LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Vadybos katedra » Naujienos ir renginiai

LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS
ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

 KVIETIMAS

 TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

EKONOMIKOS IR VADYBOS MOKSLO BEI STUDIJŲ INOVATYVŪS SPRENDIMAI

2018 m. birželio 21–22 d.

Kaunas–Vilnius–Klaipėda

Mokslinė-praktinė konferencija skirta ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų teorinėms ir praktinėms naujovėms aptarti bei inovatyvių sprendimų taikymo organizacijų veikloje galimybėms atskleisti.

Mokslinių pranešimų tematika:

  • teoriniai ekonomikos ir vadybos inovatyvūs sprendimai;
  • gamybos ir paslaugų organizacijų darnaus vystymosi inovacijos;
  • studijų organizavimo inovatyvūs sprendimai;
  • organizacijų veiklos efektyvumo ir produktyvumo analizė.

 

Konferencijos mokslinis komitetas

prof. dr. M. Asmild (CU, Danija), prof. dr. A. Baležentis (MRU, Lietuva), dr. T. Baležentis (LAEI, Lietuva), prof. dr. A. Gargasas (ASU), prof. dr. J. L. Hougaard (CU, Danija), dr. I. Kriščiukaitienė (LAEI, Lietuva), prof. habil. dr. N. Kuznecova (СПбГУ, Sankt-Peterburg RF), dr. R. Melnikienė (LAEI, Lietuva), doc. dr. V. Kafidov (Kaliningrad, RF), prof. habil. dr. J. Ramanauskas (KU, Lietuva), prof. dr. R. Stašys (KU, Lietuva), prof. habil. dr. B. Rivža (LUT, Latvija), prof. dr. A. Miceikienė (ASU, Lietuva), prof. dr. E. Župerkienė (KU, Lietuva), prof. habil. dr. V. Zinovchuk (Ukraina), dr. J. Žukovskis (ASU, Lietuva).

Partneriai: Baltarusijos valstybinis universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Latvijos žemės ūkio universitetas, Sankt Peterburgo valstybinis serviso ir ekonomikos universitetas, Žytomiro valstybinis agroekologinis universitetas.

 Konferencijos vieta

2018-06-21 – Plenarinis posėdis ir darbas sekcijose.

Aleksandro Stulginskio universitetas

2018-06-22 – Darbas sekcijose ir praktinė-pažintinė ekskursija.

Kaimo turizmo sodyba „Kintai“, Šilutės r.

Konferencijos organizacinis komitetas
Galnaitytė, V. Namiotko, V. Pilipavičius, A. Gargasas, I. Mūgienė, V. Tamulienė, , V. Namiotko, V. J. Žilinskas, A. Giedraitis

Konferencijos medžiagos publikavimas

Mokslines idėjas autoriai gali pateikti tezių, plakato arba straipsnio forma.

Tezės ir plakatas gali būti pateikti lietuvių, anglų arba rusų kalba, jų apimtis iki 1 psl. (tezių ir plakato pavyzdžiai pridedami).

Reikalavimus atitinkantys straipsniai bus publikuojami moksliniame žurnale „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development“ (referuojamas Web of Science Emerging Citation index, EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS ir AcademicKeys.com duomenų bazėse).

Reikalavimai tezėms – https://www.laei.lt/?mt=leidiniai&straipsnis=1036&metai=2016

Reikalavimai straipsniams – http://mts.asu.lt/mtsrbid
el. paštu Julius.Ramanauskas@asu.lt

Prašome iki 2018 m. birželio 10 d. registruotis el. paštu audrius.gargasas@asu.lt pagal pateiktą formą.

 Dalyvio registracijos forma (atsiųsti el. paštu)

Mokslinis laipsnis, pareigos, vardas, pavardė.

Institucija, adresas, telefonas, el. paštas.

Pranešimo pavadinimas.

Kada numatote atvykti?

Kada numatote išvykti?

Papildomą informaciją galima gauti:

ASU
Tel. +370 610 37883
audrius.gargasas@asu.lt

LAEI
irena.krisciukaitiene@laei.lt
Tel.: +370 5 2622459 ir +370 611 43286

KU
Julius.ramanauskas@gmail.com
Tel. +370 69817677

  Renginys finansuojamas Europos socialinio fondo  lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

REGISTRACIJOS Į KONFERENCIJĄ FORMA

Maloniai prašome  užpildyti  formą  arba registruotis laisvu tekstu atsakant į žemiau pateiktas grafas ir atsiųsti
el. paštu  giedraitis.algirdas@gmail.com

Vardas, pavardė
Įmonės, įstaigos pavadinimas
Adresas
El. paštas
Telefonas
Pageidavimai
Data

 Kontaktinė Informacija:

Algirdas Giedraitis
Tel.: +370 610 01888
El. paštas: giedraitis.algirdas@gmail.com

Klaipėdos universitetas
Socialinių mokslų fakultetas
Vadybos katedra

Socialinių mokslų fakulteto Vadybos katedra pradeda dalyvavimą naujame tarptautiniame projekte

PIETŲ BALTIJOS JAUNIMO PAGRINDINIŲ GRUPIŲ TINKLAS (SB YCGN)

APIE PROJEKTĄ
Pagrindinis tikslas:
 didinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, ugdant vietos veikėjų, dirbančių su jaunimu, gebėjimus ir parodant minkšto tarpvalstybinio bendradarbiavimo, sprendžiant įprastas jaunimo problemas, naudą. Projekto pagrindinės tikslinės grupės yra savivaldybių jaunimo tarybos, jaunimo nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, jaunimas ir žmonės, susiję su jaunimo reikalais.

Uždaviniai: 

1. Šalyse partnerėse stiprinti tarpvalstybinį jaunimo bendradarbiavimą;
2. Tobulinti vietos valdžios institucijų ir jų atstovų gebėjimus ir kompetencijas dalyvauti pilietiniame dialoge su jaunimu;
3. Skleisti projekto rezultatus, įgalinančius ateityje didinti jaunimo dalyvavimą sprendžiant vietines ir tarpvalstybines problemas Pietų Baltijos regione.

Bendras biudžetas – 565 642 EUR.

Trukmė – 24 mėnesiai (nuo 2018-01-01 iki 2019-12-31).

Vadovas  Lenkijos savivaldybių asociacija Euroregion Baltic.

Partneriai – Civis Polonus Fondas (Lenkija), Žemaičių Bendruomenės Fondas (Lietuva), Telšių rajono savivaldybės administracija (Lietuva), Køge savivaldybė (Danija), Gdańsk technologijos universiteto Vadybos ir ekonomikos fakultetas (Lenkija), Klaipėdos universitetas (Lietuva), Vimmerby savivaldybės Kultūros ir poilsio departamentas (Švedija).

Socialinių mokslų fakulteto Vadybos katedros informacija
2018 balandžio 19 d.

Išsamiau apie projektą rasite čia.

Oficiali projekto svetainė http://eurobalt.org.pl/aktualnosci/450/start-projektu-sb-ycgn–south-baltic-youth-core-groups-network

KONFERENCIJOS PROGRAMA

REGISTRACIJOS Į KONFERENCIJĄ FORMA

Maloniai prašome  užpildyti  formą  arba registruotis laisvu tekstu atsakant į žemiau pateiktas grafas ir atsiųsti
el. paštu  giedraitis.algirdas@gmail.com

Vardas, pavardė
Įmonės, įstaigos pavadinimas
Adresas
El. paštas
Telefonas
Pageidavimai
Data

 Kontaktinė Informacija:

Algirdas Giedraitis
Tel.: +370 610 01888
El. paštas: giedraitis.algirdas@gmail.com

Klaipėdos universitetas
Socialinių mokslų fakultetas
Vadybos katedra

Socialinių mokslų fakulteto Vadybos katedra pradeda dalyvavimą naujame tarptautiniame projekte

PIETŲ BALTIJOS JAUNIMO PAGRINDINIŲ GRUPIŲ TINKLAS (SB YCGN)

APIE PROJEKTĄ
Pagrindinis tikslas:
 didinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, ugdant vietos veikėjų, dirbančių su jaunimu, gebėjimus ir parodant minkšto tarpvalstybinio bendradarbiavimo, sprendžiant įprastas jaunimo problemas, naudą. Projekto pagrindinės tikslinės grupės yra savivaldybių jaunimo tarybos, jaunimo nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, jaunimas ir žmonės, susiję su jaunimo reikalais.

Uždaviniai: 

1. Šalyse partnerėse stiprinti tarpvalstybinį jaunimo bendradarbiavimą;
2. Tobulinti vietos valdžios institucijų ir jų atstovų gebėjimus ir kompetencijas dalyvauti pilietiniame dialoge su jaunimu;
3. Skleisti projekto rezultatus, įgalinančius ateityje didinti jaunimo dalyvavimą sprendžiant vietines ir tarpvalstybines problemas Pietų Baltijos regione.

Bendras biudžetas – 565 642 EUR.

Trukmė – 24 mėnesiai (nuo 2018-01-01 iki 2019-12-31).

Vadovas  Lenkijos savivaldybių asociacija Euroregion Baltic.

Partneriai – Civis Polonus Fondas (Lenkija), Žemaičių Bendruomenės Fondas (Lietuva), Telšių rajono savivaldybės administracija (Lietuva), Køge savivaldybė (Danija), Gdańsk technologijos universiteto Vadybos ir ekonomikos fakultetas (Lenkija), Klaipėdos universitetas (Lietuva), Vimmerby savivaldybės Kultūros ir poilsio departamentas (Švedija).

Socialinių mokslų fakulteto Vadybos katedros informacija
2018 balandžio 19 d.

Išsamiau apie projektą rasite čia.

Oficiali projekto svetainė http://eurobalt.org.pl/aktualnosci/450/start-projektu-sb-ycgn–south-baltic-youth-core-groups-network

Socialinių mokslų fakulteto Vadybos katedra pradeda dalyvavimą naujame tarptautiniame projekte

PIETŲ BALTIJOS JAUNIMO PAGRINDINIŲ GRUPIŲ TINKLAS (SB YCGN)

APIE PROJEKTĄ
Pagrindinis tikslas:
 didinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, ugdant vietos veikėjų, dirbančių su jaunimu, gebėjimus ir parodant minkšto tarpvalstybinio bendradarbiavimo, sprendžiant įprastas jaunimo problemas, naudą. Projekto pagrindinės tikslinės grupės yra savivaldybių jaunimo tarybos, jaunimo nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, jaunimas ir žmonės, susiję su jaunimo reikalais.

Uždaviniai: 

1. Šalyse partnerėse stiprinti tarpvalstybinį jaunimo bendradarbiavimą;
2. Tobulinti vietos valdžios institucijų ir jų atstovų gebėjimus ir kompetencijas dalyvauti pilietiniame dialoge su jaunimu;
3. Skleisti projekto rezultatus, įgalinančius ateityje didinti jaunimo dalyvavimą sprendžiant vietines ir tarpvalstybines problemas Pietų Baltijos regione.

Bendras biudžetas – 565 642 EUR.

Trukmė – 24 mėnesiai (nuo 2018-01-01 iki 2019-12-31).

Vadovas  Lenkijos savivaldybių asociacija Euroregion Baltic.

Partneriai – Civis Polonus Fondas (Lenkija), Žemaičių Bendruomenės Fondas (Lietuva), Telšių rajono savivaldybės administracija (Lietuva), Køge savivaldybė (Danija), Gdańsk technologijos universiteto Vadybos ir ekonomikos fakultetas (Lenkija), Klaipėdos universitetas (Lietuva), Vimmerby savivaldybės Kultūros ir poilsio departamentas (Švedija).

Socialinių mokslų fakulteto Vadybos katedros informacija
2018 balandžio 19 d.

Išsamiau apie projektą rasite čia.

Oficiali projekto svetainė http://eurobalt.org.pl/aktualnosci/450/start-projektu-sb-ycgn–south-baltic-youth-core-groups-network

Conference September 12-13 d

Rugsėjo 12-13 dienomis Socialinių mokslų fakultete įvyko 7-ta tarptautinė mokslinė konferencija „Problems of transport logistics development. Inter-TRANSLOG’2016“. Konferencijos atgarsiai: