Mokslinių tyrimų programa: Gerovės visuomenės įvairovė Baltijos jūros regione: Lietuvos imperatyvas.

Paprogramė: Ekonominės, vadybinės inovatyvaus verslo prielaidos Baltijos jūros regione.

Atlikimo laikas: 2015–2020 m.

Potemės vadovai: Prof. Vytautas Juščius  KU SMF Ekonomikos katedros vedėjas;

Prof. dr. Rimantas Stašys  KU SMF Vadybos katedros vedėjas.

Adresas: Minijos g.153 LT-5800 Klaipėda

Tel./faksas: +370 46 398667; +370 46 398666.

El. paštas: ek.smf@ku.ltvk.smf@ku.lt

Vykdytojai: Prof. habil. dr. Julius Ramanauskas, Prof.dr. Ligita Šimanskienė, Asist. Darius Burgis, Lekt. dr. Algirdas Giedraitis, Doc. dr. Violeta Grublienė, Lekt. Edmundas Klimas, Lekt. dr. Audrius Kutkaitis, Asist. Jurgita Paužuolienė, Lekt. Edgaras Ribačonka, Asist. Daiva Viningienė, Doc. dr. Erika Župerkienė, Lekt. dr. Aurimas Župerka, Doc. dr. Deimena Kiyak, Doc. dr. Daiva Labanauskaitė, Lekt. Henrika Ruginė, Lekt. Nijolė Augaitienė, Lekt. Donatas Jonikas, Asist. Linara Pranckevičiūtė, Asist. Agnė Šneiderienė.

Tyrimo tikslas: ištirti ekonomines, vadybines inovatyvaus verslo prielaidas Baltijos jūros regione, įgalinančias tvarios ir sumanios ekonomikos plėtrą.

Santrauka. Lietuvos gyventojų subjektyvios gerovės įvairių aspektų tyrimai; inovacijų ir verslumo būklės analizė Baltijos jūros regione; verslumo ir kūrybiškumo visose visuomenės gyvenimo bei ūkio srityse skatinimas; globalių ekonomikos pokyčių padariniai Baltijos jūros regione ir Lietuvoje; socialinės atsakomybės procesų, darnios plėtros, regioninio vystymosi problemos; konkurencingumo tyrimai, paslaugų kokybės problemų sprendimai.

Paprogramės mokslinės problematikos apibūdinimas

Lietuvos visuomenei būdinga kukli ekonominė gerovė ir labai didelis jos netolygumas įvairiose gyventojų grupėse, menkas politinis ir pilietinis aktyvumas, didelis nepasitikėjimas valdžios institucijomis ir socialinėmis grupėmis, destruktyvaus elgesio paplitimas, demografinės raidos disbalansas. Prieštaringi reiškiniai Lietuvos ekonomikoje siejami su tradicinių sektorių sukuriama maža pridėtine verte, žemu darbo produktyvumu bei lėtėjančiu jo augimu. Tradiciniams ekonomikos augimo šaltiniams senkant, inovacijos tampa pagrindiniu ilgalaikės ekonomikos plėtros veiksniu.

Europos, bei kitų pasaulio valstybių ekonomikos, kuriai būdingas aukštas konkurencingumo bei produktyvumo lygis, tiesiogiai remia įmonių inovacijas naujų procesų ir produktų srityje. Daugelyje išsivysčiusių pasaulio valstybių inovacijos jau seniai yra pagrindinis ekonominio augimo variklis, leidžiantis pasiekti didelį verslo našumą ir pelningumą, sparčiai gerinantis piliečių gyvenimo kokybę.

Pagal Europos Komisijos dokumente European Innovation Scoreboard 2013 paskelbtą apibendrintą inovacijų indeksą Lietuvos inovatyvumas vertinamas 0,28 balo. Lietuva labai atsilieka nuo ES-27 šalių vidurkio (0,54 balo). Lietuvai būdingas žemas inovacinės veiklos lygis, o statistiniai duomenys (2011 m.) rodo, jog didžioji dalis (72 proc.) šalies pramonės įmonių nevykdo jokios inovacinės veiklos. Itin mažą strategiškai reikšmingą inovacinę veiklą vykdžiusių įmonių skaičių (1 proc.) lemia neišplėtoti moksliniai tyrimai ir menka technologinė plėtra versle ir pramonėje. Mažai esama įmonių (4 proc.), plėtojančių technologijų modifikavimu (be mokslinių tyrimų) grįstas inovacijas.

Nors deklaruojama, kad remti inovacijų rėmimas Lietuvoje yra vienas iš svarbiausių uždavinių, tačiau fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (technologijų) plėtrai (toliau – MTEP) tebeskiriama labai mažai lėšų (2012 m. – vos 0,9 proc. BVP; ES vidurkis – apie 2,06 proc.). Privataus sektoriaus išlaidos MTEP yra ypač mažos (apie 0,24 proc. BVP). Nors viešojo sektoriaus šios srities išlaidos beveik prilygsta ES vidurkiui (Lietuvoje jos sudaro apie 0,7 proc. BVP), tačiau šio sektoriaus moksliniai tyrimai ir jų rezultatai nėra pakankamai orientuoti į ūkio ir visuomenės poreikius, verslas mažai naudojasi mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rezultatais.

Kadangi konkurencinga ateities ekonomika remsis inovacijomis ir aktyviu žinių kūrimu bei taikymu, prireiks didelių Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus struktūrinių pokyčių, kurie skatintų spartų aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų pramonės ir paslaugų kuriamo bei eksportuojamo produkto dalies augimą. Nauji produktai, technologijos, procesai, verslo modeliai, organizacinės struktūros didintų įmonių konkurencingumą tiek vidaus, tiek užsienio rinkose. Valstybė turi imtis papildomų priemonių ūkio konkurencingumui didinti, viena vertus, tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai remdama inovacijas, kita vertus, siekdama kuo mažesnio galimo rinkos iškraipymo ir neigiamų padarinių konkurencijai.

