LT   |   EN      Mano KU   |   
Vadyba

Pasirinkti šią specialybę verta,

nes akivaizdžiai juntama mokslo ir praktikos dermė.

T. Friedman knygoje „Pasaulis yra plokščias“, ypač gerai aprašantis globalius iššūkius, be kita ko ne vieną kartą minėjo, kad nepaisant robotizacijos, skaitmenizacijos, visada išliks vadybininko profesija, nes vietiniams vartotojams paaiškins, kaip naudoti produktą ar paslaugą. Vadybininko profesija tinkanti ir gyvuojanti visais laikais. Šioje specialybėje reikia žinių, sumanumo, kūrybiškumo.

 

Čia studijuoti geriausia

Dėstytojų komanda pasiruošusi suteikti teorines žinias, o dėstytojai-praktikai – pateikti praktinių pavyzdžių ir užduočių. Katedroje dirba įvairaus amžiaus dėstytojai, todėl yra balansas tarp jaunystės entuziazmo ir vyresnio amžiaus patirties ir išminties.

Padarykime pasaulį geresne vieta gyventi

Kai iššūkiai dideli ir tenka spręsti sudėtingas problemas, be vadybos žinių neišsiversime. Būtent vadovų rankose yra sprendimai, kurie keičia ne tik organizacijos veiklos rezultatus, bet ir mūsų gyvenamąją aplinką.

Klaipėdos universitete baigiau vadybos bakalauro ir verslo vadybos magistro studijas. Šešis studijų metus prisimenu kaip vieną maloniausių gyvenimo etapų. Gavau gerą išsilavinimą, dėstytojai visada maloniai padėdavo ir pakonsultuodavo. O įgytos žinios tikrai padėjo mano karjerai. IT kompanijos „Koralis“ direktorius, verslo konsultantas. Klaipėdos miesto tarybos narys.

Valstybinis kodas
6121LX060

Įgyjama kvalifikacija
Verslo vadybos bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 3,5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
210

Kredito kaina (2019 m.)
22 Eur

Metinė studijų kaina (2019 m.)
1320 Eur

Studijų tvarkaraštis

 • Dieninis
 • Nuotolinis (kartą per mėnesį susitinkant konsultacijoms su dėstančiais dėstytojais)

Studijų kalba
lietuvių

Dėstytojai kompetentingi, studijų programos vertos dėmesio, patogus studijų tvarkaraštis, galima puikiai derinti darbą ir mokslus, įdomūs savarankiški darbai užduodami dėstytojų. Gavau daugybę naudingos informacijos ir patarimų iš dėstytojų, kuriuos dabar sėkmingai taikau gyvenime bei darbe. 
(Julija Mikštienė)

Vadybos bakalauras KU – studijos, kurios paskatino keisti požiūrį į bendradarbiavimo principus ir tai davė tikrai puikių rezultatų. Rekomenduoju jas visiems, kas yra nusiteikę būti lyderiais darbo rinkoje.
(Jolanta Lažauskaitė, AB „Energijos“ skirstymo operatorius)

 Studijos Klaipėdos universitete suteikė daug teigiamų emocijų, naujų žinių ir naujos patirties. Dėstantys dėstytojai geri ir puikūs savo srities specialistai. Studijų metu informacija buvo dėstoma aiškiai ir lengvai įsisavinama.
(Daiva Danauskienė, VMI specialistė)

Vadybos studijų programoje suteiktos žinios ir gebėjimai leidžia kurti savo verslą, dirbti ne tik aukščiausio lygmens vadovo pareigose (prezidentu, generaliniu direktoriumi, direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju), bet ir organizacijos funkcinio vadovo pareigose: personalo, finansų, gamybos ir rinkodaros vadovu.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Balai
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis  – 2,5 balo;
sidabro medalis  – 1,5 balo;
bronzos medalis  – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2019 m. ir 2020 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus menų studijų programas):
   – ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jei pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
   – ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jei pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 06, (8 46) 39 86 07
dekanatas.shmf@ku.lt, prodekanas.shmf@ku.lt

Vadybos katedra

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 76
ligita.simanskiene@ku.lt
Facebook KU vadybos katedra

 

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt