LT   |   EN      Mano KU   |   
Priėmimas į studijas KU » Bakalauro studijos » Bakalauro studijų sąrašas » Priėmimo įforminimas ir studijų sutarčių pasirašymas į bakalauro studijas

Pakviestieji studijuoti studijų sutartis pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje arba elektroniniu parašu. Nepilnamečiai asmenys studijų sutartį pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje, turėdami tėvų arba globėjų sutikimą.

Bendrojo priėmimo nustatyta tvarka ir terminais nesudaręs studijų sutarties su Universitetu pakviestasis studijuoti į priimtųjų studijuoti sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.

Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant studijų sutartį Studijų tarnyboje, pakviestieji studijuoti pateikia šių dokumentų kopijas (originalus turi su savimi ir pateikia duomenų patikrinimui):

asmens tapatybės kortelę arba pasą;

brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus;

kitus dokumentus, kurie buvo naudojami skaičiuojant konkursinį balą arba liudija papildomą išsilavinimą;

vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas;

kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo.

Studijų registracijos mokestis – 50 Eur. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant studijų sutartį elektroniniu parašu, pakviestieji studijuoti pateikia kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo. Kitus dokumentus, reikalingus įforminant priėmimą, pakviestieji pateikia fakultetų ar institutų administracijai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į šią sąskaitą:

gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

Sumokėtas studijų registracijos mokestis negrąžinamas.

Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.