday June 18th, 2018