LT   |   EN      Mano KU   |   
Priėmimas į studijas KU » Bakalauro studijos 2021 » Archeologija ir istorija

Valstybinis kodas
6121NX062

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

2021–2022 s. m. studijų kaina

 • Kredito kaina
  57,10 Eur
     
 • Metinė studijų kaina
  3426 Eur

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Galimybė rinktis pedagoginių studijų modulį

Kas tai?

Archeologijos ir istorijos studijų Klaipėdos universitete tikslas – formuoti kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią suprasti praeities reiškinius, atrasti sąšaukas su dabarties įvykiais, gebėti atrinkti informaciją, ją interpretuoti bei formuoti savarankiškas įžvalgas, vertinimus. Pasirinkusiųjų šią studijų programą laukia įdomus studijų kelias, kuriame jie kartu su geriausiais dėstytojais bandys perprasti archeologų, istorikų veiklos metodus, pritaikyti žinias analitinei kūrybai ir pasirengti kitiems gyvenimo etapams. Ketverius metus trunkančios studijos susideda iš įvairių (privalomų ir pasirenkamų) dalykų, archeologinės ir archyvinės praktikos, išvykų. Studijuojantys pagal šią programą renkasi profilį atsižvelgdami į savo gyvenimo planus: sudaromos galimybės eiti profesionalių istorikų, archeologų keliu, bet absolventai gali tapti ir mokytojais ar net karininkais. Plačiau.

Kuo įdomi archeologija?

„Archeologo darbas formuoja visą kompetencijų įvairovę. Be lauko kasinėjimų, mokomės tyrimų strategijos, komandinio darbo. Archeologijos šaltiniui pažinti reikalingos skirtingų sričių žinios, tad bendraujame su gamtos mokslų specialistais, chemikais, osteologais, antropologais, numizmatais, restauratoriais ir t. t. Tenka prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo, inicijuoti yrančių paminklų konservavimo darbus, nustatyti jų kultūrinę vertę. Archeologo užduotis kurti detalius grafinius vaizdus, atlikti 3D vizualizaciją, sudaryti radinių aprašus, parengti fotodokumentaciją. Esame tarsi praeities kriminalistai“, – sako archeologė, dr. Raimonda Nabažaitė.

Studijų metu – galimybė įsilieti į mokslinius tyrimus

Studentai turi geras galimybes dar studijų metu įsilieti į mokslinius tyrimus. Instituto įranga jie naudojasi laboratorijose, kasinėjimuose sausumoje bei po vandeniu. Lietuvos mastu unikali institute vykdoma veikla yra povandeniniai archeologiniai tyrimai, kurių praktikos įgauna ir studentai.

Gretutinės studijos norintiems tapti mokytoju

Iki šiol, baigę istorijos ir archeologijos studijas, įsidarbinti mokyklose galėdavo tik papildomai išklausę pedagoginių-psichologinių žinių kursą. 2019 m. įvesta naujovė – begilindami žinias apie praeitį, studentai gali rinktis gretutines pedagogikos studijas. Siekiantiems pedagoginio kelio – tai galimybė taupyti savo laiką ir įsilieti į darbo rinką iškart po studijų baigimo.

Kariuomenė kaip papildomas pasirinkimas

Vienas žinomiausių Lietuvos karo istorikų, Klaipėdos universitete dirbantis dr. Vytautas Jokubauskas sako, kad archeologijos ir istorijos studijos – tai alternatyvus būdas tapti ne tik šios srities specialistu, bet ir karininku. Pastaraisiais metais Lietuvos kariuomenė sparčiai didinama. Todėl atsiranda šimtai naujų gerai apmokamų darbo vietų. Klaipėdos universiteto studentai turi galimybę suderinti su studijomis papildomą profesiją – tapti karininkais, pasirinkę trejus metus trunkančius jaunesniųjų karininkų vadų mokymus.

Kuo mes išskirtiniai?

Archeologija ir istorija – vienintelė Lietuvoje pirmosios pakopos studijų programa, kur abi šios disciplinos studijuojamos kartu. Gilinamės ne vien į Lietuvos, bet ir į platesnio regiono praeitį. Tyrinėdami praeitį, deriname įvairių disciplinų metodus. Rinktis šias studijas siūlome visiems, kas turi polinkį praeities pažinimui ir nori tą pažinimą gilinti, įvaldyti metodus, kaip profesionaliai tirti ir aiškinti praeityje gyvenusias visuomenes.

Archeologija ir istorija nėra vien mokslai apie praeitį

Dažnai manoma, kad istorijos ir archeologijos studentai domisi dalykais, kurie vyko praeityje ir nėra susiję su dabartimi. Studijų Klaipėdos universitete metais šį požiūrį stengsimės pakeisti. Mūsų tikslas – formuoti kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią ne tik suprasti praeities reiškinius, bet ir atrasti tų reiškinių sąšaukas su dabarties įvykiais.

Ugdome gebėjimus atsirinkti ir nustatyti

Šiuolaikiniame nuolatinio informacijos srauto ir pertekliaus amžiuje universiteto misija yra ugdyti gebėjimą nustatyti tiesą. Archeologai ir istorikai – tai tarsi kriminalistai, bandantys nustatyti tiesą apie praeityje gyvenusius žmones, jų veiksmus, santykius ir jų kultūrą. Todėl žinios ir gebėjimai, kurie bus ugdomi studijų metu, pravers visur, kur reikalingi informacijos rinkimo, jos kritinio apdorojimo ir išdėstymo įgūdžiai.

Tau padės profesionalai

Archeologija ir istorija Klaipėdos universitete studijuojama Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute. Tai kelis dešimtmečius gyvuojantis, tarptautinių ekspertų ne vieną kartą aukštai įvertintas universiteto padalinys, pasižymintis siūloma mokslo ir studijų, studentams perteikiamų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų derme. Institute su studentais dirba pripažinti mokslininkai, apie kurių indėlį į istorijos ir archeologijos plėtojimą Baltijos regione nesunku rasti informacijos instituto svetainėje.

Kur dirba absolventai?

Lietuvos mokslo institucijose (Klaipėdos universiteto Baltijos istorijos ir archeologijos institute, Lietuvos istorijos institute, Vilniaus universitete), bibliotekose, muziejuose, kultūros įstaigose, archeologijos tyrimus vykdančiose įmonėse, Klaipėdos miesto savivaldybėje, Klaipėdos miesto prokuratūroje, Klaipėdos apskrities mokyklose, Lietuvos kariuomenėje, Lietuvos policijoje.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Istorija 0,4 brandos egzaminas
Geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Kriterijaus vertė
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;
bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas;
bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos egzaminų.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2021 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2020 m. ir 2019 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 21
(8 46) 39 88 06
studijos.briai@ku.lt,
briai@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt