Semestras

Studijų programa

Dėstomo dalyko pavadinimas

Kreditų sk.

Dėstytojo vardas, pavardė

4, 2

Vadyba, Ekonomika, Papildomos studijos Rinkodara

6.00

Prof. (h/p) dr. Vytautas Juščius

2

Rinkodara Rinkodaros vadybos seminaras 1

6.00

Prof. (h/p) dr. Vytautas Juščius

3

Rinkodara Rinkodaros vadybos seminaras 2

6.00

Prof. (h/p) dr. Vytautas Juščius

1

Verslo ekonomika Ekonomikos globalizacija ir internacionalizacija.

6.00

Prof. (h/p) dr. Vytautas Juščius

2

Technologijų valdymas Rinkodaros tyrimai

6.00

Prof. (h/p) dr. Vytautas Juščius

6, 2

Ekonomika, Vadyba, papildomos studijos Apskaita

6.00

Doc. dr. Deimena Kyiak

2

Rinkodara Kainodara

6.00

Doc. dr. Deimena Kyiak

3

Rinkodara, Technologijų valdymas Ekonominė analizė

6.00

Doc. dr. Deimena Kyiak

2

Verslo ekonomika Kainodaros ekonominiai sprendimai

6.00

Doc. dr. Deimena Kyiak

3,7

Vadyba, Ekonomika Apskaita

6.00

Doc. dr. Deimena Kyiak

5

Ekonomika Regionų ekonomika. Spec. kursas

6.00

Asist. Linara Pranckevičiūtė, Asist. dr. Agnė Šneiderienė

1

Verslo ekonomika Verslo konkurencingumo ek. tyrimai

6.00

Lekt. dr. Donatas Jonikas

5

Ekonomika Regionų ekonomika. Spec.kursas

5.00

Asist. Linara Pranckevičiūtė, Asist. dr. Agnė Šneiderienė

4

Ekonomika Ek. projektų valdymas. Spec. kursas

5.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

7

Ekonomika Paslaugų ekonomika

5.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

2

Rinkodara Paslaugų rinkodara

6.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

2

Rinkodara, Verslo Vadyba Rinkodaros tyrimai

6.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

2

Verslo ekonomika Verslo aplinkos ekonominis vertinimas

6.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

2

Verslo ekonomika Rinkodaros tyrimai versle

6.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

6

Ekonomika Ekonominių projektų valdymas. Spec. kursas

5.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

5

Ekonomika Finansų rinkos

6.00

Lekt. dr. Erdvilis Gerazimas
SMF, SvMF, GMMF Ekonomika Lekt. Nijolė Augaitienė
SvMF Ekonomikos ir vadybos pagrindai

6.00

Lekt. Nijolė Augaitienė

3,5

Ekonomika Mokesčiai ir apmokestinimas

6.00; 5.00

Doc. dr. Deimena Kyiak

3

Vadyba, Ekonomika, Papildomos studijos Makroekonomika

6.00

Asist. Linara Pranckevičiūtė, Lekt. Henrika Ruginė

5

Ekonomika, Vadyba Įmonių ekonomika

5.00

Asist. Daiva Viningienė, Lekt. Henrika Ruginė

8

Ekonomika Tarptautinės prekybos finansavimas Spec. kursas

5.00

Doc. dr. Deimena Kyiak, Lekt. Henrika Ruginė

7

Rekreacija ir turizmas Finansai ir buhalterija

6.00

Asist. Linara Pranckevičiūtė, Lekt. Henrika Ruginė

6

Ekonomika Tarptautiniai ekonominiai santykiai Spec. kursas

5.00

Asist. Raisa Minčinauskienė

7

Ekonomika Draudimo ekonomika. Spec. kursas

6.00

Asist. Raisa Minčinauskienė

2,3

Ekonomika Mikroekonomika

6.00

Asist. Linara Pranckevičiūtė, Asist. dr. Agnė Šneiderienė

1

Vadyba, Ekonomika Dokumentų valdymas

5.00

Lekt. Zita Zasimauskienė

7

Ekonomika Europos ekonominės problemos

6.00

Doc. dr. Rasa Viederytė

8

Ekonomika Ekonominė politika

5.00

Doc. dr. Rasa Viederytė

3

Rinkodara Tarptautinė rinkodara

6.00

Lekt. dr. Donatas Jonikas

3

Rinkodara Komunikacija rinkodaroje

6.00

Doc. dr. Rasa Viederytė

5,6

Ekonomika, Vadyba Praktika imitacinėje įmonėje

6.00

Asist. Daiva Viningienė

Pirmosios pakopos studijų programos (bakalauro studijos):

Ekonomika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ekonomikos bakalauras

 

 

 

Studijų programos anotacija

Ekonomikos universitetinių pagrindinių studijų programa siekiama užtikrinti, kad absolventas bus sukaupęs pakankamai dalykinių žinių, mokės ir bus įgudęs pastebėti, identifikuoti ir spręsti ekonomikos problemas, taikyti pagrindines ekonomikos teorijas praktinėje bei profesinėje veikloje, inicijuos nuolatinį tobulinimosi procesą. Programos tikslas ir nurodyti uždaviniai susiję su pagrindiniais KU tikslais: rengti reikalingus Lietuvai aukštos kvalifikacijos įvairių sričių specialistus, mokslininkus bei menininkus, gebančius dirbti intelektinį ir kūrybinį darbą; sudaryti sąlygas asmeniui įgyti moksliniais tyrimais ar meniniais laimėjimais grindžiamą kultūros, mokslo ir naujausių technologijų lygį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą, kvalifikaciją ir mokslo laipsnį. Vykdant ekonomikos studijų programą siekiama, kad aukštasis universitetinis išsilavinimas būtų grindžiamas giliu teoriniu pasirengimu ir mokslinių tyrimų įgūdžiais, taip pat būtų suteikiami praktiniai įgūdžiai analizuojant ekonominę veiklą, ugdomi gebėjimai adaptuoti ekonomikos modelius bei analitinius tyrimų metodus, siekiant efektyvios įmonės ir organizacijos veiklos. Tam būtinos universalios bendrojo lavinimo žinios bei specialiosios studijuojamos krypties žinios.

Antrosios pakopos studijų programos (magistrantūros studijos):

Verslo ekonomika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ekonomikos magistras

 

Studijų programos anotacija

Būsimieji verslo ekonomikos magistrai pirmame semestre studijuoja pamatinius verslo ekonomikos studijų tokius dalykus: Ekonomikos globalizacija ir internacionalizacija, Produkto ekonominis vertinimas, Verslo konkurencingumo ekonominiai tyrimai bei pasirenkamuosius studijų dalykus. Antrame semestre – Verslo aplinkos ekonominis vertinimas, Kainodaros ekonominiai sprendimai, Rinkodaros tyrimai versle. Trečiame semestre analizuojama verslo aplinka ir organizacijose vykstantys procesai, kritiškai vertinamos probleminės situacijos.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Baigus šią magistrantūros studijų programą galima tęsti studijas ekonomikos krypties doktorantūros programose. I semestre studentai studijuoja pamatinius verslo ekonomikos studijų dalykus: globalių rinkų formavimąsi, lygina socialinius, politinius, kultūrinius globalizacijos veiksnius, jų poveikį ir pasekmes verslo organizacijoms, atlieka produkto gamybos proceso ekonominį vertinimą, nagrinėja regionų konkurencingumo verslo įmonėms veiksnius ir modelius. Pradedamas rengti magistro baigiamasis darbas: mokslinės literatūros nagrinėjama tema rinkimas, sisteminimas, apibendrinimas, studijavimas.
II semestre dėstomi kursai, kuriuose pateikiama specialių dalykinių žinių, lavinami praktiniai įgūdžiai. Studentai gilinasi į kompleksinio verslo aplinkos vertinimo kokybinius ir kiekybinius metodus, pritaiko rinkodaros tyrimo rezultatus verslo plėtros sprendimams pagrįsti. Gilinamasi į pasirinktą magistratūros baigiamojo darbo temą.
III semestre modeliuojami ekonominės analizės sprendimai, vertinamas jų efektyvumas.
Baigiamas rengti Magistro baigiamasis darbas.

Rinkodara

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Rinkodaros magistras

 

Studijų programos anotacija

Baigę rinkodaros magistratūros programą, absolventai gebės remiantis rinkodaros vadybos teorijos žiniomis ir mokslinės literatūros studijomis nustatyti ir suformuluoti teoriškai nepakankamai išnagrinėtas rinkodaros problemas, parinkti tų problemų sprendimui tinkamus tyrimo objektus ir metodikas, mokės atlikti mokslinius tyrimus ir jų bei rinkodaros vadybos literatūros studijų pagrindu gebės sukurti intelektinį produktą, kurio turinyje būtų bent vienas viešai neskelbtas rezultatas. Gebės susieti įmonės (organizacijos) tikslus su rinkodaros tikslais bei mokės suformuoti efektyvų rinkodaros kompleksą. Taip pat įvaldę naujų produktų kūrimo, jų politikos bei strategijos formavimo metodus, gebės jais naudotis praktinėje veikloje. Bendrame vadybos kontekste rinkodaros studijų programoje sistemiškai apjungiamos: rinkodaros galimybių studijos; rinkodaros strategijų vystymas; rinkodaros sprendimų priėmimas; rinkodaros programų sudarymas. Studijų metu teoriniai moksliniai tyrimai nuosekliai siejami su jų praktiniu pritaikymu.

Trečiosios pakopos studijų programos (doktorantūros studijos):

Mokslo sritis, kryptis Mokslo ir studijų institucija (institucijos)
04S Ekonomika Klaipėdos universitetas kartu su Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu.

Papildomos studijos:

Verslo ekonomika

Studijų programos tinklelio forma

(2016 m. priimtiems studentams)

 

Studijų sritis: Socialinių mokslų

Studijų kryptis: Ekonomika

Studijų pakopa: Papildomos studijos

Studijų forma: (įrašyti NL arba I) I

Studijų programa: Verslo ekonomika

Studijų programos kodas: KUPAPL8

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir / ar profesinė kvalifikacija: Nesuteikiamas

Studijų tvarkaraštis: Vakarinis

 

I kursas
1 semestras

Eil. Nr.

Dalyko (sando) kodas Dalyko (sando) pavadinimas ECTS kreditai T/P/L Ats. forma Dalykų grupė

Koordinuojantis dėstytojas

1 S190B123 Finansų valdymas 5.00 30/15/0 E B Lekt. dr. A. Župerka
2 S000B375 Logika 4.00 30/15/0 E B Prof. dr. A. Gedutis
3 S180B199 Įmonių ekonomika 5.00 30/15/0 E B Lekt. H. Ruginė
4 P000B079 Ekonominės informacijos sistemos 5.00 15/30/0 E B Doc.dr. I. Borisenko
5 S180B054 Paslaugų ekonomika 5.00 30/15/0 E B Doc. dr. D. Labanauskaitė
Iš viso: 24

 

2 semestras

Eil. Nr.

Dalyko (sando) kodas Dalyko (sando) pavadinimas ECTS kreditai T/P/L Ats. forma Dalykų grupė

Koordinuojantis dėstytojas

1 S180B153 Ekonomikos kursinis darbas 6.00 00/00/0 E B Prof. dr. V. Juščius
Iš viso: 6.00

 

Eil. Nr.

Studijų dalykų grupė Studijų dalykų grupės žymėjimas tinklelyje

Kreditų skaičius

1. Bendrieji universitetinių studijų dalykai

A

2. Studijų krypties dalykų grupė:

B

30

2.1. Studijų dalykai (sandai)
2.2. Praktika
2.3. Baigiamasis darbas
Iš viso studijų krypties dalykų:

30

3. Pasirenkami studijų dalykai
4. Laisvai pasirenkami studijų dalykai
Iš viso studijų programoje:

30

Rinkodara

Studijų programos tinklelio forma

(2017 m. priimtiems studentams)

 

Studijų sritis: Socialinių mokslų

Studijų kryptis: Vadyba ir verslo administravimas

Studijų pakopa: Papildomos studijos

Studijų forma: (įrašyti NL arba I) I

Studijų programa: Rinkodara

Studijų programos kodas: KUPAPL3

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir / ar profesinė kvalifikacija: Nesuteikiamas

Studijų tvarkaraštis: Vakarinis

I kursas

1 semestras

Eil. Nr.

Dalyko (sando) kodas Dalyko (sando) pavadinimas ECTS kreditai T/P/L Ats. forma Dalykų grupė

Koordinuojantis dėstytojas

1 S190B008 Bendravimo pagrindai 4.00 30/15/00 E B Asist. J. Paužuolienė
2 S210B001 Kiekybiniai soc. tyrimų metodai 6.00 30/30/00 E B Doc. dr. S. Kraniauskienė
3 P000B079 Ekonominės informacijos sistemos 5.00 15/30/0 E B Doc. dr. I. Borisenko
4 S000B375 Logika 4.00 30/15/0 E B Prof. dr. A. Gedutis
5 S190B004 Personalo valdymas 5.00 30/15/00 E B Doc. dr. E. Župerkienė
Iš viso: 24

2 semestras

Eil. Nr.

Dalyko (sando) kodas Dalyko (sando) pavadinimas ECTS kreditai T/P/L Ats. forma Dalykų grupė

Koordinuojantis dėstytojas

1 S180B353 Rinkodaros kursinis darbas 6.00 00/00/00 E B Prof. dr. V. Juščius
Iš viso: 6.00

 

Eil. Nr.

Studijų dalykų grupė Studijų dalykų grupės žymėjimas tinklelyje

Kreditų skaičius

1. Bendrieji universitetinių studijų dalykai

A

2. Studijų krypties dalykų grupė:

B

30

2.1. Studijų dalykai (sandai)
2.2. Praktika
2.3. Baigiamasis darbas
Iš viso studijų krypties dalykų:

30

3. Pasirenkami studijų dalykai
4. Laisvai pasirenkami studijų dalykai
Iš viso studijų programoje:

30

 

Asmenys, baigę kitos studijų srities neuniversitetines bakalauro studijas magistrantūros studijų metu privalo papildomai išlaikyti šiuos dalykus:

 

Eil. Nr.

Dalyko (sando) kodas Dalyko (sando) pavadinimas ECTS kreditai T/P/L Ats. forma Dalykų grupė

Koordinuojantis dėstytojas

1 S170B028 Europos studijos 4.00 30/15/0 E B Lekt. A. Cesiulis
2 S180B306 Rinkodara 6.00 30/30/00 E B Prof. dr. V. Juščius
Iš viso: 10.00

 

Informacija atnaujinta: Friday November 17th, 2017