LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Pedagogikos katedra

Dėstomi dalykai:

 • Įvadas į studijas
 • Tarpkultūrinis ugdymas
 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų administravimas
 • Matematika ir jos mokymas
 • Praktikos

El. p. aida.norviliene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagogų kompetencijos tobulinimas
 • Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas
 • Švietimo vadyba, kokybė
Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 9.00-13.00 val., 212 kab.

Trečiadieniais 10.00-16.30 val., 212 kab.

 

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Šeimos edukologija
 • Socialinė globa ir rūpyba
 • Šiuolaikinės ugdymo teorijos ir vaiko gerovės politika
 • Vaiko teisių socialinė-edukacinė apsauga
 • Šeimos pedagogika ir psichologija
 • Socialinė ir šeimos politika

El. paštas rasa.braslauskiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginis tėvų švietimas
 • Vaiko gerovė ir socialinė apsauga
 • Patyriminis ugdymas (darželyje, mokykloje)
 • Socializacija ir ugdymas vaikystėje
 • Vaikystės edukaciniai tyrimai
 • Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų universitetinis rengimas
Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 15.00-16.00 val., 214 kab.

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Socioedukacinio darbo vadyba bendruomenėje
 • Ugdymo sociologija
 • Socialinė pedagoginė viktimologija
 • Įtraukiojo ugdymo edukacinės aplinkos
 • Socialinis ir inkliuzinis ugdymas
 • Tarpkultūrinis ugdymas bendruomenėje
 • Savanorystė socialinio ugdymo sistemoje
 • Patyčių tarp mokinių prevencija ugdymo institucijose

El. p. ijonutyte2@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinis ugdymas
 • Lygios galimybės švietime
 • Pagalba rizikos grupės vaikams bendruomenėje
 • Socialinė ir tarpkultūrinė įtrauktis
 • Savanoriška veikla bendruomenėje
Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 10.30-11.30 val., 117 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Sveikatos ugdymas
 • Sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymas
 • Sveikatos ir lytiškumo ugdymas
 • Ugdymo(si) aplinkos kūrimas
 • Žaidimų pedagogika
 • Laisvalaikio pedagogika
 • Vaikų fizinis ugdymas
 • Vaikų fizinio aktyvumo ugdymas (su praktikumu)
 • Įtraukiojo ugdymo edukacinės aplinkos
 • Sveikatos ugdymas ir gerovė šeimoje

El. p. n.strazdiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Sveikatos ugdymas
 • Sveika gyvensesna ir jos kompetencijos ugdymas
 • Ugdymo(si) aplinkos kūrimas
 • Dailės ir technologijų mokymas
 • Žaidimų ir laisvalaikio pedagogika
Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 12.00-13.00 val., 215 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Edukologijos kokybinių tyrimų metodologija
 • Edukologijos kiekybinių tyrimų metodologija
 • Duomenų rinkimas ir analizė
 • Socialinė pedagoginė diagnostika

El. p. liudmila.rupsiene@baltcontract.eu

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Kiekybiniai tyrimai
 • Kokybiniai tyrimai

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Pedagogikos teorija
 • Pedagogikos pagrindai
 • Pradinio ugdymo pedagogika
 • Lietuvos kultūros istorijos metmenys
 • Ugdymo filosofija
 • Kultūra ir švietimo kaita
 • Andragogikos teorijos
 • Suaugusiųjų švietimo sritys

El. p. lilia.zukauskiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagogų rengimas
 • Suaugusiųjų mokymasis
 • Socialinis ugdymas
 • Ugdymo filosofija
 • Švietimo ir ugdymo mokslo istorijos tyrimai
 • Socialinės edukacinės pagalbos asmenų resocializacijai tyrimai
 • Ugdomosios pagalbos rizikos grupės paaugliams tyrimai
Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 11.30-12.00 val., 215 kab.

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Meninės kompetencijos ugdymas
 • Muzikos mokymas
 • Karjeros ugdymo metmenys
 • Profesinis rengimas ir karjera
 • Šiuolaikinė meno edukologija
 • Muzikos terapija

El. p. rasa.jautakyte@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Ankstyvasis muzikinis ugdymas
 • Ikimokyklinis muzikinis ugdymas
 • Muzikos terapija
Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 11.00-12.00 val., 215 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Pedagoginiai tyrimai (su praktikumu)
 • Kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės pedagogika
 • Priešmokyklinis ugdymas (su praktikumu)
 • Priešmokyklinio ugdymo technologijos (su praktikumu)
 • Profesinė pedagogika
 • Pedagoginė diagnostika

El. p. sada.ramanauskiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginių tyrimų metodologija
 • Pedagogikos istorija
 • Žydų etnopedagogika
 • Vaikystės pedagogika
 • Priešmokyklinis ugdymas
Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 10.00-12.00 val., 215 kab.

 

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Suaugusiųjų švietimo istorija
 • Lyginamoji pedagogika
 • Lyginamoji edukologija
 • Šiuolaikinės ugdymo teorijos ir vaiko gerovės politika
 • Švietimo politika ir teisė

El. p. raudvid@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Švietimo politika
 • Hodegetika
 • Tautinis, pilietinis ugdymas
 • Istorijos mokymas
 • Andragogika
 • Lyginamoji pedagogika
 • Edukologijos istorija Lietuvoje ir Mažojoje Lietuvoje
Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 12.45-13.30 val., 215 kab. (prieš konsultaciją paskambinti)

Dėstomi dalykai:

 • Socialinio ugdymo teorijos
 • Ugdymo turinio vadyba
 • Socialinis ir inkliuzinis ugdymas
 • Kritinio ir refleksyviojo mąstymo ugdymas
 • Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas

El. p. g.smitiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinis ugdymas
 • Socialinė pedagogika
 • Pradinio ugdymo pedagogika
 • Dalyko pedagogika
Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 11.30-12.00 val. * (derinti laiką individualiai el. paštu), 117 kab.

 

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai

 • Ikimokyklinės vaikystės pedagogika (su praktikumu)
 • Vaikystės pedagogika (su praktikumu)
 • Pradinio ugdymo pedagogika (su praktikumu)
 • Meninės kompetencijos ugdymas
 • Meninės raiškos ugdymas (su praktikumu)
 • Pedagoginis kūrybiškumas
 • Kūrybiškumo psichologija ir pedagogika
 • Bendravimo pedagogika
 • Švietimo projektų vadyba
 • Šiuolaikinės vaikų ugdymo teorijos
 • Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo turinio vadyba ir inovacijos

El. p. reda.jacyne@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 14.00-15.30 val., 214 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Kūrybiškumas ir jo ugdymas vaikystėje
 • Meninis vaikų ugdymas
 • Pedagogų kompetencijų kaita ir tobulinimas
 • Ugdymo vaikystėje kokybė

Dėstomi dalykai:

 • Edukologijos tyrimų metodologija
 • Kultūra ir švietimo kaita
 • Pedagogikos teorija
 • Neformalusis ugdymas
 • Auklėjimo teorija
 • Ugdytinio pažinimo kompetencija

El. p. ausrinezzz@gmail.com

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Edukologijos istorija ir teorija
 • Brandaus amžiaus žmonių ugdymas
 • Kultūros edukologija
 • Mokslinių tyrimų metodologija

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių projektų vadyba
 • Socialinių ir ugdymo institucijų vadyba
 • Švietimo vadybos teorijos
 • Lyderystės psichopedagogika

El. p. julijamelnikova@yahoo.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 10.00-11.00 val., 118 kab.

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Švietimo vadyba
 • Švietimo vadybininkų kompetencijos ir jų ugdymas(is)
 • Švietimo kokybė

Dėstomi dalykai:

 • Šeimos ir vaiko teisė
 • Socialinė pedagoginė viktimologija

El. p. advokatas.lengvinas@gmail.com

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Nepilnamečių resocializacija
 • Socialinė pedagogika

Dėstomi dalykai:

 • Vaiko teisių socialinė – edukacinė apsauga
 • Šeimos ir vaiko teisinis atstovavimas
 • Vaiko teisės ugdymo praktikoje

El. p. vaid.virsilas@gmail.com

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinės edukacinės pagalbos asmenų resocializacijai tyrimai
 • Ugdomosios pagalbos rizikos grupės paaugliams tyrimai

Dėstomi dalykai:

 • Socialinė pedagoginė diagnostika
 • Pedagogo tyriminės veiklos valdymas

El. p. regina.saveljeva@gmail.com

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinių pedagoginių problemų prevencija
 • Tyrimų metodologija
 • Pedagogų rengimas

Dėstomi dalykai:

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 12.00-13.00 108 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Praktikos vadovė

Dėstomi dalykai:

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų administravimas

El. p. ingapetraviciene@gmail.com

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lopšelis-darželis „Rūta“ direktorė

Dėstomi dalykai:

 

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Mokykla-darželis „Saulutė“ direktorė

Dėstomi dalykai:

 • Edukologijos tyrimų metodologija
 • Duomenų rinikimas ir analizė
 • El. p. k.mockus@gmail.com

 

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Šilutės Vydūno gimnazijos pavaduotojas ugdymui

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Švietimo vadyba
 • Mokyklos vadovų kompetencijos ir jų vertinimas
 • Moterys švietime

El. p. linuteb@yahoo.com

MOKSLINIAI INTERESAI

Užsienio kalbos (anglų k.) mokymo(-si) metodologija

Inovatyvūs užsienio kalbos (anglų k.) mokymo(-si) metodai

Tarpkultūrinės kompetencijos ir globalaus pilietiškumo suvokimas ir tobulinimas

El. p. vaidazeg@gmail.com

El. p. aureja.jundulaite@ku.lt

Tel. 8 46 398 624