LT   |   EN      Mano KU   |   
Anglų ir kita užsienio (vokiečių / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Valstybinis kodas
6211NX050

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis.
Dalis studijų dalykų vykdoma dieniniu studijų tvarkaraščiu.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina 
62,62 Eur

Metinė studijų kaina
3757 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
2020 m. bus vykdomas priėmimas į „Anglų ir kita užsienio (vokiečių k.) kalba ir verslo komunikacija“.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pasiekę anglų kalbos B2 lygį pagal Bendruosius Europos metmenis arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą ir pasiekę anglų kalbos B2 lygį pagal Bendruosius Europos metmenis.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00, (8 46) 39 86 07
dekanatas.shmf@ku.lt, prodekanas.shmf@ku.lt

 

Filologijos katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 85 24
fk.shmf@ku.lt

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt