LT   |   EN      Mano KU   |   
Priėmimas į studijas KU » Magistrantūros studijos » Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

1. Dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijas gali asmenys:

1.1. baigę universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas, kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir atitinkantys priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus;

1.2. baigę aukštojo mokslo kolegines studijas ir atitinkamos studijų krypties papildomąsias studijas bei atitinkantys priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus.

2. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą.

3. Asmenys, stojantys į antrosios pakopos studijas, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

4. Asmenys, stojantys į antrosios pakopos studijas ir jau turintys antrosios pakopos studijų baigimo diplomą, jei daugiau kaip pusę Lietuvoje baigtų studijų kreditų įgijo valstybės lėšomis, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

5. Prašymai dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijas teikiami teikiami per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinės sistemos aukštesnės pakopos posistemį.

6. Stojantysis pateikdamas prašymą sutinka, kad Klaipėdos universitetas esant būtinybei susisiektų su juo anketoje pateiktu telefono numeriu, elektroniniu paštu.

7. Pateikiant prašymą privaloma užpildyti visą reikiamą informaciją apie asmenį, įgytą išsilavinimą ir kitus būtinus duomenis.

8. Stojant į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas pildomas bendras prašymas.

9. Prašyme stojantieji prioriteto mažėjimo tvarka gali pateikti iki šešių pageidavimų. Stojantieji, dalyvaujantys konkurse į kelias studijų programas, pirmiausia dalyvauja konkurse į pirmąją prioriteto tvarka prašyme nurodytą studijų programą. Laimėjusiems konkursą į pirmiau nurodytą studijų programą, dalyvauti konkurse į kitas studijų programas neleidžiama.

10. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.

11. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis koreguoto prašymo variantas.

12. Asmenų, baigusių pirmosios pakopos studijas Klaipėdos universitete (toliau – Universitetas) 2012–2021 m., diplomų ir priedėlių duomenys iš Universiteto duomenų bazių perkeliami į elektroninę priėmimo sistemą.

13. Asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas ne Klaipėdos universitete arba baigę Klaipėdos universitetą 2011 m. ir anksčiau, taip pat turintys papildomųjų studijų baigimo pažymėjimą, jei jis reikalingas konkursiniam balui sudaryti, patys surenka visą informaciją iš atitinkamų studijų baigimo dokumentų (diplomo, jo priedėlio ar priedo, pažymėjimo) ir pateikia jų elektronines kopijas (jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas, vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinančio dokumento elektroninę kopiją). Nepateikus šios informacijos prašymas nebus nagrinėjamas.

14. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose, baigimo dokumentai turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Klaipėdos universitetą el. paštu admission@ku.lt.

15. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, stojantysis dėl pažymių konvertavimo turi kreiptis į Universiteto Studijų tarnybą ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki dokumentų pateikimo termino pabaigos.

16. Konkursinio balo sudarymo principai:

16.1. Konkursinis balas, baigusiems pirmosios pakopos studijas ir stojantiems į antrosios pakopos studijas, apskaičiuojamas pagal formulę:

KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,

kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

16.2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti ir stojantiems į antrosios pakopos studijas, apskaičiuojamas pagal formulę:

KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,

kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

16.3. Vienas balas prie konkursinio balo pridedamas stojantiesiems į antrosios pakopos studijas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje (reikia pateikti jų elektronines kopijas).

16.4. Jeigu už darbo stažą pridedamas papildomas balas arba darbo stažas nurodytas kaip būtina priėmimo sąlyga, reikia pateikti patvirtinančios darbo stažą pažymos elektroninę kopiją.

16.5. Jeigu už savanorystę pridedamas papildomas balas, reikia pateikti pažymos elektroninę kopiją.

16.6. Jeigu už baigtas papildomąsias studijas pridedamas papildomas balas (stojantiems į Socialinės pedagogikos studijų programą), reikia pateikti papildomųjų studijų baigimo pažymėjimą (akademinę pažymą).

16.7. Vienas balas pridedamas Klaipėdos universiteto absolventams stojantiems į Socialinės pedagogikos arba Švietimo vadybos studijų programas ir baigusiems ugdymo mokslų studijų krypčių grupės bakalauro studijų programas.

16.8. Jei diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis.

16.9. Diplomo priedėlio (priedo) penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai dvigubinami. Penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausia pervedami į dešimtbalę vertinimo sistemą ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.

16.10. Jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.

16.11. Asmenų, baigusių Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į dešimtbalę sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, į konkursinį balą neįtraukiami.

17. Stojantiesiems į antrosios pakopos studijas surinkus vienodą konkursinių balų skaičių pirmenybė teikiama turintiems:

17.1. aukštesnį baigiamojo darbo (baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų)) įvertinimą;

17.2. papildomų balų.

18. Į antrosios pakopos studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

19. Priėmimas vyksta dviem etapais.

20. Po pirmojo etapo likus laisvų vietų skelbiamas antrasis etapas. Antrajame etape gali dalyvauti asmenys:

20.1. nepakviesti studijuoti per pirmąjį etapą;

20.2. laiku nesudarę studijų sutarčių pirmojo etapo metu;

20.3. nedalyvavę pirmajame etape;

20.4. pirmojo etapo metu sudarę valstybės finansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės nefinansuojamos vietos;

20.5. pirmojo etapo metu sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės finansuojamos vietos.

21. Priėmimo į antrosios pakopos studijas datos:

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

1 etapas

Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, stojamosios studijų įmokos sumokėjimas į antrosios pakopos studijas

nuo 2021-06-01 iki 2021-06-30 12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto puslapyje www.ku.lt, nurodant reikalingus prisijungimo duomenis).

Pranešimas apie kvietimą studijuoti išsiunčiamas ir elektroniniu paštu, jei stojantysis nurodė tikslų elektroninio pašto adresą. Šis pranešimas juridinės galios neturi ir Universitetas neprisiima atsakomybės dėl pranešimo gavimo.

2021-07-02, 10 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Studijų tarnyboje

2021-07-05, 9–12 val. ir 13–15.30 val.

2021-07-07, 9–12 val. ir 13–16 val.

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

nuo 2021-07-02 12 val. iki 2021-07-07 24 val.

2 etapas

Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, stojamosios studijų įmokos sumokėjimas į antrosios pakopos studijas

nuo 2021-07-09 iki 2021-08-11 12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto puslapyje www.ku.lt, nurodant reikalingus prisijungimo duomenis).

Pranešimas apie kvietimą studijuoti išsiunčiamas ir elektroniniu paštu, jei stojantysis nurodė tikslų elektroninio pašto adresą. Šis pranešimas juridinės galios neturi ir Universitetas neprisiima atsakomybės dėl pranešimo gavimo.

2021-08-17, 10 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Studijų tarnyboje

nuo 2021-08-18 iki 2021-08-19,

9–12 val. ir 13–16 val.

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

nuo 2021-08-18 12 val. iki 2021-08-19 24 val.

22. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus stojamosios studijų įmokos kvito ar pavedimo internetine bankininkyste elektroninę kopiją ir 12 punkte nurodytus dokumentus.

23. Stojamoji studijų įmoka – 20 Eur.

24. Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į šią sąskaitą:

gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita –
LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

25. Nuo stojamosios įmokos atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą:

25.1. ne vyresni nei 24 metų ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;

25.2. ne vyresni nei 24 metų vaikų globos namų auklėtiniai;

25.3. kurių darbingumo lygis 0–45 proc.

26. Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

27. Pakviestieji studijuoti studijų sutartis pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje arba elektroniniu parašu.

28. Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs studijų sutarties pakviestasis studijuoti į priimtųjų studijuoti sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.

29. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant studijų sutartį Studijų tarnyboje, pakviestieji studijuoti pateikia šių dokumentų kopijas (originalus turi su savimi ir pateikia duomenų patikrinimui):

29.1. asmens tapatybės kortelę arba pasą;

29.2. aukštosios mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą);

29.3. akademinę pažymą (pažymėjimą), patvirtinančią (-tį) baigtas papildomąsias studijas (tik baigusiems papildomąsias studijas);

29.4. vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas;

29.5. kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis.

30. Studijų registracijos mokestis – 50 Eur. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant studijų sutartį elektroniniu parašu, pakviestieji studijuoti pateikia kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo. Kitus dokumentus, išvardintus 28 punkte, pakviestieji pateikia fakultetų (institutų) administracijai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

31. Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į šią sąskaitą:

gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita –
LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

32. Jei asmuo, pakviestas studijuoti į valstybės finansuojamą studijų vietą jau turi antrosios pakopos studijų baigimo diplomą ir daugiau kaip pusę Lietuvoje baigtų studijų kreditų įgijo savo lėšomis, būtina pristatyti pažymą apie mokėjimą už ankstesnes magistrantūros studijas.

33. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

34. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.