LT   |   EN      Mano KU   |   
KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto projektų viešinimo renginio įžvalgos

2019 m. balandžio 24 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete (toliau – KU SHMF) įvyko vykdomų ir neseniai užbaigtų projektų viešinimo renginys. Renginio metu pristatyta daugiau kaip 20 projektų, pasižyminčių skirtingais teminiais fokusais. Be to, pateikta informacija apie projektus finansuojančias programas, šių programų skelbiamus šaukimus projektinėms veikloms. Renginys buvo skirtas akademinei bendruomenei, taip pat buvo kviečiami dalyvauti socialiniai partneriai ir visi besidominantys projektų rengimo ir vykdymo praktika.

SHMF darbuotojai aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius bei ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus. Šiuos projektus būtų galima sąlygiškai klasifikuoti kaip dviejų tipų: „kietieji“ ir „minkštieji“. „Kietieji“ projektai dar yra vadinami infrastruktūros gerinimo projektais. Šioje grupėje galima paminėti vadinamuosius Interreg (Regioninio bendradarbiavimo) programos projektus, finansuojamus iš Europos regioninio plėtros fondo (pvz. SB Bridge – building bridges for green-tech future; Bendras paveldas Kuršių marių regione: nuo ypatingo iki įprasto). „Minkštieji“ projektai yra tie, kuriuos įgyvendinant investuojama ne į statinius ir įrangą, o į studijų ir mokslo kokybės gerinimą bei žmogiškuosius išteklius. Tai ir studijų programų atnaujinimas, pertvarkymas bei naujų sudarymas, universiteto veiklos optimizavimas ir pan. Šiuos projektus finansuoja Erasmus+ ir kitos programos. Tokių projektų KU SHMF vykdo daugiausiai.

Pristatomi projektai buvo suskirstyti pagal juos finansuojančias arba remiančias programas / fondus. Dalį projektų, kaip ir buvo minėta, remia Regioninio bendradarbiavimo programa. Taip pat nemaža dalis projektų finansavimą gauna iš įvairių Lietuvos mokslo tarybos administruojamų programų (pvz., Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose. Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programa, LMT ). Šie projektai priskiriami mokslinių-tiriamųjų projektų grupei, jų pagrindinė išeiga – mokslinės publikacijos tyrimo rezultatams skelbti. Dalis projektų paremti tarptautiniu bendradarbiavimu – juose dirba mokslininkai iš skirtingų šalių, skirtingų sektorių. Tokį bendradarbiavimą ir gerosios praktikos kūrimą patirties mainų pagrindu skatina mobilumą remiančios programos (pvz., Erasmus+, Nordplus ir kt.).

Universitetui itin aktualios ir svarbios projektinės veiklos įvairiose Erasmus+ programos paprogramėse galimybės. SHMF mokslininkai aktyviai dalyvauja projektinės veiklos Švietimo ir Ugdymo, taip pat Jaunimo paprogramėse. Itin didelio aktyvumo susilaukia K2 veiksmas ir jo projektiniai kvietimai: Strateginės partnerystės aukštojo mokslo ir kt. srityse (pvz., Foster theatrical performance to combat descrimination in schools and tackle early school leaving (OFF-BOOK), Technologijų suaugusiųjų švietime spartinimas, skatinant suvokimą, vertinimą ir prieinamumą (AAA-StepUp2-ICT)). Erasmus+ programa daro svarbų poveikį aukštojo mokslo įstaigos akademinio, mokslinio ir administracinio personalo profesiniam tobulinimuisi. Mainų vizitai sudaro sąlygas plėtoti akademinius ir mokslinius kontaktus, stiprinti bendradarbiavimą, o tai sąlygoja akademinės ir mokslinės produkcijos kokybę, skatina bendradarbiavimą bei turi teigiamos įtakos aukštojo mokslo įstaigos prestižui bei matomumui tarptautinėje mokslo ir studijų rinkoje. Erasmus+ programa sudaro sąlygas KU bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Kasmet aukštojo mokslo įstaigos turi galimybę centralizuotai rengti paraiškas K107 veikloms – bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis skatinti. Vienas iš tokių pavyzdžių – Akademinio mobilumo mainai tarp KU SHMF Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro ir Sankt Peterburgo valstybinio universiteto Ekonominės ir socialinės geografijos katedros.

SHMF mokslininkai aktyviai naudojasi ir kitomis Erasmus+ programos galimybėmis: dalyvauja neakademinių stažuočių paprogramėje („Patirties partneriai“), dalyvauja kituose iš Erasmus+ programos lėšų finansuojamuose projektuose „Epale“, „Twinning“ etc. Iš Erasmus+ lėšų taip pat finansuojami SHMF Kalbų ir socialinės edukacijos centro vykdomi Lietuvių kalbos ir kultūros kursai (vasaros ir žiemos) užsieniečiams. Ši veikla turi itin didelę reikšmę – lietuvių kalbos akademija pritraukia besimokančiuosius iš skirtingų pasaulio šalių: auga SHMF tarptautiškumo rodikliai, dėstytojų kompetencija, vyksta lietuvių kalbos ir kultūros sklaida pasaulio mastu. Taigi Erasmus+ programa yra viena iš pagrindinių priemonių, skatinančių KU SHMF internacionalizavimą bei turinčių pridėtinės vertės studijų ir mokslinės-tiriamosios veiklos tobulinimui.

Nordplus programos galimybės leidžia SHMF mokslininkams plėtoti bendradarbiavimą su Skandinavijos šalimis. Jų vykdomi projektai orientuoti į skandinavų kalbų mokymą(si) ir kultūros plėtojimą (pvz., Steg mot Sverige) bei į gerosios praktikos perėmimą. Pvz., projekto „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų plėtojimas imigrantų skaitmeninio verslumo gebėjimams ugdyti“ tikslas – perimti gerąją Švedijos patirtį organizuojant ir vykdant imigrantų ir pabėgėlių švietimą ir ugdymą(si).

SHMF mokslininkai istoriškai aktyviai bendradarbiauja su Vokietijos aukštojo mokslo institucijomis. Palankią terpę tokiam bendradarbiavimui sudaro institucijos, skatinančios Baltijos šalių ir Vokietijos bendradarbiavimą. Su šių institucijų finansine parama vykdomi projektai: Kultūros paveldo interpretacija Kuršių Nerijoje nuo 1945 iki dabar; Elektroninis dalyvavimas vietos savivaldoje: lyginamosios struktūros vystymasis; Pažangi duomenų valdyba: tarpdisciplininės studijos ir kt. Paminėtina, kad renginyje dalyvavo Wismar Hochschule mokslininkai, kurie kartu su SHMF mokslininkais vykdo kelis bendrus projektus.

KU humanitarinių mokslų atstovai neretai naudojasi Lietuvos kultūros tarybos bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teikiamomis galimybėmis – šios institucijos finansuoja lituanistikos srities tyrimus (pvz., Kupiškėnų, panevėžiškių ir uteniškių paribio šnektos XXI a.: kalbų kontaktų aspektas; Šiaurės žemaičių patarmės somatizmų semantinė sistema ir nominacija: sinchronija ir diachronija).

Pastaruoju metu vis populiaresnis tampa KU SHMF mokslininkų dalyvavimas Europinio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (COST). Mokslininkai kelia kvalifikaciją dalyvaudami jų mokslinius interesus atitinkančiose COST veiklose, atstovaudami Lietuvai tarptautiniuose valdymo komitetuose bei darbo grupėse.

Svarbu paminėti ir taikomosios vertės projektus. Šie projektai vykdomi Klaipėdos miesto poreikiams tenkinti ir yra remiami Klaipėdos m. savivaldybės administruojamų programų (pvz., Piktnaudžiavimo alkoholiu prevencija dirbant su priklausomybių turinčių asmenų šeimomis, Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa).

Be to, svarbi dalis projektų remiasi pačių mokslininkų iniciatyva bei savanorišku dalyvavimu įvairiose veiklose (pvz., Tarptautinio bendradarbiavimo projektai su Research Center for Children, Youth and Families, Vermonto universitetas, JAV).

Projektų viešinimo renginio tikslas buvo ne vien viešinti vykdomus projektus pristatant jų tikslus, rezultatus bei naudą universitetui. Svarbiausia renginio idėja – pasidalyti projektinės veiklos patirtimi – atsakyti į klausimus, kaip antai: kaip gimė projektų idėjos, kaip buvo inicijuotos veiklos, kaip formavosi komandos, kaip buvo laimėtas finansavimas, kokie sunkumai ir iššūkiai laukė projektų vykdytojų įgyvendinimo procese, kaip vyko atsiskaitymas už vykdomus projektus ir t. t. Šie ir kiti klausimai šiandien yra labai aktualūs akademinei bendruomenei, siekiančiai efektyviai integruotis į europinę projektų rengimo ir vykdymo praktiką. Renginio metu dalyviai aktyviai diskutavo apie projektinės veiklos galimybes bei iššūkius aukštajame moksle, suaugusiųjų švietimo sektoriuje ir pan. Projektų vykdytojai pasidalijo naudingomis įžvalgomis apie idėjų konkurencingumą bei galimybes gauti finansavimą iš skirtingų programų ir fondų šioms idėjoms įgyvendinti. Taigi renginys virto mokymosi renginiu visiems besidominantiems projektų rengimo bei vykdymo praktika. Galima teigti, jog pasiteisino kolegialaus mokymosi galimybė („mokytis su kitais ir iš kitų“) – akademinė bendruomenė turėjo galimybę užduoti jiems rūpimus klausimus apie projektinės veiklos aspektus ir gauti išsamius atsakymus iš tiesioginių projektų vykdytojų. „Tokie patirties mainai yra itin aktualūs ir motyvuojantys – pabrėžė patys renginio dalyviai, – tikimės, jog projektų rengimo ir vykdymo praktika dar labiau plėtosis mūsų fakultete“.

Renginio akimirkos