LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Mokslas

Mokslinių tyrimų programa 2015–2020 m.
Gerovės visuomenės įvairovė Baltijos jūros regione: Lietuvos imperatyvas
(
The Diversity of Welfare Societes in the Baltic Region: a Lithuanian Imperative)

Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedra įgyvendina šias mokslinių tyrimų paprogrames:

 

Gerovės valstybės politinės kokybės projektavimas demokratijos deficito sąlygomis

Mokslinių tyrimų paprogramė
Gerovės valstybės politinės kokybės projektavimas demokratijos deficito sąlygomis
(Design of Political Quality of Welfare States in the Conditions of Democracy Deficit)

 

Ilgalaikių mokslinių tyrimų (IMT) paprogramės mokslinės problematikos išsamus apibūdinimas

Politikos mokslų ir Viešojo administravimo ir teisės katedrų bendru mokslinių tyrimų dėmesio centre yra visuomenės gerovė ir veiksminga šalies valdysena realizuojant ilgalaikės gerovės tikslus. Lietuvos įsijungimas į Europos demokratinių tautų gretas numano, viena vertus, esmingų, fundamentalių įsipareigojimų tarptautinei bendruomenei prisiėmimą ir kita vertus, specifinių, istorinių, politinių, valstybinių-administracinių bei vertybinių – humanistinių problemų optimalų, darnų ir subalansuotą sprendimą XXI amžiaus nacionalinėje ir globalinėje perspektyvose.

Kadangi Lietuvos valstybinė politinė raida vyko ypatingomis „kraštutinumų amžiaus“ geopolitinėmis sąlygomis, valstybės ir visuomenės santykiai dominavo tautinės valstybės bei pagrindinių interesų imperatyvai, realizuoti demokratinio atviro visuomenės dalyvavimo deficitų atmosferoje. Tai lėmė autoritarinio režimo įsigalėjimą valstybės valdyme bei grubią (pavaldinystės, parapijinė) kultūrą valdžios ir visuomenės bei skirtingų socialinių, etninių, politinių grupių subjektų ir institucijų santykiuose.

Todėl demokratinės kultūros, pagrindinių žmogaus teisių, darnios plėtros bei individualios ir visuomeninės gerovės siekiai laikytini kompleksiniu politiniu projektu bei programiniu sąryšingu uždavinių įgyvendinimo pilnatve. Principiniais orientyrais Lietuvos politinėje, ekonominėje, socialinėje ir dvasinės kultūros srityse tampa optimalus, kryptingas visuomenės ir valdžios institucijų ir struktūrų, organizacijų bendradarbiavimas, užtikrinant pamatuotus teisinius humanitarinius bei administracinius sprendimus, reikšminių projektų ir planų įgyvendinimą gerinant visuomenės gyvenimo kokybę, socialinės ir dvasinės gerovės bei pasitenkinimo gyvenimu aplinką darnios plėtros pagrindu.

Realizuojant šios programos siekinius abiejų katedrų indėlis tolygiai pasiskirsto atitinkamai jų akademiniam, profesiniam ir disciplininiam profiliui. Politikos mokslų katedra analizuoja, sistemina ir apibendrina visuminį politinį valstybės ir visuomenės vystymosi kontekstą, aplinką bei tendencijas, žyminčias mūsų visuomenės demokratinį bei socialinį progresą, orientuojantis į ES pažangių, demokratinių šalių pasiekimus, pavyzdžius, teisinį – normatyvinį įdirbį. Viešojo administravimo ir teisės orientacijas paprogramėje apibūdina tyrimai valstybinės– administracinės valdysenos tobulinimo nuostatų, atitinkančių pažangių postindustrinių visuomenių standartus, gerosios praktikos pavyzdžius bei socialinės, ekonominės ir viešosios gerovės politikos indikacijas.

Pagrindinis tyrimo objektas yra politinės, teisinės bei visuomeninės sąlygos, užtikrinančios gerovės visuomenės kūrimą.

Tyrimo siekiai nuosekliai, kryptingai ir organiškai tęsia, tikslina ir gilina ankstesnių katedrų mokslinių tyrimų temas (potemes), jų pasiektus rezultatus, išvadas bei ryškėjančias tolesnio mokslinio tyrimo trajektorijas.

Paprogramės tikslas – tirti gerovės visuomenės sąlygų formavimo būdus, priemones, kliuvinius bei galimybes konkrečiose Lietuvos politinio lauko, administravimo ir demokratinio visuomenės dalyvavimo rėmuose.

Iškeltam tikslui pasiekti Politikos mokslų katedra įsipareigoja organizuoti analitinius, apžvalginius, lyginamuosius, istorinius bei struktūrinius- institucinius gerovės valstybės politikos realizavimo, tolygios plėtros bei pilietinės ir demokratinės kontrolės ir dalyvavimo tyrimus

Viešojo administravimo ir teisės katedra, siekdama šio tikslo, gilinasi ir plėtoja bazinių ir taikomųjų gerovės valstybės politinių-administracinių, teisinių – normatyvinių ir praktinių sprendimų, valdymo metodų ir technologijų įgyvendinimo bei tobulinimo vietinėse Lietuvos valstybinio administravimo sistemos sąlygose tyrimus. Abiejų katedrų tyrimo paprogrames vienijančiu pagrindu laikytinas nuoseklus, sistemingas inovatyvių politinių ir administracinių prieigų koreguojantis ir integruojantis metodologinis-instrumentinis imperatyvas.

Mokslinės problematikos apibūdinimas. Paprogramė skirta tirti specifinę Lietuvos socialinės gerovės paradigmą lyginant su Vakarų valstybių socialinės gerovės teoriniais modeliais. Politinių ir administracinių procesų pažinimui jungiami tyrimai: regionų valdysenos, erdvinės integracijos procesų ir tarptautiškumo problemos kintančiose geopolitinėse sąlygose; sumanios politikos ir valdymo. Galimos tyrimų kryptys: socialinės politikos padarinių analizė; pilietiškumo ir Lietuvos gyventojų subjektyvios gerovės įvairių aspektų tyrimai; regionų valdysenos problemos, viešųjų paslaugų kokybės tyrimai; sėkmingo politinio ir pilietinio bendradarbiavimo problemų sprendimai, orientuojantis į ES stabilios demokratijos visuomenių gerosios praktikos valdžios ir piliečių bendradarbiavime bei efektyvaus administracinio valdymo kontekstą.

Regionų strateginės plėtros, erdvinės integracijos procesų ir tarptautiškumo sisteminiai tyrimai kintančiose sociogeografinėse ir geopolitinėse sąlygose

Mokslinių tyrimų paprogramė
Regionų strateginės plėtros, erdvinės integracijos procesų ir tarptautiškumo sisteminiai tyrimai kintančiose sociogeografinėse ir geopolitinėse sąlygose
(Systemic Researches of Region‘s Strategic Development, Spatial Integration Processes and Internationality in Changing Socio-Geographic and Geopolitical Condtions)

 

Programos vadovas: doc. dr. Eduardas Spiriajevas

Programos mokslininkų ir tyrėjų bendras skaičius: 10

Paprogramės mokslinės tematikos apibūdinimas

Vienas svarbiausių Lietuvos narystės ES siekių – užsitikrinti tolygią ekonominę ir socialinę plėtrą diegiant pažangias institucines praktikas ir politikų priemones. ES regioninė politika yra neatskiriama nuo tokių tikslų: demokratijos plėtros, ūkio stiprinimo ir gyventojų socialinės gerovės užtikrinimo, ES valstybių ekonominės ir socialinės plėtros skirtumų mažinimo. Lietuva, tapdama ES nare, įgijo ne tik geopolitine prasme svarbų statusą, bet ir prieigą prie šiuolaikinių viešosios politikos formavimo priemonių ir gebėjimų. Regioninės politikos tikslas – plėtoti regionų materialų ir nematerialų turtą bei potencialą, siekiant, kad regionas taptų patrauklesnis ir konkurencingesnis.

Skirtingose Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse regioninė politika formavosi skirtingais periodais ir buvo vykdoma naudojant įvairias priemones. Tačiau daugelyje Europos šalių regioninė politika atsirado tik pastaraisiais dešimtmečiais. Tam įtakos turėjo ES regioninės politikos suteiktas postūmis. ES plėtra paskatino išpopuliarėti tarpteritorinei konkurencijai, kuri yra apibrėžiama kaip tam tikros savivaldybės arba regiono bendra strategija išorės investicijoms skatinti ir vietos verslo klimatui gerinti.

ES regioninė politika yra neatskiriama nuo pagrindinių tikslų: demokratijos plėtros, ūkio stiprinimo, gyventojų socialinės gerovės užtikrinimo. ES vykdoma struktūrinė politika finansinėmis priemonėmis koordinuoja valstybių regioninę politiką. Taip yra mažinami ES valstybių socialinės ir ekonominės plėtros skirtumai.

Regioninė politika didelį dėmesį skiria planavimui, bendradarbiavimui, stebėsenai, vertinimui ir įsipareigojimų vykdymui. Siekiant efektyviai ją įgyvendinti, ji turėtų glaudžiai sietis su strateginiais tikslais, taip pat siekti savo pagrindinio tikslo – telktis į mažiau išsivysčiusius regionus. Šiuo metu populiariausios ES regioninės politikos formos: vyriausybės pagalba dėl investicijų naujose ir tradicinėse šalių ar jų regionų pramonės šakose. Taip siekiama padėti spręsti regiono nedarbo, decentralizacijos, lėto augimo ir kitas problemas. Paramą sudaro subsidijos, dotacijos, tam tikros mokesčių lengvatos, lengvatiniai kreditai investicijoms.

ES, plėtodama regioninę politiką XX a. pab.–XXI a. pr., sukaupė daug administracinių ir ekonominių priemonių, padedančių racionaliau sumažinti skirtumus tarp atskirų šalių arba šalies regionų. Regioninės politikos svarba didėjo palaipsniui, tačiau integracijos periodu, kai ES sudėtyje atsirado vis daugiau šalių narių, kurios turėjo pastebimų kultūrinių ir ekonominių skirtumų.

Lietuvos regioninė politika formavosi stipriai veikiama ES regioninės politikos ir su ja siejamų struktūrinės paramos priemonių.

Lietuvoje įgyvendinama regioninė politika nėra pakankamai efektyvi. Šiuo metu Lietuvos regionuose trūksta tiek politinio, tiek ekonominio stabilumo, taip pat politinės savivaldos. Jie nėra pakankamai stiprūs konkuruodami su užsienio šalių regionais. Kryptingai vystant ,,žmogiškuosius išteklius“ gali būti pasiektas ilgalaikis teigiamas rezultatas regioninėje politikoje. Šiuo metu didelės strateginio planavimo spragos, nes ES paramos lėšos dažnai skiriamos labiausiai ekonomiškai išsivysčiusiems Lietuvos regionų centrams, o ne tiems regionams, kuriems jų labiausiai reikia. Tai tik dar labiau didina diferenciaciją ir skirtumus tarp regionų. Lietuvoje nacionalinių ir regioninių projektų koordinavimas ir priežiūra yra pakankamai problemiškos sritys. Taip pat būtina tobulinti mažiausiai ekonomiškai išsivysčiusių regionų ir jų teritorijų išskyrimo kriterijus.

Pagrindinė Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos siekiamybė – visų regionų solidarumas ir sanglauda. Šios siekiamybės tikslas – teikti paramą mažiau išsivysčiusiems regionams ar paskiroms jų teritorijoms. Solidarumas gali padėti atsiliekantiems regionams sulyginti jų socialinę ir ekonominę aplinką su ES vidurkiu, o sanglauda – sumažinti pajamų ir turtinius skurdesnių bei turtingesnių regionų skirtumus. Lietuvos apskričių ribos nustatytos pagal savivaldybių administracines ribas. ES paramos lėšos skirstomos NUTS 2 (visai Lietuvos teritorijai) ir NUTS 3 (apskritims) lygiais, t. y. pagal teritorijų administracines ribas. Socialinės, ekonominės ir teritorinės atskirties bei įvairių specifinių problemų geografija nesutampa su regiono ir savivaldybių administracinėmis ribomis. Savivaldybių strateginės plėtros planai su kaimyninių teritorijų, kurioms būdingos panašios specifinės problemos, strateginės plėtros planais nesusieti: socialinės – gyventojų senėjimas, jaunimo emigracija, sveikatos priežiūra; ekonominės – verslumo skatinimas, ūkinės veiklos įvairinimas ir specializacija; infrastruktūros – susisiekimas; kultūros – paveldo apsauga ir pritaikymas viešiesiems poreikiams.

Tyrimo objektas: Regionų plėtros prielaidos ir įžvalgos Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje.

Programos tikslas: tirti regionų ir mažų teritorijų sąlygas plėtrai ir teikti rekomendacijas jų erdvinės integracijos ir tarptautiškumo stiprinimui.

2018

 1. Dvorak, J., Karnite, R., Guogis, A. (2018). The Characteristic Features of Social Dialogue in the Baltics. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, Nr. 16, p. 26-36 http://www.zurnalai.vu.lt/socialine-teorija-empirija-politika-ir-praktika/article/view/11425/9949
 2. Burkšienė, V., Dvorak, J., Burbuytė-Tsiskarishvili, G. (2018). Sustainability and Sustainability Marketing in Competing for the Title of European Capital of Culture. Organizacija, Vol. 51 (1), p. 66-78 http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/831/1207
 3. Dvorak, J., Savickaitė, S. (2018). Psichosocialinių paslaugų personalizavimas onkologiniams ligoniams: Lietuvos ir Anglijos lyginamoji analizė. Region Formation and Development Studies, No. 1
  (23), p. 133-144 http://journals.ku.lt/index.php/RFDS/article/view/1689/pdf
 4. Dvorak, J. (2018) The politics of corruption in dictatorships by Vineeta Yadav and Bumba Mukherjee, Democratization [book review], Vol.25 (5), p.947-948 DOI:10.1080/13510347.2017.1363187
 5. Dvorak, J., Burbulytė-Tsiskarishvili, G., Stumbraitė-Vilkišienė, E. (2017). The Benefits and Obstacles of Pre-School Education Service Co-production in Lithuania. ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg/PUBLIC POLICY.bg Vol. 8 No.3, p. 35-54 http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/261
 6. Dvorak, J., Burbulytė-Tsiskarishvili, G., Stumbraitė-Vilkišienė, E. (2018). Parents as Prie-School Education Service Co-producers in Lithuania. Editors: B. Kożuch and A. Jabłoński In: Trust Management in Public Organizations New Concepts and Contemporary Trends, Nova Science Publishers, Inc., p.235-260, ISBN: 978-1-53613-614-2

2017

 1. Burkšienė, V., Dvorak, J., Burbulytė-Tsiskarishvili, G., Normantė, I., Dūda, M., Civinskas, R. (2017). Viešosios paslaugos: iššūkiai kuriant gerovės visuomenę. Klaipėdos universiteto leidykla p.130
 2. Dvorak, J., Civinskas, R. (2017). Модели финансового участия сотрудников: опыт Европейского союза. Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования. XII Международная научно-практическая конференция, Минск, 13-14 апреля 2017 г. Сборник научных статей, p. 159-161 ISBN 978-985-527-367-8
 3. Dvorak, J. (2017). Методология оценки риска финансовых преступлений «ИРИС» в местных самоуправлениях. Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VII международной научной профессорского – преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов.  Минск, 14 апреля 2017 г. В трех частях/ред. коллегия С.Ф.Cокол, БИП – Ч.2 ISBN 978-985-7100-71-2 (Ч.2) p.33
 4. Dvorak, J. (2017). Al Jazeera and the Global Media Landscape: The South is Talking Back [book review]. Journal of Communication, Vol.67 (2), p.E13-E15, 2017 ISSN 0021-9916
 5. Dvorak, J. Burbulytė-Tsiskarishvili, G., Barkauskaitė, B. (2017). Local Governments and NGO‘s Network Cooperation: Lithuanian Evidence. Journal of the Belarusian State University. International Relations, Nr.1 p. 21-27. Prieiga per internetą: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/181454/1/21-27.pdf 
 6. Granickas, V. (2017). Searches for Employees‘ Security in Lithuania after Economics Crisis. Ed. V.Laurėnas in Welfare and Security in 21st Century: Politisation of the „Social Contract“. Klaipėda:Klaipėdos universiteto leidykla, p. 165-176
 7. Dvorak, J. (2017). The Economic Transformation of Turkey: Neoliberalism and State Intervention [book review]. Insight Turkey Vol. 19, No. 2, p. 239-240, ISSN 1302-177X. Prieiga per Internetą: http://insightturkey.com/the-economic-transformation-of-turkey-neoliberalism-and-state-intervention/book-reviews/11601
 8. Dvorak, J. (2017). [book review] Hum Rights Review, Vol. 18 (3) p. 369-370. https://doi.org/10.1007/s12142-017-0464-4
 9. Civinskas, R., Dvorak, J. (2017). New Social Cooperation Model in Service Oriented Economy: The Case of Employee Financial Participation in the Baltic States. Engineering Management in Production and Services, Vol. 9 (3), p. 37-50. Prieiga per Internetą: http://www.empas.pb.edu.pl/data/magazine/article/554/en/civinskas_dvorak.pdf
 10. Civinskas, R., Dvorak, J., Guogis, A. (2017). The Administrative Side of Industrial Relations in Selected EU Countries: Case of Posted Workers. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 13 (4), p. 131-147 http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/131_-_148_-_z_12_-_civinskas_et_al.pdf

2016

Mokymo ir metodinė priemonė

 1. [Verkulevičiūtė-Kriukienė D.]. Lietuvos socialinė ekonominė geografija. Pratybų užduotys. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; 69 p., ISBN 978-9955-18-917-6.

Monografija

 1. Acus A., Beteika L., Kraniauskas L., Spiriajevas E. (2016). Nusikaltimai Klaipėdoje 1990-2010 m.: erdvės, slinktys, struktūros. Monografija. Klaipėdos universitetas, 220 p. (ISBN 978-9955-18-920-6).

Sudarytas mokslo darbas

 1. [Dvorak J.]. Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos. Straipsnių rinktinė. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; 178 p., ISBN 978-9955-18-912-1.

Studija

 1. [Burkšienė V.]. Darnaus vystymosi sėkmės veiksniai viešojo sektoriaus kontekste. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; 63 p., ISBN 978-9955-18-889-6.

Straipsnis recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose

 1. [Kraujutaitytė L.], [Jurkevičiūtė T.]. Institucinis regiono valdysenos lyčių lygybės diskursas // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 1 (18), p. 66-86, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v18i1.1248
 2. [Riekašius R.], [Stumbraitė-Vilkišienė E.]. Apskričių viršininkų administracijų panaikinimas: piliečių dalyvavimo aspektas // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 1 (18), p. 136-143, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v18i1.1253
 3. [Burkšienė V.]. Unlearning and forgetting for sustainable development of contemporary organizations: individual level // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. – 2016, Kaunas: VDU; Nr. 75, p. 25-40, ISSN 1392-1142, e-ISSN 2335-8750, http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.2335.8750.2016.75.2
 4. [Umantaitė-Vaivadienė D.], [Batuchina A.]. Darbo migrantų poreikis Klaipėdos uoste // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 1 (18), p. 152-161, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v18i1.1255
 5. [Vėlius P.], [Spiriajevas E.]. Klaipėdos uosto ekonominio geografinio konkurencingumo veiksniai Rytų Baltijos uostų kontekste // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 1 (18), p. 162-180, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v18i1.1256
 6. Acus A., [Beteika L.]. Registruoto turtinio nusikalstamumo Klaipėdos mieste dinamika 1990-2015 m. // Tiltai. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (73), p. 59-82, ISSN 1392-3137, e-ISSN 2351-6569, http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v73i1.1265
 7. [Verkulevičiūtė-Kriukienė D.]. Informacijos sklaida apie karjeros galimybes geografijos studijų absolventams Lietuvoje ir užsienyje // Geografija ir edukacija: mokslo almanachas. – 2016, Vilnius: LEU; Nr. 4, p. 95-111, ISSN 2351-6453.
 8. [Žernytė A.], [Burkšienė V.], [Spiriajevas E.]. Darnios Klaipėdos regiono plėtros smulkiojo ir vidutinio verslo dimensijos // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU; No. 3 (20), p. 147-161, ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542, DOI:http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v20i3.1351.
 9. [Verkulevičiūtė-Kriukienė D.], [Jonikaitė L. B.]. Automobilių stovėjimo vietų išdėstymo prie daugiabučių namų teritorinė analizė ir problemos Klaipėdos mieste // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU; No. 3 (20), p. 119-133, ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542, DOI:http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v20i3.1349.

Straipsnis recenzuojamuose leidiniuose

 1. [Dvorak J.], Rudžionienė J. Evaluation in small states libraries: cases of Lithuania and Slovakia // VISNYK Natsionalnoi Academii Derzhavnogo Upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. – 2016, Kyiv: National Academy for Public Administration under the President of Ukraine; No. 1 (80), p. 34-49, ISSN 2310-2837.
 2. [Kraujutaitytė L.], [Lapichinaitė V.]. Regionų valdysenos konceptas // Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos. Straipsnių rinktinė. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 11-29, ISBN 978-9955-18-912-1.
 3. [Burbulytė-Tsiskarishvili G.]. (Regionų) modernizacijos pėdsakai valdysenos diskursuose: nebyliosios konotacijos ir regioniniai imperatyvai // Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos. Straipsnių rinktinė. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 30-50, ISBN 978-9955-18-912-1.
 4. [Statneckytė S.]. Europos Sąjungos regioninė politika, partnerystės principas ir valstybės tarnyba: valdysenos aspektas // Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos. Straipsnių rinktinė. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 51-59, ISBN 978-9955-18-912-1.
 5. [Normantė I.]. Viešųjų paslaugų teikimo ir tobulinimo paieškos: regionų lygmens perspektyva // Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos. Straipsnių rinktinė. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 81-92, ISBN 978-9955-18-912-1.
 6. [Stumbraitė-Vilkišienė E.]. Administratorių ir paslaugų gavėjų vaidmens pokyčiai teikiant viešąsias paslaugas: valdysenos (naujojo viešojo valdymo) kontekstas // Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos. Straipsnių rinktinė. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 93-122, ISBN 978-9955-18-912-1.
 7. [Burkšienė V.]. Visuotinė kokybės vadyba darniam Klaipėdos regiono vystymuisi // Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos. Straipsnių rinktinė. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 140-152, ISBN 978-9955-18-912-1.
 8. [Dvorak J.], Rudžionienė J. Vertinimo gebėjimų suvokimas mažųjų šalių bibliotekose: Lietuvos ir Slovakijos atvejai // Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos. Straipsnių rinktinė. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; p. 153-176, ISBN 978-9955-18-912-1.

Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. [Dvorak J.], [Burbulytė-Tsiskarishvili G.], [Barkauskaitė B.]. Assessment of cooperation network between the municipal administration and the NGOs (the Kretinga district and the Klaipėda city municipalities compared) // Spreading Standarts, Building Capacities: European Administrative Space in Progress. Presented Papers from the 24th NISPAcee Annual Conference. – 2016 May 19-21, Zagreb, Croatia; NISPAcee PRESS; p. 1-10, ISBN 978-80-89013-81-4 (CD).

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

 1. Galinienė J., [Verkulevičiūtė – Kriukienė D.], Gadal S. Pajūrio urbanizuotų teritorijų plėtros iššūkiai landšaftui // Jūros ir krantų tyrimai 2016. 9-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija. – 2016 m. balandžio 27-29 d., Klaipėda, KU l-kla; p. 60-63, ISBN 978-9955-18-901-5.

Recenzija ISI WOS

 1. [Dvorak J.]. Nicholas Aylott, Models of democracy in Nordic and Baltic Europe: political institutions and discourse // Journal of Baltic Studies. – 2016, Routledge; Association for the Advancement of Baltic Studies; Vol. 47, Iss. 1, p. 159-161, ISSN 0162-9778, e-ISSN 1751-7877, http://dx.doi.org/10.1080/01629778.2016.1144288

Recenzija recenzuojamuose leidiniuose

 1. [Dvorak J.]. Bayir Derya (2013): Minorities and Nationalism in Turkish Law. Ashgate Publishing Ltd. p/bk 302. ISBN 978-1-4094-2007-1 // Politics in Central Europe. – 2016, Central European Political Science Association; De Gruyter; MUP Press; Vol. 12, No. 1, p. 191-193, ISSN 1801-3422.

2015

Viešojo administravimo ir teisės katedra:

 1. Dvorak, J. (2015). Institutional and Policy Arrangements for Evaluation of European Union Structural Funds in Lithuania. Economics and Management, Vol. 7(3) p.35-49. Prieiga per Internetą: http://zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/482/pl/dvorak.pdf
 2. Dvorak, J. (2015). Belarus. In Sage Encyclopedia of World Poverty, 2nd edition, ed. M.Odekon, Sage Publications, Vol. 1, p. 111-113
 3. Dvorak, J. (2015). European Union Definition of Poverty, In Sage Encyclopedia of World Poverty, 2nd edition, ed. M.Odekon, Sage Publications, Vol. 2, p.528-530
 4. Dvorak, J. (2015). Lithuania. In Sage Encyclopedia of World Poverty, 2nd edition, ed. M.Odekon, Sage Publications, Vol. 3, p. 919-921
 5. Dvorak, J., Savickaitė, S. (2015). Персонализация государственных услуг: возможности и ограничения. Юбилейная Научно-Практическая Конференция, посвященная 85-летию Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, часть 2,  p.98-100.Prieiga per Internetą: http://www.gsu.by/konfernc/2.pdf
 6. Burkšienė, V., Spiriajevas, E. (2015). Smulkiojo ir vidutinio verslo struktūra ir teritorinė sklaida Lietuvos Kuršių marių regione. Region Formation and Development Studies, Vol.15, No.1 p. 19-35 http://journals.ku.lt/index.php/RFDS/article/view/976/pdf
 7. Civinskas, R., Dvorak, J., Davidonis, R. (2015). Lietuvos viešojo valdymo reformų institucinė sandara 2009-2012. Region Formation and Development Studies, Vol.15, No.1 p. 36-46 p. http://journals.ku.lt/index.php/RFDS/article/view/977/pdf
 8. Dvorak, J. (2015). Практика оценки регулирующего воздействия в Европейском Союзе: опыт Литвы. // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субьектов хозяйствования: XI Междунар. Науч.-практ. Конф., Минск, 16−17 апр. 2015 г.: сб.науч. ст. /редкол. Проф. И.И. Ганчаренок. Акад. Упр. при Президенте Респ. Беларусь. ISBN 978-985-527-249-7, p.
 9. Dvorak, J. (2015). Теоретические интерпретации понятия бедности в Европейском Союзе. Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы V межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов: 17 апреля 2015 года. Часть 1. Минск: БИП-Институт правоведения, ISBN 9789857100132. p.5-6
 10. Dvorak, J. (2015). The Lithuanian Government‘s Policy of Regulatory Impact Assessment. Management and Business Administration Central Europe. Vol. 23, No.2, p. 129-146
 11. Burbulytė-Tsiskarishvili, G. (2015). The Structure of Leadership: Assymetries of Representation in Lithuania‘s Local Council. Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to the public administration reform? [Elektroninis išteklis] Presented Papers from the 23rd NISPAcee Annual Conference: 21-23 May 2015, Tbilisi, Georgia:NISPAcee PRESS, 2015, ISBN 978-80-89013-77-7
 12. Dvorak, J., Rudžionienė, J. (2015). Perception of evaluation capacity in small states libraries: Cases of Lithuania and Slovakia. Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to the public administration reform? [Elektroninis išteklis] Presented Papers from the 23rd NISPAcee Annual Conference: 21-23 May 2015, Tbilisi, Georgia:NISPAcee PRESS, 2015, ISBN 978-80-89013-77-7
 13. Burbulytė-Tsiskarishvili, G., Normantė, I., Dūda, M. (2015). Public Private Partnership in Lithuania: Insiders‘ Gaze to State. Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to the public administration reform? [Elektroninis išteklis] Presented Papers from the 23rd NISPAcee Annual Conference: 21-23 May 2015, Tbilisi, Georgia:NISPAcee PRESS, 2015, ISBN 978-80-89013-77-7
 14. Statneckytė, S. (2015). Outsourcing Role in Civil Service Reform:Case of Lithuania. Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to the public administration reform? [Elektroninis išteklis] Presented Papers from the 23rd NISPAcee Annual Conference: 21-23 May 2015, Tbilisi, Georgia:NISPAcee PRESS, 2015, ISBN 978-80-89013-77-7
 15. Dvorak, J., Savickaitė, S. (2015). Вызовы персонализации государственных услуг в Литве: возможности и ограничения. Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сб. науч. ст. Вып. 3 / сост. Е. А. Достанко ; редкол. : А. М. Байчоров (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ. – ISSN 2311-9470, p. 80-88 http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/148193/1/2015_dvorak_savizkayte_Actual_probl_IR_V3.pdf

Socialinės geografijos katedra:

Monografijos:

Sendvario valsčius. Atiduota spaudai. Sudarytoja prof. M. Eidukevičienė. Paruoštas skyrius rengiamai kolektyvinei monografijai „Sendvario valsčius“ (įteiktas  redakcijai) Bučienė A., Kuisė L. Sendvario valsčiaus paviršiniai vandenys ir jų būklė.

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos leidiniuose:

 1. Batuchina A. Migrating children experience of their body: phenomenological perspective // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 3 (17), p. 7-15, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v16i3.1116
 2. Bučienė A., Gedmintienė I. Research on the problems of sustainable development of rural territories of Klaipėda region: cases of Šilutė district and Rusnė ward // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 3 (17), p. 27-39, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v16i3.1118
 3. Burkšienė V., Spiriajevas E. Smulkiojo ir vidutinio verslo struktūra bei teritorinė sklaida Lietuvos Kuršių marių regione // Regional Formation and Development Studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (15), p. 19-35, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i1.976
 4. Kraniauskas, L., Beteika, L. „Kvaišalų geografija posovietiniame mieste: nelegali narkotinių medžiagų apyvarta ir narkomanija Klaipėdoje, 1990-2010 m.“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, Nr. 2 (35).
 5. Spiriajevas E. Nusikalstamų veikų teritoriniai klasteriai ir jų struktūros diferenciacija: Klaipėdos miesto atvejis // Geografijos metraštis. -2015, Vilnius: VU l-kla; Nr. 48 (2015), p. 24-4,  ISSN 2335-8610. Atiduotas spaudai.
 6. Spiriajevas E., Beteika L. Spatial patterns of crimes in Klaipėda and their assessment in social geographic approach //Kriminologijos studijos.-2015 (3), Vilnius: VU l-kla; Nr. 3 (2015), p. 123-152, ISSN 2351-6097, http://dx.doi.org/10.15388/CrimLithuan.2015.0.8952
 7. Spiriajevienė I., Spiriajevas E. Neįgaliųjų studijos aukštojoje mokykloje kaip socialinio dalyvavimo ir karjeros išraiška // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (16), p. 78-88, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i2.1087
 8. Spiriajevienė I., Spiriajevas E. Nuo tautinės iki teritorinės tapatybės Lietuvoje: socialinis geografinis požiūris // Regional Formation and Development Studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (15), p. 109-119, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i1.984
 9. Verkulevičiūtė-Kriukienė D., Galinienė J. Europos Sąjungos struktūrinių lėšų panaudojimo pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir prioritetus kitimas Lietuvos savivaldybėse // Regional Formation and Development Studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (15), p. 147-156, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i1.987
 10. Verkulevičiūtė-Kriukienė D. Labour income and the unemployment rate in the regions of Lithuania, Latvia and Estonia: differences and change in the period 2004-2013 // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (16), p. 104-115, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i2.1089
 11. Petrušauskaitė, V., Batuchina, A. (2015). Darbo migrantai iš ne Europos Sąjungos šalių Lietuvoje: migracijos struktūra ir apklausos organizavimo iššūkiai.//Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 28-47.( ISSN 1822-1041).
 12. Petrušauskaitė, V., Žibas, K, Batuchina, A. (2015). Darbo migrantų Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygų rodiklių sąvadas.//Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 48-78. (ISSN 1822-1041).
 13. Batuchina, A. (2015). Migration as an experience of Arriving to the New country and Leaving the native country: How Children Experience Time in Migration. Phenomenology of Professional Practice. Phenomenology and Pedagogy, Vol. 9, p. 330–339. Beijing. China.
 14. Vaitekūnas S. Naujas požiūris į XXI amžiaus pasaulį Kazachstano prezidento akimis. Tiltai, 2015, t.3 (72), p. 161-167.
 15. Bučienė A., Gedmintienė I. (2015). Research on the problems of sustainable development of rural territories of Klaipeda region: case of Šilute districts and Rusnė ward. Regional formation and development studies, 2015 (3), p. 27-38.

