LT   |   EN      Mano KU   |   
Struktūra

Tarybos funkcijos:

Pagal KU Statuto (LR Seimo nutarimas „Dėl Klaipėdos universiteto statuto patvirtinimo“ 2010 m. birželio 22 d. Nr. XI-938) V skyriaus pirmąjį skirsnį:

 • 53. Fakultetą (toliau – fakultetas) sudaro katedros, mokomosios ir mokslo laboratorijos, klinikos, kiti padaliniai. Mokslo ir studijų centrai gali būti steigiami iš kelių Universiteto padalinių bendriems mokslo ir studijų projektams vykdyti.
 • 54. Fakulteto veiklai vadovauja fakulteto taryba ir dekanas.
 • 55. Fakulteto taryba penkeriems metams renkama Senato patvirtinto Fakulteto tarybos rinkimų reglamento nustatyta tvarka (http://senas.ku.lt/senatas/doc/20090925_11_7A.pdf ). Į fakulteto tarybą pagal pareigas įeina dekanas (studijų instituto direktorius). Ne mažiau kaip 70 procentų Tarybos narių išrenkama iš fakulteto mokslininkų ar pripažintų menininkų, iki 10 procentų Tarybos narių išrenkama iš kituose Universiteto padaliniuose ar kitose institucijose dirbančių mokslininkų ar pripažintų menininkų, 20 procentų Tarybos narių sudaro studentų atstovai.
 • 56. Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija.
 • 57. Fakulteto taryba atlieka šias funkcijas:
  • 1) renka fakulteto tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių;
  • 2) svarsto fakulteto dekanokandidatūras iš mokslininkų ar pripažintų menininkų ir rekomenduoja rektoriui jas teikti tvirtinti Universiteto taryboje;
  • 3) svarsto fakulteto katedrų, laboratorijų, mokslo centrų vadovų kandidatūras iš mokslininkų ar pripažintų menininkų ir rekomenduoja rektoriui jas tvirtinti;
  • 4) svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų planus;
  • 5) svarsto ir tvirtina mokymo dalykų, studentų praktikos ir stažuočių programas;
  • 6) teikia rektoriui siūlymus dėl katedrų, laboratorijų ir kitų padalinių steigimo ar panaikinimo;
  • 7) sudaro komisijas svarbiems fakulteto veiklos klausimams nagrinėti ir spręsti;
  • 8) išklauso ir tvirtina dekano teikiamą fakulteto metinės mokslo ir studijų veiklos ataskaitą. Jeigu ji nepatvirtinama, fakulteto taryba teikia rektoriui siūlymą dėl dekano atstatydinimo;
  • 9) išklauso ir tvirtina katedros vedėjų teikiamas katedros metinės mokslo ir studijų veiklos ataskaitas. Jeigu kurios nors katedros ataskaita nepatvirtinama, fakulteto taryba teikia rektoriui siūlymą dėl tos katedros vedėjo atstatydinimo;
  • 10) rengia ir teikia Senatui tvirtinti fakulteto nuostatus;
  • 11) siūlo Senatui teikti docento, profesoriaus, Universiteto garbės ir kitus vardus, atsižvelgdama į asmens mokslinės, meninės ir pedagoginės veiklos ir (ar) kitus visuomenei reikšmingus rezultatus;
  • 12) svarsto ir sprendžia kitus fakultetui svarbius klausimus.
 • 58. Fakulteto tarybos posėdžius šaukia fakulteto tarybos pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per semestrą. 1/3 tarybos narių siūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip per 7 dienas nuo rašytinio siūlymo įteikimo.
 • 59. Fakulteto tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, kai posėdyje dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos narių.
 • 60. Fakulteto tarybos nutarimus skelbia fakulteto tarybos pirmininkas. Remdamasis fakulteto tarybos nutarimais, dekanas leidžia atitinkamus įsakymus.
Pirmininkas: prof. Vytautas Juščius
Nariai: prof. dr. Antanas Bučinskas
prof. dr. Aldis Gedutis
prof. dr. Rimantas Stašys
prof. dr. Daiva Janavičienė
doc. dr. Saulius Šiliauskas
doc. dr. Sigita Kraniauskienė
doc. dr. Jaroslav Dvorak
doc. dr. Remigijus Riekašius
prof. dr. Ligita Šimanskienė
doc. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė
studentas Haroldas Kerpė

Ritos Gorodeckienės nuotr.

Pareigos Vardas, Pavardė Kontaktai
Fakulteto tarybos pirmininkas Prof. dr. Vytautas Juščius Tel. (8 46) 39 86 77
El. paštas ek.smf@ku.lt
Dekanas Prof. dr. Antanas Bučinskas Tel. (8 46) 39 86 51
El. paštas dekanas.smf@ku.lt
Studijų prodekanė Doc. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė Tel. (8 46) 39 86 53
El. paštas prodekanas.smf@ku.lt
Mokslo, tarptautinių ryšių ir plėtros prodekanė Doc. dr. Erika Župerkienė Tel. (8 46) 39 86 54
El. paštas erika.zuperkiene@ku.lt
Studijų administratorė Alvyda Obrikienė Tel. (8 46) 39 86 55
El. paštas administratorius.smf@ku.lt
Dekanato sekretorė, inspektorė
(nuolatinės bei papildomos studijos)
Ramunė Vaišnorienė Tel. (8 46) 39 86 50
El. paštas dekanatas.smf@ku.lt
Inspektorė
(ištęstinės ir magistrantūra)
Vitalija Milkerytė Tel. (8 46) 39 86 56
El. paštas inspektorius.smf@ku.lt
Inspektorė
(nuolatinių bei papildomų studijų
mokesčiai)
Loreta Petravičienė Tel. (8 46) 39 86 63
El. paštas loreta.petraviciene@ku.lt
Praktikų vadovė Milda Juščienė Tel. (8 46) 39 86 57
El. paštas milda.jusciene@ku.lt
Projektų vadybininkas,
SMF tinklalapio administratorius
Saulius Bučas Tel. (8 46) 39 85 93
El. paštas saulius.bucas@ku.lt
Lokalaus tinklo administratorius Mindaugas Šumskis Tel. (8 46)  39 88 24
El. paštas mindaugas.sumskis@ku.lt

Apie kaimo vystymo tyrimų centrą

Informacija rengiama