Būtina plėtoti Lietuvos mokslininkų tyrimus, susijusius su tokiais šiuolaikinės visuomenės bei ekonomikos iššūkiais (visuomenės senėjimu, struktūriniu nedarbu, socialine atskirtimi, ekonomikos konkurencingumo mažėjimu) bei verslumo ir inovacijų vaidmeniu juos įveikiant, tyrimus, nagrinėjančius šių iššūkių poveikį socialinės gerovės, gerovės visuomenės ir gerovės ekonomikos paradigmų kaitai.

Sumaniam augimui ir gerovės plėtrai būtini verslumo ir inovacijų ekosistemos vystymo, tvarios ir sumanios ekonomikos plėtros, sumanios visuomenės ugdymo, gyvenimo kokybės vertinimo, gerovės institucijų veiklos ir jų įtakos šalies ekonomikai, politiniams prioritetams bei šalies valdančiojo elito nuostatoms tyrimai.

Būtina analizuoti, kaip modernizuojant verslo bei vartotojų aplinką užtikrinti tvarią ir sumanią ekonomikos plėtrą, mažinant makroekonomikos disbalansą stiprinti šalies finansų tvarumą, energetinį saugumą, verslo bei kitokių organizacijų inovatyvumą. Naujų verslo įmonių steigimo ir jų augimo prielaidų, verslo ir technologinių sistemų integracijos į globalias rinkas ir naujų rinkų kūrimo, inovatyvios vertės kūrimo sumaniose įmonėse ir jų finansavimo modelių, individualioms, organizacijų ir valstybės inovacijoms reikalingų gebėjimų ugdymo tyrimai padės spręsti visuomenės, viešojo ir verslo sektorių problemas.

Lietuvoje trūksta kompleksinių inovacijų, verslumo ir kūrybiškumo visose visuomenės gyvenimo bei ekonomikos srityse raiškos tyrimų, darbo jėgos dalyvavimo žiniomis ir inovacijomis grindžiamoje kūrybingoje ekonomikoje mokslinių įžvalgų. Šie tyrimai prisidės prie kūrybingos visuomenės plėtros, valstybės konkurencingo didinimo bei inovacijų ekonomikos kūrimo.

2015

Mokomoji knyga

 1. [Čiegis R.]. Aplinkos ekonominis vertinimas. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; 180 p., ISBN 978-9955-18-828-5.

 

Straipsnis recenzuojamuose leidiniuose

 1. [Giedraitis A.], [Stašys R.], [Ramanauskas J.]. The identification of the individual relevance in a group through the value contamination process // HRM&E. Human resources management and ergonomics. – 2015, Žilina, Slovak Republic: University of Žilina; Vol. IX, No. 1, p. 36-48, ISSN 1337-0871.
 2.  [Grublienė V.], [Gedvilas E.], Venckevičė L., Grigolienė R. Development of creativity – the case of Lithuanian production companies // Human resources management and ergonomics. – 2015, Slovakia: University of Žilina; Vol. IX, No. 1, p. 49-65, ISSN 1337-0871, e-ISSN 1338-4988.
 3. [Ramanauskas J.], [Stašys R.]. Кооперативы в сельском хозяйстве: проблемы развития в Литве // Russian Journal of Management. – 2015, Moscow: RIOR Publishing Center; Vol. 3, Iss. 4, p. 402-406, ISSN 2409-6024, DOI 10.12737/13107.
 4.  [Ramanauskas J.], [Stašys R.], Zinovčiuk V. V., Šlapak M. A. Формы кооперации в использовании сельхозяйственной техники в Литве и уроки для Украины // Висник ЖНАЕУ. Сільськогосподарська кооперація. – 2015, Житомир: ЖНАЕУ; Но. 1 (48), т. 2, с. 62-73, УДК 631.115.8:338.436:631.3, http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3295/1/VZNAU_2015_1_2_61-73.pdf
 5. [Šimanskienė L.], [Paužuolienė J.], Sloka B. The elements of organizational culture in socially responsible organizations: Lithuanian case // Regionalais zinojums. Regional review. – 2015, Daugavpils University, Institute of humanities and social sciences; Akadēmiskais apgāds „Saule“; Nr. 11, p. 95-108, ISSN 1691-6115.

 

Straipsnis recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose

 1. [Giedraitis A.]. Gamybos proceso kontrolės sistema gamybos įmonėje – vadovų ir vykdytojų nuomonių tyrimas // Regional Formation and Development Studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (15), p. 47-55, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i1.978
 2. [Paužuolienė J.], Daubarienė J. Organizacinės kultūros ir socialinės atsakomybės raiška UAB „Kretingos vandenys“ // Regional Formation and Development Studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (15), p. 98-108, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i1.983
 3. [Župerkienė E.], [Župerka A.], Babičaitė I. Streso įveikos veiksmų planas gerinant Klaipėdos rajono ugdymo organizacijų darbo klimatą // Regional Formation and Development Studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (15), p. 157-174, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i1.988
 4. [Meschi I.], [Župerka A.], [Župerkienė E.]. Inovacijų diegimą lemiantys veiksniai Klaipėdos miesto turizmo sektoriuje // Tiltai. – 2015, Klaipėda: KU -kla; Nr. 1 (70), p. 115-126, ISSN 1392-3137, e-ISSN 2351-6569, http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v69i1.1054
 5. [Petrulis A.]. Vadovavimas darbuotojams demografinių pokyčių kontekste // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (16), p. 54-65, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i2.1085
 6. Rudienė E., [Stašys R.]. The identification of the retail internationalization elements effected upon consumers // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (16), p. 66-77, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i2.1086
 7. Zakarevičius P., [Burgis D.]. Pažangių planavimo sistemų ir taupios gamybos kompleksinio taikymo galimybės // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (16), p. 116-126, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i2.1090
 8. [Paužuolienė J.], Sander T., Sloka B. The difference of social network sites explained with the employment seeking process // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 3 (17), p. 145-154, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v16i3.1128
 9. [Žegunis K.]. Lietuvos daugiaprofilių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vertinimo veiksniai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2015, Akademija: ASU; T. 37, Nr. 3, p. 438-446, ISSN 1822-6760, e-ISSN 2345-0355, DOI:10.15544/mts.2015.38
 10. [Giedraitis A.], [Kasnauskė J.]. „Startuolių“ (Start up) steigimo regiono modelis // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2015, Akademija: ASU; T. 37, Nr. 4, p. 490-500, ISSN 1822-6760, e-ISSN 2345-0355, DOI:10.15544/mts.2015.41
 11. [Šimanskienė L.], Gargasas A., Ramanauskas K. Organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos veikloje // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2015, Akademija: ASU; T. 37, Nr. 2, p. 310-320, ISSN 1822-6760, e-ISSN 2345-0355, DOI:10.15544/mts.2015.28.

 

Straipsniai recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. [Ramanauskas J.], [Stašys R.]. Efficiency measurement in the Lithuanian retail cooperatives // 8th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business. Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment. – 2015 September 16-18, Verona, Italy; EuroMed Press; p. 1388-1397, ISBN 978-9963-711-37-6.
 2. [Ramanauskas J.], [Stašys R.], Zinovčiuk V. Организации производителей, созданные на основе кооперации: опыт Литвы // Кооперативнı читання: 2015 рıк. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2015 р. 3 квітня, Житомир: Житомирский національний агроеколгічний університет; с. 40-46, УДК 338.43:334.73:631.115.8:167/168.

 

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. Matichescu A., Podariu A. C., Podariu A., Luca M. M., [Župerkienė E.], Sava-Rosianu R. Dental health between policy and research: case study of three schools from Timisoara // 3rd European Interdisciplinary Forum 2015. Drivers for Progress in the Global Society. – 2015 June 18-19, Vilnius, Medimond Publishing Company; p. 151-155, ISBN 978-88-7587-726-2.

 

Straipsniai nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. [Knašas A. B.]. Развитие интеллектуальной собственности в Литве с точки зрения подачи заявок на изобретения // Iнтелектуальна економıка: глобальнı тенденцıï та нацıональнı перспективи. – 2015 р. 15 травня, Киïв – Житомир: ЖНАЕУ; с. 91-99, УДК 330.341.1, ББК 65, I-73.
 2. [Šimanskienė L.], [Ramanauskas K.]. Влияние эмоционального интеллекта руководителей на деятельность их предприятий // Iнтелектуальна економıка: глобальнı тенденцıï та нацıональнı перспективи. – 2015 р. 15 травня, Киïв – Житомир: ЖНАЕУ; с. 20-25, УДК 330.341.1, ББК 65, I-73.
 3. [Stašys R.], [Ramanauskas J.]. Inovacijų vadybininkas – основа интеллектуальной экономики // Iнтелектуальна економıка: глобальнı тенденцıï та нацıональнı перспективи. – 2015 р. 15 травня, Киïв – Житомир: ЖНАЕУ; с. 213-217, УДК 330.341.1, ББК 65, I-73.

 

Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. [Šimanskienė L.], Gargasas A., Ramanauskas K. The role of organizational culture in the organization’s activities // 2-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“. – 2015 m. birželio 26-27 d., Vilnius-Kaunas-Klaipėda; ASU; p. 50, ISBN 978-9955-481-54-6.
 2. [Giedraitis A.]. Darbo grupės vertybinės orientacijos sudarymas statybos įmonėje // 2-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“. – 2015 m. birželio 26-27 d., Vilnius-Kaunas-Klaipėda; ASU; p. 13, ISBN 978-9955-481-54-6.
 3. [Grublienė V.]. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 plėtros galimybių vertinimas // 2-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“. – 2015 m. birželio 26-27 d., Vilnius-Kaunas-Klaipėda; ASU; p. 14, ISBN 978-9955-481-54-6.
 4. [Klimas E.]. Verslo ryšių veiksmingumas organizacijų vystymuisi // 2-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“. – 2015 m. birželio 26-27 d., Vilnius-Kaunas-Klaipėda; ASU; p. 16, ISBN 978-9955-481-54-6.
 5. [Ramanauskas J.], [Stašys R.]. Mašinų rateliai (techninių paslaugų organizavimas) // 2-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“. – 2015 m. birželio 26-27 d., Vilnius-Kaunas-Klaipėda; ASU; p. 26, ISBN 978-9955-481-54-6.
 6. [Ramanauskas J.], Vaznonis V. Paramos gamintojų grupių įsisteigimui 2014-2020 m. Lietuvoje ir Lenkijoje palyginimas // 2-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“. – 2015 m. birželio 26-27 d., Vilnius-Kaunas-Klaipėda; ASU; p. 27, ISBN 978-9955-481-54-6.
 7. [Ramanauskas J.], [Viningienė D.]. Žmogiškųjų išteklių valdymas verslo aplinkos pokyčių kontekste // 2-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“. – 2015 m. birželio 26-27 d., Vilnius-Kaunas-Klaipėda; ASU; p. 28, ISBN 978-9955-481-54-6.
 8. [Šimanskienė L.], [Paužuolienė J.]. Socialiai atsakingų įmonių vertinimas organizacinės kultūros aspektu // 2-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“. – 2015 m. birželio 26-27 d., Vilnius-Kaunas-Klaipėda; ASU; p. 33, ISBN 978-9955-481-54-6.
 9. [Virketis G.], Krauzaitė V. Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus užimtumas (priežastys ir sprendimai) // 2-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“. – 2015 m. birželio 26-27 d., Vilnius-Kaunas-Klaipėda; ASU; p. 34, ISBN 978-9955-481-54-6.
 10. [Žegunis K.]. Kokybinių sveikatos apsaugos rodiklių valdymas // 2-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“. – 2015 m. birželio 26-27 d., Vilnius-Kaunas-Klaipėda; ASU; p. 35, ISBN 978-9955-481-54-6.
 11. [Župerkienė E.], [Župerka A.], [Paulikas J.]. Organizacinės priemonės mažinančios darbuotojų pasipriešinimą inovacijoms // 2-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“. – 2015 m. birželio 26-27 d., Vilnius-Kaunas-Klaipėda; ASU; p. 36, ISBN 978-9955-481-54-6.

2014

Mokomoji knyga

 1. Šimanskienė Ligita, Župerkienė E. Darnus vadovavimas. Praktinis vadovas. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 97 p., ISBN 978-9955-18-788-2

Mokymo ir metodinė priemonė

 1. Grublienė Violeta. Vadybos pratybų metodiniai nurodymai. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; 71 p., ISBN 978-9955-18-778-3

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose

 1. Burgis Darius. Pažangių planavimo sistemų vaidmuo gerinant regioninį verslo bendradarbiavimą. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Kalipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 5−15, ISSN 2029-9370
 2. Giedraitis Algirdas. Komercinės įmonės ergonominių rizikos veiksnių valdymas. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 74−85, ISSN 2029-9370
 3. Giedraitis Algirdas. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimas komercinėje įmonėje. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Kalipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 36−46, ISSN 2029-9370
 4. Giedraitis Algirdas. Expression of business environment changes in traiding company: research of users’ opinijon. Regional formation and development studies. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; No. 3 (14), p. 53−63, ISSN 2029-9370, DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v14i3.863
 5. Grublienė Violeta, Ambraziūnaitė E., Venckevičė L. Paslaugų kokybės sąsajos su AB „Lietuvos draudimas“ konkurencingumu. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 100−112, ISSN 2029-9370
 6. Grublienė Violeta, Urbonaitė A. Organizacinės kultūros stiprinimas ir darbuotojų motyvavimo tobulinimas. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. − 2014, Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 507−515, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 7. Knašas Arimantas Bronislovas. Mokslinė-techninė pažanga Lietuvoje paskelbtų patentinių paraiškų požiūriu. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 143−156, ISSN 2029-9370
 8. Knašas Arimantas Bronislovas. Mokslinė-techninė pažanga Lietuvos regionuose paskelbtų patentinių paraiškų požiūriu. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Kalipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 62−76, ISSN 2029-9370
 9. Knašas Arimantas Bronislovas. Knowledge spread in Lithuania in terms of published patent applications. Regional formation and development studies. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; No. 3 (14), p. 123−138, ISSN 2029-9370, DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v14i3.869
 10. Kutkaitis Audrius, Petrulis A. Vadovavimo stilių vertinimas Klaipėdos ugdymo įstaigose. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 171−182, ISSN 2029-9370
 11. Paužuolienė Jurgita, Viningienė D. Socialiai atsakingo marketingo poveikis organizacijoms, įgyvendinančioms socialinę atsakomybę. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. − 2014, Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 616−626, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 12. Paužuolienė Jurgita, Docienė V., Vaitiekus A. Lietuviško ir užsienio kapitalo organizacijų organizacinės kultūros tyrimas Klaipėdos mieste. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Kalipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 96−106, ISSN 2029-9370
 13. Paužuolienė Jurgita, Pikturnaitė I. Evaluation of organizational culture of SC “Klaipėdos kartonas”. Regional formation and development studies. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; No. 3 (14), p. 157−169, ISSN 2029-9370, DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v14i3.872
 14. Paužuolienė Jurgita, Mauricienė I. Implementation of social responsibility in public institutions. Socialiniai tyrimai. − 2014, Šiauliai: ŠU l-kla; Nr. 4 (33), p. 141−151, ISSN 1392-3110
 15. Petrulis Arnoldas, Kutkaitis A. Vadovavimo stilių vertinimas Klaipėdos ugdymo įstaigose. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 171−182, ISSN 2029-9370
 16. Petrulis Arnoldas, Šimanskienė L. Darnumas ir jo teikiama nauda organizacijoms. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 207−220, ISSN 2029-9370
 17. Petrulis Arnoldas, Šimanskienė L. Vadovavimo stilių nustatymas Klaipėdos miesto progimnazijose. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Kalipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 107−117, ISSN 2029-9370
 18. Ramanauskas Julius, Efimova E., Kuznetsova N. Innovation diffusion as a catalyst for industrial company’s economic growth. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. − 2014, Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 485−494, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 19. Stašys Rimantas. Inovacijų vadyba ir technologijos studijų tobulinimas. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. − 2014, Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 634−643, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 20. Stašys Rimantas, Virkėtis G. Konceptualūs skubiosios medicinos pagalbos valdymo modeliai. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. − 2014, Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 644−652, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 21. Šimanskienė Ligita, Petrulis A. Darnumas ir jo teikiama nauda organizacijoms. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 207−220, ISSN 2029-9370
 22. Šimanskienė Ligita, Petrulis A. Vadovavimo stilių nustatymas Klaipėdos miesto progimnazijose. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Kalipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 107−117, ISSN 2029-9370
 23. Urbonaitė Audronė, Grublienė V. Organizacinės kultūros stiprinimas ir darbuotojų motyvavimo tobulinimas. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. − 2014, Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 507−515, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 24. Viningienė Daiva, Paužuolienė J. Socialiai atsakingo marketingo poveikis organizacijoms, įgyvendinančioms socialinę atsakomybę . Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. − 2014, Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 616−626, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 25. Župerka Aurimas, Župerkienė E. Lietuvos pasienio regiono kaimiškųjų vietovių verslumo veiksnių tyrimas. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 230−242, ISSN 2029-9370
 26. Župerkienė Erika, Šimanskytė R. Kūrybiškumo taikymas Klaipėdos organizacijų veikloje. Regional Formation and Development Studies. − 2014, Kalipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 127−135, ISSN 2029-9370

Straipsniai recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. Ramanauskas Julius, Stašys R. Подготовка магистров по учебной программе “Инновационный менеджмент и технологии” в Клайпедском университете. Инновационные перспективы России и мира: теория и моделирование. Сборник научных трудов. − 2014, Москва − Новочеркасск: ЮРГПУ; с. 185−192, ISBN 978-5-9997-0415-3
 2. Ramanauskas Julius, Žilinskas V. J. Комплексный метод оценки трудового вклада разработчиков нововведений. Инновационные перспективы России и мира: теория и моделирование. Сборник научных трудов. − 2014, Москва − Новочеркасск: ЮРГПУ; с. 147−158, ISBN 978-5-9997-0415-3
 3. Stašys Rimantas, Ramanauskas J. Подготовка магистров по учебной программе “Инновационный менеджмент и технологии” в Клайпедском университете. Инновационные перспективы России и мира: теория и моделирование. Сборник научных трудов. − 2014, Москва − Новочеркасск: ЮРГПУ; с. 185−192, ISBN 978-5-9997-0415-3
 4. Šimanskienė Ligita, Župerkienė E. Sustainable leadership: the new challenge for organizations. Forum Scientiae Oeconomia. − 2014, Dąbrowa Górnicza: Wyzsza Szkola Biznesu; Vol. 2, No. 1, p. 81−93, ISSN 2300-5947
 5. Župerkienė Erika, Šimanskienė L. Sustainable leadership: the new challenge for organizations. Forum Scientiae Oeconomia. − 2014, Dąbrowa Górnicza: Wyzsza Szkola Biznesu; Vol. 2, No. 1, p. 81−93, ISSN 2300-5947

Projekto ataskaita

 1. Burgis Darius, Šimanskienė L., Kutkaitis A. Lietuvos kaimo vietovių darnus vystymas. − 2014, Klaipėda: KU l-kla; 104 p., ISBN 978-9955-18-781-3

2013

Monografijos

 1. Ramanauskas, J. Kooperatyvų sąjungose // Profesorius Jurgis Krikščiūnas: žemės ūkio mokslo ir praktikos darna. Monografija. ISBN 978-9955-772-38-5. – Kaunas: ASU Leidybos centras. P. 139–148 p.
 2. Šimanskienė L., Župerkienė 2013. Darnus vadovavimas. Monografija. ISBN 978-9955-18-714-1. Klaipėda: KU leidykla. 23 sąl. lankai

Metodinė medžiaga

 1. Grublienė V. 2013. Pokyčių vadyba (mokomoji medžiaga su praktinėmis užduotimis). ISBN 978-9986-31-381-6.
 2. Ramanauskas, J. 2013. Projektų vertinimas. Mokymo /metodinė priemonė. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla. – 170 p. ISBN 978-9986-31-380-9.

Straipsniai

 1. Burbulyte-Tsiskarishvili G., Kutkaitis A., Normantė I. 2013. Local governments as the main actors of regional development in Lithuania. Regionalisation and Inter-regional Cooperation, 2l’t NISPAcee Annual Conference. Belgrad, Serbia: NISPA. ISBN 978-80-89013-68-5.
 2. Giedraitis A., Petkevičiūtė N. 2013. Gamybos įmonių žemiausiojo lygmens vadovų tinkamumo vertinimas valdymo grandinėje. Tiltai, Nr. 1 (62), p. 75 – 85.
 3. Giedraitis A. 2013. Žemiausiojo lygmens vadovų tinkamumo nustatymo valdymo grandinėje modelis. Region Formation and Development Studies. 2 (10), p. 68–76. Klaipėda.
 4. Giedraitis A., Petkevičiūtė N. 2013. Identification of the first level managers’ relevance in the management chain: case study of West Lithuania companies. Region Formation and Development Studies. No. 3 (11). Klaipėda.
 5. Giedraitis A., Petkevičiūtė N. 2013. Leadership skills formation in workgroup of the first level managers in manufacturing companies. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr. 63. Kaunas:
 6. Kutkaitis A. Darnaus vystymosi rodiklių išskyrimo metodologija: problemos ir įžvalgos. Regional Formation and Development studies. Journal of Social Sciences No. 1 (9). Klaipėda: KU. p. 93-101. ISSN977-2029-93-700-1.
 7. Paužuolienė J., Pikturnaitė I. 2013. Organizacinės kultūros institucionalizavimas. Tiltai, Nr. 4. p. 93-108. ISSN 1392-3137.
 8. Paužuolienė J., Mauricienė I. 2013. Įmonių socialinės atsakomybės svarba: visuomenės požiūris. Regional formation and development studies, Nr. 2 (10), p.123-132. ISSN 2029-9370.
 9. Ramanauskas, J., Žilinskas, J. 2013. Развитие творческой активности при обучении магистров-менеджеров // Методика преподавания экономических дисциплин. – Maskva: Maskvos valstybinis Lomonosovo univesitetas. P. 79–88. ISBN 978-5-93055-327-4.
 10. Ramanauskas, J. , Stašys, R., Žilinskas, J. 2013. Coordination of the Objectives and Optimal Selection of Innovative Biofuel Market Participants // Economic science for rural development. Nr. 32. – Jelgava (Latvija). ISSN 1691-3078. P. 92–97. (Proceedings ISI, FAO, EBSCO, CABI, AGRIS).
 11. Ramanauskas, J. 2013. Šiuolaikiniai kooperatinės veiklos ypatumai // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. ISSN 1392-1142. Nr. 65. P. 95–108. (EBSCO, CEEOL, ProQuest, VINITI).
 12. Ramanauskas, J., Stašys 2013. Развитие кооперативов в условиях глобализации // Kooперативнi читання 2013 рiк. – Žitomiras: Nacionalinis agroekologinis univesitetas. P. 58–70.
 13. Ramanauskas, J., Žilinskas V. J. Vadybininko rengimo aspektai // Vadyba. Nr. 1 (22). – ISSN 1648-7974. P. 53–59.. (EBSCO, CEEOL, IndexCopernicus).
 14. Šimanskienė L., Kutkaitis A. 2013. Statisfaction of Employees: Searching Links between Organizational Culture and Communication. New Challenges of Economic and Business Development – 2013. Riga: RU. P.81. ISBN 978-9984-45-714-7.
 15. Šimanskienė L., Kutkaitis A., Bučienė A. 2013. How to Select Rates of Sustainable Development in Rural Territories: The Insights to Metodological approach. Economic science for Rural development 31. Riga: RU. ISSN 1691-3078. ISBN 978-9934-8304-7-1.
 16. Ribačonka E., Kasnauskė J. 2013. Veiksniai įgalinantys organizacijų tinklą efektyviai veikti. //Regionų formavimo ir plėtros studijos / Regional Formation And Development Studies
 17. Župerkienė, E., Babičaitė I. 2013. Streso kaip psichosocialinio rizikos veiksnio tyrimas Klaipėdos rajono ugdymo organizacijose. Regional Formation and Development Studies. Klaipėda: KU leidykla. Nr. 1 (9); p. 166- 178, ISSN 2029-9370.
 18. Šimanskienė L., Paužuolienė J. 2013. Emigracija Lietuvoje: priežastys ir pasekmės. Regional formation and development studies, Nr. 1 (9), p.146-156. ISSN 2029-9370.
 19. Šimanskienė L., Paužuolienė J. Lietuvių identiteto kaita vykstant emigracijai. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka, (9), p. 285-297. ISSN 2029–1701 (print), ISSN 2335–2035 (online).
 20. Šimanskienė L., Sandu L. 2013. Organizacinės kultūros vertinimo metodai. Regional Formation and Development Studies. Klaipėda: KU leidykla. Nr. 2 (10); p. 201- 210, ISSN 2029-9370.
 21. Šimanskienė, L., Burbulytė-Tsiskarishvili, G. 2013. Evaluation of competitiveness’ factors by rural area inhabitants. Rural development 2013: innovations and sustainability. Proceedings, (ISI Web of Science) Volume 6, Book 1:  628–633.
 22. Videikienė S., Šimanskienė, L. 2013. Pokyčių valdymo sėkmės veiksniai organizacijose. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. Nr.10. p. 339-356. Vilnius: MRU leidykla. ISNN 2335-2035 (online).
 23. Župerkienė, E., Babičaitė I. 2013. Streso kaip psichosocialinio rizikos veiksnio tyrimas Klaipėdos rajono ugdymo organizacijose. Regional Formation and Development Studies. Klaipėda: KU leidykla. Nr. 1 (9); p. 166- 178, ISSN 2029-9370.

2012

Teorinė studija

 1. Tamošiūnaitė R., Dementjeva J., Reimeris R. Intelektinio kapitalo koncepcija. – 2012, Vilnius: AVADA (Akademinė vadybos ir administravimo asociacija); 83 p., ISBN 978-609-95468-0-3.

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose

 1. Šimanskienė L., Paužuolienė J. Darnus vystymasis organizacijose diegiant standartus // Tiltai. – 2012, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (58), p. 45–56, ISSN 1392-3137.
 2. Župerka A., Župerkienė E. Studentų verslumo ugdymo tyrimas Vakarų Lietuvos regione // Regional Formation and Development Studies. – 2012, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (6), p. 195–208, ISSN 2029-9370.
 3. Šimanskienė L., Burgis D., Liduma D., Zeltina M. Verslo bendradarbiavimas Klaipėdos regiono ir Latvijos pasienyje // Regional Formation and Development Studies. – 2012, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (6), p. 137–146, ISSN 2029-9370.
 4. Viningienė D. Darbuotojų darbo motyvacijos ir pasitenkinimo darbu sąsajos // Regional Formation and Development Studies. – 2012, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (6), p. 161–170, ISSN 2029-9370.
 5. Žilinskas V. J., Dementjeva J. Lietuvos inovacinės veiklos tendencijos ir tobulinimo galimybių analizė Europos sąjungos kontekste // Regional Formation and Development Studies. – 2012, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (6), p. 183–194, ISSN 2029-9370.
 6.  Grublienė V., Gotautienė E. Regioninio verslo jūrų žuvininkystės sektoriaus problemos ir perspektyvos // Regional Formation and Development Studies. – 2012, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 2, p. 33–47, ISSN 2029-9370.
 7. Ribačonka E., Burgis D. Koordinavimo sistemos organizacijų tinkluose modelis // Regional Formation and Development Studies. – 2012, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 2, p. 125–132, ISSN 2029-9370.
 8. Čiegis R., Burgis D. The problems of Lithuanian landscape in the context of sustainable development // Regional formation and development studies. – 2012, Klaipėda: KU l-kla; No. 3 (8), p. 47–56, ISSN 2029-9370.
 9. Paužuolienė J., Benetienė I. Aukštosios mokyklos akademinės etikos principų ir vertybių analizė // Jaunųjų mokslininkų darbai, 2012, Nr. 1 (34), p. 131–137. ISSN 1648-8776.

Straipsniai recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. Ramanauskas J., Vaznonis V., Radzevičius G. Вопросы организации рынка фруктов и овощей в условиях глобализации торговли // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. – 2012, Санкт-Петербург: изд. “Европейский дом”; Санкт-Петербургский ГУ; с. 113–121, ISBN 978-5-8015-0287-8.
 2. Žilinskas V. J., Žilinskas Ž., Dementjeva J. Оптимальный выбор и управление инновационными проектами // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. – 2012, Санкт-Петербург: изд. “Европейский дом”; Санкт-Петербургский ГУ; с. 234–242, ISBN 978-5-8015-0287-8.
 3. Stašys R. Информационные технологии в здравоохранении // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. – 2012, Санкт-Петербург: изд. “Европейский дом”; Санкт-Петербургский ГУ; с. 281-291, ISBN 978-5-8015-0287-8.
 4. Ramanauskas J., Stašys R. Связь мотивации персонала с жизненным циклом организации // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. – 2012 г. 12 октября, Санкт-Петербург: Скифия-принт, с. 594–602, ISBN 978-5-98620-082-8.
 5. Klimas E., Žilinskas V. J. Трансформация личных связей в предпринимательские связи // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. – 2012 г. 12 октября, Санкт-Петербург: Скифия-принт, с. 691–702, ISBN 978-5-98620-082-8.

2011

Mokymo ir metodinė priemonė

 1. Stašys R., Šimanskienė L. Vadybos ir rinkodaros studijų krypčių magistro baigiamasis darbas. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; 48 p., ISBN 978-9955-18-601-4.

 

Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Burgis D., Ribačonka E. Koordinavimo sistemos sąsajos su darniu vystymusi tinklinėje organizacijoje // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 1 (25), p. 70–76, ISSN 1822-6760.
 2. Dementjeva J. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis žinių visuomenės kūrimui darnaus vystymosi kontekste // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 1 (25), p. 87–94, ISSN 1822-6760.
 3. Grublienė V., Lengvinienė S. Valstybės parama kaip smulkiojo ir vidutinio verslo darnaus vystymosi prielaida // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 1 (25), p. 107–115, ISSN 1822-6760.
 4. Ramanauskas J., Stripeikis O. Inovacijoms palankios organizacinės kultūros veiksniai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 1 (25), p. 224–230, ISSN 1822-6760.
 5. Žilinskas V. J. Turizmo sociokultūrinio poveikio aktualijos // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 1 (25), p. 271–279, ISSN 1822-6760.
 6. Čiegis R., Ramanauskienė J. Integruotas darnaus vystymosi vertinimas: Lietuvos atvejis // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 2 (26), p. 39–49, ISSN 1822-6760.
 7. Giedraitis A.. Gamybinės įmonės darnus vystymasis per organizacinės kultūros ir darbuotojų vertybių suderinamumą // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 2 (26), p. 69–75, ISSN 1822-6760.
 8. Jurgutis A., Vainiomaki P., Stašys R.. Primary health care quality indicators for a more sustainable health care system in Lithuania // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 2 (26), p. 76–86, ISSN 1822-6760.
 9. Knašas A. B. Paskelbtų išradimo paraiškų situacija Lietuvos universitetuose // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas; Nr. 2 (31), p. 78–85, ISSN 1822-6760.
 10. Kutkaitis A. Jūrų uostų logistinės veiklos darnos vertinimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas; Nr. 2 (31), p. 103–108, ISSN 1822-6760.
 11. Kutkaitis A., Čepinskis J. Jūrų uosto plėtra darnaus vystymosi kontekste // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 2 (26), p. 121–129, ISSN 1822-6760.
 12. Kutkaitis A., Župerkienė E.. Darnaus vystymosi koncepcijos raiška uosto logistinėse organizacijose // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 2 (26), p. 130–137, ISSN 1822-6760.
 13. Ramanauskas J., Gargasas A. Kaimo turizmo sodybų veiklos vertinimas darnaus vystymosi aspektu // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 2 (26), p. 186–192, ISSN 1822-6760.
 14. Šimanskienė L., Paužuolienė J. Darnaus vystymo koncepcijos suvokimas organizacijose // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 2 (26), p. 241–247, ISSN 1822-6760.
 15. Župerka E.. Studentų verslumo ugdymo plėtra Lietuvoje // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 2 (26), p. 279–287, ISSN 1822-6760.
 16. Šimanskienė L., Čiegis R., Ramanauskienė J. Klaipėdos apskrities darnaus vystymosi vertinimas // Tiltai. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (54), p. 1–9, ISSN 1392-3137.
 17. Ramanauskas J., Igarytė J. Lietuvos Kredito unijų sistemos vystymosi tendencijų ir perspektyvų vertinimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Akademija: LŽŪU; Nr. 4 (28), p. 51–58, ISSN 1822-6760.
 18. Ramanauskas J., Radzevičius G., Vaznonis V. Žemdirbių gamintojų grupės – gerosios patirties perėmimo galimybės // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas; Nr. 1 (30), p. 103–112, ISSN 1822-6760.
 19. Ramanauskas J., Kafidov Vl., Kafidov V. Оценка эффективности вложений в инновации // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas; Nr. 3 (32), p. 50–58, ISSN 1822-6760.
 20. Burgis D., Čiegis R., Pareigis R. Analysis of new economic geography and W. Christaller central place theory // Human resources – the main factor of regional development. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; No. 5, p. 77–83, ISSN 2029-5103.
 21. Grublienė V., Bertulis A. Modelling of the practise of petroleum refining sector as an assumption for sustainable development // Human resources – the main factor of regional development. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; No. 5, p. 109–118, ISSN 2029-5103.
 22. Stašys R., Ramanauskas J. The expectations of the participants of the pension funds // Human resources – the main factor of regional development. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; No. 5, p. 272–281, ISSN 2029-5103.
 23. Žilinskas V. J., Dementjeva J. Inovacinių organizacijų kūrybos metodų efektyvumo vertinimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas; Nr. 1 (30), p. 222–227, ISSN 1822-6760.
 24. Žilinskas V. J., Dementjeva J., Žilinskas Ž. Модель выбора альтернативы инновационного решения // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas; Nr. 2 (31), p. 152–158, ISSN 1822-6760.
 25. Župerka A., Župerkienė E. Lietuvoje taikomų studentų verslumo ugdymo metodų veiksmingumo vertinimas // Tiltai. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 4 (57), p. 139–153, ISSN 1392-3137.
 26. Ramanauskas J., Radzevičius G. Оценка различных форм совместного использования техники в аспекте устойчивого развития фермерских хозяйств // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 5 (29), p. 164–178, ISSN 1822-6760.
 27. Stašys R., Ulbinaitė A. Life insurance business and its development tendencies and manifestations in Lithuania // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. – 2011, Kaunas: LŽŪU; Nr. 5 (29), p. 231–235, ISSN 1822-6760.
 28. Ramanauskas J., Gargasas A. Инновационная оценка бизнес-проектов // Теория и практика инновационного развития экономики в сфере сервиса и туризма. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. – 2011, Калининград: Калининградский филиал СПбГУСЭ; c. 74–81, ISBN 978-5-91728-034-9.
 29. Ramanauskas J. Методика оценки устойчивого развития усадеб сельского туризма // Теория и практика инновационного развития экономики в сфере сервиса и туризма. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. – 2011, Калининград: Калининградский филиал СПбГУСЭ; c. 81–85, ISBN 978-5-91728-034-9.
 30. Stašys R., Klimas E.. Анализ спроса на электронные услуги здравоохранения // Теория и практика инновационного развития экономики в сфере сервиса и туризма. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. – 2011, Калининград: Калининградский филиал СПбГУСЭ; c. 93–97, ISBN 978-5-91728-034-9.
 31. Klimas E.. Связи в предпринимательстве и предпринимательские связи // Теория и практика инновационного развития экономики в сфере сервиса и туризма. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. – 2011, Калининград: Калининградский филиал СПбГУСЭ; c. 173–176, ISBN 978-5-91728-034-9.

 

Straipsniai konferencijos medžiagoje ISI Proceedings

 1. Ramanauskas J., Stašys R.. Cooperative performance assessment based on the sustainable development aspect // The 5th International Scientific Conference “Rural Development 2011”. – 2011 November 24–25, Akademija: Aleksandras Stulginskis University; Vol. 5, Book 1, p. 190–194, ISSN 1822-3230.
 2. Klimas E., Ramanauskienė J., Vanagienė V. Suggestions for increasing employee motivation to work // The 5th International Scientific Conference “Rural Development 2011”. – 2011 November 24–25, Akademija: Aleksandras Stulginskis University; Vol. 5, Book 1, p. 204–209, ISSN 1822-3230.

 

Straipsniai recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. Stašys R. E.health services in Lithuania // International conference “Current issues in management of business and society development – 2011. Conference Proceedings. – 2011 May 5–7, Riga, University of Latvia, p. 700–708, ISBN 978-9984-45-348-4.
 2. Šimanskienė L., Župerkienė E.. The research of managers motives for career development: a case of Lithuania // International conference “Current issues in management of business and society development. – 2011. Conference Proceedings. – 2011 May 5–7, Riga, University of Latvia, p. 726–737, ISBN 978-9984-45-348-4.

 

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

 1. Žilinskas V. J., Dementjeva J. Vadovo vaidmuo turizmo ir sporto organizacijų veikloje // Mokslas ir praktika, aktualijos ir perspektyvos. – 2011 m. gegužės 06, Kaunas: LKKA; p. 197–201, ISBN 978-609-8040-56-2.

 

Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Stašys R. E.health services in Lithuania // International conference “Current issues in management of business and society development – 2011. Abstracts of reports. – 2011 May 5–7, Riga, University of Latvia, p. 151, ISBN 978-9984-45-347-7.
 2. Šimanskienė L., Župerkienė E.. The research of managers motives for career development: a case of Lithuania // International conference “Current issues in management of business and society development – 2011. Abstracts of reports. – 2011 May 5–7, Riga, University of Latvia, p. 158, ISBN 978-9984-45-347-7.

Elektroniniai ištekliai

Monografijos:

Vadovėliai:

Moksliniai straipsniai:

Kiti leidiniai:

Informacija atnaujinta: Monday October 9th, 2017