LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Tęstinių studijų centras » Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Vilija Trumpickienė
El.p. tsi.seminarai@yahoo.com
tel. 846 398586

Pedagogų kompetencijų tobulinimas

Renginiai skirti pedagogų kompetencijų tobulinimui
Kvalifikacijos tobulinimo renginių perspektyvinis planas 2019 m. II pusmetis

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursai

Programa skirta asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Pedagoginių-psichologinių žinių kurso perspektyvinis planas 2019 m. II pusmetis (ŠMM ministro 2017-06-28 įsakymas Nr. V-534).

Atestaciniai renginiai

Renginiai skirti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų, logopedų, socialinių pedagogų) (išskyrus psichologus), pirmą kartą besirengiančių atestacijai.
Atestacinių renginių perspektyvinis planas 2019 m. II pusmetis

Šiuo metu vykstantys kursai:

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija
Tvarkarastis 2019-10-28-11-05

Institucinio lygio programos

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398580

Pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursai
Kursų programa skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams įgyti mokytojo kvalifikaciją.
Pagal LR švietimo ir mokslo ministro (2014-08-29 įsakymą Nr. V-774) asmenys laikomi įgiję pedagogo kvalifikaciją, kai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą ir išklausę ne mažiau kaip 160 valandų (6 studijų kreditus) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų.
Kursu planas

Baigusiems kursus, išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas.

2019 spalio mėn.–2020 vasario  mėn.
užsiėmimų tvarkaraštis
Registruotis

Kursų kaina: 150,00 EUR (galima mokėti dalimis).


Į kursus prašome atsinešti mokėjimo patvirtinimą (bankinio pavedimo išrašą)

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas: Klaipėdos universitetas
Gavėjo sąskaita: LT257300010002330225 (AB Swedbank, kodas 73000)
Paskirtis: TSC kursai dėstytojams, Vardas pavardė (nurodoma, jei nesutampa su mokėtojo)

Susidarius grupėms organizuojami kursai sveikatos priežiūros specialistams.
Siūlomų kursų temos:

Gydytojams 

Atsakingas asmuo
Jorika Buivydaitė

Kitiems sveikatos priežiūros specialistams

Bendrieji kursai

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Ana Abudejeva
El.p. ana.abudejeva@ku.lt
tel. 846 398585

Kviečiame registruotis į šiuos vykstančius kursus:
Vykstančių kursų tvarkaraštis 


Skubios medicinos pagalbos kursai

Atsakingas asmuo
Jorika Buivydaitė
Tel.: (8 46) 398 956,
el. p.: jorika.buivydaite@gmail.com


Programos suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir registruotos Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398586

Seminarai ir kt. renginiai.
Organizuojame mokymus pagal poreikį.

Vienos dienos (8 ak. val.) kurso kaina 15 € vienam klausytojui. Kursas rengiamas, jei susirenka 20 klausytojų.

Siūlomos tokios seminarų temos:

KOMUNIKACIJA

 1. Kaip šiandien turėtume komunikuoti? Šiuolaikinė komunikacija ir etika
  (Komunikacinių gebėjimų ugdymas, etikos normos komunikuojant/bendraujant, kurių verta laikytis)
 2. Komunikacinės reikšmės gimsta derybose. Kas vyksta ir kaip susikalbėti?
  (Apie komunikaciją derybose)
 3. Tarpkultūrinė komunikacija ir etika.
  (Apie tarpkultūrinės komunikacijos ypatumus. Ar kitos kultūros žmonės yra problema?)
 4. Projektų rengimas ir valdymas

 

VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

 1. Valstybės tarnautojų etika
  (Etikos problemos, etikos teisinis reglamentavimas ir institucinė sistema, etikos infrastruktūra organizacijoje)
 2. Viešojo administravimo sistema
  (Viešojo administravimo samprata, teisinė ir institucinė sistema, teisiniai administracinės veiklos principai ir jų kaita)
 3. Viešojo administravimo subjektų kontrolė
  (Viešojo administravimo kontrolės principai, kontrolę įgyvendinančios institucijos ir jų funkcijos, viešųjų institucijų veiklos vertinimo problemos, veiklos vertinimo kriterijai)
 4. Organizacijų valdymo ir viešųjų paslaugų teikimo naujovės modernizuojant viešąjį administravimą
  (Gerojo valdymo ir valdysenos principų (pagal EBPO rekomendacijas) taikymas organizacijų valdyme bei viešųjų paslaugų teikime)
 5. Strateginis planavimas viešojo sektoriaus organizacijoje
  (Strateginio planavimo teisinis reglamentavimas, strateginio planavimo sandara ir sprendiniai)
 6. Savivaldybių tarybų ir administracijų (ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų) veiklos informacinė sklaida
  (Atvirų duomenų bei informacijos viešinimo samprata ir teisinis reglamentavimas ES ir Lietuvoje, informacijos viešinimo problemos, socialinių medijų (iš)naudojimas viešinimui)
 7. Gyventojų (piliečių) įtrauktis: problemos ir jų sprendimo būdai

ADMINISTRACINĖS KALBOS AKTUALIJOS

 1. Elektroninių kalbos duomenų bazių naudojimo galimybės rengiant dalykinius tekstus.
 2. Aktualesni įforminimo ir kalbos vartojimo atvejai dokumentuose, Dokumentų rengimo taisyklių naujovės.
 3. Formalieji kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai.

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398586

Seminarai ir kt. renginiai.
Šiuo metu neorganizuojami. Kursai bus atnaujinti, priėmus atitinkamus įstatymo pakeitimus. Apie atnaujintus kursus skelbsime šioje svetainėje. Daugiau informacijos

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398586

Seminarai ir kt. renginiai.
Mokymų temos ir pradžia numatoma atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas – galimybė įgyti universitetinį išsilavinimą!
Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tikslas – įvertinti suaugusiųjų mokymosi pasiekimus, įgytus neformaliuoju bei savišvietos būdu ir juos formalizuoti (pripažinti) studijų dalykų kreditais, užtikrinant galimybę tęsti universitetines studijas pasirinktoje programoje.

PRIĖMIMO TVARKA
REIKALINGI DOKUMENTAI

PROCEDŪRA:
• Kandidatų registracija;
• Dokumentų pateikimas;
• Konsultacijos, kaip pasirengti vertinimui;
• Mokymosi pasiekimų aplanko rengimas;
• Ekspertinis vertinimas;
• Akademinių kreditų suteikimas (sėkmės atveju);
• Kandidatui priimtinos tolimesnių studijų formos pasiūlymas.

Įvertinus ir pripažinus suaugusiojo mokymosi pasiekimus, gali būti įskaityta iki 50 proc. atitinkamos studijų programos apimties studijų kreditais. Iš karto įskaitomas visas studijų dalykas, o ne jo dalis ir išduodama akademinė pažyma, kuri gali tapti (pretendento pageidavimu) atitinkamų bakalauro studijų pagrindu. Kandidatui bus pasiūlytas individualus studijų planas.

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Vita Vasiliauskienė
El.p. vita.vasiliauskiene@ku.lt
tel. 846 398582

Programos, kuriose galima tęsti studijas
• Andragogika
• Anglų filologija
• Informatika
• Kineziterapija
• Kūno kultūra ir sporto pedagogika
• Rekreacija ir turizmas
• Slauga
• Socialinė pedagogika
• Socialinis darbas
• Vadyba
• Vaikystės pedagogika
• Viešasis administravimas
• Visuomenės sveikata