LT   |   EN      Mano KU   |   

Valstybinis kodas
6121MX048

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 3 m.

Studijų programos apimtis kreditais
180

2021–2022 s. m. studijų kaina

 • Kredito kaina 
  57,10 Eur
 • Metinė studijų kaina 
  3426 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos

 • Konsultavimas
 • Projektų vadyba

Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Kuo mes išskirtiniai?

Jūsų pasirinkimui Andragogikos bakalauro studijų programa – kelias į Jūsų sėkmę, padėsiantis gilintis į formalųjį, neformalųjį suaugusiųjų švietimą bei savišvietą bei tapti andragogų profesinės bendruomenės nariu. Studijos apima visą suaugusiųjų mokymosi erdvę nuo jų darbo, laisvalaikio iki socialinių, ekonominių santykių, vykstančių auditorijose, virtualiose aplinkose, įmonėse, organizacijose, bibliotekose, muziejuose, parodose ir pan.
Tai unikali ir vienintelė studijų programa Lietuvoje, kurią vykdo mūsų universitetas. Dvi paklausios specializacijos – Projektų vadyba ir Konsultavimas, kurios atvers Jums platesnes karjeros galimybes įvairiose organizacijose bei verslo įmonėse.

Profesionali dėstytojų-andragogų komanda

Pripažinta Lietuvoje ir už jos ribų, įtrauks į nuolat besimokančią andragogų bendruomenę ir kartu patirsite mokymosi džiaugsmą, pakvies organizuoti suaugusiųjų mokymosi procesą, rengti inovatyvius projektus ir juos administruoti, paskatins išbandyti įgytas žinias ir patirtys suaugusiųjų švietimo institucijose, kuriant suaugusiųjų poreikius atliepiančias programas, elektronines mokymosi platformas, motyvuos ieškoti idėjų, diegti inovacijas suaugusiųjų tęstinio mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo veiklose, įgalins aktyviai veikti, konsultuoti bei motyvuoti suaugusiuosius. Studijų metu įgytos darbdavių labiausiai vertintinos kompetencijos: gebėjimas dirbti komandoje, spręsti praktines problemas, gebėjimas sistemiškai ir kritiškai mąstyti, iniciatyviai ir kūrybiškai veikti, gebėjimas nuolat mokytis ir tobulėti, padės Jums jaustis įvertintu ir reikalingu.

Studentės atsiliepimas

Andragogikos studijos, man kaip asmenybei, padėjo atsiskleisti ir siekti geriausių rezultatų tiek profesinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime. Profesinėje veikloje galiu praktiškai pritaikyti andragogikos žinias, kas padeda lengviau sisteminti ir analizuoti situacijas, priimti abiem pusėms naudingus, motyvuojančius ir tikslingus sprendimus, realizuoti savo mokymosi poreikius, tobulėti. Labai esu dėkinga dėstytojų komandai už vertingas žinias, motyvaciją mokytis, palaikymą ir skirtą laiką mano asmenybės brandai (Vilija Banė, Andragogikos bakalauro 3 kurso studentė).

Jūs būsite laukiami

• privačiose ir valstybinėse švietimo institucijose (mokslo ir švietimo įstaigose, asociacijose, savivaldybėse, bibliotekose, konsultacinėse įmonėse, bankuose, poilsio ir sporto centruose, užimtumo tarnybose, ligoninėse, šalies ginkluotosiose pajėgose, policijos, muitinės įstaigose, religinėse bendruomenėse, profesinėse sąjungose, įkalinimo įstaigose, senelių namuose ir t.t.). Joms reikalingi profesionalai – lektoriai, suaugusiųjų švietimo organizatoriai, projektų vadybininkai, konsultantai, analitikai, mentoriai, tutoriai ir kt., kad užtikrintų formaliojo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir savišvietos kokybę.
Arba Jūs:
• kursite individualų verslą.
• tęsite studijas Andragogikos magistrantūroje.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4 brandos egzaminas
Matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Istorija 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Kriterijaus vertė
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;
bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas;
bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos egzaminų.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2021 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2020 m. ir 2019 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
dekanatas.shmf@ku.lt

Tęstinių studijų centras

Vilhelmo Berbomo g. 10, 92294 Klaipėda

(8 46) 39 85 82, (8 46) 39 85 70
vita.vasiliauskiene@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt