Mokslinių tyrimų programa: Gerovės visuomenės įvairovė Baltijos jūros regione: Lietuvos imperatyvas.

Paprogramė: Ekonominės, vadybinės inovatyvaus verslo prielaidos Baltijos jūros regione.

Atlikimo laikas: 2015–2020 m.

Potemės vadovai: Prof. Vytautas Juščius  KU SMF Ekonomikos katedros vedėjas;

Prof. dr. Rimantas Stašys  KU SMF Vadybos katedros vedėjas.

Adresas: Minijos g.153 LT-5800 Klaipėda

Tel./faksas: +370 46 398667; +370 46 398666.

El. paštas: ek.smf@ku.ltvk.smf@ku.lt

Vykdytojai: Prof. habil. dr. Julius Ramanauskas, Prof.dr. Ligita Šimanskienė, Asist. Darius Burgis, Lekt. dr. Algirdas Giedraitis, Doc. dr. Violeta Grublienė, Lekt. Edmundas Klimas, Lekt. dr. Audrius Kutkaitis, Asist. Jurgita Paužuolienė, Lekt. Edgaras Ribačonka, Asist. Daiva Viningienė, Doc. dr. Erika Župerkienė, Lekt. dr. Aurimas Župerka, Doc. dr. Deimena Kiyak, Doc. dr. Daiva Labanauskaitė, Lekt. Henrika Ruginė, Lekt. Nijolė Augaitienė, Lekt. Donatas Jonikas, Asist. Linara Pranckevičiūtė, Asist. Agnė Šneiderienė.

Tyrimo tikslas: ištirti ekonomines, vadybines inovatyvaus verslo prielaidas Baltijos jūros regione, įgalinančias tvarios ir sumanios ekonomikos plėtrą.

Santrauka. Lietuvos gyventojų subjektyvios gerovės įvairių aspektų tyrimai; inovacijų ir verslumo būklės analizė Baltijos jūros regione; verslumo ir kūrybiškumo visose visuomenės gyvenimo bei ūkio srityse skatinimas; globalių ekonomikos pokyčių padariniai Baltijos jūros regione ir Lietuvoje; socialinės atsakomybės procesų, darnios plėtros, regioninio vystymosi problemos; konkurencingumo tyrimai, paslaugų kokybės problemų sprendimai.

Paprogramės mokslinės problematikos apibūdinimas

Lietuvos visuomenei būdinga kukli ekonominė gerovė ir labai didelis jos netolygumas įvairiose gyventojų grupėse, menkas politinis ir pilietinis aktyvumas, didelis nepasitikėjimas valdžios institucijomis ir socialinėmis grupėmis, destruktyvaus elgesio paplitimas, demografinės raidos disbalansas. Prieštaringi reiškiniai Lietuvos ekonomikoje siejami su tradicinių sektorių sukuriama maža pridėtine verte, žemu darbo produktyvumu bei lėtėjančiu jo augimu. Tradiciniams ekonomikos augimo šaltiniams senkant, inovacijos tampa pagrindiniu ilgalaikės ekonomikos plėtros veiksniu.

Europos, bei kitų pasaulio valstybių ekonomikos, kuriai būdingas aukštas konkurencingumo bei produktyvumo lygis, tiesiogiai remia įmonių inovacijas naujų procesų ir produktų srityje. Daugelyje išsivysčiusių pasaulio valstybių inovacijos jau seniai yra pagrindinis ekonominio augimo variklis, leidžiantis pasiekti didelį verslo našumą ir pelningumą, sparčiai gerinantis piliečių gyvenimo kokybę.

Pagal Europos Komisijos dokumente European Innovation Scoreboard 2013 paskelbtą apibendrintą inovacijų indeksą Lietuvos inovatyvumas vertinamas 0,28 balo. Lietuva labai atsilieka nuo ES-27 šalių vidurkio (0,54 balo). Lietuvai būdingas žemas inovacinės veiklos lygis, o statistiniai duomenys (2011 m.) rodo, jog didžioji dalis (72 proc.) šalies pramonės įmonių nevykdo jokios inovacinės veiklos. Itin mažą strategiškai reikšmingą inovacinę veiklą vykdžiusių įmonių skaičių (1 proc.) lemia neišplėtoti moksliniai tyrimai ir menka technologinė plėtra versle ir pramonėje. Mažai esama įmonių (4 proc.), plėtojančių technologijų modifikavimu (be mokslinių tyrimų) grįstas inovacijas.

