LT   |   EN      Mano KU   |   
Faculty Structure » Katedros » Pedagogikos katedra

Dėstomi dalykai:

 • Įvadas į studijas
 • Tarpkultūrinis ugdymas
 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų administravimas
 • Matematika ir jos mokymas
 • Praktikos

 

El. p. aida.norviliene@ku.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagogų kompetencijos tobulinimas
 • Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas
 • Švietimo vadyba, kokybė
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Trečiadieniais 10.00–15.00, 212 kab.

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Meninės kompetencijos ugdymas
 • Praktikos

 

El. p. akiliene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Trečiadieniais 13.00–13.30, 108 kab.

KITA VEIKLA

Praktikos vedėja

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Žmogaus būtis ir egzistencija
 • Vertybių internalizavimas
 • Žmogaus esmė ir prigimtinė savastis globalizacijos iššūkių kontekste
 • Mokslinių tyrimų metodologija
 • Ugdymo mokslo raida
 • Pedeutologija (mokytojų ugdymas)
 • Krikščioniškasis ugdymas
 • Pedagoginės etikos problemos, lietuvių kalbos problemos
 • Žmogus kultūroje ir kultūra žmoguje
 • Edukologijos mokslo raida

Dėstomi dalykai:

 • Šeimos edukologija
 • Socialinė globa ir rūpyba
 • Šiuolaikinės ugdymo teorijos ir vaiko gerovės politika
 • Vaiko teisių socialinė-edukacinė apsauga
 • Šeimos pedagogika ir psichologija
 • Socialinė ir šeimos politika

 

El. p. rasa.braslauskiene@ku.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginis tėvų švietimas
 • Vaiko gerovė ir socialinė apsauga
 • Patyriminis ugdymas (darželyje, mokykloje)
 • Socializacija ir ugdymas vaikystėje
 • Vaikystės edukaciniai tyrimai
 • Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų universitetinis rengimas
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Ketvirtadieniais 14.30–15.30, 214 kab.

Individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Socioedukacinio darbo vadyba bendruomenėje
 • Ugdymo sociologija
 • Socialinė pedagoginė viktimologija
 • Įtraukiojo ugdymo edukacinės aplinkos
 • Socialinis ir inkliuzinis ugdymas
 • Tarpkultūrinis ugdymas bendruomenėje
 • Savanorystė socialinio ugdymo sistemoje
 • Patyčių tarp mokinių prevencija ugdymo institucijose

 

El. p. ijonutyte2@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinis ugdymas
 • Lygios galimybės švietime
 • Pagalba rizikos grupės vaikams bendruomenėje
 • Socialinė ir tarpkultūrinė įtrauktis
 • Savanoriška veikla bendruomenėje
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Antradieniais  13.30-14.30 (individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu), 117 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Sveikatos ugdymas
 • Sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymas
 • Sveikatos ir lytiškumo ugdymas
 • Ugdymo(si) aplinkos kūrimas
 • Žaidimų pedagogika
 • Laisvalaikio pedagogika
 • Vaikų fizinis ugdymas
 • Vaikų fizinio aktyvumo ugdymas (su praktikumu)
 • Įtraukiojo ugdymo edukacinės aplinkos
 • Sveikatos ugdymas ir gerovė šeimoje

 

El. p. n.strazdiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Sveikatos ugdymas
 • Sveika gyvensesna ir jos kompetencijos ugdymas
 • Ugdymo(si) aplinkos kūrimas
 • Dailės ir technologijų mokymas
 • Žaidimų ir laisvalaikio pedagogika
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Pirmadieniais 13.30–14.30, 215 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Edukologijos kokybinių tyrimų metodologija
 • Edukologijos kiekybinių tyrimų metodologija
 • Duomenų rinkimas ir analizė
 • Socialinė pedagoginė diagnostika

 

El. p. liudmila.rupsiene@baltcontract.eu

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Kiekybiniai tyrimai
 • Kokybiniai tyrimai

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Pedagogikos teorija
 • Pedagogikos pagrindai
 • Pradinio ugdymo pedagogika
 • Lietuvos kultūros istorijos metmenys
 • Ugdymo filosofija
 • Kultūra ir švietimo kaita
 • Andragogikos teorijos
 • Suaugusiųjų švietimo sritys

 

El. p. lilia.zukauskiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagogų rengimas
 • Suaugusiųjų mokymasis
 • Socialinis ugdymas
 • Ugdymo filosofija
 • Švietimo ir ugdymo mokslo istorijos tyrimai
 • Socialinės edukacinės pagalbos asmenų resocializacijai tyrimai
 • Ugdomosios pagalbos rizikos grupės paaugliams tyrimai
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Trečiadieniais 11.30–12.00 (individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu), 215 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Meninės kompetencijos ugdymas
 • Muzikos mokymas
 • Karjeros ugdymo metmenys
 • Profesinis rengimas ir karjera
 • Šiuolaikinė meno edukologija
 • Muzikos terapija

 

El. p. rasa.jautakyte@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Ankstyvasis muzikinis ugdymas
 • Ikimokyklinis muzikinis ugdymas
 • Muzikos terapija
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Trečiadieniais 11.30–12.00, 110 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Pedagoginiai tyrimai (su praktikumu)
 • Kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės pedagogika
 • Priešmokyklinis ugdymas (su praktikumu)
 • Priešmokyklinio ugdymo technologijos (su praktikumu)
 • Profesinė pedagogika
 • Pedagoginė diagnostika

 

El. p. sada.ramanauskiene@ku.lt; sada.ramanauskiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginių tyrimų metodologija
 • Pedagogikos istorija
 • Žydų etnopedagogika
 • Vaikystės pedagogika
 • Priešmokyklinis ugdymas
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Antradieniais 11.00–12.00 (individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu), 215 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Suaugusiųjų švietimo istorija
 • Lyginamoji pedagogika
 • Lyginamoji edukologija
 • Šiuolaikinės ugdymo teorijos ir vaiko gerovės politika
 • Švietimo politika ir teisė

 

El. p. raudvid@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Švietimo politika
 • Hodegetika
 • Tautinis, pilietinis ugdymas
 • Istorijos mokymas
 • Andragogika
 • Lyginamoji pedagogika
 • Edukologijos istorija Lietuvoje ir Mažojoje Lietuvoje
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Antradieniais 12.45–13.30, 215 kab. (prieš konsultaciją paskambinti tel. +370 61009743)

Dėstomi dalykai:

 • Socialinio ugdymo teorijos
 • Ugdymo turinio vadyba
 • Socialinis ir inkliuzinis ugdymas
 • Kritinio ir refleksyviojo mąstymo ugdymas
 • Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas

 

El. p. g.smitiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinis ugdymas
 • Socialinė pedagogika
 • Pradinio ugdymo pedagogika
 • Dalyko pedagogika
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Pirmadieniais 11.30–12.00 (individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu), 117 kab.

Dėstomi dalykai

 • Ikimokyklinės vaikystės pedagogika (su praktikumu)
 • Vaikystės pedagogika (su praktikumu)
 • Pradinio ugdymo pedagogika (su praktikumu)
 • Meninės kompetencijos ugdymas
 • Meninės raiškos ugdymas (su praktikumu)
 • Pedagoginis kūrybiškumas
 • Kūrybiškumo psichologija ir pedagogika
 • Bendravimo pedagogika
 • Švietimo projektų vadyba
 • Šiuolaikinės vaikų ugdymo teorijos
 • Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo turinio vadyba ir inovacijos

 

El. p. reda.jacyne@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Kūrybiškumas ir jo ugdymas vaikystėje
 • Meninis vaikų ugdymas
 • Pedagogų kompetencijų kaita ir tobulinimas
 • Ugdymo vaikystėje kokybė

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Ketvirtadieniais 14.00-15.00 (individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu), 103 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Edukologijos tyrimų metodologija
 • Kultūra ir švietimo kaita
 • Pedagogikos teorija
 • Neformalusis ugdymas
 • Auklėjimo teorija
 • Ugdytinio pažinimo kompetencija

 

El. p. ausrinezzz@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Edukologijos istorija ir teorija
 • Brandaus amžiaus žmonių ugdymas
 • Kultūros edukologija
 • Mokslinių tyrimų metodologija

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių projektų vadyba
 • Socialinių ir ugdymo institucijų vadyba
 • Švietimo vadybos teorijos
 • Lyderystės psichopedagogika

 

El. p. julijamelnikova@yahoo.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Švietimo vadyba
 • Švietimo vadybininkų kompetencijos ir jų ugdymas(is)
 • Švietimo kokybė
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Antradieniais 10.00–11.00, 118 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Šeimos ir vaiko teisė
 • Socialinė pedagoginė viktimologija

 

El. p. donatas.lengvinas@ku.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Nepilnamečių resocializacija
 • Socialinė pedagogika

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinė pedagoginė diagnostika
 • Pedagogo tyriminės veiklos valdymas

 

El. p. regina.saveljeva@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinių pedagoginių problemų prevencija
 • Tyrimų metodologija
 • Pedagogų rengimas

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Antradieniais 17.45–18.30 (individualių konsultacijų laiką derinti el. paštu)

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

El. p. k.mockus@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

INFORMATION FOR STUDENTS

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Studies Admission Research Courses Scholarships