LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentų praktika

STUDENTŲ PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO BEI ATLIKIMO TVARKOS BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Studentų praktinį mokymą(si) Lietuvos bei užsienio įmonėse ir organizacijose reglamentuoja „Klaipėdos universiteto studentų praktinio mokymo(si) tvarka“, patvirtinta Klaipėdos universiteto rektoriaus įsakymu Nr. 1-030. Studentai praktinį mokymąsi atlieka vadovaudamiesi kiekvienoje katedroje parengtomis studentų praktikos atlikimo bei ataskaitos rengimo metodinėmis rekomendacijomis.

2. Praktikos atlikimo tvarka užsienio šalių įmonėse ir organizacijose ”Erasmus” programos rėmuose yra pateikta universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus tinklapyje.

3. Prieš išvykstant į praktikos atlikimo vietą, vyksta praktikos instruktažai, kurių metu studentai supažindinami su praktikos atlikimo tvarka, praktikos turiniu, saugaus darbo reikalavimais ir kt.

4. Instruktažo metu su studentais pasirašoma trišalė (Universiteto, įstaigos, priimančios į praktiką, bei studento) STUDENTŲ PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS. Studentai gauna visus dokumentus, kurie reikalingi praktikos atlikimui. Studentų dalyvavimas instruktažuose yra būtinas.

5. Prieš atliekant praktiką būtina pasitikrinti sveikatą, susitvarkyti (pasiimti) medicininę knygelę.

6. Universiteto Praktinio mokymo vadovai paruošia bendrąsias ir /ar individualias praktinio mokymo užduotis, lanko studentus praktinio mokymo institucijose, stebi ir vertina studentų vedamas pamokas, kitą jų veiklą bei atlieka praktikos ataskaitos vertinimą.

7. Fakulteto praktikos vedėja atlieka būsimų praktikos vietų paiešką, kartu su katedrų vadovais numato praktikos laiką, organizuoja reikiamų dokumentų rengimą, praktikų eigos kontrolę. Šiais klausimais studentus prašome kreiptis į praktikos vedėją lekt. Alvidą Kilienę (mob. tel. 8 614 29362). Praktikos kabinetas 108 k., tel. (8 46) 398 645.

[/vc_column_text][/vc_column]

Nuotraukos iš asmeninio studenčių archyvo.