LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Psichologijos katedros mokslinė veikla

MOKSLINĖ VEIKLA

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

Endriulaitienė, A., Šeibokaitė, L., Markšaitytė, R., Slavinskienė, J. & Arlauskienė, R. (2020). Changes in beliefs during driver training and their association with risky driving. Accident Analysis and Prevention, 144, 1 – 8. DOI: 10.1016/j.aap.2020.105583.

Ivanova, M.Y., Achenbach, T. M., Rescorla, L. A., Turner, L. V., Dumas, J. A., Almeida, V., Anafarta-Sendag, M., Bite, I., Boomsma, D. I., Caldas, J. C., Capps, J. W., Chen, Y., Colombo, P., da Silva Oliveira, M., Dobrean, A., Erol, N., Frigerio, A., Funabiki, Y., Gedutienė, R., Guðmundsson, H. S., Heo, Min Q., Kim, Y. A., Lee, T., Leite, M., Liu, J., Markovic, J., Misiec, M., Müller, M., Oh, K. J., Portillo-Reyes, V., Retz, W., Sebre, S. B., Shi, S., Sigurðardóttir, S. H., Šimulionienė, R., Sokoli, E., Tomasevic, T., Vink, J. M. & Zasępa, E. (2020). The generalizability of Older Adult Self-Report (OASR) syndromes of psychopathology across 20 societies. International Journal of Geriatric Psychiatry. 35(5), 525 – 536. DOI: 10.1002/gps.5268.

 

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės „Conference Proceedings“ leidiniuose

Šeibokaitė, L., Slavinskienė, J., Arlauskienė, R., Endriulaitienė, A., Markšaitytė, R. & Žardeckaitė-Matulaitienė, K. (2020). How congruent can human attitudes, intentions and behaviour be: the case of risky driving behaviour among Lithuanian novice drivers. Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region: proceedings of the international conference “Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region”: 5-6 December, 2018, Vilnius, Lithuania. Cham : Springer, 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-22375-5_15.

 

SCOPUS duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

Rugevičius, M., Kairys, A., Čepienė, R., Liniauskaitė, A., Brazdeikienė, L. ir Žakaitis, P. (2020). Studentų akademinės motyvacijos pokyčiai ir jų sąsajos su akademiniais pasiekimais, pasitenkinimu studijomis bei psichologine gerove [The changes of university students academic motivation over time: the relationship with academic achievement, satisfaction with studies and psychological well-being]. Pedagogika: mokslo darbai, 137(1), 5 – 24. DOI: 10.15823/p.2020.137.1.

Labanienė, K., Gedutienė, R. ir Gintilienė, G. (2019). Pirmokų skaitymo ir rašymo sunkumų numatymas taikant Disleksijos rizikos klausimyną priešmokykliniame amžiuje [Prediction of reading and writing difficulties of first graders using Dyslexia Risk Questionnaire (DRQ) in preschool age]. Specialusis ugdymas, 39(1), 49 – 68. DOI: 10.21277/se.v1i39.427.

 

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

Gedutienė, R ir Lukšaitė-Samaitienė, I. (2018). Daugiamatės mokinių pasitenkinimo gyvenimu skalės lietuviškosios versijos psichometriniai rodikliai [Psychometric properties of Lithuanian version of multidimensional students’ life satisfaction scale]. Ugdymo psichologija: mokslo darbai,  29,  5 – 22. DOI: 10.15823/up.2018.01.

Žakaitis, P. (2017). In memoriam Antanui Lukoševičiui. Res Humanitariae, 22, 316 – 318. Prieiga per internetą: <http://journals.ku.lt/index.php/RH/article/download/1637/pdf>.

Brazdeikienė, L., Zukhbaya, N. ir  Petraitienė, U. (2017). Kaniterapijos taikymas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(-si) poreikių. Kokybinė kaniterapijos užsiėmimų analizė [Canine therapy with children with special educational needs: qualitative and quantitative analysis of canine therapy sessions]. Tiltai: socialiniai mokslai, 77(2), 53 – 72. DOI: 10.15181/tbb.v77i2.1603.

Kairys, A., Liniauskaitė, A., Brazdeikienė, L., Bakševičius, L., Čepienė, R., Mažeikaitė-Gylienė, Ž., Rugevičius, M., Žakaitienė, A. ir Žakaitis, P. (2017). Studentų akademinės motyvacijos skalės (SAMS-21) struktūra [The structure of the student academic motivation scale (SAMS-21)]. Psichologija, 55, 41 – 55. DOI: 10.15388/Psichol.2017.55.10735.

Sadauskaitė, R., Liniauskaitė, A., Kairys, A., Ubavičiūtė, R. ir  Tėvelytė, G. (2017). Studentų laiko perspektyva ir akademinis atidėliojimas: klasterių analizė [Time perspective and academic procrastination among university students: cluster analysis]. Ugdymo psichologija, 28, 5 – 21.

 

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

Būtienė, D. (2017). Экзистенциальный взгляд на феномен детства. Existentia: психология и психотерапия: журнал Восточно-Европейской ассоциации экзистенциальной терапии. Creative Cat, 10, 196 – 202.

 

SVARBIAUSI LEIDINIAI

Colomeischi, A. A., Guiu, G. F., da Veiga Branco, M. A. R., Alimović, S., Baranauskienė, I., Gol-Guven, M., Rusu, P. P., Marici, M., Duca, D. S., Morente, A. R., Baradad, J. T., Barreiro R., Maria I., da Cruz Meirinho Antão, C., Wagner Jakab, A., Cvitković, D., Žic Ralić, A., Stošić, J., Lisak, N., Šimulionienė, R., Saveljeva, R. & Babur, N. (2017).  Social inclusion and wellbeing of families of children with special needs : transnational study report. Suceva : PSI WELL, 92. Prieiga per internetą: <http://www.psiwell.eu/images/io1/Transnational_study_report__EN.pdf>.

 

Knygų dalys

Smith, P. K., Thompson, F., Rutland, A., Jones, A., Sundaram, S., Sandhu, D., Kaur, K.,  Spears, B. A., Koller, S.,  Gedutienė, R., Sittichai, R. & Kovas, Y. (2018). Issues in cross-national comparisons and the meaning of words for bullying in different languagesBullying, cyberbullying and student well-being in schools : comparing European, Australian and Indian perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 61 – 80. DOI: 10.1017/9781316987384.005.

Kairys, A., Liniauskaitė, A., Bagdonas, A. & Pakalniškienė, V. (2017). Balanced time perspective: many questions and some answers. Time perspective: theory and practice.  London: Palgrave Macmillan, 97 – 115. DOI: 10.1057/978-1-137-60191-9_5.

 

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Bagdžiūnienė, D., Liniauskaitė, A., Nasvytienė, D., Kazlauskienė, A. ir Sakadolskienė, E. (2019).  Stojančiųjų į pedagogines specialybes motyvacijos tapti pedagogu vertinimo teorinės prielaidos ir metodo psichometriniai rodikliai [The assessment of pedagogical studies applicants’ motivation to become a teacher: theoretical assumptions and psychometric properties]. Dialogai: Lietuvos psichologų kongresas, recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

 

Nerecenzuojamuose leidiniuose

Arlauskienė, R., ir Endriulaitienė, A. (2018). Didmiesčių ir miestelių pradedančiųjų vairuotojų vairavimo saviveiksmingumo ir rizikingo vairavimo sąsajos [Connection between driving self-efficacy and risky driving of the beginner drivers of cities and towns]. Psichologija vakar, šiandien, rytoj: Lietuvos psichologų kongresas, kongreso pranešimų santraukos. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 98 – 99.

Brazdeikienė, L., Zukhbaya, N. ir Petraitienė, U. (2018). Kaniterapijos taikymas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(-si) poreikių. Kokybinė kaniterapijos užsiėmimų analizė [Canine therapy with children with special educational needs: qualitative and quantitative analysis of canine therapy sessions]. Psichologija vakar, šiandien, rytoj: Lietuvos psichologų kongresas,kongreso pranešimų santraukos. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 54.

Kairys, A., Sadauskaitė, R. ir Liniauskaitė, A. (2018). Lietuviškosios S-ZTPI versijos validumas. Psichologija vakar, šiandien, rytoj: Lietuvos psichologų kongresas, kongreso pranešimų santraukos. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 94.

 

MOKYMO METODINĖS PRIEMONĖS IR KITA STUDIJŲ LITERATŪRA

Gedutienė, R (2018). Disleksija – nuo įvertinimo iki įveikos: mokomoji knyga [Dyslexia – from assessment to coping: study book]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.