LT   |   EN      Mano KU   |   
Rinkimai į laisvas Klaipėdos universiteto Tarybos ir Senato narių vietas

Rinkimai į laisvas Klaipėdos universiteto Senato narių vietas

Vadovaujantis Klaipėdos universiteto Statuto 35 punkto 9 papunkčiu, skelbiami rinkimai į laisvas Klaipėdos universiteto Senato narių vietas atskirų fakultetų ir mokslo institutų kvotose:

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas – 1 vieta;

Sveikatos mokslų fakultetas – 1  vieta;

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas – 1 vieta;

Jūros tyrimų institutas – 2 vietos.

Senato nariais gali būti Klaipėdos universiteto mokslininkai, pripažinti menininkai. Senato nariais negali būti Universiteto Tarybos nariai.

Universiteto studijų ar mokslo padalinio taryba savo skirtų vietų kvotos sąskaita gali kviesti kandidatais į Senato narius mokslininkus ar pripažintus menininkus iš kitų institucijų.

Dabartinė Senato sudėties struktūra atitinka Statuto 34 punkto profesorių (vyriausiųjų mokslo darbuotojų) ir docentų (vyresniųjų mokslo darbuotojų) skaičiaus reikalavimus, todėl akademinių ar mokslo pareigų reikalavimas kandidatuojantiems mokslininkams netaikomas.

Kandidatus į Senato narius turi teisę kelti fakultetų ir jiems prilygintų padalinių tarybos ar darbuotojų susirinkimo dalyviai. Save išsikėlusį asmenį Senato rinkimų komisija į kandidatų sąrašą įtraukia tik tuo atveju, jeigu asmuo pateikia ne mažiau kaip 10 jį remiančių Senato rinkimų teisę turinčių akademinės bendruomenės narių parašų.

Kiekvieno padalinio kandidatų skaičius turi būti didesnis už nustatytą vietų skaičių.

Rinkimų komisija registruoja kandidatus į Senato narius, gavusi raštišką jų sutikimą. Rinkimų adresas: Herkaus Manto g. 84, Senatas, kab. 208, tel. 398920; 398940

Kandidatų registracija baigiama 2019 m. gegužės 20 d. 15 val.

Balsavimas vyks 2019 m. gegužės 30 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Klaipėdos universiteto Senato posėdžių salėje (Herkaus Manto g. 84).

Konkursas į Klaipėdos universiteto Tarybos laisvą, Klaipėdos universiteto personalui priklausančią, Gamtos mokslų ir Medicinos ir sveikatos mokslų atstovo vietą

Klaipėdos universiteto tarybos (toliau – Tarybos) narių, priklausančių Klaipėdos universiteto personalui, rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Klaipėdos universiteto statutu ir Klaipėdos universiteto tarybos rinkimų reglamentu, skelbia konkursą į vieną laisvą Gamtos mokslų ir Medicinos ir sveikatos mokslų atstovo vietą Taryboje.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, priklausantys Klaipėdos universiteto personalui, turintys žinių bei gebėjimų, padedančių įgyvendinti Klaipėdos universiteto misiją ir jo strateginius tikslus. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.

Tarybos nariais negali būti Klaipėdos universiteto Senato nariai ir asmenys, tiesiogiai pavaldūs Klaipėdos universiteto rektoriui.

Kandidatai į Tarybos narius ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 20 d. 15 val. Rinkimų komisijos sekretoriatui (adresu Herkaus Manto g. 84, Senatas, kab. 208, Klaipėda, tel. 846398940; 846398920, el. pašto adresas senatas@ku.lt) privalo pateikti:

  • Prašymą dalyvauti konkurse;
  • Fakulteto tarybos, iškėlusios kandidatą, nutarimą arba 10 kandidatą remiančių balsavimo teisę turinčių akademinės bendruomenės narių pasirašytą raštą;
  • CV ir jos elektroninę versiją, (pasirašytas), kuri turi būti siunčiama aukščiau nurodytu el. pašto adresu.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Kandidatai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Kandidatų į Tarybos nario vietą susitikimas su Klaipėdos universiteto bendruomene vyks 2019 m. gegužės 23 d. 11 val. Aula Magna, AK1 auditorija).

Balsavimas vyks 2019 m. gegužės 30 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Klaipėdos universiteto Senato posėdžių salėje (Herkaus Manto g. 84).

Detali rinkimų tvarka nustatyta Klaipėdos universiteto tarybos rinkimų reglamente.

Rinkimų rezultatai bus skelbiami Klaipėdos universiteto interneto svetainėje, visi kandidatai apie rinkimų rezultatus bus informuojami el. paštu, nurodytu kandidatų CV.

Senato posėdis

2019 m. gegužės 23 d., 14 val.

Senato salėje

Studijos Mokslas Paslaugos Kursai