Politikos mokslai

II (SNPL16) ir III (SNPL15) kursų studentai pasirenka kursinio darbo temą ir vadovą iki 2017 m. spalio 10 d. Su darbo vadovu suderinta tema registruojama Prašyme katedros vedėjui. Studento pasirašytas prašymas įteikiamas Politikos ir komunikacijos mokslų katedrai.

Kursinio darbo temos tvirtinamos Politikos ir komunikacijos mokslų katedroje iki 2017 m. spalio 30 d. Patvirtinus temas, studentai rengia kursinio darbo projektą (darbo planas, įvadas, literatūra), kurį privalo įteikti Politikos ir komunikacijos mokslų katedrai (darbo vadovui) iki 2017 m. gruodžio 21 d. Projektą vertina kursinio darbo vadovas.

IV (SNPL14) kurso studentų pasirinktos bakalauro baigiamojo darbo temos ir vadovai tvirtinami Politikos ir komunikacijos mokslų katedroje iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nepatvirtinus temos, studentai negalės gintis baigiamojo darbo.

Patvirtinus temas, studentai iki 2017 m. spalio 16 d. katedrai įteikia bakalauro baigiamojo darbo projektą (darbo planas/turinys, įvadas, literatūra; apimtis-5-7 psl.). Juodraštinis bakalauro baigiamojo darbo variantas (35-40 psl.) įteikiamas darbo vadovui iki 2017 m. gruodžio 11 d. Studentui nesilaikant nurodytų terminų, katedra gali neleisti/atidėti bakalauro baigiamojo darbo gynimą.

Žurnalistika

ŽURNALISTIKOS PROGRAMOS IV KURSO (SNŽU-14) STUDENTŲ

BAKALAURO DARBO RAŠYMO GRAFIKAS 2017-2018 studijų metams

 

Darbo pavadinimas Iki kada atlikti

Pastabos

Darbo temos pasirinkimas, vadovų paskyrimas Iki 2017 m.spalio 13 d. Dėstytojai skelbia temas, studentai derina temas su būsimais vadovais. Savo pasirinkimą fiksuoja katedroje, rašydami prašymą. Neišreiškusiems pasirinkimo, skiriami darbo vadovai (pagal dėstytojų krūvį)
Darbo temos tvirtinimas katedroje Iki 2017 m.spalio 30 d. Suderinamas ir tvirtinamas temų ir vadovų sąrašas
Darbo plano sudarymas Iki 2017 m. gruodžio 11 d. Darbo tezinį planą pateikti vadovui
Darbo pirminio varianto (pilno juodraščio) pateikimas vadovui Iki 2018 m. balandžio 20 d. Darbo eiga nuolatos derinama su vadovu
Koreguoto darbo pateikimas vadovui

Iki 2018 m. gegužės 7 d.

 
Įrišto darbo pateikimas ir įregistravimas katedroje Iki 2018 m. gegužės 25 d.
Viešas bakalauro darbo gynimas Nuo 2018 m. birželio 4 iki 12 dienos Konkreti data bus tikslinama

 

ŽURNALISTIKOS PROGRAMOS II (SNŽU-16) IR III (SNŽU-15) KURSO STUDENTŲ KURSINIŲ DARBŲ RAŠYMO GRAFIKAS 2017-2018 studijų metams

 

Darbo pavadinimas Iki kada atlikti

Pastabos

Darbo temos pasirinkimas, vadovų paskyrimas Iki 2017 m.spalio 13 d. Dėstytojai skelbia temas, studentai derina temas su būsimais vadovais. Savo pasirinkimą fiksuoja katedroje, rašydami prašymą. Neišreiškusiems pasirinkimo, skiriami darbo vadovai (pagal dėstytojų krūvį)
Darbo temos tvirtinimas katedroje Iki 2017 m.spalio 30 d. Suderinamas ir tvirtinamas temų ir vadovų sąrašas
Darbo plano sudarymas Iki 2017 m. gruodžio 11 d. Konsultacijos. Darbo tezinio plano pateikimas vadovui
Mokslinių tyrimų atlikimas Vasario – balandžio mėn. Juodraščio rašymas,  korekcija, konsultacijos
Darbo juodraštinio varianto pateikimas vadovui

Iki 2018 m. gegužės 7 d.

Galutinio darbo pateikimas vadovui

Iki 2018 m. gegužės 21 d.

Europos studijos

II kurso Europos studijų programos (SMNNS16) magistrantai magistro baigiamųjų darbų juodraštinius variantus įteikia katedrai  (darbų vadovams) iki 2017 m. lapkričio 27 d. Darbų aptarimas vyks katedroje 2017 m. gruodžio mėn. pradžioje.

Gynimui parengti magistro baigiamieji darbai registruojami Politikos ir komunikacijos mokslų katedroje iki 2017 m. gruodžio 21 d. Baigiamųjų darbų viešas gynimas vyks 2018 m. sausio mėn.  

Nacionalinis saugumas

I kurso Nacionalinio saugumo (SMNNS17) programos magistrantai iki  2017 m. spalio 20 d. pasirenka magistro baigiamojo darbo temą ir mokslinį vadovą. Temos pavadinimas ir vadovas nurodomi Prašyme katedros vedėjui, kuris įteikiamas katedrai. Preliminari darbo tema ir mokslinis vadovas patvirtinami Politikos ir komunikacijos mokslų katedroje iki 2017 m. spalio 30 d.

Patvirtinus temas ir vadovus, magistrantai iki 2017 m. gruodžio 20 d. įteikia katedrai (darbo vadovui) magistro baigiamojo darbo projektą (išplėstinis darbo planas, tyrimo nuodugnus argumentavimas įvade, literatūros sąrašas;  apimtis – iki 7 psl.) Magistrantų mokslinį darbą I-e semestre mokslinio darbo vadovai įvertina iki 2018 m. sausio 5 d.

II kurso Nacionalinio saugumo programos (SMNNS16) magistrantai magistro baigiamųjų darbų juodraštinius variantus įteikia katedrai  (darbų vadovams) iki 2017 m. lapkričio 27 d. Darbų aptarimas vyks katedroje 2017 m. gruodžio mėn. pradžioje.

Gynimui parengti magistro baigiamieji darbai registruojami Politikos ir komunikacijos mokslų katedroje iki 2017 m. gruodžio 21 d. Baigiamųjų darbų viešas gynimas vyks 2018 m. sausio mėn.  

Medijos ir komunikacija

MEDIJŲ IR KOMUNIKACIJOS PROGRAMOS II KURSO (SMNMK16) STUDENTŲ MAGISTRO DARBO RAŠYMO GRAFIKAS 2017-2018 studijų metams

 

Darbo pavadinimas

Iki kada atlikti

Pastabos

Darbo pilno juodraščio pateikimas vadovui

Iki 2017 m. lapkričio 27 d.

Darbų aptarimas katedroje

2017 m. gruodžio 14 d.

Studentai viešai pristato savo darbą katedroje (katedrinis gynimas)
Įrišto darbo pateikimas ir įregistravimas katedroje

2017 m. gruodžio 29 d.

Viešas magistro darbo gynimas

2018 m. sausio mėn. nuo 8 iki 16 dienos

Konkreti data bus tikslinama

 

MEDIJŲ IR KOMUNIKACIJOS PROGRAMOS I KURSO (SMNMK17) STUDENTŲ MOKSLINIO DARBO I ir II RAŠYMO GRAFIKAS 2017-2018 studijų metams

 

Darbo pavadinimas

Iki kada atlikti

Pastabos

Darbo temos pasirinkimas, vadovų paskyrimas

Iki 2017 m.spalio 13 d.

Dėstytojai skelbia temas, studentai derina temas su būsimais vadovais. Savo pasirinkimą fiksuoja katedroje, rašydami prašymą. Neišreiškusiems pasirinkimo, skiriami darbo vadovai (pagal dėstytojų krūvį)
Darbo temos tvirtinimas katedroje

Iki 2017 m.spalio 30 d.

Suderinamas ir tvirtinamas temų ir vadovų sąrašas
Mokslinio darbo I ataskaitos pateikimas vadovui

Iki 2017 m. gruodžio 18 d.

Sudaryti magistro darbo bibliografijos branduolį (su literatūros anotacijomis, nurodant aktualius tyrimui klausimus). Literatūros sąrašą pildyti ir darbo rašymo eigos metu. Sudaryti preliminarų teorinės dalies planą, remiantis sukaupta moksline literatūra.
Siūlomas mokslinio darbo II atsiskaitymas dalyvaujant kasmetinėje studentų mokslinėje konferencijoje

2018 m. balandžio mėn.

Pranešimo remiantis atlikto darbo medžiaga pristatymas konferencijoje, gavus vadovo rekomendaciją.
Mokslinio darbo II pateikimas vadovui (nedalyvavusiems konferencijoje)

Iki 2018 m. gegužės 21 d.

Pateikiamas teorinės darbo dalies juodraštis bei numatomo empirinio tyrimo planas.

Žurnalistikos bei Medijos ir komunikacija studijų programų studentams

  1. Ryšiai su visuomene (parengė lekt. Rosita Vaičiulė)
  2. Reporterio darbas žiniasklaidoje (parengė asist. Edita Valinčienė)
  3. Elektroninė žiniasklaida (parengė doc. dr. Daiva Janavičienė)
  4. Metinė žiniasklaidos tyrimų apžvalga 2013, tns.lt statistiniai duomenys. Pristatome Jums tradicinę „TNS LT“ parengtą 2013 metų Lietuvos žiniasklaidos tyrimų apžvalgą, kurioje pateikiami pagrindiniai „TNS LT“ pastebėjimai apie televizijos, radijo, interneto ir spaudos medijas, bei Lietuvos reklamos rinką.
  5. Mokslo komunikacija. Mokomoji knyga. 2015. (parengė lekt. dr. Janina Pupelienė)

Politikos mokslų, Europos studijų ir Nacionalinio saugumo studijų programų studentams

Informacija atnaujinta: Tuesday September 26th, 2017