Tezės konferencijos medžiagoje:

 1. Verkulevičiūtė-Kriukienė D. The Change of Socio-Economic Differences Between the Regions of Lithuania, Latvia and Estonia After the Accession to the EU // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides Zinātne. Referātu Tēzes. 73. – 2015, Riga: Latvijas Universitate; p. 182-184, ISBN 978-9984-45-958-http://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Konferences/Tezu_krajumi/A5_kopa_gala_versija_2015.pdf
 2. Spiriajevas E. Crime geography in Klaipėda 1990-2010. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides Zinātne. Referātu Tēzes. 73. – 2015, Riga: Latvijas Universitate, ISBN 978-9984-45-958-http://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Konferences/Tezu_krajumi/A5_kopa_gala_versija_2015.pdf
 3. Volungevičius, J., Vaisvalavičius, R., Eidukevičienė, M., Amalevičiūtė, K.2015. The problem of soil degradation concept. Soil degradation:theory, evidence and protection activities. Book of abstracts 22-25 September 2015 Vėžaičiai, Lithuania, Nordic  Association of Agricultural Scientists , NJF Seminar (483), p.7-8.

Straipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje:

 1. Batuchina A. Migrating as an experience of arriving to the new country and leaving the native country: how children experience time in migration // 3rd International Phenomenology and Pedagogy Conference. Phenomenology of Professional Practice. – 2015 September 18-20, College of Education Capital Normal University, Beijing, China; p. 330-339.

Mokymo ir metodinės priemonės:

 1. Verkulevičiūtė-Kriukienė D. Lietuvos socialinė ekonominė geografija. Pratybų užduotys. – 2015, Klaipėda; 68 p., https://www.ku.lt/shmf/wp-content/uploads/sites/6/2016/03/Lietuvos-socialin%C4%97-ekonomin%C4%97-geografija.-Pratyb%C5%B3-u%C5%BEduotys-publikavimui.pdf
 2. Dirvožemio dangos ypatumai Vakarų Kuršo ir Žemaičių aukštumose. Mokslinės konferencijos – ekspedicijos Vadovas.2015. (Leidinio sudarytojai: R.Vaisvalavičius, J.Volungevičius, M.Eidukevičienė, V.Buivydaitė , K.Amalevičiūtė, R.Mažeika). Akademija. ISBN 978-609-449- 081-1, 55 p.
 3. Dirvožemio dangos ypatumai Vakarų Kuršo ir Žemaičių aukštumose. Mokslinės konferencijos – ekspedicijos Vadovas.2015. (Leidinio sudarytojai: R.Vaisvalavičius, J.Volungevičius, M.Eidukevičienė, V.Buivydaitė , K.Amalevičiūtė, R.Mažeika). Akademija. ISBN 978-609-449-081-1., 55 p., Mokslinės konferencijos – ekspedicijos vadovo skyriai su bendraautoriais: Ekspedicijos maršrutas, Ekspedicijos teritorijos geografinė apžvalga ir ypatumai, Vakarų Lietuvos  aukštumų balkšvažemių savybės.

Mokslo populiarinimo darbai:

 1. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. 2015. Sukurtas ir redaguojamas internetinis tinklapis, kuriame apžvelgiama mokslo tematika: gyvenimo lygio ir gerovės geografiniai aspektai. Prieiga internete: http://geroves-geografija.weebly.com/
 2. Ramonas A., Vaitekūnas S. [ Sudarytojai ir redaktoriai]. Mokslinio tikėjimo dialogai. KU, 2015 m. 214 p.

2014

Viešojo administravimo ir teisės katedra:

 1. Burbulytė-Tsiskarishvili, G.; Riekašius, R. (2014). Matter of size for local governance: Lithuania and Latvia compared (Part1: Fiscal decentralization) // Government vs. Governance in Central and Eastern Europe: From Prie-Weberianism to Neo-Weberianism? [elektroninis išteklius] : Presented Papers from the 22th NISPAcee Annual Conference : May 22-24, 2014, Budapest, Hungary. Budapest : NISPAcee PRESS,. ISBN 9788089013722
 2. Normantė, I.; Burbulytė-Tsiskarishvili, G. (2014). Optimization of urban and sub-urban public transport system at the Klaipeda city municipality: strategies and perspectives // Government vs. Governance in Central and Eastern Europe: From Prie-Weberianism to Neo-Weberianism? [elektroninis išteklius] : Presented Papers from the 22th NISPAcee Annual Conference : May 22-24, 2014, Budapest, Hungary. Budapest : NISPAcee PRESS,  ISBN 9788089013722.
 3. Juškevičienė, L. Dvorak, J. (2014). Competent public servants in the age of uncertainties // Government vs. Governance in Central and Eastern Europe: From Prie-Weberianism to Neo-Weberianism? [elektroninis išteklius] : Presented Papers from the 22th NISPAcee Annual Conference : May 22−24, 2014, Budapest, Hungary. Budapest : NISPAcee PRESS, 2014. ISBN 9788089013722.
 4. Dvorak, J. (2014). Institutional and policy arrangements for evaluation of the European Union structural funds in Lithuania // Government vs. Governance in Central and Eastern Europe: From Prie-Weberianism to Neo-Weberianism? [elektroninis išteklius] : Presented Papers from the 22th NISPAcee Annual Conference : May 22−24, 2014, Budapest, Hungary. Budapest : NISPAcee PRESS, ISBN 9788089013722.
 5. Kraujutaitytė, L., Dvorak, J. (2014). Liminalation in the Evaluation of Regional Programs. Socialiniai Tyrimai Nr. 2 (35) p. 66-74
 6. Statneckytė, S. (2014). European Convergence of Public Administration.  Ed. L. Mažylis Constructing „Europe“ and Spread of European Values. VDU Prieiga Internetu: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:B.03~2014~ISBN_978-609-467-058-9/DS.001.1.01.BOOK
 7. Bučinskas, A., Kraujutaitytė, L., Dvorak, J. (2014). Towards Masters of Partnerships in Public Administration. Klaipėda: Klaipėdos Universiteto leidykla
 8. Bukršienė, V., Račaitė, E. (2014). Organizacinis mokymasis Lietuvos Respublikos ministerijose. Regional Formation and Development Studies, No. 1 (11) p. 29−43 http://senas.ku.lt/shmf/files/2012/06/Regional_2014.pdf
 9. Normantė, I. (2014). Viešųjų paslaugų liberalizavimas. Pašto sektoriaus atvejis. Regional Formation and Development Studies, No. 1 (11) p. 195−205 http://senas.ku.lt/shmf/files/2012/06/Regional_2014.pdf
 10. Dvorak, J. (2014). The Economic Presence of Russia and Belarus in the Baltic States: Risks and Opportunities. Journal of Baltic Studies (book review), Vol. 45 (2) p. 275−277
 11. Kraujutaitytė, L., Riekašius, R., Burbulytė-Tsiskarishvili, G. (2014). Decentralization in Lithuania: a Missing Continuum. Socialiniai tyrimai, Nr.1 (34) p. 53−61
 12. Dvorak, J. (2014). The International Economic Crisis and the Post-Soviet States [book review], Journal of Contemporary European Studies, Vol.22 (1), p. 61−63.
 13. Rudžionienė, J., Dvorak, J. (2014). Public administration approach: what do libraries need for consistent information services evaluation. Library Management, Vol. 35 Iss: 6/7
 14. Dvorak, J. (2014). Reviews: Politics of State. International Sociology Reviews.  Vol. 29 (5)
 15. Dvorak, J. (2014). Building capacities for evaluation of European Union structural funds in Lithuania. Международная конференция «Европейский Союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества» : сборник материалов = International conference „The European Union and Republic of Belarus: getting closer for better future“ : conference proceedings. Минск : Издательский центр БГУ, ISBN 9789855532249, p. 383-387 Prieiga Internetu: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/104448/1/dvorak_2014_EU_and_%20Republic_of_Belarus.pdf
 16. Dvorak, J. (2014) If Money Talks, What Does It Say? Corruption and Business Financing of Political Parties [book review], Journal of Contemporary European Studies, Vol. 22(4), p. 535−536

