LT   |   EN      Mano KU   |   

2016

Mokymo ir metodinė priemonė

 1. [Verkulevičiūtė-Kriukienė D.]. Lietuvos socialinė ekonominė geografija. Pratybų užduotys. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; 69 p., ISBN 978-9955-18-917-6.

Monografija

 1. Acus A., Beteika L., Kraniauskas L., Spiriajevas E. (2016). Nusikaltimai Klaipėdoje 1990-2010 m.: erdvės, slinktys, struktūros. Monografija. Klaipėdos universitetas, 220 p. (ISBN 978-9955-18-920-6).

Straipsnis recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose

 1. [Umantaitė-Vaivadienė D.], [Batuchina A.]. Darbo migrantų poreikis Klaipėdos uoste // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 1 (18), p. 152-161, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v18i1.1255
 2. [Vėlius P.], [Spiriajevas E.]. Klaipėdos uosto ekonominio geografinio konkurencingumo veiksniai Rytų Baltijos uostų kontekste // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 1 (18), p. 162-180, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v18i1.1256
 3. Acus A., [Beteika L.]. Registruoto turtinio nusikalstamumo Klaipėdos mieste dinamika 1990-2015 m. // Tiltai. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (73), p. 59-82, ISSN 1392-3137, e-ISSN 2351-6569, http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v73i1.1265
 4. [Verkulevičiūtė-Kriukienė D.]. Informacijos sklaida apie karjeros galimybes geografijos studijų absolventams Lietuvoje ir užsienyje // Geografija ir edukacija: mokslo almanachas. – 2016, Vilnius: LEU; Nr. 4, p. 95-111, ISSN 2351-6453.
 5. [Žernytė A.], [Burkšienė V.], [Spiriajevas E.]. Darnios Klaipėdos regiono plėtros smulkiojo ir vidutinio verslo dimensijos // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU; No. 3 (20), p. 147-161, ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542, DOI:http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v20i3.1351.
 6. [Verkulevičiūtė-Kriukienė D.], [Jonikaitė L. B.]. Automobilių stovėjimo vietų išdėstymo prie daugiabučių namų teritorinė analizė ir problemos Klaipėdos mieste // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU; No. 3 (20), p. 119-133, ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542, DOI:http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v20i3.1349.

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

 1. Galinienė J., [Verkulevičiūtė – Kriukienė D.], Gadal S. Pajūrio urbanizuotų teritorijų plėtros iššūkiai landšaftui // Jūros ir krantų tyrimai 2016. 9-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija. – 2016 m. balandžio 27-29 d., Klaipėda, KU l-kla; p. 60-63, ISBN 978-9955-18-901-5.

2015

Monografijos:

Sendvario valsčius. Atiduota spaudai. Sudarytoja prof. M. Eidukevičienė. Paruoštas skyrius rengiamai kolektyvinei monografijai „Sendvario valsčius“ (įteiktas  redakcijai) Bučienė A., Kuisė L. Sendvario valsčiaus paviršiniai vandenys ir jų būklė.

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos leidiniuose:

 1. Batuchina A. Migrating children experience of their body: phenomenological perspective // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 3 (17), p. 7-15, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v16i3.1116
 2. Bučienė A., Gedmintienė I. Research on the problems of sustainable development of rural territories of Klaipėda region: cases of Šilutė district and Rusnė ward // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 3 (17), p. 27-39, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v16i3.1118
 3. Burkšienė V., Spiriajevas E. Smulkiojo ir vidutinio verslo struktūra bei teritorinė sklaida Lietuvos Kuršių marių regione // Regional Formation and Development Studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (15), p. 19-35, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i1.976
 4. Kraniauskas, L., Beteika, L. „Kvaišalų geografija posovietiniame mieste: nelegali narkotinių medžiagų apyvarta ir narkomanija Klaipėdoje, 1990-2010 m.“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, Nr. 2 (35).
 5. Spiriajevas E. Nusikalstamų veikų teritoriniai klasteriai ir jų struktūros diferenciacija: Klaipėdos miesto atvejis // Geografijos metraštis. -2015, Vilnius: VU l-kla; Nr. 48 (2015), p. 24-4,  ISSN 2335-8610. Atiduotas spaudai.
 6. Spiriajevas E., Beteika L. Spatial patterns of crimes in Klaipėda and their assessment in social geographic approach //Kriminologijos studijos.-2015 (3), Vilnius: VU l-kla; Nr. 3 (2015), p. 123-152, ISSN 2351-6097, http://dx.doi.org/10.15388/CrimLithuan.2015.0.8952
 7. Spiriajevienė I., Spiriajevas E. Neįgaliųjų studijos aukštojoje mokykloje kaip socialinio dalyvavimo ir karjeros išraiška // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (16), p. 78-88, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i2.1087
 8. Spiriajevienė I., Spiriajevas E. Nuo tautinės iki teritorinės tapatybės Lietuvoje: socialinis geografinis požiūris // Regional Formation and Development Studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (15), p. 109-119, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i1.984
 9. Verkulevičiūtė-Kriukienė D., Galinienė J. Europos Sąjungos struktūrinių lėšų panaudojimo pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir prioritetus kitimas Lietuvos savivaldybėse // Regional Formation and Development Studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (15), p. 147-156, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i1.987
 10. Verkulevičiūtė-Kriukienė D. Labour income and the unemployment rate in the regions of Lithuania, Latvia and Estonia: differences and change in the period 2004-2013 // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (16), p. 104-115, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15i2.1089
 11. Petrušauskaitė, V., Batuchina, A. (2015). Darbo migrantai iš ne Europos Sąjungos šalių Lietuvoje: migracijos struktūra ir apklausos organizavimo iššūkiai.//Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 28-47.( ISSN 1822-1041).
 12. Petrušauskaitė, V., Žibas, K, Batuchina, A. (2015). Darbo migrantų Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygų rodiklių sąvadas.//Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 48-78. (ISSN 1822-1041).
 13. Batuchina, A. (2015). Migration as an experience of Arriving to the New country and Leaving the native country: How Children Experience Time in Migration. Phenomenology of Professional Practice. Phenomenology and Pedagogy, Vol. 9, p. 330–339. Beijing. China.
 14. Vaitekūnas S. Naujas požiūris į XXI amžiaus pasaulį Kazachstano prezidento akimis. Tiltai, 2015, t.3 (72), p. 161-167.
 15. Bučienė A., Gedmintienė I. (2015). Research on the problems of sustainable development of rural territories of Klaipeda region: case of Šilute districts and Rusnė ward. Regional formation and development studies, 2015 (3), p. 27-38.

Tezės konferencijos medžiagoje:

 1. Verkulevičiūtė-Kriukienė D. The Change of Socio-Economic Differences Between the Regions of Lithuania, Latvia and Estonia After the Accession to the EU // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides Zinātne. Referātu Tēzes. 73. – 2015, Riga: Latvijas Universitate; p. 182-184, ISBN 978-9984-45-958-http://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Konferences/Tezu_krajumi/A5_kopa_gala_versija_2015.pdf
 2. Spiriajevas E. Crime geography in Klaipėda 1990-2010. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides Zinātne. Referātu Tēzes. 73. – 2015, Riga: Latvijas Universitate, ISBN 978-9984-45-958-http://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Konferences/Tezu_krajumi/A5_kopa_gala_versija_2015.pdf
 3. Volungevičius, J., Vaisvalavičius, R., Eidukevičienė, M., Amalevičiūtė, K.2015. The problem of soil degradation concept. Soil degradation:theory, evidence and protection activities. Book of abstracts 22-25 September 2015 Vėžaičiai, Lithuania, Nordic  Association of Agricultural Scientists , NJF Seminar (483), p.7-8.

Straipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje:

 1. Batuchina A. Migrating as an experience of arriving to the new country and leaving the native country: how children experience time in migration // 3rd International Phenomenology and Pedagogy Conference. Phenomenology of Professional Practice. – 2015 September 18-20, College of Education Capital Normal University, Beijing, China; p. 330-339.

Mokymo ir metodinės priemonės:

 1. Verkulevičiūtė-Kriukienė D. Lietuvos socialinė ekonominė geografija. Pratybų užduotys. – 2015, Klaipėda; 68 p., https://www.ku.lt/shmf/wp-content/uploads/sites/6/2016/03/Lietuvos-socialin%C4%97-ekonomin%C4%97-geografija.-Pratyb%C5%B3-u%C5%BEduotys-publikavimui.pdf
 2. Dirvožemio dangos ypatumai Vakarų Kuršo ir Žemaičių aukštumose. Mokslinės konferencijos – ekspedicijos Vadovas.2015. (Leidinio sudarytojai: R.Vaisvalavičius, J.Volungevičius, M.Eidukevičienė, V.Buivydaitė , K.Amalevičiūtė, R.Mažeika). Akademija. ISBN 978-609-449- 081-1, 55 p.
 3. Dirvožemio dangos ypatumai Vakarų Kuršo ir Žemaičių aukštumose. Mokslinės konferencijos – ekspedicijos Vadovas.2015. (Leidinio sudarytojai: R.Vaisvalavičius, J.Volungevičius, M.Eidukevičienė, V.Buivydaitė , K.Amalevičiūtė, R.Mažeika). Akademija. ISBN 978-609-449-081-1., 55 p., Mokslinės konferencijos – ekspedicijos vadovo skyriai su bendraautoriais: Ekspedicijos maršrutas, Ekspedicijos teritorijos geografinė apžvalga ir ypatumai, Vakarų Lietuvos  aukštumų balkšvažemių savybės.

Mokslo populiarinimo darbai:

 1. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. 2015. Sukurtas ir redaguojamas internetinis tinklapis, kuriame apžvelgiama mokslo tematika: gyvenimo lygio ir gerovės geografiniai aspektai. Prieiga internete: http://geroves-geografija.weebly.com/
 2. Ramonas A., Vaitekūnas S. [ Sudarytojai ir redaktoriai]. Mokslinio tikėjimo dialogai. KU, 2015 m. 214 p.

2014

 1. Cities in the globalizing world and Turkey: a theoretical and empirical perspective (2014). Eds. R. Efe, N. Sam, R. Sam, E. Spiriajevas, E. Galay, E. Atasoy. St. Kliment Ohridski University Press, 671 p. (ISBN 978-954-07-3768-3).
 2. Spiriajevas E. (2014). Transporto ir tarptautinės prekybos tarp Baltijos šalių ir Turkijos geografija. Regional Formation and Development Studies 2014(1). Klaipėda university, p. 207-219 (ISSN 2029-9370).
 3. Spiriajevas E., L. Beteika (2014). Geography of Services in Klaipėda City: Methods and Practical Researches. Geografija ir edukacija 2014 (2), p. 7-20 (ISBN 978-9955-20-862-4).
 4. Galinienė, J., Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. (2014). Klaipėdos miesto ir priemiesčių zonų gyventojų skaičiaus kaita ir gyvenviečių plėtra. Tiltai, Nr. 67 (2). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 75-88. http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/847TILTAI, 2014, 2 ISSN 1392-3137
 5. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. Špelverytė, A. (2014). Grafičio reiškinys Klaipėdos mieste: teritorinio pasiskirstymo analizė. Tiltai, Nr. 67 (2). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 205-218.http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/856
 6. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. (2014). Change of Living Standards in Lithuania, Latvia and Estonia after Joining the European Union. Regional Formation and Development Studies Journal of Social Sciences, No. 3 (14). Klaipėda: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 189-198. https://www.ku.lt/shmf/wp-content/uploads/sites/6/2016/02/2014-No.-314.compressed.pdf
 7. Bučienė A., Antanaitis Š., Šlepetienė A., Šimanskaitė D., Mašauskas V., Bučas M. (2014). Potassium leaching onEndocalcari-Endohypogleyic Cambisol as influenced by precipitation rate and crop management. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 101, No. 1, p. 3–10.
 8. Umantaitė-Vaivadienė, D. „Mokymo metodų pasirinkimas ir taikymas socialinės geografijos studijose“ (2014). Geografija ir edukacija, 2014 (2). http://www.leu.lt
 9. Vaitekūnas S., Čepienė E. (2014). Lietuvos kaimų sistema: koncepcija, skaičius, dydis, tankumas, kaita. Tiltai, 214, Nr. 2, p. 53-74 ISSN 1392-3137
 10. Vaitekūnas S. (2014). Religijų geografija: Lietuvos atvejis. Krikščioniškosios teologijos, kultūros ir tradicijų versmės [“Tiltų” priedas: Mokslo darbai Nr. 45]. Klaipėda: KU leidykla, 2014, p. 6-29.
 11. Batuchina, A. (2014).Children Perspective on Parental Involvement in the Emigration Country. Spring University. Changing Education in a Changing Society, Vol.1, Klaipėda. p.167-173. (ISSN 1822-2196).

2013

Monografijos, knygos, studijos, vadovėliai:

 1. Lietuvos gamtinė geografija (2013). Sudarytoja Prof. habil. dr. Marija Eidukevičienė (ISBN 978-9955-18-713-4).

Moksliniai straipsniai leidiniuose, įrašytuose į tarptautines duomenų bazes:

 1. Spiriajevas E. (2013). The Development of International Tourism in Lithuania: A Comparative Analysis of Regional Aspects. Baltic Region (2013/1/15). Immanuel Kant Baltic Federal University Press, p. 116−127. (ISSN 2074-9848).
 2. Spiriajevas E. (2013). Turizmo sektoriaus struktūra ir teritoriniai skirtumai Lietuvoje (Tourism Sector‘s Structure and Territorial Disparities in Lithuania). Regional Formation and Development Studies. Journal of Social Sciences (2013/1), p. 132−145. (ISSN 2079-9370), (EBSCO).
 3. Spiriajevas E. (2013). Development of International Tourism in Lithuania: Interregional Comparative Aspects. The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey. Volume 2., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, p. 496−503. (ISBN 978-954-07-3605-1).
 4. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. (2013). The regional studies of living standard: methodological approaches. Regional Formation and Development Studies. Journal of Social Sciences. No. 3 (11). Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, p. 236–243. (ISSN 2029-9370).  
 5. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D., Bučienė, A., Umantaitė-Vaivadienė, D. (2013). Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo, dėstytojo ir mokslininko  profesijas, požiūris į studijų programas. Geografija ir edukacija. Mokslo almanachas. Nr. 1. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. p. 65−78. ( ISSN 2335-7061)
 6. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D., Reliūgaitė,S., Eidukevičienė, M. (2013). Rurality of Lithuania: Interdisciplinary Approach.Regional Formation and Development Studies. Journal of Social Sciences. No. 2 (10). Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, p. 219–227. (ISSN 2029-9370).  
 7. Šimanskienė L., Kutkaitis A., Bučienė A. (2013). How to select the rates of sustainable development in rural  territories: the insights to methodological approach. Economic science for rural development.  Proceedings of the International Conference, No. 31, Integrated and sustainable regional development , Jelgava, p. 153−158. (ISSN 1691-3078).
 8. Ramanauskaitė K., Bučienė A. (2013). On the problem of assessment of sustainability in the Sea shore region. Regional  formation and development studies, 2 (10), Klaipėda, p. 167−176. (ISSN 2029-9370).

2012

Monografijos, knygos, studijos, vadovėliai:

 1. Vaitekūnas S. Stanislovas Narutavičius. Signataras ir jo laikmetis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų centro leidykla, 2012, 504 p. ISBN 978-5-420-01713-502.
 2. Kraniauskas L., Gedutis A., Acus A., Kraniauskienė S., Viluckienė J., Spiriajevas E. 2012. Klaipėdos diskursai 1990–2010 m.: sociologinė miesto tapatybių rekonstrukcija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 469 p. ISBN 978-9955-18-690-8.3.
 3. Vaitekūnas S., Gumuliauskas A., Milius J. ir kt. Joniškio kraštas. Kaunas: Žiemgala, 2012 (monografijoje nurodoma 2011 m.), 548 p. ISBN 978-9955-434-15-5 (S. Vaitekūno dalis – 128–142 p.).

Moksliniai straipsniai leidiniuose, įrašytuose į tarptautines duomenų bazes:

 1. Spiriajevas E. (2012). Hindrances and Suggestions for Sustainable Development of Lithuanian Coastal Strip (Zone). Regional Formation and Development Studies. Journal of Social Sciences (2012/1), p. 125–136.
 2. Vaitekūnas S. (2012). Human resources of Lithuania: Regional aspect. Manežment L’udského Potenciálu v Podniku / Human Potential Management in Company. Zborník vedeckých prác. Báska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, p. 448–457. ISBN 978-80-557-0361-9.
 3. Bučienė A., Verkulevičiūtė-Kriukienė D., Umanataitė-Vaivadienė D. (2012). Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo, dėstytojo ir mokslininko profesijas, požiūris į studijų programas. Paruoštas ir atiduotas spaudai Vilniaus Edukologijos universitete.
 4. Bučienė, A., Gaigalis, K., 2012. Chemical composition of wet deposits and drainage runoff in the agroecosystems: a case of Middle Lithuania. Baltica, 25 (2), 153162. Vilnius. ISSN 0067-3064.
 5. Bučienė, A. (2012). Nutrient flows and management in different farming systems. Conventional, organic and integrated systems. In: Sustainable agriculture (2012) (Christine Jakobsson, ed.), Uppsala University, Uppsala, p. 6–20.
 6. Bučienė, A., Anciūtė, S. (2012). Ekologinių ir pereinamojo tipo ūkių specializacijos, naudmenų struktūros bei žemės našumo aspektai. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, Mokslo straipsnių rinkinys, Šiaulių universitetas, Šiaulių universiteto leidykla (atiduotas spaudai).
 7. Bučienė, A. (2012). The shrinking rate of utilised agricultural land and its components in the Baltic sea region countries. Regional formation and development studies, Journal of Social Sciences, No1 (6),Klaipėda university, Klaipėda, p. 6–14.

2011

Monografijos, knygos, studijos, vadovėliai:

 1. Vaitekūnas, S., Povilanskas, R. Turizmo ir kelionių geografija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, 279 p.
 2. Vaitekūnas, S. Justinas Staugaitis. Vyskupas. Politikas. Tautos dvasios ir valstybės puoselėtojas. Vilnius: MELC, 2011, 456 p.

Moksliniai straipsniai leidiniuose, įrašytuose į tarptautines duomenų bazes:

 1. Bučienė, A., Beržanskis, A. (2011). Problems of the development of sustainable forestry and maintaining soil fertility in Lithuanian Sea-shore region. Conference proceedings of 3rd International Symposium on Environmental Management. Toward Sustainable Technologies, October 26–28, 2011, Zagreb, Croatia, p. 50–57.
 2. Pakamorienė A. (2011). Klaipėdos uosto krovinių teritorinė analizė ir uosto įtakos zonos nustatymo klausimai. Tiltai, KU, Klaipėda, p. 57–68.
 3. Rupšienė, L., Rožnova, A. (2011) Lietuvos darbo migrantų galimybės apmokėti mokyklinio amžiaus vaikų mokymosi ir neformaliojo ugdimosi užsienyje išlaidas: kaitos aspektas. Tiltai Nr. 3 (56).
 4. Vaitekūnas, S. The problems and consequenses of Population ageing. International conference „Economics – Human – Nature“, Bratislava, Slovakia, (CD versija).

2010

Monografijos, knygos, studijos, vadovėliai:

 1. Vaitekūnas S., Povilanskas R. Turizmo ir kelionių geografija. Vilnius: MELC, 2010, 300 p.
 2. Vaitekūnas S., Misius K. ir kt. Skaistgirys. Kolektyvinė monografija. Kaunas: Žiemgala, 2010, 408 p.
 3. Young researchers and sustainability (2010). Erasmus Intensive Programme, BAREGIS, Klaipėda International Summer School “Sustainable development in the Baltic Sea region“ (ed. Assoc. Prof.dr. E.Spiriajevas), Klaipėdos universitetas ISBN 978-9955-18-527-7
 4. Katedros jaunystė: pirmieji 15 metų (2010). Leidinys skirtas Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinės geografijos katedros 15 metų jubiliejui, Klaipėdos universiteto leidykla, Klaipėda ISBN 978-9955-18-542-0

Moksliniai straipsniai pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose (su ISI koef.):

 1. Eidukeviciene, M., Volungevicius, J., Marcinkonis, S., Tripolskaja, L., Karcauskiene, D., Fullen, M., and Booth, C.A. (2010). Interdisciplinary analysis of soil acidification hazard and its legacy effects in Lithuania. Natural .Hazards and Earth System Sciences, 10, 1477-1485.
 2. Gataūlinas A. The concept of subjective well-being and its application for the analysis of EU countries. Filosofija. Sociologija. ISSN 0235-7186. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2010, t. 21 (2), p. 92-100.

Moksliniai straipsniai leidiniuose, įrašytuose į tarptautines duomenų bazes:

 1. Bučienė A. (2010). Ecological agriculture and sustainable development in the Baltic sea region. Human resources – the main factor of regional development, Journal of Social sciences 3, Klaipėda university, Klaipėda: 7-14.
 2. Bučienė, A., Rindokienė, L. (2010). The supply, demand and consumption of ecological food products in Lithuania’ sea-shore region. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2 t. Šiaulių universitetas, Šiaulių universiteto leidykla, (priimtas spaudai).
 3. Verkulevičiūtė-Kriukienė, D. (2010). Living standards in municipalities with low urbanisation level: resident‘s income and purchasing power. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2 t. Šiaulių universitetas, Šiaulių universiteto leidykla, p. 197-204.
 4. Pakamorienė, A. (2010) Klaipėdos uosto krovinių teritorinė analizė ir uosto įtakos zonos nustatymo klausimai. Tiltai. Klaipėda ISSN 1392-3137. Vol. 4 (priimtas spaudai).
 5. Rožnova, A. (2010) Link Between Crisis of Civil Society and Migration in the CEE, Tiltai. Klaipėda ISSN 1392-3137. Vol. 1 (50), p. 51-62.
 6. Spiriajevas E. (2010). Borderlands of Lithuania and Kaliningrad Regiono f Russia: Gudelines for Comparative Geographic Approach. Human Resources – the Main Factor of Regional Development. Journal of Social Sciences No. 2. Klaipėda University Regional Policy and Planning Institute, p. 81 – 91 (ISBN 978-9955-18-521-5).
 7. Vaitekūnas S. Depression and its geography: Lithuanian case.-Tiltai, 2010, Nr. 3, p. 1-13.