LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Geografija

Valstybinis kodas
6121JX066

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

2021–2022 s. m. studijų kaina

 • Kredito kaina 
  43,80 Eur
 • Metinė studijų kaina 
  2628 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Galimybė rinktis pedagoginių studijų modulį.

Kas tai?

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus geografijos specialistus, kurie suprastų gyventojų ir ūkio socialines-ekonomines problemas, jų erdvines priežastis, gebėtų kompleksiškai tirti įvairias regionų, miestų, priemiesčių ir kaimų problemas ir teikti siūlymus įgyvendinant nacionalines bei ES regionų plėtros programas. Ugdyti gebėjimus tirti socialinius, ekonominius ir kultūrinius procesus, kurti regionų strategijas, atlikti duomenų analizes, gyventojų apklausas. Ruošti kvalifikuotus geografijos mokytojus išmanančius geografinės informacijos sistemas, pasaulio šalių ir regionų geografiją, erdvinę analizę bei įvarius gamtinius procesus.

Kokie absolventų gebėjimai po studijų?

• atlikti regionų bei įvairių teritorijų socialinius ekonominius tyrimus, taikant geografinius tyrimų metodus;
• atlikti regionų ir valstybių socialinę ekonominę analizę, nustatyti ūkio ir visuomenės problemas, ir jų sprendimus pagal regionų darnios plėtros principus.
• dirbti su Geografinės Informacijos sistemomis (GIS) ir SPSS programa, atlikti įvairias apklausas, atlikti tiriamų procesų, reiškinių ekspertinį vertinimą;
• ruošti nacionalinių, ES ir kitiems fondams projektų paraiškas, susijusias su ūkio bei žmogiškųjų išteklių plėtra įvairiuose regionuose.

Kur studentai gali atlikti praktiką?

Studentas praktiką gali atlikti įvairiuose viešojo ir privataus sektoriaus įmonėse: savivaldybėse, seniūnijose, turizmo informacijos centruose, migracijos skyriuose, užimtumo tarnyboje, regionų plėtros agentūrose, kelionių agentūrose, transporto ir logistikos įmonėse, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose, aplinkosaugos institucijose, socialinės rūpybos skyriuose, mokyklose, taip pat įmonėse, kurių veiklos susijusios su regionų plėtros projektų ruošimu ir įgyvendinimu taikant GIS technologijas.

Kur studentas gali išvykti dalinių studijų į užsienį?

Studijų metu studentai gali dalyvauti KU Erasmus+ programos konkurse ir studijuoti visuomeninės geografijos dalykus užsienio universitetuose, su kuriais yra sudarytos Erasmus+ programos bendradarbiavimo sutartys:
• Lenkijos Gdansko universitete
• Rumunijos Oradijos universitete
• Turkijos Uludago universitete
• Suomijos Turku ir Joensuu universitetuose
• Vokietijos Tiubingeno universitete
• Italijos Triesto universitete
• Prancūzijos Aix-Marselio ir Le Havro universitetuose
• Bulgarijos Plovdivo verslo ir regionų plėtros universitete
Studentai turi galimybę dalyvauti Erasmus+ praktikoje užsienio įmonėje. Praktikos trukmė nuo 2 mėn. su finansavimu, taip pat dalyvauti tarptautinėse geografijos mokyklose Lietuvoje ir užsienyje

Kur ir kuo galima dirbti?

Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose (savivaldybėse, seniūnijose), regioninės plėtros projektų rengėjais, regionų plėtros agentūrose, specialistais nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, užimtumo ir socialinės rūpybos tarnybose, gyventojų socialinių apklausų statistikais, aplinkosaugos institucijose. Taip pat gali dirbti mokymo ir švietimo srityse (geografijos mokytojais). Privačiame sektoriuje gali dirbti kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, rinkos analitikais, finansų sektoriuje, transportavimo, logistikos, prekybos srityse, gali dirbti konsultantais privačiose įmonėse, kurios ruošia, administruoja nacionalinius bei tarptautinius regionų plėtros/investicinius projektus, regioninės plėtros projektų ruošimo konsultantais (ekspertais), socialinių apklausų specialistais, verslo, teritorinio planavimo ir GIS specialistais (analitikais). Gali tęsti studijas antrosios pakopos (geografijos magistrantūros studijose).

Kokie yra absolventų atsiliepimai apie studijas?

Klaudija Kionies – studijas vertinu labai teigiamai, ir mano nuomone, tai viena iš perspektyviausių socialinių mokslų studijų. Studijų programa yra įdomi ir dinamiška, skatinanti konstruktyvų ir kritišką mąstymą.
Edgaras Grakulskis – studijuodamas socialinę geografiją įgijau naudingos patirties dirbant su GIS. Studijos praplėtė mano akiratį. Žinios pravers ne tik darbe, tačiau ir gyvenimiškose situacijose.
Ingrida Kazokevičiūtė – studijos nebuvo tik sausa teorija, turėjome labai daug praktikos, bei susipažinome su daugybe programų, kurios praplėtė akiratį ir kurias pritaikysime ateityje.
Petras Vėlius – bakalauro studijos suteikė žinių apie geografiją, išmokė kurti žemėlapius bei analizuoti, tyrinėti šalies ekonomines problemas ir jų pasiskirstymą. Kvalifikuoti ir draugiški dėstytojai, gebantys bendrauti su studentais.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Geografija 0,4 brandos egzaminas
Istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus  Kriterijaus vertė
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;
bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas;
bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos egzaminų.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2021 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2020 m. ir 2019 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
dekanatas.shmf@ku.lt

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
 (8 46) 39 86 74
 (8 685) 48236
eduardas.spiriajevas@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt