Socialinių mokslų fakultete vykdomi ir per pastaruosius 5 metus įvykdyti projektai:

 • Projektas „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“.  Potemės „Lietuvos jūrinio klasterio formavimo ekonominių prielaidų tyrimas“ vadovas.
 • Klaipėdos universiteto ekonomikos katedra taip pat tęsia dalyvavimą projekte „Regionų verslo plėtros skatinimo metodologinių pagrindų kūrimas (LT-LV)“. Projektą finansuoja Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa 20072013. Projekto tikslas: parengti rinkos poreikius atitinkančius ir į efektyvumą orientuotus Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono verslo plėtros skatinimo metodologinius pagrindimus. Projekto rezultatai orientuoti į bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, sprendžiant dviejų Lietuvos-Latvijos pasienio regionų (Klaipėdos apskrities ir Kurzeme regiono) bei gretutinio regiono (Kauno apskrities) verslo plėtros problemas ir didinanti verslo skatinimo priemonių efektyvumą. Projekto trukmė: 20102012.
Projekto pavadinimas Įgyvendinimo laikotarpis Vykdytojai, atsakingas asmuo Finansavimas Trumpas projekto aprašymas
COST (Cooperation between Science and Technology) veiklos IS1404 „Skaitymo raida skaitmeninimo amžiuje (E-READ)“ („Evolution of reading in the age of digitisation“

2014−2018

Prof. dr. Daiva Janavičienė, atstovas valdymo komitete nuo Lietuvos Iš Europos Sąjungos bendrųjų programų biudžeto Veikla E-READ 1404 siekia integruoti skaitymą tiriančius mokslininkus. Skaitymas yra universalus procesas, įgalinantis kartu veikti skirtingų sričių tyrėjus. Siekiama apjungti dvi skirtingas tyrimo metodikas taikančias tyrėjų grupes. Tai eksperimentinius psichologijos ir neurolingvistikos tyrimus bei kokybinius tyrimus taikančių mokslininkų tinklas. Tiriami ergonominiai, dėmesio ir suvokimo, kognityviniai ir kalbiniai, fenomenologiniai skaitymo aspektai.
Fulbright Senior specialisto iškvietimas

2014−2015

Prof. dr. Daiva Janavičienė (KU, Lietuva), prof. Frank Barnas (Valdosta universitetas, JAV) Fulbright mokslo fondas ir Šernų šeimos fondas (Klaipėdos universitetas) 2015 metų rugsėjo mėnesį profesorius Frank Barnas iš Valdosta universiteto (JAV) atvyksta darbo vizitui į Klaipėdos universitetą. Pagrindinis vizito tikslas – sukurti dokumentinį filmą apie Raganų kalną. Dokumentinis filmas bus kuriamas, bendradarbiaujant su KU Medijų laboratorija
Fulbright mokslo fondo (JAV) projektas, skirtas pasikviesti ilgalaikiam vizitui į KU aukštos kvalifikacijos žurnalistikos dėstytoją

2012−2014

Prof. dr. Daiva Janavičienė (KU, Lietuva), prof. Frank Barnas (Valdosta universitetas, JAV) Fulbright mokslo fondas Viešėdamas Klaipėdos universitete Frank Barnas dėstė bakalauro ir magistro studijų studentams. Organizuoti tikslingi susitikimai su katedros personalu – konsultacijos magistro studijų programos tobulinimo klausimais.

Vizito metu susitarta tęsti bendradarbiavimą, 2014 metų pabaigoje pasirašyta dvišalio bendradarbiavimo sutartis tarp Valdosta universiteto (JAV) ir Klaipėdos universitetų.

Fulbright mokslo fondo (JAV) projektas, skirtas pasikviesti į KU ilgalaikiam vizitui aukštos kvalifikacijos informacijso mokslų ir bibliotekininkystės dėstytoją

2010−2011

Prof. dr. Daiva Janavičienė (KU, Lietuva), Prof. Delmus Williams (Ohajo universitetas, JAV) Fulbright mokslo fondas 2010/2011 m. m. pavasario semestre profesorius Delmus Williams iš JAV Ohajo valstijos Acron universiteto dėstė Informologijos studijų programos studentams. Profesorius dalinosi ir moksline – praktine patirtimi su bibliotekų darbuotojais, dalyvaudamas konferencijose ir seminaruose.
 • 2018 m. SB YCGN Project – South Baltic Youth Core Groups Network No. STHB.05.01.00-28-0117 / 17 implemented by the Association of Polish Communes Euroregion Bałtyk (acting as lead partner) in partnership with organizations from Sweden, Denmark, Poland and Lithuania (Klaipėda University, Dept. of Management) under the cross-border cooperation Interreg South Baltic Programme. More info http://www.eurobalt.org.pl/ on Facebook https://bit.ly/2s6YwYV
  Information of project activities is periodically provided in the project Newsletters:
  First NEWSLETTER of project  Elbląg, 25.05.2018

Lenkijos-Lietuvos jaunimo mainų projektas 2016 „Dalyvauti – tai lengva“. Projektas sukurtas dalyvaujant  Dabrowa Górnicza universiteto Lenkijoje studentams ir Klaipėdos universiteto Lietuvoje studentams. Pagrindinis projekto tikslas apjungti Lenkijos ir Lietuvos jaunus žmones, paskatinant juos atskleisti pilietines nuostatas, įtraukiant į vietinių bendruomenių gyvenimą, dalyvaujant jauniems žmonėms politikoje bei naudojant modernias bendravimo ar bendradarbiavimo technologijas. 20 dalyvių (10 studentų iš Dabrowa Górnicza universiteto ir 10 studentų iš Klaipėdos universiteto). Projekto trukmė: 2 mėnesiai. Koordinatoriai iš Klaipėdos universiteto pusės: SMF vadybos katedros dėstytojos prof. dr. Ligita Šimanskienė, doc. dr. Erika Župerkienė, doktor. Daiva Viningienė.

