Politikos ir komunikacijos mokslų katedros dėstytojai bendradarbiauja su kitų šalių universitetų katedromis, realizuojančiomis politikos ir komunikacijos mokslų bakalaurų ir magistrantūros studijas, dalyvauja mobilumo programose, vyksta į tarptautines mokslines konferencijas, stažuotes:

KU Politikos mokslų bakalaurų, Europos studijų ir Nacionalinio saugumo magistrantūros studijų programų studentams paskaitas skaito dėstytojai iš JAV, Vokietijos, Italijos, Turkijos, Bulgarijos.

Katedros dėstytojai skaito paskaitas užsienio kalba studentams, atvykstantiems į KU pagal tarptautines studijų mainų programas.

KU Politikos mokslų bakalaurų ir Europos studijų magistrantūros programų studentai pagal studijų mainų programą 2011−2015 metais 1 semestrą studijavo:

 

2015–2016 metais KU politikos mokslų studentai ir Europos studijų magistrantai turi galimybę gilinti žinias ir gebėjimus, rinkdamiesi studijas:


Dalyvavimas COST (Cooperation between Science and Technology) veiklos IS1404 „Skaitymo raida skaitmeninimo amžiuje (E-READ)“ („Evolution of reading in the age of digitisation“ veikloje.

COST veikla – tai tam tikroje mokslinių tyrimų ar technologijų plėtros (inovacijų) srityje dirbančių Europos ir kitų valstybių tyrėjų ir kitų suinteresuotų asmenų inicijuotas bendradarbiavimo tinklas.

2014 metų birželio mėnesį Lietuvos Mokslo taryba patvirtino COST tarptautinio projekto 1404 veiklos atstovus nuo Lietuvos. Klaipėdos universiteto Komunikacijų katedros profesorė Daiva Janavičienė tapo veiklos valdymo komiteto nare. Projektas vyks 2014-2018 metais.

Veikla E-READ 1404 siekia apjungti įvairių šalių tiriančius skaitymą mokslininkus, programa veikia srityje „Individai, visuomenė, kultūra ir sveikata“. E-READ veiklos memorandume pabrėžiama, kad skaitymas yra universalus procesas, įgalinantis kartu veikti skirtingų sričių tyrėjus. Siekiama apjungti dvi skirtingas tyrimo metodikas taikančias tyrėjų grupes. Tai eksperimentinius psichologijos ir neurolingvistikos tyrimus bei kokybinius tyrimus taikančių mokslininkų tinklas. Tiriami ergonominiai, dėmesio ir suvokimo, kognityviniai ir kalbiniai, fenomenologiniai skaitymo aspektai.

Pradiniame projekto etape į veiklą įsitraukė 26 šalių atstovai (Ispanija; Izraelis; Jungtinė Karalystė; Kipras; Kroatija; Malta; Slovėnija; Vokietija, Vengrija, Italija ir kt.).

Veiklos prezidentė Anna Mangen (Stavangerio universitetas, Norvegija), viceprezidentas Adriaan van der Weel (Leideno universitetas, Olandija).

COST veiklos E-READ tikslas – moksliškai pagrįsti skaitmeninimo pasekmes skaitymui, remiantis integraciniu skaitymo modeliu sukurti bendrą matą skaitymui popieriuje ir elektroniniuose prietaisuose.

Veiklos tikslas Lietuvoje: padėti visiems medijų kūrimo sektoriaus dalyviams prisitaikyti prie naujų skaitymo galimybių, jas tinkamai išnaudoti ir neutralizuoti neigiamas skaitmenizavimo pasekmes.

2014 metų lapkričio mėn. susitikimas Briuselyje (Belgija)

Pirmojo susitikimo metu tinklo dalyviai supažindinti su COST veiklomis ir jų administravimu, finansavimo taisyklėmis ir kita bendro pobūdžio informacija. Tyrėjai trumpai pristatė savo mokslinius interesus ir galimas bendradarbiavimo gaires. Susitarta, kad iki 2015 metų sausio 15 dienos kiekvienas tinklo dalyvis parengs ir pristatys projekto prezidentei galimybių įsilieti į tinklo veiklas dokumentą (Position Paper) bei savo numatomo įnašo į tiriamąją veiklą planą.

Pagal atsiųstus dokumentus projekto prezidentė suformavo 4 darbo grupes, kuriose išryškėjo pagrindinės tyrimų kryptys.

2015 metų kovo mėn. įkurta Lietuvos mokslininkų Skaitmeninių knygų ir skaitymo tyrimo grupė

2015 m. kovo 27 d. VU Komunikacijos fakultete, Freskos kambaryje vyko COST programos tyrėjų, dalyvaujančių 1404 veikloje, susitikimas.

Dalyvavo: Daiva Janavičienė, Jūratė Sučylaitė (Klaipėdos universitetas), Arūnas Gudinavičius, Aušra Navickienė, Elena Macevičiūtė (Vilniaus universitetas).

Susitikimo dalyvių tikslas – geriau susipažinti asmeniškai ir pristatyti tai, ką visi numato tyrinėti kaip tyrimo grupės nariai, pasitarti dėl galimų bendrų projektų vykdymo ir dalyvavimo COST E-READ veiklose.

Aptartas dalyvavimas ir įsijungimas į 2015 ir 2016 m. organizuojamas VU KF konferencijas ir kaip įtrakti 2016 m. birželio mėn. konferenciją į COST planus.

Nustatyti galimų bendrų tyrimų tikslai ir aptarta bendrų tyrimo paraiškų rašymo galimybė.

2015 metų balandžio mėnesio COST veiklos 1404 E-READ susitikimas Lubljanoje (Slovėnija)

Iki numatyto susitikimo Lubljanos universitete, tinklo dalyviai pasiskirstė į darbo grupes. Projekto administratoriai iš anksto atsiuntė esmines mokslines publikacijas, apimančias visų darbo grupių pamatinius tyrimus. Taip pasiektas bendras susipažinimas su problematika, kurios pagrindu vyko diskusijos susitikimo metu.

Prof. dr. Daiva Janavičienė pozicionavo ir priimta bendradarbiauti trečiojoje darbo grupėje „Eksperimentiniai / emocinio poveikio skaitymo tyrimai“. Veikloje siekiama bendradarbiauti lyginant emocinį skaitymo poveikį skirtinguose kontekstuose.

Diskusijų metu susipažinta su skirtingų mokyklų patirtimi, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Iškilo sudėtingai sprendžiama tekstų skirtingomis kalbomis skaitymo ir lyginimo problema, kaip ir daugelis kitų problemų, su kuriomis iš karto susidūrė tarptautinė tyrėjų grupė.

Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Vengrijos atstove dr. Orsolya Papp-Zipernovszky, kuri Szegedo universitete įvairių studijų studentams dėsto biblioterapiją. Susitarta siekti abipusio patirties pasidalinimo šioje srityje.

Sekantis tinklo dalyvių susitikimas numatytas 2015 metų spalio mėnesį Szegedo universitete (Vengrija).

 

 


Fulbright mokslo fondo (JAV) projektai

2012 metų spalio mėn. Komunikacijų katedros vedėja doc. dr. Daiva Janavičienė parengė paraišką Fulbright fondui, kviesdama į Klaipėdos universitetą atvykti žurnalistikos dėstytoją. Paraiška paskelbta fondo sistemoje, į ją atsiliepė trys pretendentai, su kuriais buvo derinamos galimybės atvykti į Lietuvą. Vienas iš pretendentų – docentas Frank Barnas iš Valdosta universiteto laimėjo Fulbright fondo stipendiją ir galimybę 2013-2014 studijų metais atvykti į Klaipėdos universitetą visam semestrui.

Docentas Frank Barnas yra ne tik žurnalistikos dėstytojas, mokslininkas, bet ir ilgametę praktiką televizijoje turintis profesionalas, Akademinės žurnalistų bendruomenės prezidentas.

prof. Frank Barnas, prof. Marie Elliott ir Rasa Baukuvienė (JAV ambasados darbuotoja)

Viešėdamas Klaipėdos universitete Frank Barnas dėstė bakalauro ir magistro studijų studentams. Buvo organizuoti tikslingi susitikimai su katedros personalu – konsultacijos magistro studijų programos tobulinimo klausimais.

Vizito metu susitarta tęsti bendradarbiavimą, 2014 metų pabaigoje pasirašyta dvišalio bendradarbiavimo sutartis tarp Valdosta universiteto (JAV) ir Klaipėdos universitetų.

 

2015 metų rugsėjo mėn. į Klaipėdos universitetą sugrįžta profesorius Frank Barnas

 

2014 metų spalio mėnesį prof. dr. Daiva Janavičienė parengė naują paraišką Fulbright fondui, siekdama gauti finansavimą profesoriaus Fr. Barnas praktinio mokymo vizitui. Vizito tikslas – kartu su KU žurnalistikos bakalauro bei medijų ir komunikacijos magistro studijų studentais bendradarbiauti, kuriant dokumentinį filmą apie Raganų kalną Juodkrantėje. 2015 metų birželio mėnesį gauta gera žinia – projektas patvirtintas. 2015 metų rugsėjo mėnesį profesorius Frank Barnas ir profesorė Marie Elliot iš Valdosta universiteto (JAV) atvyks darbo vizitui į Klaipėdos universitetą. Pagrindinis vizito tikslas – dalyvauti ir nufilmuoti tradicinius rudens lygiadienio renginius Juodkrantėje ir jų pagrindu sukurti dokumentinį filmą apie Raganų kalną. Dokumentinis filmas bus kuriamas, bendradarbiaujant su KU Medijų laboratorija.

 

 


 

Užsienio svečių vizitai katedroje

2013/2014 m. m. rudens semestro metu Komunikacijų katedroje vizitavo prof. Frank Barnas iš Valdosta valstybinio universiteto (JAV), atvykęs pagal Fulbright‘o fondo (JAV) programą. Profesorius žurnalistikos bakalauro studijų programos studentams dėstė laisvai pasirenkamą dalyką „Naujienų rengimas ir rašymas“ (News Production and Writing), o magistro studijų programos Medijos ir komunikacija studentams – kursą „Jungtinių Amerikos Valstijų medijos“ (American Media).

Į Klaipėdos universitetą buvo atvykusi ir Valdosta valstybinio universiteto Žiniasklaidos (Mass Media) studijų programos vadovė profesorė Marie Elliot. Bendradarbiaujant su prof. Frank Barnas ir prof. Marie Elliot, 2014 m. pavasarį pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su Džordžijos valstijos Valdosta valstybiniu universitetu (JAV). Šia sutartimi siekiama abipusės naudos aukštųjų mokyklų institucijoms. Pagrindinis abipusio bendradarbiavimo siekis – sukurti jungtinę magistrantūros studijų programą „Medijos ir komunikacija“, tarp šių universitetų plėtoti studentų ir dėstytojų mainus, vykdyti bendrus projektus, praktinius seminarus.


Akimirkos iš prof. Frank Barnas vizito KU SMF Komunikacijų katedroje. Nuotr. R. Gorodeckienės

2013/2014 m. m. vasario mėn. pagal ERASMUS mainų programą Klaipėdos universitete vizitavo Voldos universitetinės kolegijos dėstytojas (Norvegija) ir Tarptautinių ryšių koordinatorius doc. dr. Thomas Lewe. Dėstytojas vedė seminarą Strateginis dizainas magistro studijų programų Medijos ir komunikacija ir Regionų valdysena studentams.

2011/2012 m. m. rudens semestro metu Komunikacijų katedroje lankėsi Mičigano universiteto (JAV) Tarptautinių studijų ir programų prodekanas ir Žurnalistikos instituto docentas Eric Freedman. Docentas skaitė paskaitas Žurnalistikos studijų antro ir trečio kursų studentams, taip pat vedė viešą paskaitą–diskusiją „Social Media, Constraints & Political Activism“.


Akimirkos iš Eric Freedman vizito KU SMF Komunikacijų katedroje

2010/2011 m. m. pavasario semestre Informologijos studijų programos studentams dėstė pagal Fulbright‘o mokslinių mainų programą pakviestas profesorius Delmus Williams iš JAV Ohajo valstijos Acron universiteto. Profesorius ne tik dėstė studentams, bet ir dalinosi moksline – praktine patirtimi su bibliotekų darbuotojais, dalyvaudamas konferencijose ir seminaruose.


Akimirkos iš konferencijos „Lyderystė ir bibliotekų veiklos organizavimas nuolatinių pokyčių sąlygomis“

 

Katedros dėstytojų tarptautiniai vizitai

Lektorė dr. Janina Pupelienė2014 m. sausio 13–17 d. lankėsi Suomijoje, Tamperės universiteto Medijų, komunikacijos ir teatro mokykloje (School of Media, Communication & Theatre). Šio vizito tikslas – konsultacija su Tamperės universiteto profesoriumi Gregory Ferrell Lowe dėl dr. J. Pupelienės parengto dėstomo dalyko –„Medijų valdymo strategijos“ turinio. Prof. Lowe medijų ir komunikacijos specialistams gerai žinomas kaip Europos Medijų Valdymo Asociacijos (European Media Management Association – emma) Prezidentas (2012-2016) bei savo publikacijomis šios srities leidiniuose. Konsultacija su prof. Lowe įvyko, buvo gauta nemaža naudingų patarimų, kokia kryptimi šis dalykas turėtų būti dėstomas.

Vizito metu vyko ne tik konsultacija su prof. Lowe bet ir susitikimai su prof. Lowe rekomenduotais asmenimis: Fakulteto (mokyklos) Dekanu prof. Heikki Hellman, bei atsakingu už doktorantūros studijas ir fakulteto (mokyklos) mokslo-tyrimo centro COMET direktoriumi mokslui Pentti Raittila.

Vizito Tamperėje metu dr. J. Pupelienė taip pat aplankė ir šiame mieste esantį Medijų muziejų Rupriikki.

Tikimasi, jog šie susitikimai ir pokalbiai sudarys galimybę ateityje kreiptis į šią instituciją dėl bendrų projektų, studijų programų, konferencijų, seminarų organizavimo bei vykdymo. Vizito metu užmegzti kontaktai sudarys galimybę ir ateityje panašioms konsultacijoms bei pasikeitimui patirtimi.


dr. Janina Pupelienė ir prof. Gregory Ferrell Lowe. Nuotr. iš asmeninio archyvo

Profesorė dr. Daiva Janavičienė 2013 m. vyko į stažuotę Torūnės N. Koperniko universiteto Informacijos ir knygotyros institute. Vizito metu bendrauta su kolegomis Malgoszata ir Tom Kruszewskiais, aptartos mokslinio bendradarbiavimo galimybės biblioterapijos srityje, diskutuota apie bendrus planus kurti tarptautinę magistro studijų programą ir galimybę bendradarbiauti, kuriant Erasmus tinklą. Atskira diskusija vyko su Žurnalistikos ir socialinės komunikacijos bakalauro studijų programos kūrėja ir koordinatore dr. Magdalena Mateja. Naudingas buvo pažintinis vizitas į universiteto Medijų centrą, kurio direktorius pristatė centro organizavimo, veiklos koordinavimo patirtį.

2012 m. prof. dr. Daiva Janavičienė vyko į mokslinę stažuotę Voldos universitetinėje kolegijoje. Stažuotės metu dalyvauta bendrose studentų paskaitose, diskutuota su Voldos universitetinės kolegijos Žurnalistikos fakulteto dekanu Sverre Liestøl, susipažinta su studijų organizavimu bei materialiųjų išteklių bazės panaudojimu studijose, aptarti tolesni bendradarbiavimo tarp institucijų planai. Įgyta patirtis pasinaudota, kuriant Medijų laboratoriją.

2010 m. prof. dr. Daiva Janavičienė vyko į mokslinę stažuotę Oslo universitetinėje kolegijoje. Vizito metu tarptautinės konferencijos, skirtos viešųjų bibliotekų istorijai, skaitytas pranešimas apie Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų istoriją.

Prof. dr. D. Janavičienė ir lekt. dr. J. Pupelienė dalyvavo Atviros Lietuvos fondo finansuojamame projekte „Biblioteklink“, kurio metu parengė atskirus bibliotekininkų kvalifikacijai kelti skirtus modulius ir skaitė paskaitas šalyje ir užsienyje (Moldovoje ir Gruzijoje). Lektorė dr. J. Pupelienė dalyvavo tarptautiniuose bibliotekininkų (IFLA) rengiamuose kongresuose, prof. dr. D. Janavičienė 2009 metų pavasario semestrą vyko į Wroclavo universitetą pagal Erasmus mainų programą.

Asistentė Edita Valinčienė 2013 m. spalio 21–25 d. stažavosi Vokietijoje, Leipcigo universiteto Spaudos tarnyboje ir Viešųjų ryšių skyriuje. Stažuotės metu naudingai praplėstos ir pagilintos turimos žinios, pabendrauta su kolegomis. Įdomu tai, kad beveik 28 tūkst. studentų ir 14 fakultetų turinčiame Leipcigo universitete darbo specifika labai panaši, o problemos – tokios pačios.

Viešnagės metu apsilankyta „Mokslo dienos“ seminare apie naujųjų medijų taikymą švietimo ir studentų mokymo srityje, parodoje „Studentų gyvenimas nuo 1409 iki šių dienų“, susitikta su plačiai pripažintu, Vokietijoje puikiai vertinamu viešųjų ryšių profesoriumi, vadinamuoju PR Guru G. Bentele.

Asist. Edita Valinčienė 2014 m. birželio 16–21 d. dalyvavo Toronte (Kanada) vykusioje vasaros mokykloje, kurios tema – „Komunikacijos teisės ir religija“.Penkias dienas trukę intensyvūs komunikacijos mokymai vyko Viktorijos universitete, kuris įsikūręs prie Toronto universiteto, Emanuelio koledže (Victoria University in the University of Toronto, Emmanuel College). Tarp dėstytojų – Pasaulinės krikščionių komunikacijos asociacijos (World Association for Christian Communication, WACC) generalinė sekretorė Karin Achtelstetter, Bolivijos katalikiškojo San Pablo universiteto (Universidad Catolica Boliviana „San Pablo“) profesorius Jose Luis Aguire, Friedrich Alexander universiteto (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg) profesoriai Peter Dabrock ir Johanna Haberer, rašytojas ir pastorius iš JAV, Teksaso (Texas) Michael W. Waters ir kt. Pagrindinis šio kurso tikslas – studijuoti žiniasklaidos poveikį religijai (ir atvirkščiai) tarpkultūriniame ir tarpkonfesiniame kontekste. Mokymuose dalyvavo 35 studentai iš Brazilijos, Kanados, Kolumbijos, Vokietijos, Ganos, Lietuvos, Indijos ir Pietų Korėjos.

Docentė dr. Audronė Nugaraitė 2012 m. balandžio mėn. pagal Erasmus mainų programą vyko į Jyvaskyla universitetą Suomijoje.

Lektorius Tomas Pukšmys 2011 m. rugpjūčio 16–27 d. Europos deliktų teisės institute (Austrija) skaitė pranešimą tema: „Civilinės atsakomybės funkcijos pažeidus asmens neturtines teises“. 2010 m. liepos 7 – rugpjūčio 2 d. lekt. Tomas Pukšmys stažavosi Vokietijos Mannheim Universitete.

Lektorė dr. Rosita Vaičiulė doktorantūros studijų metu stažavosi Jydsko pedagoginėje seminarijoje Lenkijoje, buvo išvykusi šešių mėnesių stažuotei Alikantės universitete (Ispanijoje).

 

Narystė tarptautinėse profesinėse organizacijose

Daiva Janavičienė nuo 2014 metų Lietuvos atstovė COST IS1404 veiklos valdymo komitete, programa: Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ).

Audronė Nugaraitė – Tarptautinės žurnalistų federacijos narė ir Baltijos asociacijos medijų moksliniai tyrimai (BAMR) narė.

Prof. Axel E. Walter – Ankstyvojo modernizmo laikų kultūros istorijos instituto Osnabrüko universitete (Institut of Cultural History of Early Modern Times in University of Osnabrück) narys, Kultūros studijų centro Bonn‘o universitete (Center for Cultural Studies in University of Bonn) narys, Istorinės komisijos Vakarų ir Rytų Prūsijos studijoms (Historical Commission for Western and Eastern Prussian Regional Studies) narys, Johann Heinrich Voss-asociacijos narys, Vokiečių-rusų apskritojo stalo bibliotekoms (German-Russian Round Table for Libraries) narys.

 

Tarptautinė studentų patirtis

Katedros studentai vyksta studijuoti pagal ERASMUS mainų programą į Wroclavo, Saragosos, Dalarnos, Volda, Boroso, Gotlando universitetus, Pultusko aukštąją mokyklą, Latvijos kultūros akademiją.

2013/2014 m. m. studentai vyko studijuoti į Ispaniją (Saragosos universitetą) ir į Norvegiją (Voldos universitetą).

2012/2013 m. m. studentai pasirinko studijuoti Norvegijoje (Voldos universitete).

2011–2013 m. m. studentai Erasmus praktiką atliko Ispanijos nacionalinėje televizijoje, Švedijos Gotlando universiteto televizijoje, Rumunijos televizijoje (Televiziunea Romania ir Postul Regional Radio Timisoara) ir The Baltic Times portale Latvijoje.

 

Informacija atnaujinta: Wednesday June 14th, 2017