LT   |   EN      Mano KU   |   
Pedagogika

Prašymų registracija
Priėmimo tvarka
Priėmimo datos ir terminai
Priėmimo įforminimas
Studijų kaina

Apie profesines pedagogines studijas – pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas – tai pedagoginei kvalifikacijai įgyti skirtos studijos. Į jas priimami aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys asmenys, siekiantys tapti mokomojo dalyko (mokomųjų dalykų) mokytojais arba profesijos mokytojais. Baigus šias studijų programas suteikiama atitinkamo mokomojo dalyko (mokomųjų dalykų) mokytojo arba profesijos mokytojo kvalifikacija, patvirtinama studijų pažymėjimu.

Valstybinis kodas
6310MX009

Įgyjama kvalifikacija
Pedagogas

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės studijos – 1 m.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
Valstybės finansuojamų studijų vietų paskirstymas pagal ugdymo dalykų grupes:
— matematikos ir informacinių technologijų, gamtamokslinio ugdymo sričių dalykų mokytojai – 4 vf;
— kalbų, socialinio ugdymo sričių dalykų mokytojai – 4 vf;
— kitų ugdymo sričių dalykų mokytojai – 2 vf.

Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijų vietas bus skiriamos 300 eurų stipendijos kas mėnesį.

Studijų programos apimtis kreditais
60

Kredito kaina 
49,18 Eur

Metinė studijų kaina
2951 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Stojantieji neišlaikę arba nelaikę motyvacijos vertinimo, gali dalyvauti konkurse tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Bx0,3+MPx0,3+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, MP – motyvacinis pokalbis Tęstinių studijų centro priėmimo komisijoje, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą mokykloje ir / ar mokyklos arba savivaldybės rekomendaciją.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
S. Nėries 5 g, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00, (8 46) 39 86 07
dekanatas.shmf@ku.lt, prodekanas.shmf@ku.lt

 

Tęstinių studijų centras
Vilhelmo Berbomo  g. 10, 92221 Klaipėda
(8 46) 39 85 70
ilona.zubrickiene@ku.lt

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt