fbpx Klaipėdos universitetas
LT   |   EN      Mano KU   |   

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursai

Programa skirta asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas (ŠMM ministro 2017-06-28 įsakymas Nr. V-534).
Kursu programa
Kursų kaina vienam dalyviui – 231 euras.
Kursai organizuojami susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui.

Tęstinių studijų centre,
(Vilhelmo Berbomo g. 10 (KU miestelis, 7 korpusas))
115 auditorijoje

Šiuo metu vykstančių kursų
TVARKARAŠTIS

Pageidaujantys dalyvauti pedagoginių ir psichologinių žinių kursuose prašome registruotis čia

arba el. paštu tsi.seminarai@yahoo.com, nurodant savo vardą, pavardę, darbovietę, pareigas, mobilaus telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kursų, kuriuose pageidauja dalyvauti pavadinimą.
Teikiant bendrą ugdymo įstaigos paraišką dėl pedagogų pageidavimo dalyvauti kursuose nurodykite aukščiau išvardintus duomenis. Informacija dėl kursų organizavimo siunčiama elektroniniu paštu užsiregistravusiems dalyviams.

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Vilija Trumpickienė
El.p. tsi.seminarai@yahoo.com
tel. 846 398586

Pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursai

Kursų programa skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams įgyti mokytojo kvalifikaciją.
Pagal LR švietimo ir mokslo ministro (2014-08-29 įsakymą Nr. V-774) asmenys laikomi įgiję pedagogo kvalifikaciją, kai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą ir išklausę ne mažiau kaip 160 valandų (6 studijų kreditus) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų.
Kursu planas

Baigusiems kursus, išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas.

Pageidaujantys dalyvauti pedagogikos, psichologijos ir didaktikos kursuose, prašome registruotis čia

Kursų kaina: 150,00 EUR (galima mokėti dalimis).


Į kursus prašome atsinešti mokėjimo patvirtinimą (bankinio pavedimo išrašą)

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas: Klaipėdos universitetas
Gavėjo sąskaita: LT257300010002330225 (AB Swedbank, kodas 73000)
Paskirtis: TSC kursai dėstytojams, Vardas pavardė (nurodoma, jei nesutampa su mokėtojo)

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398580

Pedagogų kompetencijų tobulinimas

Kursų planas (tvarkaraštis) 

Remiantis LR ŠMS ministro įsakymu Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2019 m. lapkričio 25 d. Nr.V-1367, šiuo metu yra parengtos tokios programos:

Mentorystė (Mentoriaus rengimo programa)​

Trukmė: 40 valandų:    18 val. teorija, praktika;    22 val. savarankiškas darbas

Lektoriai: doc. dr. G. Šmitienė, prof. dr. R. Braslauskienė, doc. dr. R. Jautakytė, dr. J. Melnikova, prof. dr. I. Klanienė

Tikslinė grupė: Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pradinių klasių mokytojai, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programas

Programos anotacija: Siekiant mokyklose sudaryti bei puoselėti inovacijų diegimo ir kūrybinės plėtros aplinkas yra svarbu užtikrinti gerosios patirties sklaidą mokyklos bendruomenėse. Šio siekinio įgyvendinimui reikšmingas mentoriaus vaidmuo ugdymo įstaigose. Mentoriai bei tinkamai organizuojama mentorystės praktika ugdymo įsitaigose padėtų teikti kokybišką konsultacinę, didaktinę ir (ar) dalykinę pagalbą kitiems pedagogams ir/ar studentams.
Šių seminarų metu pedagogai bus supažindinami su mentorystės samprata, mentoriaus veiklos sritimis, juridiniais aspektais, teoriniais mentoriaus veiklos pagrindais. Pateikiami mentoriaus veiklos psichologiniai, pedagoginiai pagrindai, plėtojantys pedagogų gebėjimus kurti mentorystės santykius, rinktis tinkamus veiklos būdus, metodus bei formas.
Bus reflektuotuojama bei įsivertinama turimos bei įgyjamos mentoriaus kompetencijos, numatomos specialiosios profesinės kompetencijos tobulinimosi kryptys.

Kaina vienam dalyviui:  70 €


Socialinių emocinių kompetencijų tobulinimas valdant konfliktines situacijas ugdymo institucijose

Trukmė: 40 valandų:   24 val. teorija, praktika;    16 val. savarankiškas darbas

Lektoriai: prof. dr. Ilona Klanienė, doc. dr. Aida Norvilienė, Inga Kurlavičienė

Tikslinė grupė: Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pradinių klasių mokytojai, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programas, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

Programos anotacija: Šiandien mokslininkai bei  praktikai kelia socialinių emocinių kompetencijų ugdymo(si) poreikį mokyklose ir pabrėžia jų ugdymo svarbą vaikų sėkmingai socializacijai. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas yra procesas, kuris susijęs su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, kurių viena esminių – pozityvių santykių formavimas, darbas komandoje, veiksmingas konfliktų sprendimas. Pirmiausia suaugusieji turi būti emociškai raštingi, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, kad galėtų veiksmingai ugdyti vaikų socialines emocines kompetencijas.
Seminarų metu bus gilinamos dalyvių žinios apie verbalinio ir neverbalinio bendravimo trikdžius  skatinančius konfliktines situacijas bei šių žinių praktinis taikymas sprendžiant problemines situacijas praktikoje. Plėtojamos žinios apie komandinės veiklos ypatumus bei tobulinami dalyvių bendradarbiavimo, darbo komandoje gebėjimai sprendžiant konfliktines situacijas. Bus gilinamos žinios apie konflikto dinamiką bei mokomasi jas  taikyti parenkant konfliktinių situacijų sprendimo strategijas ir technikas.

Kaina vienam dalyviui:  70 €


Pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas, integruojant  informacines ir komunikacines technologijas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Trukmė: 40 valandų:   18 val. teorija, praktika;    22 val. savarankiškas darbas

Lektoriai: V. Kaikarienė, J. Timofejeva

Tikslinė grupė: Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Programos anotacija: Programa skirta pedagogams ir pagalbos specialistams, siekiantiems sėkmingai integruoti IKT į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą bei tobulinti skaitmenines kompetencijas. Programos dalyviams bus pristatyti techninės priemonėmis, programinė įranga darželiams, ugdymui tinkamos IKT įrankiai ir ištekliai, analizuojama edukacinės aplinkos ir vaikų ugdymo(si) aplinkos sąveika technologijų panaudojimo kontekste. Dalyviai gebės tinkamai ir savalaikiai, atsižvelgiant į ugdymo programoje siekiamas kompetencijas, sukurti savo arba panaudoti egzistuojančias skaitmenines mokymo(si) priemones ugdymo veikloje. Dalyviai bus supažindinti su praktikoje taikomų, technologijomis paremtų, įgyvendintų veiklų pavyzdžiais ugdymui ir ugdymo individualizavimui, darbui įstaigos bendruomenėje, bendravimui ir bendradarbiavimui su tėvais, socialiniais partneriais ir kt. Mokymų metu dalyviai praktiškai išbandys dirbti su antrosios kartos saityno (web 2.0) technologijomis, atliks savarankiškas užduotis (sukurs interaktyvią užduotį ir/ar skaitmeninę mokymo(si) priemonę), gaus konsultacijas.
Dalyviai patobulins skaitmeninę kompetenciją šiose srityse: Informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas.

Kaina vienam dalyviui:  70 €


Nuotolinio kurso organizavimas Moodle ir Zoom priemonėmis

Trukmė: 40 valandų:    18 val. teorija, praktika;    22 val. savarankiškas darbas

Lektorė: D. Jakulytė

Tikslinė grupė: Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programas, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

Programos anotacija:  Daugelyje Lietuvos vidurinių mokyklų, visose aukštosiose mokyklose jau yra įdiegta virtualioji mokymosi aplinka Moodle, tačiau dažniausiai ji arba visai nenaudojama, arba naudojama minimaliai. Viena iš priežasčių yra tai, kad nėra parengtų dalykų sandų. Bet net ir esant parengtiems sandams, mokytojai ir dėstytojai nežino jų taikymo galimybių ir metodikos.
Kursas skirtas supažindinti su platformos Moodle galimybėmis pateikti mokomąją medžiagą ir atsiskaitymams organizuoti bei platformos Zoom galimybėmis vesti nuotolinius užsiėmimus.
Mokymai vyksta nuotoliniu būdu, paskaitos ir pratybos vedamos Zoom platformoje, mokomoji medžiaga pateikiama ir savarankiško darbo užduotys sudėtos KU VMA Moodle kurse.

Kaina vienam dalyviui:  70 €


Kokybiško vadovavimo šiuolaikinei mokyklai metmenys

Trukmė: 40 valandų:    18 val. teorija, praktika;    22 val. savarankiškas darbas

Lektoriai: J. Melnikova, dr. L. Žukauskienė

Tikslinė grupė: Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pradinių klasių mokytojai, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programas, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

Programos anotacija: Programa orientuota į vadybinių kompetencijų stiprinimą. Programa plėtoja strateginį mąstymą, formuoja platų mokyklos kaip autonomiškos, nuolat besimokančios organizacijos suvokimą. Ypač pabrėžiamas mokyklos vadovo, kaip pagrindinio mokyklos tobulinimo veiksnio, vaidmuo. Mokyklos vadovas suvokiamas kaip kaitos iniciatorius bei įgyvendintojas, disponuojantis tam būtinomis kompetencijomis, savo vadovavimu užtikrinantis mokyklos tobulinimą ir tapimą besimokančia organizacija.
Seminarų metu bus suteikiamos žinios apie šiuolaikinės vadybos modelius, mokyklos kaitos procesus, aptariami mokyklos kaip besimokančios organizacijos charakteristikos ir veiklos organizavimas.
Akcentuojama vadybinės veiklos sritis ir funkcijos šiuolaikinėje mokykloje. Apibūdinami vadovavimo modeliai. Diskutuojama apie vadybines kompetencijas, jų ugdymo(si) poreikį. Išskiriami vadovavimo kokybę sąlygojantys veiksniai šiuolaikinės besikečiančios mokyklos poreikių kontekste. Plėtojamos dalyvių lyderystės kompetencijos. Atskleidžiama sisteminės lyderystės koncepcija švietime. Apibūdinama šiuolaikiniai metodai lyderystės kompetencijai ugdyti (koučingas, mentorystė, refleksija ir kt.).

Kaina vienam dalyviui:  70 €


STEAM ugdymas (-is) priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme

Trukmė: 40 valandų:    24 val. teorija, praktika;    16 val. savarankiškas darbas

Lektoriai: doc. dr. G.Šmitienė, prof. dr. N. Strazdienė, doc. dr. R. Vismantienė ir kt.

 Tikslinė grupė: Priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai

Programos anotacija: Atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje pradiniam ugdymui iškeltus iššūkius, atliepiant būtinybę priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme skatinti inovacijų kultūrą, ugdyti mokinių kūrybiškumą bei kompetencijas STEAM srityse, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams tampa aktualu išmokti tikslingai panaudoti mokymosi tyrinėjant, patyriminio ugdymo, STEAM mokymo(si) žingsnius, ugdymosi aplinkų kūrimo įtraukiant įvairias kultūrines bei edukacines aplinkas priešmokyklinio amžiaus ir pradinių klasių mokinių mokymuisi.
Seminarų metu pedagogai bus  supažindinami su STEAM ugdymo(si) samprata (STEAM ugdymo reikšmė, tarpdisciplininio ir integruoto ugdymo bei ugdymo turinio valdymas Lietuvos ugdymo institucijose STEAM ugdymas ir mokymosi tyrinėjant, patyriminio ugdymo metodologinės sąsajos (formos, metodų ir priemonių atrankos kriterijai, priemonės) ir kt.) Analizuojami mokslo ir meno integracijos iššūkiai priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme (ugdymo principai, kultūrinių – edukacinių aplinkų galimybės ir pan.). Pristatomas kūrybinis STEAM veiklos planavimas ir organizavimas
(Įsi)vertinamos ir reflektuojamos STEAM ugdymo patirtys, priemonės (gerosios pedagoginės STEAM veiklos patirtys, mokymo(si) priemonių rengimas).

Kaina vienam dalyviui:  70 €


Ekologinių pradmenų ir etnokultūros ugdymo galimybė ruošiant vaiką mokyklai

Trukmė: 40 valandų:    24 val. teorija, praktika;   16 val. savarankiškas darbas

Lektoriai: Klaipėdos l/d „Eglutė“ pedagogų komanda

Tikslinė grupė: Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Programos anotacija: Pirmieji penkeri vaiko gyvenimo metai ypač svarbūs  asmenybės formavimuisi, nes vaikai pradeda pažintį su gamtos  ypatumais tyrinėdami pasaulį,  stebėdami aplinkinių elgesį. Ikimokyklinio amžiaus vaikai jau turi supratimą apie Žemę ir aplinką, apie gyvybę ir jos formas. Todėl labai svarbu ne tik suteikti žinių apie pačią gamtą ir ekologiją, kaip  reiškinių visumą, bet taip pat  padėti pagrindus ekologinio mąstymo pradžiai. Ekologinis mąstymas yra neatsiejamas nuo savęs, kaip individo suvokimo, sveikos gyvensenos ugdymo ir jos principų.
Nors tautosaka šiandieniniam žmogui nėra visiškai nežinoma žemė, kasdieniniame gyvenime ugdant vaikus deramos vietos ji, deja, neužima. Jei vaikams neperduosime savo ištakų, per šimtmečius nugludintos kultūros- mūsų tradicijų tąsa nutrūks, prarasime tautos identitetą.
Seminarų metu pedagogai susipažins su įvairiais ugdymo metodais ir būdais, demonstruosime kaip ugdyti ekologinį vaikų mąstymą, perduoti etnokultūros tradicijas, jas turtinti įvairiomis meninėmis saviraiškos formomis, pasiūlysime ekologinio ir etnokultūrinio ugdymo sąsajų integralumą.

Kaina vienam dalyviui:  70 €


Vaikų dailinė veikla kūrybiškumo sklaidai

Trukmė: 40 valandų:    25 val. teorija, praktika;    15 val. savarankiškas darbas

Lektoriai: prof. dr. N. Strazdienė, doc. dr. R. Vismantienė, mokytoja-metodininkė G. Kontrimienė

Tikslinė grupė: Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio  ugdymo pedagogai

Programos anotacija: Programa padės mokytojams pagilinti vaikų kūrybiškumo ugdymo dailinėje veikloje kompetenciją. Programos dalyviai analizuos kūrybiškumo sampratą ir jį sąlygojančius veiksnius, pritaikydami savo patirtis mokysis modeliuoti įvairias žaidybines situacijas vaikų kūrybiškumo ugdymo sklaidai. Kursų metu bus analizuojamos vaikų kūrybiškumą skatinančios aplinkos kūrimo galimybes: aptariamos netradicinių erdvių, mokymosi už klasės ribų idėjos ir šiuolaikinių mokymo(si) metodų taikymo galimybes.
Kūrybinių dirbtuvių užsiėmimų metu programos dalyviai mokysis įvairių dailės technikų (piešimo ir tapybos, lipdymo iš plastinių medžiagų, papje-mašė) ir jų derinių, mokysis modeliuoti išmoktų technikų taikymo vaikų dailinėje veikloje situacijas bei mokysis dailės technikas pritaikyti kitose vaikų veiklose. Programos dalyviai reflektuos savo patirtį ir surengs savo ir/ar vaikų kūrybinių darbų parodą.

Kaina vienam dalyviui:  sutartinė


Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių vaikų pažinimo strategijos modeliuojant ugdymo(-si) programas

Trukmė: 40 valandų:    24 val. teorija, praktika;    16 val. savarankiškas darbas

Lektoriai: prof. dr. R. Braslauskienė, prof. dr. I. Klanienė,  M. Ševčenko

Tikslinė grupė: Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pradinių klasių mokytojai, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programas

Programos anotacija: Lietuvoje kiekvienais metais daugėja ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų, patiriančių emocijų ar (ir) elgesio problemų, sunkumų (hiperaktyvumas, savireguliacijos sutrikimai, agresyvumas ir kt.), turinčių autizmo spektro sutrikimų. Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad vaikystėje atsiradę elgesio ar (ir) emocijų sunkumai dažnai sąlygoja sunkumus ar netgi sutrikimus paauglystėje ar jau vaikui suaugus. Todėl ypač svarbu atpažinti, įvertinti ir kuo skubiau įveikti vaiko bei visos šeimos gyvenimą trikdančias problemas. Seminarų metu dalyviai gilins žinias apie specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų grupes, jų charakteristiką, intervencijos strategijas ir mokysis praktiškai identifikuoti  jų poreikius, atpažinti tam tikrų grupių vaikų išskirtines charakteristikas. Ypač daug dėmesio bus skirta elgesio ir/ar emocijų, autizmo spektro  sutrikimų atpažinimui.  Seminarų metu bus plėtojamos žinios apie specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų  ugdymosi ypatumus, pratybų metu pedagogai įtvirtins žinias apie individualių programų pritaikymą specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams Bus sudarytos sąlygos mokytis modeliuoti įvairias ugdymo programas atsižvelgiant į vaiko ir šeimos poreikius. Taip pat dalyviai stiprins bendravimo ir bendradarbiavimo su vaikais, jų tėvais, globėjais, administracija, pagalbos specialistais kompetencijas, siekiant užtikinti kokybišką ugdymą(si).

Kaina vienam dalyviui: sutartinė


Profesijos mokytojų andragoginės kompetencijos tobulinimo programa

Trukmė: 42 valandos:    30 val. teorija, praktika;    12 val. savarankiškas darbas

Lektoriai: dr. V. Lukošūnienė, A. Bėkšta

Tikslinė grupė: Mokytojai dirbantys pagal profesinio bei bendrojo mokymo programas profesinio mokymo centruose, mokyklose

Programos anotacija: Keičiantis mokymo paradigmai į mokymosi paradigmą iškyla būtinybė suaugusiųjų mokytojams įgyti naujų – andragoginių – kompetencijų edukacinėje, vadybinėje ir tiriamojoje srityse bei stiprinti bendruosius gebėjimus. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje akcentuota, kad viena iš svarbiausių mokymosi visą gyvenimą kontekste grandžių  yra personalas – andragogai, tačiau andragogų rengimas ir (ar) andragoginių kompetencijų tobulinimas iki šiol yra nepakankamas.
Programa parengta atsižvelgiant į tai, kad dirbantis andragogas labiausiai stokoja edukacinės veiklos kompetencijų dirbti su suaugusiais, tačiau programoje skiriama dėmesio ir laiko vadybinės bei tiriamosios veiklos kompetencijoms stiprinti. Seminarų metu bus analizuojami svarbiausi reikalavimai, keliami suaugusiųjų mokytojui. Aiškinamasi, į kokius suaugusio žmogaus raidos ypatumus andragogai turi atkreipti dėmesį ir kaip juos galėtų panaudoti sėkmingam suaugusio žmogaus mokymuisi. Bus nagrinėjami motyvacijos teorijų teiginiai ir šių teorijų taikymo galimybės profesinio mokymo kontekste.
Susipažįstama su mokymo stiliais VARK, jų įtaka mokymui ir mokymuisi. Aptariami pagrindiniai mokymo stiliai, jų privalumai ir trūkumai. Metodai, jų klasifikacija bei parinkimo kriterijai.

Kaina vienam dalyviui: sutartinė


Maloniai kviečiame švietimo įstaigų vadovus, pavaduotojus, pedagogus teikti pageidavimus bei pasiūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo.

Pagal Jūsų institucijos poreikius galime parengti ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimo programas Jūsų įstaigoje visai pedagogų bendruomenei.


Kursų planas (tvarkaraštis) 

Registruotis galima ir el. paštu ar telefonu:

Vyresnioji specialistė Vilija Trumpickienė
Tel. (8 46) 398586
El. paštas.: tsi.seminarai@yahoo.com
Vilhelmo Berbomo g. 10 -110 kab.
LT – 92221 Klaipėda

Institucinio lygio programos

Renginiai skirti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų, logopedų, socialinių pedagogų) (išskyrus psichologus), pirmą kartą besirengiančių atestacijai.

Kursų planas (tvarkaraštis) 

Priešmokyklinio ugdymo programa

(ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams)

Programa akredituota 2019-01-23, Nr.43T-21, galioja iki 2022-12-31 d. Kodas 213001672

Trukmė: 40 akad. val.   (30 akad. val. – auditorinis darbas,  10 akad. val. – savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, ketinantys dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Programos anotacija: LT ir ES teisiniai dokumentai, reglamentuojantys priešmokyklinį ugdymą. Psichosocialinė, kognityvinė priešmokyklinio amžiaus vaikų raida. Vaiko pažinimas (individualių ir specialiųjų vaiko poreikių pažinimas). Priešmokyklinio ugdymo individualizavimas. Esminiai Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos aspektai. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermė. Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonės ir jų panaudojimo galimybės. Priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninės kompetencijos ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos planavimas ir organizavimas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų kompetencijų (mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, verslumo integruotas ugdymas(is)) ugdymas. Ugdymo proceso dalyvių sąveika, užtikrinanti atsakingą požiūrį į vaiką, jo ugdymą(si) ir veiksmingą švietimo pagalbos teikimą. Savarankiško darbo užduotys. Ugdymo ir ugdymosi aplinkų kūrimas. Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas, brandumas mokyklai. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) būdai ir metodai.
Kaina vienam dalyviui: 120 €
Vyks susidarius grupei


Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) programa

mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas

Programa akredituota 2019-01-23, Nr.43T-21, galioja iki 2022-12-31 d. Kodas 213001673

Trukmė: 40 akad. val. (30 akad. val. – auditorinis darbas, 10 akad. val.– savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojai, ketinantys dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas
Programos anotacija: Pagrindiniai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dokumentai ir meninis ugdymas. Vaikų, turinčių emocijų ir elgesio sunkumų, pedagoginio poveikio galimybes. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų psichofizinės, socialinės ir kognityvinės raidos ypatumai. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninių gebėjimų (dailės, muzikos, šokio, teatro) raida ir raiška, jų ugdymo ypatumai: planavimas, metodai, būdai, turinio integralumas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išskirtinių meninių (dailės, muzikos, šokio, teatro) gebėjimų atpažinimas ir tobulinimas. Veiksmai, skatinantys vaikų kūrybiškumo ugdymą. Meninės raiškos integravimo į kitas ugdomąsias veiklas galimybės. Netradicinių ugdymo priemonių, gamtinės medžiagos panaudojimas skatinant ir aktyvinant meninę raišką. Emociškai palankios ir meniškai estetiškai vertingos aplinkos kūrimas. Savarankiško darbo užduotis: suplanuoti, pravesti, užfiksuoti ir pristatyti meninio ugdymo veiklą.
Kaina vienam dalyviui: 120 €
Vyks susidarius grupei


Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) programa

mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programas

Programa akredituota 2019-01-23, Nr.43T-21, galioja iki 2022-12-31 d. Kodas 213001674

Trukmė: 40 akad. val. (30 akad. val. – auditorinis darbas, 10 akad. val.– savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojai, ketinantys dirbti pagal pradinio ugdymo programas
Programos anotacija: Pradinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai: pradinio ugdymo programos aprašas, bendrosios programos, Pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, meninis ugdymas. Pradinių klasių mokinių socialinės, kognityvinės, psichofizinės raidos ir mokymosi ypatumai. Pradinių klasių mokinių meninių (dailės, muzikos, šokio ir teatro) gebėjimų raida ir jų ugdymo(si) ypatumai. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių meninių gebėjimų (dailės, muzikos, šokio, teatro) raida ir raiška, jų ugdymo ypatumai. Meninio ugdymo dalykų ugdymo proceso planavimas, integralumas su kitų mokomųjų dalykų turiniu, mokymo ir mokymosi strategijos pradinėse klasėse. Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas. Informacinių komunikacinių technologijų taikymo meninio ugdymo procese galimybės.  Mokymo ir mokymosi aplinkos kūrimas. Meninio ugdymo dalykų pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumai pradinėje mokykloje. Savarankiško darbo užduotis: suplanuoti, pravesti, užfiksuoti ir pristatyti meninio ugdymo (dailės, muziko, šokio ar teatro) pamoką.
Kaina vienam dalyviui: 120 €
Vyks susidarius grupei


Užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) programa

mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programas

Programa akredituota 2019-01-23, Nr.43T-21, galioja iki 2022-12-31 d. Kodas 213001675

Trukmė: 40 akad. val. (30 akad. val. – auditorinis darbas, 10 akad. val.– savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) mokytojai, ketinantys dirbti pagal pradinio ugdymo programą
Programos anotacija: Dokumentai, tyrimai ir kt., deklaruojantys kalbų pasirinkimą ir kokybišką mokymąsi. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kalbinės, kognityvinės, psichologinės ir socialinės raidos ypatumai, mokant(is) užsienio kalbų. Ugdymo proceso planavimas pradinio ugdymo pakopoje įgyvendinant bendrojoje programoje numatytus ugdymo tikslus. Užsienio kalbų mokymo(si) strategijos pradinėse klasėse. Metodų apžvalga ir taikymo pavyzdžių. Mokymo(si) priemonių parinkimas ir kūrimas. Mokymo(si) aplinkos kūrimas. Mokomųjų priemonių ir veiklų pritaikymas individualiam darbui ir / ar specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems. IKT naudojimas mokinių gebėjimų ugdymui ir profesiniam mokytojo tobulėjimui. Pedagogų bendradarbiavimas ir integruoto ugdymo specifika pradiniame. Užsienio kalbos gebėjimų (pažangos ir pasiekimų) vertinimas ir įsivertinimas pradiniame. Dalijimasis praktine patirtimi. Savarankiško darbo (mokymo priemonės ir pamokos plano) pristatymas grupėje. Refleksija. Patobulintų kompetencijų įsivertinimas.
Kaina vienam dalyviui: 120 €
Vyks susidarius grupei


Lietuvių kalbos (valstybinės) programa

mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programas

Programa akredituota 2019-01-23, Nr.43T-21, galioja iki 2022-12-31 d. Kodas 213001676

Trukmė: 40 akad. val. (30 akad. val. – auditorinis darbas, 10 akad. val.– savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojai, ketinantys dirbti pagal pradinio ugdymo programą
Programos anotacija: Pagrindinės Europos Tarybos ir Lietuvos švietimo strateginės kalbų politikos nuostatos. Pradinių klasių mokinių mokymo ir mokymosi ypatumai, atsižvelgiant į jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kognityvinę ir psichosocialinę raidą. Pradinį ugdymą reglamentuojančių dokumentų – pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano ir lietuvių (valstybinės) kalbos pradinio ugdymo bendrosios programos – tikslų įgyvendinimas. Ugdymo(si) proceso planavimas. Kalbos mokymo ir mokymosi strategijos pradinėse klasėse. Į kompetencijų ugdymą orientuotos užduotys. Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas pradinio ugdymo procese. Inkliuzinio ugdymo organizavimo ypatumai. IKT panaudojimo galimybės mokant(is) lietuvių valstybinės kalbos pradinėse klasėse. Mokymo(si) aplinkos kūrimas. Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. Bendradarbiavimo su pedagogų bendruomene, šeima galimybės ir plėtra, padedant pradinių klasių mokiniams mokytis lietuvių (valstybinės) kalbos. Baigiamasis savarankiškas darbas „Į kompetencijų ugdymą orientuotų užduočių aplankas su mokinių atliktomis užduotimis ir jų vertinimu“.
Kaina vienam dalyviui: 120 €
Vyks susidarius grupei

Atestaciniai renginiai

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, bendrojo ugdymo įstaigų pedagogų atestacijai
Pedagogams, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems pedagogams, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

Kursų planas (tvarkaraštis) 

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

Nacionalinio lygio programa. Patvirtinta LR ŠMM ministro 2015-12-28, įsakymo Nr. VK-188.  Akredituota iki 2020-12-27. Kodas: 213000466

Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI mokytojai,
dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas

Trukmė: 6 dienos, 60 akad. val. (32 akad.val. – teorija, 16 akad.val. – praktinis darbas, 12 akad.val. – savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, vadovai, pavaduotojai ugdymui ir kiti mokytojai
Programos anotacija: Specialiųjų ugdymosi poreikių ir inkliuzinio ugdymo sampratos. Teisės aktai, reglamentuojantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymą. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupės, jų charakteristikos, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas, lygmenys. Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimas ir įvertinimas. Specialiosios mokymo priemonės, ugdymui skirtos techninės pagalbos priemonės, jų parinkimo kriterijai, taikymo ugdymosi procese galimybės. Savarankiško darbo parengimas ir pristatymas
Kaina vienam dalyviui: 90 €
Vyks susidarius grupei


Lietuvių kalbos kultūra

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa

Patvirtinta LR ŠMM ministro 2005-10-20, įsakymo Nr. ISAK-2106

Trukmė: 3 dienos, 22 akad.val. (11 akad.val. – teorija, 11 akad.val. – praktika)
Tikslinė grupė: Besiatestuojantys pedagogai
Programos anotacija: Suteikti žinių apie valstybinės kalbos įstatymą bei švietimo politiką šioje srityje. Supažindinti su oratorinio meno ir bendravimo pagrindais. Diegti taisyklingos kalbos įgūdžius. Išmokyti taisyklingai reikšti mintis, analizuoti ir kurti įvairaus žanro tekstus.
Kaina vienam dalyviui: 50 €
Vyks susidarius grupei


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos ugdymas

Patvirtinta LR ŠMM ministro 2007-03-29, įsakymo Nr. ISAK-555
Nauja redakcija nuo 2019-01-02:
Nr. V-598, 2018-06-25

Trukmė: 80 val., nuotoliniu būdu
Tikslinė grupė: Besiatestuojantys pedagogai
Programos anotacija: Įvadas į nuotolinį mokymosi kursą. Kompiuteris. Tekstų tvarkymas. Internetas ir elektroninis paštas. Informacinės technologijos visuomenėje.
IKT taikymas ugdymui. Mokymosi objektai, jų paieška ir naudojimas. IKT taikymo asmeninės patirties pristatymas.  Inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai. IKT taikymas bendrajam ugdymui. Savarankiško darbo pristatymas.
Kaina vienam dalyviui: 90 €
Vyks susidarius grupei