LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentų atstovybė

 

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ SĄJUNGOS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

VIZIJA:

Atvira ir patikima organizacija, gebanti veiksmingai atstovauti studentams bei ginti jų interesus, turinti svarų vaidmenį formuojant fakulteto kultūrinį gyvenimą.

MISIJA:

Sprendžiant studentams aktualius klausimus, užtikrinant svarbios informacijos sklaidą bei gerinant fakulteto kultūrinę aplinką, inicijuoti pokyčius ir atstovauti studentų interesams.

TIKSLAI:

 • Nuolatinė ir efektyvi svarbios informacijos sklaida studentams.
 • Vienodai kokybiškas visų pakopų studentų atstovavimas SMF fakultete ir už jo ribų.
 • Studijų kokybės gerinimas ir akademinio sąmoningumo skatinimas.
 • Studentų pilietinio aktyvumo skatinimas ir kultūrinio gyvenimo puoselėjimas.
 • Kokybiškos studentų atstovybės veiklos užtikrinimas.
 • Fakulteto atstovavimas už universiteto ribų.

UŽDAVINIAI:

 • Užtikrinti nuolatinį informacijos gavimą ir kokybišką perdavimą visų pakopų studentams bei fakulteto administracijai.
 • Nuolat atnaujinti KUSS SMF SA internetinę erdvę ir informacinius stendus.
 • Reaguoti į studentų skundus ir atsiliepimus bei spręsti jiems iškilusias problemas.
 • Padėti studentams norintiems realizuoti savo idėjas.
 • Reprezentuoti savo fakultetą studijų, organizacijų mugėse, mokyklose ir kitur.
 • Išlaikyti senąsias bei kurti naujas tradicijas.
 • Palaikyti ryšius su KU ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybėmis.
 • Pritraukti motyvuotus narius, kokybiškai organizuoti studentų atstovybės darbą ir užtikrinti veiklos tęstinumą.

Laukiame jūsų kasdien ilgųjų pertraukų metu 135 kab., Minijos g. 153, Klaipėda.
Jei turite klausimų, kreipkitės:
smfsa@kuss.lt
www.kuss.lt