Socialinės geografijos katedra:

 1. Cities in the globalizing world and Turkey: a theoretical and empirical perspective (2014). Eds. R. Efe, N. Sam, R. Sam, E. Spiriajevas, E. Galay, E. Atasoy. St. Kliment Ohridski University Press, 671 p. (ISBN 978-954-07-3768-3).
 2. Spiriajevas E. (2014). Transporto ir tarptautinės prekybos tarp Baltijos šalių ir Turkijos geografija. Regional Formation and Development Studies 2014(1). Klaipėda university, p. 207-219 (ISSN 2029-9370).
 3. Spiriajevas E., L. Beteika (2014). Geography of Services in Klaipėda City: Methods and Practical Researches. Geografija ir edukacija 2014 (2), p. 7-20 (ISBN 978-9955-20-862-4).
 4. Galinienė, J., Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. (2014). Klaipėdos miesto ir priemiesčių zonų gyventojų skaičiaus kaita ir gyvenviečių plėtra. Tiltai, Nr. 67 (2). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 75-88. http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/847TILTAI, 2014, 2 ISSN 1392-3137
 5. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. Špelverytė, A. (2014). Grafičio reiškinys Klaipėdos mieste: teritorinio pasiskirstymo analizė. Tiltai, Nr. 67 (2). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 205-218.http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/856
 6. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. (2014). Change of Living Standards in Lithuania, Latvia and Estonia after Joining the European Union. Regional Formation and Development Studies Journal of Social Sciences, No. 3 (14). Klaipėda: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 189-198. https://www.ku.lt/shmf/wp-content/uploads/sites/6/2016/02/2014-No.-314.compressed.pdf
 7. Bučienė A., Antanaitis Š., Šlepetienė A., Šimanskaitė D., Mašauskas V., Bučas M. (2014). Potassium leaching onEndocalcari-Endohypogleyic Cambisol as influenced by precipitation rate and crop management. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 101, No. 1, p. 3–10.
 8. Umantaitė-Vaivadienė, D. „Mokymo metodų pasirinkimas ir taikymas socialinės geografijos studijose“ (2014). Geografija ir edukacija, 2014 (2). http://www.leu.lt
 9. Vaitekūnas S., Čepienė E. (2014). Lietuvos kaimų sistema: koncepcija, skaičius, dydis, tankumas, kaita. Tiltai, 214, Nr. 2, p. 53-74 ISSN 1392-3137
 10. Vaitekūnas S. (2014). Religijų geografija: Lietuvos atvejis. Krikščioniškosios teologijos, kultūros ir tradicijų versmės [“Tiltų” priedas: Mokslo darbai Nr. 45]. Klaipėda: KU leidykla, 2014, p. 6-29.
 11. Batuchina, A. (2014).Children Perspective on Parental Involvement in the Emigration Country. Spring University. Changing Education in a Changing Society, Vol.1, Klaipėda. p.167-173. (ISSN 1822-2196).

2013

Viešojo administravimo ir teisės katedra:

 1. Burkšienė, V., Jucevičienė, P. (2013). Managerial factors of organizational learning for sustainable development. ECKM 2013: proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management, 5−6 September, 2013, Kaunas, Lithuania. Reading: Academic Publishing Ltd, 2013. ISBN 9781909507388.
 2. Burbulytė-Tsiskarishvili G., Normantė I. (2013). Lietuvos regionų (apskričių) pirminės modernizacijos rodiklių kaita 2000−2011 metais. Regional Formation and Development Studies No.2 (10) p. 58−67.
 3. Burbulytė-Tsiskarishvili G., Kutkaitis A., Normantė I. (2013). Local governments as the main actors of regional development in Lithuania. Paper for the 21st NISPAcee conference “Regionalization and Inter-regional Cooperation” WG 1 Working group on Local Government available online <http://www.nispa.org/files/conferences/2013/papers/201304101921210.Nispa_Burbulyte_et%20al.doc>
 4. Šimanskienė, L., Burbulytė-Tsiskarishvili, G. 2013. Evaluation of competitiveness’ factors by rural area inhabitants. Rural Development 2013, PROCEEDINGS, Volume 6, Book 1: 628–633. (ISI Proceedings)
 5. Burkšienė, V. (2013). Influence of Personal Competency on Sustainable Development Knowledge Creation in the Organization. Socialiniai tyrima/Social Research, Nr. 3 (32), p. 71−83
 6. Dvorak,J. (2013). Vertinimo poveikis sprendimų priėmimo procesui. Politologija, Nr.4 (72)
 7. Dvorak, J. (2013). Europietiška Turkijos ateitis (recenzija). Politologija, Nr. 2 (70)
 8. Dvorak, J. (2013). Belarusian American. in Multicultural America: a multimedia ecncyclopedia. Sage Reference
 9. Dvorak, J., Rudžionienė, J. (2013).Bibliotekų kaip viešojo sektoriaus institucijų veiklos vertinimo organizavimo galimybė viešojo administravimo požiūriu. Informacijos mokslai, t. 63
 10. Burbulytė-Tsikarishvili, G., Normantė, I. (2013). Lietuvos regionų (apskričių) pirminės modernizacijos rodiklių kaita 2000−2011 metais. Regional Formation and Development Studies No.2 (10) pp.58−67
 11. Kraujutaitytė, L., Dvorak, J. (2013). Regionų programų vertinimo naratyvai. Regional Formation and Development Studies No.2 (10) pp.78−86
 12. Burbulytė-Tsiskarishvili, G. (2013). Sintetinių rodiklių pritaikymas Lietuvos regioninei politikai. Region Formation and Development Studies, No. 1 (9), p. 14–26
 13. Dvorak, J. (2013). Exploring the Personalisation of Public Services. Public Administration Review, Vol. 73(2), p. 378–380.
 14. Dvorak, J. (2013). Lithuanian agencies and other public sector organisations: organisation, autonomy, control and performance : [book review]. Journal of Baltic studies. ISSN 0162-9778. Vol. 44, iss. 1, p. 115–118.
 15. Dvorak, J. (2013). Lithuania. ed. R. E. Emery Cultural Sociology of Divorce : an encyclopedia, Vol. 2., ISBN 978-1-4129-9958-8719-721, pp. 719–721.
 16. Dvorak, J. (2013). Belarus. ed. R. E. Emery Cultural Sociology of Divorce: an encyclopedia, Vol. 2., ISBN 978-1-4129-9958-8719-721, pp. 125–127.
 17. Dvorak J. (2013): The European Union and Baltic States: Changing Form of Governance, Journal of Contemporary European Studies, book review, Vol. 21(1), p. 144–145
 18. Ereminaitė S. The Model of Integration of Electronic Government and Electronic Business in Public Procurement. Regional Formation and Development Studies, No. 1(9), 2013, p. 39–51
 19. Normantė, I. (2013). Pietų Kaukazo Regionas: tarp geopolitikos ir energetikos. Europos Sąjungos pozicija. Tiltai Nr. 1(62), p. 105–119

Socialinės geografijos katedra:

Monografijos, knygos, studijos, vadovėliai:

 1. Lietuvos gamtinė geografija (2013). Sudarytoja Prof. habil. dr. Marija Eidukevičienė (ISBN 978-9955-18-713-4).

Moksliniai straipsniai leidiniuose, įrašytuose į tarptautines duomenų bazes:

 1. Spiriajevas E. (2013). The Development of International Tourism in Lithuania: A Comparative Analysis of Regional Aspects. Baltic Region (2013/1/15). Immanuel Kant Baltic Federal University Press, p. 116−127. (ISSN 2074-9848).
 2. Spiriajevas E. (2013). Turizmo sektoriaus struktūra ir teritoriniai skirtumai Lietuvoje (Tourism Sector‘s Structure and Territorial Disparities in Lithuania). Regional Formation and Development Studies. Journal of Social Sciences (2013/1), p. 132−145. (ISSN 2079-9370), (EBSCO).
 3. Spiriajevas E. (2013). Development of International Tourism in Lithuania: Interregional Comparative Aspects. The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey. Volume 2., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, p. 496−503. (ISBN 978-954-07-3605-1).
 4. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. (2013). The regional studies of living standard: methodological approaches. Regional Formation and Development Studies. Journal of Social Sciences. No. 3 (11). Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, p. 236–243. (ISSN 2029-9370).  
 5. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D., Bučienė, A., Umantaitė-Vaivadienė, D. (2013). Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo, dėstytojo ir mokslininko  profesijas, požiūris į studijų programas. Geografija ir edukacija. Mokslo almanachas. Nr. 1. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. p. 65−78. ( ISSN 2335-7061)
 6. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D., Reliūgaitė,S., Eidukevičienė, M. (2013). Rurality of Lithuania: Interdisciplinary Approach.Regional Formation and Development Studies. Journal of Social Sciences. No. 2 (10). Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, p. 219–227. (ISSN 2029-9370).  
 7. Šimanskienė L., Kutkaitis A., Bučienė A. (2013). How to select the rates of sustainable development in rural  territories: the insights to methodological approach. Economic science for rural development.  Proceedings of the International Conference, No. 31, Integrated and sustainable regional development , Jelgava, p. 153−158. (ISSN 1691-3078).
 8. Ramanauskaitė K., Bučienė A. (2013). On the problem of assessment of sustainability in the Sea shore region. Regional  formation and development studies, 2 (10), Klaipėda, p. 167−176. (ISSN 2029-9370).

2012

Viešojo administravimo ir teisės katedra:

 1. Dvorak, J. (2012). Struktūrinių ir sanglaudos fondų paramos vertinimas: Lietuvos atvejis.Europos trajektorijos XXI a. pasaulyje. Straipsnių rinktinė/Sud. S.Šiliauskas. Klaipėda: KU leidykla, p. 241–282.
 2. Dvorak, J. (2012). The Strange Non-Death of Neoliberalism. Central European Journal of International and Security Studies. Vol.6 (3). http://cejiss.org/book-reviews/strange-non-death-neoliberalism.
 3. Dvorak, J. (2012). Turkey‘s European Future: Behind the Scenes of America‘s Influence on EU – Turkey Relations. [book review] Journal of American Studies of Turkey, No. 35−36, ISSN 1300-6606, p.157−158
 4. Dūda, M., Petrauskienė, R, Skietrys, E. (2012) Viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Modernus viešasis valdymas. Kolektyvinė monografija / Ats. red. A.Raipa. Kaunas: Vitae Litera, P. 182–205.
 5. Dvorak, J. (2012). Belarus. Encyclopedia of Energy, Salem Press. Vol 1, 104–106 p. ISBN: 978-1-58765-849-5.
 6. Dvorak, J. (2012). Latvia. Encyclopedia of Energy, Salem Press. Vol 1, 768–770 p. ISBN: 978-1-58765-849-5.
 7. Dvorak, J., Raipa, A. (2012). Viešojo sektoriaus institucijų veiklos vertinimas. Modernus viešasis valdymas. Kolektyvinė monografija / Ats. red. A.Raipa. Kaunas: Vitae Litera.
 8. Dvorak, J., Pierpaoli, P.G. (2012). Civil defence in Cold War. The Essential Reference Guide. Ed. J. R. Arnold and R. Wiener. ABC-Clio.
 9. Dvorak, J. (2012). Sustainability of evaluation function in Lithuanian public administration. Regional Formation and Development Studies No. 1 (6), ISSN 977-2029-93-700-1.
 10. Dvorak,J. (2012). Assessment of Institutional and Policy Arrangements for Evaluation of European Union Structural Funds Support in the Bulgarian National Government. International Journal of Policy Studies Vol.3 No.1, 55–70.
 11. Dvorak, J. (2012). Keistas neoliberalizmo nemirtingumas? Politologija Nr.1 (65).
 12. Dvorak, J. (2012). Kaip Latvija įveikė finansų krizę. Viešoji politika ir administravimas. T.11, Nr. 2.
 13. Dvorak, J. (2012). Prezidentė (Recenzija). Journal of Baltic Studies Vol.43 (2).
 14. Dvorak, J. (2012). Europeanisation of public administration through the building of evaluation capacity in the new EU member states. Improvement by evaluation: peer reviewed full papers of the 8th international conference on evaluation for practice: “Evaluation as a tool for research, learning and making things better” : a conference for experts of education, human services and policy 18–20 june 2012, Pori, Finland. University of Tampere, 2012. ISBN 9789514488597.
 15. Junevičius A., Ereminaitė S. (2012) Austrijos ir Lietuvos savivaldos sistemos lyginamoji analizė. Viešoji politika ir administravimas, Nr. 3, p. 447–460.
 16. Kraujutaitytė L. (2012). Methodological Stories on Regional Governance // Regional Formation and Development Studies Nr. 3 (8).
 17. Дворак, Я. (2012). Оценка управления иновационной политикой Литвы. Исследования Балтийского Региона: Вестник Института балтийских исследований БФУ им. Канта. Н. 1 (9), p. 109-119, ISSN: 2305-4166.
 18. Normantė, I. (2012). Europos Sąjungos mažųjų valstybių diplomatinės projekcijos. Europos trajektorijos XXI a. pasaulyje. Straipsnių rinktinė / Sud. S.Šiliauskas. Klaipėda: KU leidykla, p. 141–173.

Socialinės geografijos katedra:

Monografijos, knygos, studijos, vadovėliai:

 1. Vaitekūnas S. Stanislovas Narutavičius. Signataras ir jo laikmetis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų centro leidykla, 2012, 504 p. ISBN 978-5-420-01713-502.
 2. Kraniauskas L., Gedutis A., Acus A., Kraniauskienė S., Viluckienė J., Spiriajevas E. 2012. Klaipėdos diskursai 1990–2010 m.: sociologinė miesto tapatybių rekonstrukcija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 469 p. ISBN 978-9955-18-690-8.3.
 3. Vaitekūnas S., Gumuliauskas A., Milius J. ir kt. Joniškio kraštas. Kaunas: Žiemgala, 2012 (monografijoje nurodoma 2011 m.), 548 p. ISBN 978-9955-434-15-5 (S. Vaitekūno dalis – 128–142 p.).

Moksliniai straipsniai leidiniuose, įrašytuose į tarptautines duomenų bazes:

 1. Spiriajevas E. (2012). Hindrances and Suggestions for Sustainable Development of Lithuanian Coastal Strip (Zone). Regional Formation and Development Studies. Journal of Social Sciences (2012/1), p. 125–136.
 2. Vaitekūnas S. (2012). Human resources of Lithuania: Regional aspect. Manežment L’udského Potenciálu v Podniku / Human Potential Management in Company. Zborník vedeckých prác. Báska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, p. 448–457. ISBN 978-80-557-0361-9.
 3. Bučienė A., Verkulevičiūtė-Kriukienė D., Umanataitė-Vaivadienė D. (2012). Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo, dėstytojo ir mokslininko profesijas, požiūris į studijų programas. Paruoštas ir atiduotas spaudai Vilniaus Edukologijos universitete.
 4. Bučienė, A., Gaigalis, K., 2012. Chemical composition of wet deposits and drainage runoff in the agroecosystems: a case of Middle Lithuania. Baltica, 25 (2), 153162. Vilnius. ISSN 0067-3064.
 5. Bučienė, A. (2012). Nutrient flows and management in different farming systems. Conventional, organic and integrated systems. In: Sustainable agriculture (2012) (Christine Jakobsson, ed.), Uppsala University, Uppsala, p. 6–20.
 6. Bučienė, A., Anciūtė, S. (2012). Ekologinių ir pereinamojo tipo ūkių specializacijos, naudmenų struktūros bei žemės našumo aspektai. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, Mokslo straipsnių rinkinys, Šiaulių universitetas, Šiaulių universiteto leidykla (atiduotas spaudai).
 7. Bučienė, A. (2012). The shrinking rate of utilised agricultural land and its components in the Baltic sea region countries. Regional formation and development studies, Journal of Social Sciences, No1 (6),Klaipėda university, Klaipėda, p. 6–14.

2011

Viešojo administravimo ir teisės katedra:

 1. Dvorak J. Viešosios politikos sprendimų poveikio vertinimas Lietuvoje // Human resources – the main factor of regional development. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; No. 4, p. 25–36, ISSN 2029-5103.
 2. Kraujutaitytė L. Viešojo valdymo modeliai: demokratijos link // Human resources – the main factor of regional development. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; No. 4, p. 98–108, ISSN 2029-5103.
 3. Dvorak J., Civinskas R. Viešųjų paslaugų teikimo centrų steigimo galimybės Lietuvoje // Tiltai. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 4 (57), p. 77–93, ISSN 1392-3137.
 4. Kraujutaitytė L. University access policy in Lithuania: prospects for sustainability // ATEE. Spring University. Changing education in a changing society. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; Vol. 2, p. 139–145, ISSN 1822-2196.
 5. Dvorak J. Belarus // Encyclopedia of social networks. – 2011, SAGE Publications Ltd.; Vol. 1, p. 68–70, ISBN 978-1-4129-7911-5.
 6. Dvorak J. Latvia // Encyclopedia of social networks. – 2011, SAGE Publications Ltd.; Vol. 1, p. 478–479, ISBN 978-1-4129-7911-5.
 7. Dvorak J., Kaselis M. Veiklos planavimo ir programų vertinimo pokyčių trajektorijos Lietuvos viešajame administravime // Politikos mokslų almanachas. – 2011, Kaunas: VDU l-kla; Nr. 9, p. 99–116, ISSN 2029-0225, http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2011~ISSN_2029-0225.V_9.PG_99-116/DS.002.0.01.ARTIC

Socialinės geografijos katedra:

Monografijos, knygos, studijos, vadovėliai:

 1. Vaitekūnas, S., Povilanskas, R. Turizmo ir kelionių geografija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, 279 p.
 2. Vaitekūnas, S. Justinas Staugaitis. Vyskupas. Politikas. Tautos dvasios ir valstybės puoselėtojas. Vilnius: MELC, 2011, 456 p.

Moksliniai straipsniai leidiniuose, įrašytuose į tarptautines duomenų bazes:

 1. Bučienė, A., Beržanskis, A. (2011). Problems of the development of sustainable forestry and maintaining soil fertility in Lithuanian Sea-shore region. Conference proceedings of 3rd International Symposium on Environmental Management. Toward Sustainable Technologies, October 26–28, 2011, Zagreb, Croatia, p. 50–57.
 2. Pakamorienė A. (2011). Klaipėdos uosto krovinių teritorinė analizė ir uosto įtakos zonos nustatymo klausimai. Tiltai, KU, Klaipėda, p. 57–68.
 3. Rupšienė, L., Rožnova, A. (2011) Lietuvos darbo migrantų galimybės apmokėti mokyklinio amžiaus vaikų mokymosi ir neformaliojo ugdimosi užsienyje išlaidas: kaitos aspektas. Tiltai Nr. 3 (56).
 4. Vaitekūnas, S. The problems and consequenses of Population ageing. International conference „Economics – Human – Nature“, Bratislava, Slovakia, (CD versija).

2010

Viešojo administravimo ir teisės katedra:

 1. Dūda M. (2010). Teoriniai viešojo ir privataus sektorių partnerystės įgyvendinimo aspektai. Viešoji politika ir administravimas. Nr. 33.
 2. Dvorak, J. (2010). Evaluation of the European Union Structural Funds’ Support in Poland: Scope and Significance. Baltic Journal of Law and Politics. Vol. 3 No.1 ISSN 2029-0405.
 3. Dvorak, J. (2010). Sustainable development. In The U.S. Government and the Environment: A Reference Encyclopedia. Red. Dr. Matt Lindstrom. ABC-Clio.
 4. Kraujutaityte L. (Juškevičienė L.) (2010). Academic Policy on Intellectual Property in Lithuania: 2010. Spring University. Changing Education in a Changing Society. Klaipėda: KU. (ISSN 1822-2196). [Association for Teacher Education in Europe: ttp://www.atee.org/confsems/springlist.html]
 5. Stumbraitė-Vilkišienė E. (2009–2010). Active Citizen vs Customer: Impact on Democratic Service delivery. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Special Issue: Citizens vs. Customers, Vol. 2, No. 2, Winter, p. 111–117.
 6. Stumbraitė-Vilkišienė E. (2010). Viešosios paslaugos dalyvių kaip kokybės vertintojų samprata: pilietis-vartotojas. Jaunųjų mokslininkų darbai, 4 (29), Šiaulių Universitetas, p. 148–156.
 7. Stumbraitė-Vilkišienė E. (2010).Citizen-Administrator Interaction Models in Public Services. Tiltai, 3 (52). P. 77–88.

Socialinės geografijos katedra:

Monografijos, knygos, studijos, vadovėliai:

 1. Vaitekūnas S., Povilanskas R. Turizmo ir kelionių geografija. Vilnius: MELC, 2010, 300 p.
 2. Vaitekūnas S., Misius K. ir kt. Skaistgirys. Kolektyvinė monografija. Kaunas: Žiemgala, 2010, 408 p.
 3. Young researchers and sustainability (2010). Erasmus Intensive Programme, BAREGIS, Klaipėda International Summer School “Sustainable development in the Baltic Sea region“ (ed. Assoc. Prof.dr. E.Spiriajevas), Klaipėdos universitetas ISBN 978-9955-18-527-7
 4. Katedros jaunystė: pirmieji 15 metų (2010). Leidinys skirtas Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinės geografijos katedros 15 metų jubiliejui, Klaipėdos universiteto leidykla, Klaipėda ISBN 978-9955-18-542-0

Moksliniai straipsniai pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose (su ISI koef.):

 1. Eidukeviciene, M., Volungevicius, J., Marcinkonis, S., Tripolskaja, L., Karcauskiene, D., Fullen, M., and Booth, C.A. (2010). Interdisciplinary analysis of soil acidification hazard and its legacy effects in Lithuania. Natural .Hazards and Earth System Sciences, 10, 1477-1485.
 2. Gataūlinas A. The concept of subjective well-being and its application for the analysis of EU countries. Filosofija. Sociologija. ISSN 0235-7186. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2010, t. 21 (2), p. 92-100.

Moksliniai straipsniai leidiniuose, įrašytuose į tarptautines duomenų bazes:

 1. Bučienė A. (2010). Ecological agriculture and sustainable development in the Baltic sea region. Human resources – the main factor of regional development, Journal of Social sciences 3, Klaipėda university, Klaipėda: 7-14.
 2. Bučienė, A., Rindokienė, L. (2010). The supply, demand and consumption of ecological food products in Lithuania’ sea-shore region. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2 t. Šiaulių universitetas, Šiaulių universiteto leidykla, (priimtas spaudai).
 3. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. (2010). Living standards in municipalities with low urbanisation level: resident‘s income and purchasing power. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2 t. Šiaulių universitetas, Šiaulių universiteto leidykla, p. 197-204.
 4. Pakamorienė, A. (2010) Klaipėdos uosto krovinių teritorinė analizė ir uosto įtakos zonos nustatymo klausimai. Tiltai. Klaipėda ISSN 1392-3137. Vol. 4 (priimtas spaudai).
 5. Rožnova, A. (2010) Link Between Crisis of Civil Society and Migration in the CEE, Tiltai. Klaipėda ISSN 1392-3137. Vol. 1 (50), p. 51-62.
 6. Spiriajevas E. (2010). Borderlands of Lithuania and Kaliningrad Regiono f Russia: Gudelines for Comparative Geographic Approach. Human Resources – the Main Factor of Regional Development. Journal of Social Sciences No. 2. Klaipėda University Regional Policy and Planning Institute, p. 81 – 91 (ISBN 978-9955-18-521-5).
 7. Vaitekūnas S. Depression and its geography: Lithuanian case.-Tiltai, 2010, Nr. 3, p. 1-13.

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.