Nors deklaruojama, kad remti inovacijų rėmimas Lietuvoje yra vienas iš svarbiausių uždavinių, tačiau fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (technologijų) plėtrai (toliau – MTEP) tebeskiriama labai mažai lėšų (2012 m. – vos 0,9 proc. BVP; ES vidurkis – apie 2,06 proc.). Privataus sektoriaus išlaidos MTEP yra ypač mažos (apie 0,24 proc. BVP). Nors viešojo sektoriaus šios srities išlaidos beveik prilygsta ES vidurkiui (Lietuvoje jos sudaro apie 0,7 proc. BVP), tačiau šio sektoriaus moksliniai tyrimai ir jų rezultatai nėra pakankamai orientuoti į ūkio ir visuomenės poreikius, verslas mažai naudojasi mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rezultatais.

Kadangi konkurencinga ateities ekonomika remsis inovacijomis ir aktyviu žinių kūrimu bei taikymu, prireiks didelių Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus struktūrinių pokyčių, kurie skatintų spartų aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų pramonės ir paslaugų kuriamo bei eksportuojamo produkto dalies augimą. Nauji produktai, technologijos, procesai, verslo modeliai, organizacinės struktūros didintų įmonių konkurencingumą tiek vidaus, tiek užsienio rinkose. Valstybė turi imtis papildomų priemonių ūkio konkurencingumui didinti, viena vertus, tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai remdama inovacijas, kita vertus, siekdama kuo mažesnio galimo rinkos iškraipymo ir neigiamų padarinių konkurencijai.

Būtina plėtoti Lietuvos mokslininkų tyrimus, susijusius su tokiais šiuolaikinės visuomenės bei ekonomikos iššūkiais (visuomenės senėjimu, struktūriniu nedarbu, socialine atskirtimi, ekonomikos konkurencingumo mažėjimu) bei verslumo ir inovacijų vaidmeniu juos įveikiant, tyrimus, nagrinėjančius šių iššūkių poveikį socialinės gerovės, gerovės visuomenės ir gerovės ekonomikos paradigmų kaitai.

Sumaniam augimui ir gerovės plėtrai būtini verslumo ir inovacijų ekosistemos vystymo, tvarios ir sumanios ekonomikos plėtros, sumanios visuomenės ugdymo, gyvenimo kokybės vertinimo, gerovės institucijų veiklos ir jų įtakos šalies ekonomikai, politiniams prioritetams bei šalies valdančiojo elito nuostatoms tyrimai.

Būtina analizuoti, kaip modernizuojant verslo bei vartotojų aplinką užtikrinti tvarią ir sumanią ekonomikos plėtrą, mažinant makroekonomikos disbalansą stiprinti šalies finansų tvarumą, energetinį saugumą, verslo bei kitokių organizacijų inovatyvumą. Naujų verslo įmonių steigimo ir jų augimo prielaidų, verslo ir technologinių sistemų integracijos į globalias rinkas ir naujų rinkų kūrimo, inovatyvios vertės kūrimo sumaniose įmonėse ir jų finansavimo modelių, individualioms, organizacijų ir valstybės inovacijoms reikalingų gebėjimų ugdymo tyrimai padės spręsti visuomenės, viešojo ir verslo sektorių problemas.

Lietuvoje trūksta kompleksinių inovacijų, verslumo ir kūrybiškumo visose visuomenės gyvenimo bei ekonomikos srityse raiškos tyrimų, darbo jėgos dalyvavimo žiniomis ir inovacijomis grindžiamoje kūrybingoje ekonomikoje mokslinių įžvalgų. Šie tyrimai prisidės prie kūrybingos visuomenės plėtros, valstybės konkurencingo didinimo bei inovacijų ekonomikos kūrimo.

2016 m.

 • Viederytė, R., Juščius, V. Jūrinio sektoriaus klasterizacijos ypatumai ir požymiai. Monografija. ISBN 978-9955-18-892-6, Klaipėda, 2016.
 • Juščius Vytautas, Jonikas Donatas. Measurement Possibilities of the Value Created through Corporate Social Responsibility // Transformations in Business & Economics ISSN1648-4460. 2016, Vol. 15, No 3 (39), p.42-59.
 • Bogatova J. Baltijos šalių jūros uostų veiklos ekonominis vertinimo modelis // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 1 (18), p. 7-22, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v18i1.1244
 • Juščius V., Labanauskaitė D., [Baranskaitė E. The evaluation of online marketing channel efficiency in Lithuania // Regional Formation and Development Studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (19), p. 44-53, ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v19i2.1282
 • Šneiderienė A. Įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo regioniniai skirtumai // Regional Formation and Development Studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (19), p. 127-136, ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v19i2.1282
 • Viederytė R.]Organizational and process innovations in international logistics companies: the relevance and expected benefits // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU; No. 3 (20), p. 134-146, ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542, DOI:http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v20i3.1350.
 • Kiyak D., Pranckevičiūtė L. 2016. Determination of relation between business environment and companies solvency factors in the post – crisis period. Ekonomika, Nr. 95 (3).
 • Viederytė, R. Peculiarities of Eastern European Maritime Sector Clustering Preconditions Formation // International Journal of Business and Management Invention, ISSN (Online): 2319 – 8028, Vol. 5 Issue 8, pp/24-31, available: http://www.ijbmi.org/v5i8(version2).html
 • Viederytė, R. How corporate decisions force innovations: factors and choices to act // Procedia Economics and Finance [Online], ISSN 2212-5671, Vol 39, 2016, p. 357-364, available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116303367
 • Viederytė, R. Preconditions evaluation in Maritime Clustering research // Procedia Economics and Finance [Online], ISSN 2212-5671, Vol 39, 2016, p. 365-372, available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116303379

2015 m.

 • [Šneiderienė A.], [Juščius V.]. Regiono ekonominio augimo vertinimo metodologinės problemos // Regional Formation and Development Studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (15), p. 134-146, ISSN 2029-9370.
 • [Kiyak D.], [Medvedeva A.]. Santykių rinkodaros dimensijų raiška // Tiltai. – 2015, Klaipėda: KU -kla; Nr. 1 (70), p. 63-82, ISSN 1392-3137, e-ISSN 2351-6569.
 • Juščius Vytautas, Dargienė Deimantė. Socialiai atsakingas vartojimas Lietuvoje: vartotojų charakteristikos // Tiltai, , ISSN 1392-3137. 2015 nr. 2, p. 47–65.
 • [Jonikas D.], Įmonių socialinės atsakomybės pagrindu sukurtos mainomosios vertės matavimas vertės kūrimo grandinėje // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (16), p. 33-43, ISSN 2029-9370.
 • [Juščius V.], Baranskaitė E. Internetinės rinkodaros tendencijos ir efektyvumo vertinimo kriterijai // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (16), p. 44-53, ISSN 2029-9370.
 • [Kiyak D.], [Medvedeva A.], [Pranckevičiūtė L.]. Relationship marketing dimensions expression in Klaipėda health care institutions // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 3 (17), p. 73-84, ISSN 2029-9370.
 • [Labanauskaitė D.], [Lamakinaitė M.], Baranskaitė E. The evaluation of Lithuania’s touristic image changes // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 3 (17), p. 85-96, ISSN 2029-9370.
 • [Viederytė R.] Peculiarities of the Maritime sector Policy based on Cluster Formation // Global Journal on Humanities and Social Sciences [Online], ISSN: 2301-2714, Vol 2, No 1, 2015, p. 217-228, available from: http://www.world-education-center.org/index.php/pnt sbs/article/view/3756/3424

2014 m.

 • Kiyak Deimena, Šneiderienė A. (2014). Įmonių socialinės atsakomybės veiklos sričių integravimas į vertės kūrimo modelį kainodaroje. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 547−560, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 • Šneiderienė Agnė, Kiyak D. (2014). Įmonių socialinės atsakomybės veiklos sričių integravimas į vertės kūrimo modelį kainodaroje. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 547−560, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 • Kiyak Deimena, Pranckevičiūtė L. (2014). Vartotojų suvokiamos draudimo produktų kainos tyrimas. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 535−546, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 • Pranckevičiūtė Linara, Kiyak D. (2014). Vartotojų suvokiamos draudimo produktų kainos tyrimas. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 535−546, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 • Kiyak Deimena, Pranckevičiūtė L. (2014). Draudimo produktų kainų lyginamoji analizė Lietuvoje. Regional Formation and Development Studies. Kalipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 47−61, ISSN 2029-9370
 • Pranckevičiūtė Linara, Kiyak D. (2014). Draudimo produktų kainų lyginamoji analizė Lietuvoje. Regional Formation and Development Studies. Kalipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 47-61, ISSN 2029-9370
 • Viederytė Rasa (2014). Economic implications on the basis of Lithuanian maritime sector’s clustering. Regional Formation and Development Studies. Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 118−126, ISSN 2029-9370
 • Kiyak Deimena, Pranckevičiūtė L. (2014). Causal survey of purchase of non-life insurance products for Lithuanian consumers.    Regional formation and development studies. Klaipėda: KU l-kla; No. 3 (14), p. 112−122, ISSN 2029-9370, DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v14i3.868
 • Pranckevičiūtė Linara, Kiyak D. (2014). Causal survey of purchase of non-life insurance products for Lithuanian consumers. Regional formation and development studies. Klaipėda: KU l-kla; No. 3 (14), p. 112−122, ISSN 2029-9370, DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v14i3.868

2013 m.

 • Juščius V., Jonikas D. (2013). Integration of CSR into Value Creation Chain: Conceptual Framework. Inžinerinė ekonomika. 2013, 24 (1).
 • Jonikas, D. (2013). Conceptual Framework of Value Creation Through CSR in Separate Member of Value Creation Chain. Bulletin of Geography. Socio-economic Series No. 21 (2013): 69–78.
 • Jonikas, D. (2013.05.09-10). Corporate Social Responsibility in Value Creation Chain before and after Economic Crisis. Social and ecological implications of restructuring during and after the global economic crisis. Kaunas
 • Daiva Labanauskaitė, Evaldas Gedvilas. 2013. Lithuanian Tourism Competitiveness in the Context of Baltic Countries. Regional Formation and development studines/ Journal of Social Sciences No. 2 (10) p. 111–121.
 • Daiva Labanauskaite, Deimena Kiyak, Dovile Bagociute. 2013. Managing sustainable tourism in the context of changing consumer behavior and consumer value. Regional Formation and development studines/ Journal of Social Sciences No. 3 (11) p. 106–116.
 • Deimena Kiyak, Elena Bružaitė, Daiva Labanauskaitė 2013.Šešėlinės ekonomikos masto ir jį lemiančių priežasčių tarpusavio priklausomybės tyrimas Lietuvoje Vadyba 2013 Nr. 1 (22) ISSN 1648-7974 p. 109–120.
 • Šneiderienė A. (2013). Social issues in multinational corporations activities including the regional dimension. Socialiniai tyrimai, 30 (1): 87−95.
 • Juščius V., Šneiderienė A. (2013). Įmonių socialinės atsakomybės įtaka regioninei plėtrai. Regional formation and development studies. 9 (1): 66−78.
 • Juščius V., Šneiderienė A., Griauslytė J. (2013) Assesment of the benefits of corporate social responsibility reports as one of the marketing tools. Regional formation and development studies.11 (3): 88−98.
 • Juščius V., Šneiderienė A. (2013). The research of social values influence on consumption decision making in Lithuania. Ekonomika ir vadyba. 18 (4). (Priimtas spaudai).
 • Deimena Kiyak, Elena Bružaitė, Daiva Labanauskaite. Šešėlinės ekonomikos masto ir jį lemiančių priežasčių tarpusavio priklausomybės tyrimas Lietuvoje. Vadyba (Journal of Management), 2013, Nr. 1(22). ISSN 1648-7974.
 • Kiyak Deimena. Produkto vertės sampratos koncepcija kainodaros procese. // Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. ISSN 2029-9370. 2013, No. 1(9), p. 79−93.
 • Daiva Labanauskaitė, Deimena Kiyak, Dovile Bagociutė. Managing Sustainable tourism in the context of changing consumer behaviour and consumer value. Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. 2013, No. 2(10). ISSN 2029-9370.
 • Popovas V. “Sandėlių valdymas ir veiklos efektyvumas” Klaipėda, 2013. Mokomoji knyga. Klaipėdos universiteto leidykla, 2013, ISBN 978-9955-18-709-7. Apimtis 11,5 sąl. sp. l.

2012 m.

 • Juščius Vytautas, Parfenova Lidmila, Kladova Anna. The influence of foreign bank entry on the development of regional financial markets //Regional formation and development studies. ISSN2029-9370. p. 106117.
 • Juščius Vytautas, Kondratyuk Nadiya. Marketing corporate social responsibility in alcohol industry // Ekonomika ir vadyba: 2012, ISSN 1822-6515, p. 328334.
 • Juščius Vytautas, Parfenova Lidmila, Pugachev Andrei. Stimulation of innovative-investment process: world experience. // Regional formation and development studies. ISSN2029-9370. 2012, nr. 1, p. 8392.
 • Šakienė Henrika, Unemployment regulation by promoting to establish new workplaces, Economics and Management, Kaunas: Technologija, 2012, No.17(1); ISSN 1822-6515. (elektroninė versija įtraukta į EBSCO).
 • Jonikas Donatas, Value creation through CSR at stakeholders level, Economics and Management, Kaunas: Technologija, 2012, No.17(1); ISSN 1822-6515. (elektroninė versija įtraukta į EBSCO).
 • Jonikas Donatas, „Integration of CSR into Value Creation Chain: Conceptual Framework“, pateiktas straipsnis „Inžinerinė ekonomika“.
 • Bruneckiene, Jurgita; Činčikaitė, Renata; Kilijonienė, Akvilė. The Specifics of Measurement the Urban Competitiveness at the National and International Level // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. – Kaunas – 2012, Nr. 23(3), p. 256−270 [Social Sciences Citation Index (ISI Web of Science)].
 • Kilijonienė, Akvilė; Bruneckienė, Jurgita. The Common Cross-Border Social And Economic Development Trends And Business Growth Factors // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2012. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] (priimta spaudai).
 • Daiva Labanauskaite, Laura Astrauskaitė, Deimena Kiyak. Relationship between the Population aging and the Supply of servines in Different Regions in Lithuania. Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. No. 2 (7). 2012. p. 86–98.
 • Deimena Kiyak, Daiva Labanauskaite, Tomas Reichenbachas. Finansų krizių tipai ir jų palyginamoji analizė Lietuvoje. Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. No. 2 (7). 2012. p. 57–73.
 • Deimena Kiyak, Daiva Labanauskaite. Assessment of the practical application of corporate bankruptcy prediction models. Economics and management 2012.17(3). 895–905 p.

2011 m.

 • Juščius Vytautas, Parfenova Lidmila, Kladova Anna. The influence of foreign bank entry on the development of regional financial markets //Regional formation and development studies. ISSN2029-9370. p. 106117.
 • Juščius Vytautas, Kondratyuk Nadiya. Marketing corporate social responsibility in alcohol industry // Ekonomika ir vadyba: 2012, ISSN 1822-6515, p. 328334.
 • Juščius Vytautas, Parfenova Lidmila, Pugachev Andrei. Stimulation of innovative-investment process: world experience. // Regional formation and development studies. ISSN2029-9370. 2012, nr. 1, p. 8392.
 • Šakienė Henrika, Unemployment regulation by promoting to establish new workplaces, Economics and Management, Kaunas: Technologija, 2012, No.17(1); ISSN 1822-6515. (elektroninė versija įtraukta į EBSCO).
 • Jonikas Donatas, Value creation through CSR at stakeholders level, Economics and Management, Kaunas: Technologija, 2012, No.17(1); ISSN 1822-6515. (elektroninė versija įtraukta į EBSCO).
 • Jonikas Donatas, „Integration of CSR into Value Creation Chain: Conceptual Framework“, pateiktas straipsnis „Inžinerinė ekonomika“.
 • Bruneckiene, Jurgita; Činčikaitė, Renata; Kilijonienė, Akvilė. The Specifics of Measurement the Urban Competitiveness at the National and International Level // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. – Kaunas – 2012, Nr. 23(3), p. 256−270 [Social Sciences Citation Index (ISI Web of Science)].
 • Kilijonienė, Akvilė; Bruneckienė, Jurgita. The Common Cross-Border Social And Economic Development Trends And Business Growth Factors // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2012. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] (priimta spaudai).
 • Daiva Labanauskaite, Laura Astrauskaitė, Deimena Kiyak. Relationship between the Population aging and the Supply of servines in Different Regions in Lithuania. Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. No. 2 (7). 2012. p. 86–98.
 • Deimena Kiyak, Daiva Labanauskaite, Tomas Reichenbachas. Finansų krizių tipai ir jų palyginamoji analizė Lietuvoje. Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. No. 2 (7). 2012. p. 57–73.
 • Deimena Kiyak, Daiva Labanauskaite. Assessment of the practical application of corporate bankruptcy prediction models. Economics and management 2012.17(3). 895–905 p.

