LT   |   EN      Mano KU   |   
KU SHMF Vadybos katedros postdoc dr. Kęstučio Biekšos pranešimo „Environmental Footprint Methods – a Tool to Assess Sustainability of Economic Activities“ pristatymas

Gegužės 13 d. 18.00 val. (Lietuvos laiku) kviečiame dalyvauti EUROFUR tinklo organizuojamame seminare, kuriame KU SHMF Vadybos katedros postdoc  dr. Kęstutis Biekša pristatys pranešimą „Environmental Footprint Methods – a Tool to Assess Sustainability of Economic Activities“.

Daugiau informacijos: https://eurofur.eu/

Prisijungimo į seminarą nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBjMDIxMWQtMGM5ZS00ZWJiLWJhNDYtMDZmMjdlMWE5MjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%223b327eee-f7a0-46dc-9e03-9e521f8a717c%22%7d