LT   |   EN      Mano KU   |   
LITUANISTINĖS STUDIJOS MOKYTOJAMS KLAIPĖDOS UNIVERSITETE, 2021

Kviečiame mokytojus ir dėstytojus, dirbančius užsienio lituanistinėse švietimo įstaigose, dalyvauti intensyviose neformaliose lituanistinėse studijose Klaipėdos universitete. Studijų metu pedagogai turės galimybę ne tik pagilinti lietuvių kalbos žinias, tačiau taip pat tobulinti didaktikos ir ugdymo psichologijos kompetencijas, įgyti papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, istoriją, tradicijas. Dalyviams bus organizuojami seminarai, kurių metu planuojama aptarti lietuvių kalbos norminimo (leksikos, rašybos, skyrybos) naujoves, praktinius lietuvių kalbos gramatikos aspektus, mokymo(si) proceso organizavimo principus, inovatyvius kalbos mokymo(si) metodus šiuolaikiniame ugdymo procese.

Studijų trukmė – 15 kalendorinių dienų, įskaitant dalyvių atvykimo ir išvykimo dienas.
Studijos vyks 2021 m. liepos 15–29 dienomis.

Atsižvelgiant į pasaulinės pandemijos aplinkybes, intensyvios neformalios lituanistinės studijos mokytojams ir dėstytojams bus organizuojamos kontaktiniu (gyvai) ir / arba nuotoliniu būdu.

Reikalavimai kandidatams

Reikalavimai kandidatams:

  • Kandidatas turi būti užsienio lietuvis;
  • Dirbti lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje mokytoju ar dėstytoju;
  • Lietuvių kalbą mokėti ne žemesniu nei pažengusiojo kalbos vartotojo lygiu (B1).

Reikalingi dokumentai

Reikalingi dokumentai

  1. Paraiška (Paraiškos teikimo forma);
  2. Motyvacinis laiškas;
  3. Dokumentai:
  • įrodantys, kad paraiškos teikėjas dirba mokytoju arba dėstytoju;
  • įrodantys lietuvišką asmens kilmę (pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuris yra išduodamas lietuvių bendruomenės atitinkamoje užsienio šalyje arba kitos kompetentingos valdžios institucijos (ambasados ar kt.));
  • kompetentingos užsienio institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ar kt.) išduodamas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo ne mažiau kaip 3 paskutinius metus gyvena atitinkamoje užsienio šalyje (taikoma tais atvejais, kai asmuo nėra tos šalies pilietis).

4.Rekomendacija iš lietuvių bendruomenės arba lituanistinio švietimo įstaigos užsienyje (Rekomendacija-pedagogams);

Programa

Klaipėdos universiteto
Lituanistinių studijų užsienio lituanistinių mokyklų pedagogams programos gairės
2021 m. liepos 15–29 d.

Intensyvių neformalių lituanistinių studijų dalyviams bus organizuojamos interaktyvios paskaitos, praktinės užduotys, kūrybinės dirbtuvės, seminarai, veiklos refleksija, vyks edukaciniai renginiai: filmų peržiūros ir diskusijos, ekskursijos, muziejų lankymas. Mokymai planuojami iš 3 modulių:
• lietuvių kalbos mokymo modulis,
• Lietuvos etninės kultūros ir istorijos modulis
• didaktikos ir ugdymo psichologijos modulis.

Kultūrinė programa apims veiklą mokymų erdvėje (universitete, miesto muziejuose, mieste ir priemiestyje) ir išvykose po Lietuvą. Dalyviai bus supažindinami su Lietuvos istorija Baltijos šalių kontekste, lietuvių tradicijomis ir papročiais, mokomi lietuvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų. Konkrečios užsiėmimų bei renginių datos (programos tinklelis) bus nurodytos gegužės mėn.
Lituanistinių mokymų preliminari programa

Lituanistinių studijų programos oficialus atidarymas.
Įvadinis seminaras: lituanistinių studijų programos pristatymas ir dalyvių poreikių nustatymas, atsiskaitomojo darbo reikalavimų aptarimas.
Lietuvių kalbos mokymo modulis:
• Lietuvių kalbos užsieniečiams mokymo priemonių apžvalga.
• Interaktyvi paskaita ,,Lietuvių kalbos norminimo (leksikos, rašybos, skyrybos) naujovės”
• Praktiniai lietuvių kalbos gramatikos aspektai.
• Leksikos, kalbėjimo, klausymo, rašymo mokymas(sis). Užduočių rengimas ir aptarimas.
• Diskusija. Lietuvių kalbos mokymo(si) problemos. Praktinės patirties reflektavimas.
Lietuvos etninės kultūros ir istorijos modulis:
• Seminaras. Lietuvių kalbos turtinimas per tautosaką. Garso ir vaizdo įrašų iš KU tautosakos rankraštyno fonotekos pavyzdžių analizė.
• Diskusija ,,Kiek ir kokios etninės kultūros reikia mokantis gimtosios kalbos“
• Etninio tapatumo stiprinimas per kalendorines šventes.
• Istorijos paskaita Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Kūrybinės dirbtuvės.
Didaktikos ir ugdymo psichologijos modulis:
• Mokymo(si) proceso organizavimo principai. Diferencijuotas ugdymas.
• Seminaras. Psichologiniai ugdymo pagrindai. Ugdytojo psichologinės kompetencijos.
• Interaktyvi paskaita. Inovatyvūs kalbos mokymo(si) metodai šiuolaikiniame ugdymo kontekste.
• Ugdymo proceso individualizavimas atsižvelgiant į mokinių kalbinius gebėjimus ir mokymosi stilių.
• Seminaras. Andragoginės veiklos principai – darbo su suaugusiais ypatumai.

Baigiamųjų darbų pristatymas ir gynimas.

Kursų apibendrinimas, veiklos refleksija.

Kontaktai

Visais klausimais kreiptis: kristina.blockyte-naujoke@ku.lt