2010 m.

 • Juščius Vytautas, Viskantaitė Irmina. Vartotojų elgsenos modelių taikymas internetinėje rinkodaroje. // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. ISSN 1822-6760. 2010. nr. 5 (24). p. 6370.
 • Juščius Vytautas, Kraniauskienė Sigita Development of small towns in Lithuania-case of Rietavas and Šilale.  In: // Borsing A., Burdack J., Knappe E. Small towns in Eastern Europe: local networks and urban development. (eds), ISBN 978-3-86082-073-5, 64 Leibnitz-Institut fur Landerkunde Leipzig, 2010, p. 5971.
 • Juščius Vytautas. Prfionova Liudmila. Financial changes in the higher education system in Russia. // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. ISSN 1822-6760. 2010. nr. 20 (1). p. 108115.
 • Juščius V.(Ed.) Globalization and crises in modern economy. The 1th scientific volume. 2010. ISBN 978-9955-18-507-9, 180 p.
 • Juščius Vytautas. Corporate social responsibility in the economic crisis Globalizácia a kríza v modernej ekonomike časť i. // Monografija (Globalization and crises in modern economy). Ed. By.Juščius V. 2010, ISBN 978-80-970277-3-5. p. 5055.
 • Kilijonienė, A.; Simanavičienė, Ž.; Simanavičius, A. The Evaluation of Social and Economical Development of the Region // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. – Kaunas – 2010 Nr. 21(1) [Social Sciences Citation Index (ISI Web of Science)].
 • Kilijonienė, A.; Simanavičienė, Ž. Regionų plėtros teorijų taikymas: Lietuvos atvejis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 93–99. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier].
 • Kilijonienė, A. Simanavičienė, Ž.; Palekienė, O. Региональная политика ЕС и ее воздейсвие на хозяйство Литвы. Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации: Материалы III Международной научно-практической конференции. [elektroninis išteklius] Часть 2. Москва, 1112 ноября 2010 г. – М.: РУДН, 2010. – сс. 437450, 2010, ISBN 978-5-209-03895-5.
 • Kilijonienė, A. Regionų ekonominė plėtra: mokomoji knyga //Klaipėdos universiteto leidykla. ISBN 978-9955-18-508-6, 2010, 108 psl.
 • Šakienė Henrika Analysis of Unemployment Regulation Tools in Lithuania, Ekonomika ir vadyba – 2010; tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas: Technologija. 2010. (elektroninė versija įtraukta į EBSCO).
 • Henrika Šakienė, Jurgita Martinkienė, Unemployment Competence-Building Importance for Labour Market Changes in Lithuania. 2010. Jaunųjų mokslininkų darbai 1(26) priedas. Šiauliai. p. 125130. ISSN 1648-8776 (elektroninė versija referuojama Index Copernicus ir Ceeol).
 • Šneiderienė Agnė, Žuolytė Vaida, Progresinio gyventojų pajamų mokesčio įvedimo analizė Lietuvoje, Taikomieji tyrimai – visuomenės kaitai, mokslinių straipsnių rinkinys, 2010, Nr.4,  Socialinių mokslų kolegija, ISSN 1822-3575.
Informacija atnaujinta: Monday October 16th, 2017