Tarybos funkcijos:

Pagal KU Statuto (LR Seimo nutarimas „Dėl Klaipėdos universiteto statuto patvirtinimo“ 2010 m. birželio 22 d. Nr. XI-938) V skyriaus pirmąjį skirsnį:

 • 53. Fakultetą (toliau – fakultetas) sudaro katedros, mokomosios ir mokslo laboratorijos, klinikos, kiti padaliniai. Mokslo ir studijų centrai gali būti steigiami iš kelių Universiteto padalinių bendriems mokslo ir studijų projektams vykdyti.
 • 54. Fakulteto veiklai vadovauja fakulteto taryba ir dekanas.
 • 55. Fakulteto taryba penkeriems metams renkama Senato patvirtinto Fakulteto tarybos rinkimų reglamento nustatyta tvarka (http://senas.ku.lt/senatas/doc/20090925_11_7A.pdf ). Į fakulteto tarybą pagal pareigas įeina dekanas (studijų instituto direktorius). Ne mažiau kaip 70 procentų Tarybos narių išrenkama iš fakulteto mokslininkų ar pripažintų menininkų, iki 10 procentų Tarybos narių išrenkama iš kituose Universiteto padaliniuose ar kitose institucijose dirbančių mokslininkų ar pripažintų menininkų, 20 procentų Tarybos narių sudaro studentų atstovai.
 • 56. Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija.
 • 57. Fakulteto taryba atlieka šias funkcijas:
  • 1) renka fakulteto tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių;
  • 2) svarsto fakulteto dekanokandidatūras iš mokslininkų ar pripažintų menininkų ir rekomenduoja rektoriui jas teikti tvirtinti Universiteto taryboje;
  • 3) svarsto fakulteto katedrų, laboratorijų, mokslo centrų vadovų kandidatūras iš mokslininkų ar pripažintų menininkų ir rekomenduoja rektoriui jas tvirtinti;
  • 4) svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų planus;
  • 5) svarsto ir tvirtina mokymo dalykų, studentų praktikos ir stažuočių programas;
  • 6) teikia rektoriui siūlymus dėl katedrų, laboratorijų ir kitų padalinių steigimo ar panaikinimo;
  • 7) sudaro komisijas svarbiems fakulteto veiklos klausimams nagrinėti ir spręsti;
  • 8) išklauso ir tvirtina dekano teikiamą fakulteto metinės mokslo ir studijų veiklos ataskaitą. Jeigu ji nepatvirtinama, fakulteto taryba teikia rektoriui siūlymą dėl dekano atstatydinimo;
  • 9) išklauso ir tvirtina katedros vedėjų teikiamas katedros metinės mokslo ir studijų veiklos ataskaitas. Jeigu kurios nors katedros ataskaita nepatvirtinama, fakulteto taryba teikia rektoriui siūlymą dėl tos katedros vedėjo atstatydinimo;
  • 10) rengia ir teikia Senatui tvirtinti fakulteto nuostatus;
  • 11) siūlo Senatui teikti docento, profesoriaus, Universiteto garbės ir kitus vardus, atsižvelgdama į asmens mokslinės, meninės ir pedagoginės veiklos ir (ar) kitus visuomenei reikšmingus rezultatus;
  • 12) svarsto ir sprendžia kitus fakultetui svarbius klausimus.
 • 58. Fakulteto tarybos posėdžius šaukia fakulteto tarybos pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per semestrą. 1/3 tarybos narių siūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip per 7 dienas nuo rašytinio siūlymo įteikimo.
 • 59. Fakulteto tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, kai posėdyje dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos narių.
 • 60. Fakulteto tarybos nutarimus skelbia fakulteto tarybos pirmininkas. Remdamasis fakulteto tarybos nutarimais, dekanas leidžia atitinkamus įsakymus.
Pirmininkas: prof. Vytautas Juščius
Nariai: prof. dr. Antanas Bučinskas
prof. dr. Aldis Gedutis
prof. dr. Rimantas Stašys
prof. dr. Daiva Janavičienė
doc. dr. Saulius Šiliauskas
doc. dr. Sigita Kraniauskienė
doc. dr. Jaroslav Dvorak
doc. dr. Remigijus Riekašius
prof. dr. Ligita Šimanskienė
doc. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė
studentė Deimantė Ubytė
studentas Edvardas Latakas

Ritos Gorodeckienės nuotr.

Pareigos Vardas, Pavardė Kontaktai
Fakulteto tarybos pirmininkas Prof. dr. Vytautas Juščius Tel. (8 46) 39 86 77
El. paštas ek.smf@ku.lt
Dekanas Prof. dr. Antanas Bučinskas Tel. (8 46) 39 86 51
El. paštas dekanas.smf@ku.lt
Studijų prodekanė Doc. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė Tel. (8 46) 39 86 53
El. paštas prodekanas.smf@ku.lt
Mokslo, tarptautinių ryšių ir plėtros prodekanė Doc. dr. Erika Župerkienė Tel. (8 46) 39 86 54
El. paštas erika.zuperkiene@ku.lt
Studijų administratorius Laurynas Jovaišas Tel. (8 46) 39 86 55
El. paštas administratorius.smf@ku.lt
Dekanato sekretorė Ramunė Vaišnorienė Tel. (8 46) 39 86 50
El. paštas dekanatas.smf@ku.lt
Inspektorė
(ištęstinės ir magistrantūra)
Vitalija Milkerytė Tel. (8 46) 39 86 56
El. paštas inspektorius.smf@ku.lt
Inspektorė
(nuolatinės studijos)
Jūratė Skudikytė Tel. (8 46) 39 85 94
El. paštas jurate.skudikyte@ku.lt
Praktikų vadovė Milda Juščienė Tel. (8 46) 39 86 57
El. paštas milda.jusciene@ku.lt
Projektų vadybininkė,
SMF tinklalapio administratorė
Jelena Bogatova Tel. (8 46) 39 85 93
El. paštas jelena.bogatova@ku.lt
Lokalaus tinklo administratorius Mindaugas Šumskis Tel. (8 46)  39 88 24
El. paštas mindaugas.sumskis@ku.lt

Kaimo vystymo tyrimų centras

Kaimo vystymo tyrimų centras įkurtas 2000 m. sausio 21 d. KU Senato nutarimu Nr.13. KU Rektoriaus įsakymu (2000 05 01, Nr. 47) Centro direktore paskirta prof. habil.dr. Marija Eidukevičienė. Etatinių darbuotojų nėra.

Kaimo vystymo tyrimų centro įkūrimo tikslas – įsijungti į geografinių, ekonominių ir socialinių kaimo žmonių gyvenimo problemų tyrimą. Buvo numatyta, kad centras savo veikla apims žemės ūkio, alternatyvios veiklos paieškų, kaimo vystymo politikos tyrimų sritis, įsitrauks į įvairius nacionalinius ir tarptautinius mokslinius projektus. Per visą centro gyvavimo laikotarpį iš esmės tokia tyrimų kryptis ir išliko.

Dalyvavimas projektuose:

KU Kaimo vystymo tyrimų centras ir KU Socialinės geografijos katedra, kaimo vystymo tyrimų centro buveinė, įsijungė į Baltijos regiono kaimo problemų tyrimą:

 • Taikomųjų tyrimų ir švietimo projektas „Ekologinio ūkininkavimo skatinimas Klaipėdos apskrityje“ 2001-2003 (Jungtinių Tautų vystymo Programa, Pasaulio Aplinkos Fondo Mažųjų projektų programa). Partneriai: viešoji įstaiga Ekologiško ūkininkavimo centras.
 • Baltijos regiono ekologinis reciklinis žemės ūkis ir visuomenė (2003-2006) INTERREG III B BERAS. Partneriai: Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, Geteborgo universitetas, Latvijos žemės ūkio universitetas; http://www.jdb.se/beras/
 • EHSA – Ekosistemų sveikata ir darnus žemės ūkis (2006-2010) (koordinatorius Baltijos universitetas, Švedija, Upsala); http://www.bup.se

Įgyta projektų rengimo patirtis:

ES 6-osios bendrosios programos projektas FP6511171-1 BACEAS Sustainable and Economic Development of Conservation and Eco-organic Agriculture in the Baltic States (finansavimas neskirtas).

Organizuotos konferencijos ir skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose:

 1. Fulen M., Buciene A., Eidukeviciene M., Jankauskas B. (2002). The potential contribution of eco-organic and conservation agriculture to sustainable soil use in Northern Europe. International conference „Scientific aspects of organic farming“ held in Jelgava, Latvia March 21, Jelgava;
 2. Bučienė, A., Eidukevičienė, M. (2005).Vakarų Lietuvos ekologiškų produktų gamintojų ir viešojo maitinimo įstaigų interesų tyrimai. BERAS tarptautinė konferencija “Ekologiškų produktų perdirbimas ir prekyba” Kaunas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2005 09 27;
 3. Rutkovienė, V., Raškauskienė, A., Bučienė, A., Eidukevičienė, M. (2006). Researching the interests of producers of organic food products in Lithuania. BERAS baigiamoji konferencija, Jarna, Švedija, 2006 01 24-25;
 4. Bučienė, A., Šlažas, M., Steponavičiūtė, A., Eidukevičienė, M. (2006). Researching the interests and problems of organic food producers, processors and consumers: the case of Western Lithuania. Sustainable Consumption and production: Opportunities and Challenges. Refereed Sessions III. Launch Conference of the Sustainable Consumption Research Exchange (SCORE!) Network 23-25 November 2006, Wuppertal, Germany. www.score-network.org;
 5. A.Bučienė, M. Šlažas (2008). Ekologinio ūkininkavimo plėtros Suomijoje ir Lietuvoje palyginimas. 1-ji Jono Aleksos tarptautinė mokslo konferencija „Lietuviškojo kaimo vizija“ Šiaulių universitete skirta Socialinių mokslų fakulteto veiklos dešimtmečiui 2008, rugsėjo mėn. 14 d.;
 6. Du tarptautiniai EHSA seminarai Kaune ir Vilniuje (2008);
 7. Verkulevičiūtė, D., Bučienė, A. (2009). Territorial dependence of agricultural income and production on social-economic and environmental factors in Lithuania. International seminar „Interaction between society and environment in the Baltic Sea Region: geographical research, methods and approach“, April 8-9, 2009, KU, Klaipėda;
 8. Bučienė, A., Rindokienė, L. (2009). Researching the ecological food products chain in the sea-shore region of Lithuania. Fourth International Scientific Conference „Rural development 2009 transitions towards sustainability“, Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, October 15-17;
 9. Bučienė, A., Rindokienė, L. (2010). The supply, demand and consumption of ecological food products in Lithuania’ sea-shore region. 3-ji Jono Aleksos tarptautinė mokslo konferencija „ŠIUOLAIKINIO KAIMO VIZIJA“ 2010 m. rugsėjo 24 d., Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų fakultetas;
 10. Bučienė, A. (2010). Ecological agriculture and sustainable development in the Baltic sea region. Tarptautinė konferencija Human resources – the main factor of regional development, Klaipėdos universitetas, Klaipėda;
 11. Bučienė, A., Spiriajevas, E., Kružinauskienė L. (2011). Rural communities in the border regions of Lithuania: how to strengthen the local initiatives? Tarptautinė 69 mokslinė konferencija Latvijos universitete Geografijos fakultete “Telpiskā plānošana un attīstība”, Ryga, 02.04.

Mokslinės publikacijos:

 1. Fulen M., Buciene A., Eidukeviciene M., Jankauskas B. (2002). The potential contribution of eco-organic and conservation agriculture to sustainable soil use in Northern Europe. Proceedings of the conference „Scientific aspects of organic farming“ held in Jelgava, Latvia March 21, Jelgava: 72-77;
 2. Bučienė A. (2002). Overview of rural population demographic situation, land use and spheres of activity in the Baltic Sea region. Tiltai. Bridges. Brücken. Humanities & Social Sciences, Klaipėda University, Vol. 2 (19), Klaipėda, p. 11-18;
 3. Eidukevičienė, M., Bučienė, A. (2005). Ekologiškų maisto produktų rinkos susidarymas Vakarų Lietuvoje. Tiltai, 2 (31), p.45-54;
 4. Bučienė, A., Eidukevičienė, M. (2005). How viable is the local organic food market in Klaipėda town and district from the consumer’s point of view? Obstacles and solutions in use of local and organic food. Ecological Agriculture, 44 , p.9-19. Uppsala: Centre of Sustainable Agriculture Swedish University of Agricultural Sciences;
 5. Bučienė, A., Šlažas, M., Steponavičiūtė, A., Eidukevičienė, M. (2006). Researching the interests and problems of organic food producers, processors and consumers: the case of Western Lithuania. Sustainable Consumption and production: Opportunities and Challenges.Proceedings: Refereed Sessions III. Launch Conference of the Sustainable Consumption Research Exchange (SCORE!) Network 23-25 November 2006, Wuppertal, Germany, p. 125-134. (International database Lituanistika) www.score-network.org;
 6. A.Bučienė, M. Šlažas (2008). Ekologinio ūkininkavimo plėtros Suomijoje ir Lietuvoje palyginimas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto veiklos dešimtmečiui 2008, 2 (11), Šiaulių universitetas, Šiaulių universiteto leidykla, p. 162-176;
 7. Bučienė, A. (2008). Azoto ir fosforo išplovos drenažu problematika plėtojant ekologinius mišrios gamybos ūkius. Ekologinis gyvulininkystės ūkis Lietuvoje: iššūkiai, patirtis, plėtros galimybės, konferencijos pranešimų medžiaga, Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerija, LVA gyvulininkystės institutas, Gyvulininkystė: Mokslo darbai, spalio 22 d. 2008 m., Baisogala, 2008, 52, p. 11-16;
 8. Verkulevičiūtė, D., Bučienė, A. (2009). Territorial dependence of agricultural income and production on social-economic and environmental factors in Lithuania. Tiltai. Brücken. Bridges. Scientific paper of Klaipėda University, Vol. 4, p. 57-71;
 9. Bučienė, A., Rindokienė, L. (2009). Researching the ecological food products chain in the sea-shore region of Lithuania. Proceedings of Fourth International Scientific Conference „Rural development 2009 transitions towards sustainability“, Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, October 15-17;
 10. Bučienė A. (2010). Ecological agriculture and sustainable development in the Baltic sea region. Human resources – the main factor of regional development, Journal of Social sciences 3, Klaipėda university, Klaipėda: 7-14;
 11. Bučienė, A., Rindokienė, L. (2010). The supply, demand and consumption of ecological food products in Lithuania’ sea-shore region. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, Mokslo darbai 2010 3 (19), II dalis, Šiaulių universiteto leidykla, P.254-261.

Parengta spaudai:

Tarptautinis vadovėlis “Sustainable agriculture” (publikuos Baltijos Universitetas Upsaloje).

Kaimo vystymo tyrimų centro dalyvavimas studijų tobulinime:

 • Išplėsta visuomeninės geografijos specialistų rengimo programa – parengtas sandas “Kaimo geografija”, kaimo problemos tiriamos studentų kursiniuose, baigiamuosiuose bakalauro darbuose ir magistrantų moksliniuose darbuose. Ištirta mažiau palankių ir palankių ūkininkauti vietovių žmogiškieji ištekliai ir ekonominė veikla;
 • Sandas “Rural geography in Lithuania“ įtrauktas į Baltijos regiono studijų programą užsienio studentams, studijuojantiems KU ir sėkmingai dėstomas;
 • Išleista mokomoji knyga Eidukevičienė, M. (2004). Rural geography. Study book for students of the Baltic Sea Region studies. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 53 p. ISBN 9955-585-46-3.

Socialinių pokyčių studijų centras

Socialinių pokyčių studijų centras savo veiklą pradėjo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

Informacija atnaujinta: Monday August 14th, 2017