 • „Verslumo kaimiškose vietovėse rėmimas ir plėtra: nuo vietinės patirties iki bendradarbiavimo per sieną“ (Support and development of rular entrepreneurship: from local experience to cross-border cooperation). Projekto Nr. ILPR.02.03.00-96-009/10-00. Projekto įgyvendinimas:  nuo 2012.09.11 iki 2014.09.10. Projekto vadovas: lekt. dr. A. Župerka. Tyrėjai: prof. dr. Ligita Šimanskienė, lekt. dr. Audrius Kutkaitis.
 • Projektas „II pakopos studijų programos „Inovacijų vadyba ir technologijos“ rengimas ir įgyvendinimas (INOVADYBA)“, projekto kodas Nr.VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-014. Projekto tikslas – sukurti, registruoti ir įgyvendinti II pakopos studijų programą „Inovacijų vadyba ir technologijos”, tobulinti studijų pedagoginio personalo kvalifikaciją, ugdyti naujas jo kompetencijas, skirtas specialistų, spręsiančių inovacijų vadybos problemas, rengimui. Projekto trukmė 26 mėnesiai, biudžetas 442748 Lt. Projekto vadovas prof. R. Stašys.
 • Projektas „Šiuolaikinio Lietuvos jaunimo problemos: ko nori jaunimas?“ Trukmė: 2012.02.20–2012.06.25. Vykdytojai, atsakingas asmuo: studentas Ruslan Dmitrijev, vadovas doc. dr. Jaroslav Dvorak. Finansavimas: Lietuvos mokslo taryba, Studentų mokslinės veiklos skatinimas. Trumpas projekto aprašymas: Lietuvos jaunimo problemos, pagal savo pobūdį, yra ne tik nūdienos jaunosios kartos problemos, bet ir visos visuomenės problemos. Nuo jų sprendimo priklauso ne tik dabartis, bet ir mūsų visuomenės ateitis. Viena vertus, šios problemos yra susijusios su objektyviais šiuolaikinio pasaulio procesais – globalizacijos, informatizavimo, urbanizacijos ir kt. Kita vertus, jie turi savo specifiką, kuri pasireiškia šiuolaikine Lietuvos padėtimi ir šalyje atliekama jaunimo politiką.
 • Projektas ERASMUS IP Vasaros mokykla „Language Contact in Contemporary Europe“. Truykmė: 2014.08.10–2014.08.24. Vykdytojai, atsakingas asmuo: doc. dr. Jaroslav Dvorak (partneriai). Finansavimas: University of Greifswald, DAAD, ERASMUS+. Trumpas projekto aprašymas: Tarpdisciplininė vasaros mokykla.
 • Projektas „Support and Development of Rural Entrepreneurship: from Local Experience to Cross-Border Cooperation“. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos–Lenkijos–Rusijos bendradarbiavimo abipus sienos programa 2007–2013 m.
 • Projektas „Kultūros ir gamtos paveldas arktiniuose ir subarktiniuose regionuose įgyvendinant turizmo plėtrą tarpkultūriniais ir darnios valorizacijos procesais Sibire, Laplandijoje ir Patagonijoje“, įgyvendinamas pagal 7 Bendrąją programą, Marie Curie (veiklos: Žmonės: Mokslininkų tarptautiniai mainai). Trukmė 2013–2016 m. Atsakingas asmuo – doc. dr. Eduardas Spiriajevas. Projektą įgyvendina Prancuzijos Versalio universitetas kartu su partneriais (Klaipėdos universiteto Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedra bei KTU Architektūros ir Kraštotvarkos katedra).
 • Projektas „Lagūnos kaip kryžkelės gyventojų ir jų turizmo veiklos sąveikai Pietryčių Baltijos regione: nuo istorijos iki dabarties“ įgyvendinamas pagal Lietuvos – Lenkijos – Rusijos bendradarbiavimo abipus sienos programa 2007–2013 m. Projekto trukmė: 2013–2014 m. Atsakingas asmuo – doc. dr. Eduardas Spiriajevas. Projektą įgyvendina Baltijos Federacinis I. Kanto universitetas kartu su partneriu – Klaipėdos universiteto Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedra.
 • Projektas „Jungtinės studijų programos „Sveikatingumo paslaugų vadyba“ sukūrimas ir įgyvendinimas“. Projektas įgyvendinamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos: Mokymasis visą gyvenimą veiklą Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas.
 • Jungtinės studijų programos „Sveikatingumo paslaugų vadyba“ sukūrimas ir įgyvendinimas. Trukmė: 2012–2014 m. Atsakingas asmuo – doc. dr. Eduardas Spiriajevas. Projektą įgyvendina Klaipėdos valstybinė Kolegija (Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedra dalyvauja ruošiant jungtinę studijų programą).

KU Socialinių pokyčių studijų centro (toliau – SPSC) darbuotojai džiaugiasi, kad jų rengtos mokslo projektų ir tyrimų paraiškos per pastarąjį pusmetį laimėjo net keliuose konkursuose.

Vos prieš metus įsteigtas centras įrodė – čia dirbanti nedidelė mokslininkų komanda geba sėkmingai varžytis dėl mokslinių projektų finansavimo. 2016-2019 m. laikotarpiui gauta parama 5 naujiems projektams ir tyrimams. Du iš jų finansuoja Lietuvos mokslo taryba iš Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programos lėšų, kitus du remia Pietų Baltijos programa (Interreg South Baltic Programme) ir COST programa, vieną – Klaipėdos m. savivaldybės administracija.

 1. Projektas „Klaipėdos kraštas 1945-1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ vykdomas drauge su KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu. Projekto tikslas – pasitelkiant biografinį metodą, Klaipėdos krašto senbuvių ir naujai po Antrojo Pasaulinio karo čia apsigyvenusių šeimų gyvenimo istorijas rekonstruoti pokarinės visuomenės kūrimosi procesus ir dabar veikiančias šio laikotarpio atminties struktūras. Projekto tyrėjų grupė tarpdisciplininė ir tarptautinė: dr. Sigita Kraniauskienė (projekto vadovė, sociologė), dr. Silva Pocytė (istorikė), habil. dr. Ruth Leiserowitz (istorikė), Irena Šutinienė (sociologė).
 2. Projektas „Humanitarinių mokslų reikšmė: globalūs argumentai ir lituanistinė specifika“ vykdomas kartu su Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu. Projekto vadovas dr. Kęstas Kirtiklis (VU). KU SPSC atstovauja dr. Aldis Gedutis. Projektas yra mokslo filosofijos ir sociologijos tyrimas, nagrinėjantis humanitarinių mokslų reikšmės, vertės ir naudos klausimus globalaus ir lituanistinio diskursų sandūroje.
 3. Projektas „Capacity building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation“ vykdomas kartu su 6 tarptautiniais partneriais iš Švedijos, Lenkijos ir Lietuvos. Projektui vadovauja Kalmaro apskrities regioninė taryba (Švedija). Laimėto projekto tikslas – stiprinti jaunimo politikos strategiją Pietų Baltijos regione, užtikrinant glaudų institucijų bendradarbiavimą bei pasitelkiant mokslo potencialą,  politines, vyriausybines ir nevyriausybines  organizacijas. KU kartu su Linneaus universitetu (Švedija) organizuos tarptautinį longitiudinį jaunimo nuostatų tyrimą. Projekto koordinatorius KU – dr. Giedrė Strakšienė.
 4. Projektas „European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH)“ yra tarptautinė COST iniciatyva, siekianti sustiprinti socialinių ir humanitarinių mokslų pozicijas, pasiūlyti adekvačias šių mokslų vertinimo gaires ir formuoti palankią visuomenės nuomonę apie šiuos mokslus. ENRESSH projekto koordinatorius KU – dr. Aldis Gedutis.
 5. Galiausiai, KU SPSC šią vasarą laimėjo Klaipėdos m. savivaldybės administracijos paskelbtą konkursą atlikti sociologinį tyrimą apie kultūros vartojimą ir paslaugų vertinimą Klaipėdoje. Tyrimą planuojama baigti iki 2016 m. gruodžio mėn.

Bendra projektų suma, kurią pavyko laimėti ir pritraukti į KU – 190 tūkst. eurų.

Galutinio verdikto laukia dar du SPSC mokslininkų rengti mokslo projektai, pateikti nacionalinei mokslo programai „Gerovės visuomenė“.

SPSC direktorius dr. Liutauras Kraniauskas taip pakomentavo mokslo projektų konkursinio finansavimo situaciją Lietuvoje:

„Šiandien pavienių mokslininkų ir institucijų konkurencija yra labai nuožmi. Lietuvos universitetai negali užtikrinti adekvataus finansavimo mokslo tyrimas, todėl primygtinai reikalauja ieškoti rėmimo iš tarptautinių ir nacionalinių fondų. Pastaruoju metu LMT kuruojamos konkursinio finansavimo programos susilaukia labai daug dėmesio ir paraiškų. Tampa normalu, kad vidutiniškai tik vienas projektas iš 10-12 paraiškų gauna finansavimą.

Džiugu, kad SPSC pasirinkta mokslo projektų rengimo strategija pasitvirtino. Visada raginau kolegas peržengti administracinių darinių ribas ir orientuotis į tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei tinkalveiką. Nesvarbu, kad kartais dviejų ar trijų institucijų bendradarbiavimas apsunkina patį projektų administravimą ir mokslininkams lengviau parsisamdyti, pavyzdžiui, VU ar MRU. Manau, kad kiekvienas turėtų ne tik rūpintis asmeniniu socialiniu kapitalu, kas labai aktualu individualaus mokslininko karjerai, bet ir stiprinti KU prestižą.“

Pirmieji KU SPSC veiklos metai pateisino lūkesčius, kad centras išties turi didelį akademinį potencialą, kurį palaikant galima tikėtis sėkmės tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Laimėti ir vykdomi projektai rodo, kad SPSC telkia konkurencingą mokslininkų komandą, kurios veikla nedviprasmiškai pagrindžia centro ambicijas ilgainiui tapti institutu ir sudaryti deramą kompaniją kitiems KU mokslo flagmanams – BRIAI ir BPATPI.

Informacija atnaujinta: Wednesday May 30th, 2018